13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 Hazlran 1977 1 CUMHUKIYET . • Hatay 3 senede son derece inkişaf edecek bağırıyor. Onun hakikî maksadı işte bu feryaddadır, bu talebdedir. Şimdiye kadar hep bu neticeyi ortaya atmak için çırpınıyordu. Kendince zamanı gelmiş olmalı ki mendili serdi, para dilenmeğe koyuldu. Suriyeliler, kuvvetle eminiz, ona al cianmıyacaklar ve siyaset dolandıncısının keşkülüne bir kuruş dahi atmıyacaklardır. Fakat az sadaka çok belâyı defeder diye herife üç beş lira verirlerse fena da etmiş olmazlar. Çünkü Abdurrahman Şehbender, keşkülünü doldurur duldurmaz susacak ve Hatay bir yana dursun, Şamı da bırakıp Montekarlo'ya savuşacaktır. Bu da Suriyeliler için bir kazanc ol maz mı? • ' Güzel bir kazamızda güzel bir bayram: Ağac bayramı! {Başmakaleden devam] ıir maddedir. Onu ölmekten ve öldürülmekten muhafaza ederseniz o kendi kendine büyür, dalbudak salar ve giderek rman olur. Avrupanın tıpkı çiçek yetiştirir gibi Drman yetiştiren bazı memleketlerinde bu ışin nasıl yapıldığını merak ederek tetkik ve takib eyledik. Yapılan iş şudur: Tohumdan iğne inceliğinde ve belki daha ince olarak fışkıran nebat maydanoz ocağını andıran bu fidelikten ayrılarak üçer dörder santim fasıla ile mahsus hazırlanmış yerlere dikilir. îğne halindeki yavru ağac başlangıcı iki üç yıl zarfında burada 56 veya nihayet 810 santimlik bir fidancvk olur. O zaman bu fidancıklar, orman yapılmak için hazırlanmış sahaya naklolunarak yerlerine konulurlar, ve kendi hallerine bırakılırlar, işte o kadar. Bütün bu işleri oldukça büyük bir orman sahası üzerinde çalışan üç beş amele yapar. Görüyorsunuz ki orman yetiştirmek için daha büyük bir mütehassısa asla lüzum yoktur. Biraz yukarıda söylediğimizden ibaret olan ameliye için hiçbir ihtısasa ihtiyac olmadığını hepimiz pek ;olay takdir ederiz. 1 Nafıamızın yenî bir muvaffakîyeti [Baştarajı 1 inct sahifeâe\ yollan doldurmuş misafirimizi alkışlıyordu. Köprüye gelindiği vakit Vekâlet köprü ve şoseler reisi güzel bir nutukla cumhuriyet hükumetinin yaptırdığı bu ve diğer köprüleri anlattı. Bundan sonra Vali Oskay bir nutuk söyledi. Bunu mü teakıb da Nafia Vekilimiz Ali Çetinkaya çok hararetle karşılanan bir nutuk söyledi. Vekil bu nutkunda ezcümle dedi ki: « Bugün bu köprünün açma törenini yaparken şose ve köprülerimiz hakkında sizinle bir görüşme yapmak istiyorum. Cumhuriyet devri hükumeti ele aldığı zaman ancak 105 kadar köprü tevarüs edilcbilmiştir. Bunlarm 60 ı împaratorluk zamanına ve 65 i de daha evvelki zamanlara aiddir. împaratorluk devrinden kalan köprülerin ekserisi devlet elile değil, hayır sahibleri tarafından yaptırılmıştır. Cumhuriyet hükumeti eslâftan d«vir aldığı bu eserleri muhafaza ile kalnıamış asrın son telâkkilerini ve ihtiyaclarını gözönünde tutarak köprü ihtiyacını temine büyük bir ehemmiyet vermiştir.» Nafıa Vekili yeni yapılan büyük köprülerden bahsettikten sonra sözüne şöyle devam etti: « Bunların arasmda Fırat üzerinde yapılan tek gözlü 1 10 metro açıklığındaki Ismet İnönü köprüsü cihandaki emsali arasında 7 nciyi teşkil etmektedir. Yeşilırmak üzerindeki 274 metro tuldeki Çarşamba köprüsü, Gediz üzerinde 157 metro tulündeki Menemen köprüsü ve üzerinde bulunduğumuz Sakarya köp rüsü iftiharla sayılabilir eserlerdir. Burada bir noktayı tebarüz ettirmek isterim. 600 küsur senelik Osmanlı lmparatorluğu devrinde yapılan köprü adedi 60 iken 13 senelik cumhuriyet devrinde inşa ve ikmal edilen büyük köprülerin sayısı 74 ve uzunluklan mecmuu 6200 metrodur. Bu rakamlara küçük köprüler dahil değildir. Bu realite cumhuriyet devrinin çalışma tarzile saltanat devrinin arasmdaki farkı çok bariz bir şekilde gösteren bir misaldir. Büyük önderimiz Atatürk 1931 senesindeki tetkik seyahatleri esnasmda Nafıanın köprü siyasetine esas olacak direktifleı vermişlerdir:Günde vasatî olarak iki metro köprü yapmak. Nafıa bu direktifi köprü inşasmda asgarî mikyas olarak ittihaz etmiş, 931 936 seneleri arasmda 5042 metro tulde büyük köprüler yaptır mıştır ki hesab edilirse beher gün için 2 metrodan fazla isabet eder.» Bundan sonra Vekil: « Reisicumhur Atatürk ve îsmet İnönü hükumeti namına açıyorum. Mübarek olsun» diyerek kordelâyı kesti ve köprüyü açtı. Nafıa Vekili merasimi müteakıb bir müddet istirahat ettikten sonra hususî trenle Ankaraya avdet etti. Cumhuriyet i aök süty n u İsim ve adresinin bizde sa'slı kalmasını istiyen blr kariimiaden aldığımız mektubda deniliyor kl: «Ben mütekaldinl askeriyedenim. Bunun maaşını Eminönü Malmüdürlüğünden aJıyorum. Diğer taraltan eski Şark Demiryolları Idaresinde de bir müddet ücretle çalıştıktan sonra ahvali sıhhiyeme binaen Lstila etmiştim. Eminö nü Malmüdiirlüğü demiryolunun devlete geçmesinden istifa tarihim arasında ge çen iki aylık müddette aldığım maaşı te kaüdıyemden kesmeğe teşebbus etti. Şark Demiryollarının kat'i surette devlete intlkali tarihlne kadar orada çalışan müteiıaidlere aid maaşların eskisi gibi tediyesine devam olunması hakkında Muntazam Borclar Müdürlüğünün emri de vardır. Eminönü Malmüdürlüğünün yaptığı yanlış muameleden dolayı aid olduğu makamların dlkkat nazarlarım çekmenizi dilerün.» Somada isim ve adresinin bizde saklı kalmasını istiyen bir kariimizden aldığı mız mektubda deniliyor ki: «Yirmi bin küsur nufuslu kazamız 6 aydanberi doktor suzdur. Sıhhiye Vekâleti kanunen doktor bulundunnak mecburiyetinde olan bu müessesede doktor göremezse işi derhal Adliyeye intikal ettirip mes'ulleri mahkemeye sevketmektedir. Geniş manasında alırsak devlet de bir müessesedir. Doktor bulundurulması lâzım gelen bir yerde doktorsuzluktan hastaiıklar milleti kırıp geçirmege başlarsa mes'ul olan şahsiyetlerin de mahkemeye verilme leri icab etmez mi?> Maliye Vekâletinin nazan dikkatine Cildin gıdası bulundu Herşey gibi cild de büyük bir tekâ mül devresi geçirir. Her genc kız ve kadının kendisine mahsus parlak bir devri vardır. Bu zaman'.arda cild gayet par lak çok düzgün cazip bir hal alır. Cilde bütün güzelliği veren cildin ikinci tabakasında bulunan höceyrelerin bünyeden aldıkları gıda ile mümkündür. Bünye bu gıdayı zamanla veremez olur. Cildde buruşukluklar, lekeler ve buna mümasil anzalar görülür. Cild bütün güzelliğini kaybeder. Kaybolan kuvveti iade etmek ancak bünyenin höceyrelere verdiği gıda ile mümkündür. Büyük kabiliyetli eller bunun da çaresini bulmuşlardır. Yarım yağlı Hasan gece kremi, yağsız hasan kar kremi, cildin ihtiyacı olan bu gıdanın tamamını ve özünü ihtiva eder. Her bayan gece yatarken yarım yaglı Hasan gece kremini ve gündüzleri yağ siz Hasan kar kremini, yüzlerine büyük bir itina ile sürerek cildin güzelliğini ka zanırlar. Buruşuklar, lekeler tamamile zail olur, bu kremler artık her bayanm tabiî bir ihtiyacı haline girmiştir. Cildin güzelliği bu kremlerle temadi eder. Çünkü esas olan höceyreleri bu kremler beslemektedir. Cildbizi bu kremlerden mahrum etmeyiniz, sayın bayanlar. «Arablar Türklerle birbirlerinin millî hislerine hürmet ederek dost geçinmeğe mecburdurlar» iBastaraf* 1 inct sahifede\ « Hatay anlaşmasını Suriye tasdik etmezse onun yerine Fransa edebilir. Yeni rejimden siz de memnun olmahsınız. Çünkü bundan siz de otomatik surette istifade edeceksiniz. Orası ihya edilecekür. Muazzam bir inkişafa namzeddir. Üç sene sonra göreceğiniz zaman tanıyamıyacaksınız. Limanı da canlandıraca ğız, bu mıntaka büyük bir transit merxezi olacaktır. Herşey düşünülmüştür. Icab ederse toprağm hem üstünde, hem de altındaki mahsulü satın alacağız. P/asaport işine de çare bulacagız. Zaten hududlann kalkmasını istiyenlerdeniz. Bizde hudud hastalığı yoktur. Arablar Türklerle birbirlerinin millî hislerine hürmet ederek dost geçinmeğe mecburdurlar. Bahsetüginiz Hataydaki hâdiseler manasızdır. Süratle nihayet bulmalıdır. Orası mes'ud bir yuva olacaktır. Rivayetlere, masallara inanmayınız. Biz, dünya sulhu için şarkın hizmetindeyiz. Davet ediyoruz, Türkiyeye gelin, görün, araştırın, Türkün kalbine öyle ina nm. Atatürkten son ferde kadar hepi miz Imparatorluktan aynlmış parçalara sevgi besleriz. Bizden çekinemezsiniz. Düşününüz ki meselâ biz, tek Arabı türkleştirmiş değiliz. Halbuki nc kadar Türk Arablaşmıştır. Arablann ittıhadı kendi bilecekleri iştir. Biz de memnun oluruz. Asla aynlık taraftan değiliz. Siyasetimiz pozitiftir. Kral Faysalın Ankarayı ziyaretinde mevzuu bahsettiği Arab ittihadını bizim baltaladığımızı söylüyorlar. Hayır, bu mesele Arabistanı da Arabları da alâkadar etmezdi. Fransa ve Ingilterenin yapmak istedikleri bu işe bizim yabancı ve seyirci kalmamız imkânsızdır. Dinden bahîediyorsunuz. Bir lâikiz. İnkılabla rımızı kendimiz için yaptık. Bunlar ihracat malı değildir. Ve bu çeşid ithalât malına da ihtiyacımız yoktur. Çok samimî söylüyorum, Fransa ile ihtilâflarınızı hallediniz. Türkiye Fransa Suriye dostluğu faideli olacaktır. Fransa ile Suriye hududlartnın miidarV asını müteahhidiz. îşte spesefik Suriye mallanria ithalât kolayhğını arkadaşim Bayar vadediyor. Dönüşte belki Şama uğrarız. Sevme sini ve kendimizi sevdirmesini bilmeliyiz. Marifet budur. Komşulanmızm da daima kuvvetli olmasmı isteriz. Zâfı, aczi harb gibi tel'in ederiz.» Cumhuriyet namma iyi yolculuklar temenni ettim. İkisi de: « Cumhuriyete ve vasıtasile cümleye selâmlanmızı, mu habbetlerimizi bildirin. Seyahat uzadıkça iştiyakımız arhyor.» Dediler. Kendilerile bilâhare görüştügüm Su riyeli gazeteciler de: « Bu sözlerin samimiyeti böyle b'm azabı unutturacak kuvvettedir» dediler. Somada doktor yok Fahri Barudî Marunl Patriğine krallık teklif ediyor Antakyada çıkan Yeni Gün refiki mizde okuduğumuza göre Şam meb'usu Fahri Barudî, Şamda söylediği son nu tuklarmdan birinde Suriye ittihadından bahsetmiş ve bu münasebetle demiştir ki: « Suriye ittihadına dahil olmasını taleb ettiğimiz memleketlerin bundan u zaklaşmasma sebeb hıristiyanlann müs lümanlara olan itimadsızlığı olduğunu mu ileri süriiyorsunuz? En mukaddes yeminler ve en sağlam teminatlar hıristiyanın müslümanla ayni haklara malik olacağına kâfi gelmiyor sa, biz daha büyük delil ibraz edeceğiz. Umum Vatanî partisi namma söylüyo KANDEMtR Şantajcılar harekete geçtiler Siyaset dolandıncısı doktor Abdur rahman Şehbender şimdiye kadar hami yetten, milliyetten, vatanseverlikten dem vuruyordu, kendini Arablığa vakfetmiş bir mücahid gibi gb'rünüyordu, Hatay davasını Arablık davası haline koymağa çahşıyordu. Fakat Şamda çıkan Eley • yam gazetesinin 15 haziran 937 tarihl nüshasında neşrettiği bir beyanname ile içyüzünü açığa vurdu, o tantanalı vatanseverlik iddialarının ve hulyalarınm para cerretmek emelinden doğduğunu belli etti. Arablıkla uzaktan ve yakmdan alâkac: olmıyan Hatayı değil, Arab yurdla nndan bir parça denilen Suriyeyi ve hatta bütün Arabistanı fırsat elverirse ve hele müşteri bulursa bir pula satmakta te reddüd etmiyeceği zaten malum olan Ar> durrahman Şehbender, şimdi Suriyelilerden para toplamaga kalkışmış ve şantaj keşkülünü boynuna asıp kapı kapı dolaşmağa başlamıştır. «Ettanzimül Kavmî» diye bir cemi yet kurduğunu ilân eden bu meşhur fantajcı o cemiyetin hem kâtibi, hem veznedan, hem muhasebecisi, hem azası, hem reisidir. Eleyyam gazetesinde neşrettıği beyannameyi de cemiyetin reisi sıfatile imza etmiştir. Hatay diyarmı Suriyeye maletmek ve Hatay Türklerini Arab göstermek isti yen Abdurrahman Şehbender, acemi siyaset dolandıncılarının dilini kullanarak beyannamesinde Hataym 14 asırdanberi Arab olduğu tekerlemesini tekrar ettik ten ve Hatay a Ankaranın temin ettiği istiklâlin Suriyeyi mateme boğacak bir hadise olduğunu söyledikten sonra asıl maksada geçiyor ve: « Para veriniz, bana para veriniz. Başka türlü bu dava yürümez, lskende, run Türk istilâsmdan kurtarılamaz» diy rum. Biz Suriyeye Lübnanı ilhak etmege ve bu ittihaddan teşekkül edecek olan hükumetin başına Marunî Patriği Antuvan Piyer Ariza'yiı prens, reisicumhur veya kral unvanile tayin etmeğe karar verdik ve bu hükumet merkezinin yazın Blu'da ve kışm da Beker'de olmasını kabul eyledik. Artık bundan büyük bir teminat istiyebilir misiniz? Mezhebcilik, bir Beyrut metaıdır! Şamda vatanperverlik vardır. Monsinyör Mübarek, geçen pazar günü Lübnan ittihadı için bir nutuk vermişti. îşte biz Patriğin hükumet reisimiz olduğu anda Monsinyör Mübaıekia de Meclisi Meb'usan reisi olmasını kabul Bizim memleketimiz gîbi iklimi her taediyoruz. Bu şerait tahtmda, Hâl*. tnüs raiında Milu obnıyan yerlerde. pek psk lümanlardan endişe edecek misiniz?» fidanlann ilk dikim yıllannda belki üç dört defa su verilmeğe ihtiyac olabilir. Fahri Barudinin ayağı kırıldı Şam (Hususî) Şam paz%r yer Vaktinde dikilmek şartile biz buna bile tüccarları tarafından Dummer'de Vatanî mutlaka lüzum görmeyiz. Fakat bizde partisinin bazı ileri gelenleri şerefine ve böyle yapdırsa doğru olacağını söyleriz. Buna rağmen orman yetiştirmek gene asrilen bir ziyafet esnasmda ziyafetin ve rildigi nehir üzerindeki sed yıkılmış ve la güç değildir. Elverir ki dikilen ağaclar 50 kişi dereye yuvarlanmıştır. Davetli muhafaza edilmiş olsunlar. Ağaclar çoğalarak ormanlann silsilesi ler meyanında bulunan Fahri Barudînin büyüdükçe memleketin iklimi değişir ve sukut neticesinde bir ayağı kırılmıştır. ziraati canlanır. Memlekette taammümü Lübnan gazetelerinin şiddetli arzu olunan ağac muhabbeti bu kadar neşriyatı basit bir takayyüdle maddî ve mebzul Beyrutta çıkan «L' Orient» gazete neticeler verebilir. Ve tekrar edelim ki sinden: işin en ehemmiyetli noktası muhafazada«Beyrutlu bir meslektaşımız «îsken dır. derun meselesinde Lübnanlılar SuriyeliSornalılar da bu noktada dikkatîmizi lerin hissiyatına iştirak ediyorlar» diye ve takdirimizi çekti. Onun için bu güzel yazmaktadır. Lübnanda bazı mahdud mehafilde, Sancak yeni statüsünün ilâ kazamızı bütün memlekete ağac sevgisinnı, her nekadar bir muhalefet cereyam de ve ağac yeti«tiriciliğinde bir örnek olahasıl etmişse de bunun ancak komşuya rak veriyoruz. YUNUS NAD1 gösterilecek bir tercih hissiyatından ileri gidemiyeceği muhakkaknr. Refikimiz bu vesile ile Suriye ile ara meselesinde Suriyelilerle hissiyat birliğine mızda bir yakınlık ve sıkı irtibat olduğu davet ediyor. nu göstererek bizi de bu ihtilâfa karış Lübnanlılar, kardeşleri Suriyelilere tırmağa çalışıyor: karşı daima samimî olarak hareket et «Türklerin, hukukuna tecavüz etmek mişlerdir. Buna mukabil Suriye hükumet istedikleri Lâzkiye toprakları Lübnandan reisile meslektaşlan Pariste Lübnanın bir uzak değildir. Kilikya ve Iskenderundan eyaletini koparmak için elden gelen hersonra Lübnana sıra gelmiyeceğini bize türlü faaliyeti geri koymamaktadırlar. Ve kim temin edebilir?» bunun da mahza kaybettikleri İskenderun Bizler Arab âlemile elbirliği e sancağını telâfi ettirmek için olduğunu delim ve Türklere karşı olan his beyan etmektedirler.» siyatımızı izhar edeKm diye lüzumsuz Süveydiye'ye cepane göndermişiz ve münasebetsiz yazılar yazan bu mes Şamda çıkan Fetel Arab gazetsi şunlektaşımıza: ları yazıyor: « Tehlikeyi o kadar uzaklarda a «Süveydiye sahiline bir yelkenli ramağa ihtiyac yoktur» diye cevab ve Türk gemisi gelmiştir. Bu gemi Türk riyoruz. mendağınm Mağara köyünün yakınla Bizim muazzez olan komşularımız rında demirlemiştir. Bir Türk gemisinin Suriyelilerin birçok fırsatlarla ve muhbu civara gelmesi, orada bulunan Arabtelif unvanlarla bizden koparmağa ça lann nazan dikkatini celbetmiş ve bun Iıştıklan Trablusa hele bu Sancak melar gemiye yanaşmak istemişlerdir. Fa selesinde uğradıkları hezimetten son kat Arablann yaklaşmasmdan evvel, bu ra badema gözleri olmadığına ve bu gemi yükünü indirmif ve hemen denize fikirlerden vazgeçtiklerine bizi kim temir açılmıştır. edecektir? Anladığımıza göre, bu gemiye refakat Bize bugüne kadar herhangi bir teca eden zat Abdullah bin ElŞek Maruf vüz fikri izbar etmiyen ve bize hiçbir fe ElHalebîdir. Bu zat Türkiyeye gitmiş nahkta bulunmıyan Türke emniyetsizli ve cepane ile gelmiştir. Abdullah bin göstereceğimize, Lübnan topraklarınd Maruf, Arabların intikammdan korktu gözü olan Suriye müfritlerine emniyet et ğu için kendisini belli etmemiş ve zannomemekliğimiz daha ziyade elzemdir. lunduğuna göre «harbiyat» köylerinde Bir Türk istilâsı düşüncesini bir tara> saklanmıştır. Sakalını da tıraş etmiştir. fa bırakalım da yakın ve daımî bu tehli Polis makamlan, gelen bazı Türk o keyi gözb'nünde bulunduralım.» tomobillerini teftiş ederek, bunlarda buBeyrutta çıkan Elbeşir gazetesi yazı lunan tüfek ve cepaneyi musadere et yor: «Bazı matbuat Beyrutluları, Sancal miştir.» Şu kadar var ki yukarıdaki söylediklerimizle ameliyenin hepsini ifade etmiş olmadık, ezcümle pek mühim bir işi hiç kaydetmemiş bulunduk: Muhafaza. Orman sahası ittihaz olunan yere hayvan değil insan dahi sokulmaz, yc işte mesele bu kadardır. Fidanlan dikilen bu sahadaki ağaccıkar on yıl zarfında iki, iki buçuk metro yükselirler. Yirmi yıl zarfında irtifa dört beş metroyu bulmuş ve saha sık bir orman manzarası vermeğe başlamıştır. 20 ile 30 yıl arası bu sık ağaclığın bir kısım ağacları maden sütunu ve saire ihtiyaclan için kesilerek orman seyreltilir. Böylelikle tazyikten kurtulan ağaclar enine boyuna büyüyerek 4050 yıl arası tam orman haline gelmiş olurlar. 20 30 sene, 40 50 yıl nedir? Göz yumup açmcıya kadar kısa sayılacak bir zaman. İşte yepyeni bir ormanı yetiştirmek için insana lâzım olan zaman bu kadardır, ve işte bu iş bu kadar basittir. Ve onun asıl büyük sırn ise, görüyorsunuz ki, ormana hayvan değil, insan dahi sokmıyarak ağacı kendi haline bırakan mu Ç YENİ ESERLER Işık VANDA Ctunhuriyet Mektebliler Pazarı Lutfi tiyas kardeşler Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün mekteb kitablan, kırtasiye, gazete ve mecmuaların 16X^1 yeridir. Şehrimizin değerli liselerinden Işık Lisesinin «eski Feyziyeı mezunları bu İsim altında bir kitab neşretmişlerdlr. Birçok re simler ve yazılarla intişar eden bu kitab gerek tertib, gerekse intihab bakımından çok muvaffakiyetli olmuştur. Istanbul Altmcı Icra Memurluğundan: Emlâk ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derece ve sırada olup tamamına yeminli ehli vukuf marifetile 10,698 lira kıymet takdir edilmiş olan Beşiktaş, Meşrutiyet mahallesinin Mollaayazma sokağında eski 43 mükerrer yeni 138 numaralı sağı ebniye kalfası arsası, solu Feridun Paşa zevcesi Nevcivan hane ve arsası, arkası Taşocağı deresi, cephesi cedid Meş rutiyet caddesile mahdud bir apartıman. Sokaktan kapısı ve zemin katmdan mozaik merdivenle inilen bir taşlık üç kömürlük ve aydınlık mahalli olup zemini çimentodur. Aynca bir koridor üzerine zemini kısmen karosimen bir kiler bir halâ zemini karosimen mermer kurna fayans lâvabo emaye banyo ve rezervuarlı banyo zemini karosimen mozaik tekne ve raf tezgâhh mutfak zemini ahşab bir oda önünde zemini karosimen demir camekânlı kışlık bahçe ve bahçeye bir köprüsü vardır. Bahçe: Binanm arka cephesinde üç sed ve iki istinadlı duvar olup iki sed de tarhlarla avnlmış olup yan tarafı duvar korkulukludur. Erik, elma gibi birkaç fidan halinde ağac vardır. Zemin kat: Karosimen antre ve koridor bodrum ve zemin kata çıkılan mozaik merdiven ve (1) numaralı daire bir koridor üzerine dört oda sandık odası bir halâdır. Birinci kat: Bir koridor üzerine sokak cephesinde iç içe oda ve arka cephede iki oda sandık odası bodrum kattakinin ayni mutfak ve banyo ve halâ. Bina kârgir üç katlıdır. Havagazi, elektrik, terkos tesisatı vardır. Bodrum pencereleri demir parmaklıklı ve ön cephede birirıci katta ortada bir çıkma vardır. Bina yenidir. Umumî sahası 273 m2 olup bundan 129 m2 bina geri kalanı bahçedir. Açık arttırmıya konmuş olup ilân tarihinden itibaren şartnamesi herkes tarafından görülebilecek ve 26/7/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar daicemizde açık arttırma suretile satılacaktır. Satış Emlâk ve Eytam Bankasınm 844 numaralı kanunu hükümlerine tâbi olduğundan mezkur kanunun 15 nci maddesine tevfikan ikinci bir arttırma yapılmaksızın gayrimenkul yukarıda yazılı günde en fazla arttıranın üzerinde bırakılacakiır. Arttırmıya iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubu tevdd edilmek lâzımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri ve tellâliye ve vakıf icaresi satış bedelinden ödenir. 20 senelik evkaf taviz bedeli müşteriye aiddir. Satış bedelini peşin ödemek lâzımdır. İcra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların gayrimenkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masraflanna dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bildirmeleri lgzımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. Aiâkadarların işbu kanun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 36/603 dosya numarasile dairemize müracaatleri ilân olunur. (33503) GÜNÜN BULMACAS1 İ 1 i S 4 6 6 T 8 Î S 4 5 6 7 8 9 10 B B B B B B B B B B ı B B Emlâk ve Eytam Bankasmdan: îştcu gayrimenkulü satın alanlar arzu ederlerse bankaca takdir edüecek kıymetin yüzde ellisi kadar kendilerine ikrazatta bulunulabilir. B B Nafıa Vekâletînden: Soldan sağa: 1 Karagöz oyunundaki ciice ve garib adam. 2 Yunan filozoflanndan biri, susuz yer. 3 Asab, yalvarma. 4 Telefonda çok kuUanılan bir söz, Anadoluda yapılır bir cins kumaş. 5 Nota, Iransızca «dost>, gebelerin kurtarıcısL 6 Memleketlmizin en mühim parçası, bir renk. 7 Iç çamaşırlarımızdan biri. 8 Bir emir, bir yemek, bir emir. 9 Karşısma koyduğun şeyl sana gösterlr, eski Aydm kabadayüarı. 10 Güneşin buz üzerinde yaptığı hareketi yapan. Yukarıdan aşağıya: 1 Romanya arazisinden bir parçanm Ismi. 2 Büyuk bir tazyikin altında kalan, bir hitab edatı. 3 Ticaret işlerinde kullanüan bir cins sened, bağ^lama, blr soru edatı. 4 Oldukça, İstanbulun meşhur sayfiye yerlerinden. 5 Meşhur bir vals ve filim. 6 Bir emir, ingilizce cücelere verilen isim. 7 Büyükçe bir kalabalığm birlikte yaptığı dans, Istibdad devrindekl bir rütbe. 8 Büyükçe, genişlik. 9 Bir hayret edatı, Fransız alfabeslnde bir harîin okunuşu. 10 Eskiden Yunanistanda hü küm surmüş Türklerin reislert, kalburdan geçirmek. Evvelki bulmacanın halledilmi; şekli 1 2 3 4 5 B Î 8 9 10 1 İzmir Aydm hattı üzerinde Çamlık cEski Aziziye» istasyonu ci • varında yapılacak varyant ile üzerinde takriben 1100 metre tulünde bir tünelin ve yolcu binasile umumî halâ ve Aydın istasyonunda betonarme bir geçidin inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Bu işin muhammen bedeli 570,000 ve muvakkat teminatı 26550 liradır. 3 Münakasa 7/7/937 tarihinde saat on beşte Demiryollar înşaat dairesindeki Komisyon odasında yapılacaktır. 4 Bu münakasaya aid mukavele projesi, eksütme şartnamesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, projeler ve diğer müteferri evrak 28,5 lira: mukabilindıe Demiryolları Înşaat dairesinden verilmektedir. 5 Münakasaya iştirak etmek istiyenler 2490 numaralı kanun mucij bince ibrazma mecbur olduklan evrak ve vesikalarla 7/5/936 tarih ve 3297 numaralı Resmî Gazetede ilân edilmiş olan talimatnameye göre 937 senesi için Vekâletten verilmiş müteahhidlik vesikalarmı havi zarflarmı mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 7/7/937 tarihinde saat on dörde kadar Demiryollar İnşaat dairesindeici Komisyona makbuz mukabilinde ver miş olmalan lâzımdır. «1641» (3501) Ankara Vilâyetinden: 1 Vilâyet çiftçilerine dağıtılmak üzere 400 aded sap arabası kapah zarf usulile satın almacaktır. 2 Arabalann muhammen bedeli 29600 liradır. 3 îhale 28 haziran 937 pazartesi günü saat 15,30 da Vilâyet Daimî Encümeni tarafından yar>üacaktır. 4 Şartnameleri Ankara, Istanbul, Eskişehir, Bursa, Adapazar ve Inegöl Ziraat Müdür ve Memurluklannda görülebilir. 5 Eksiltmiye iştirak için taliblerin yüzde yedi buçuk tutan olan banka mektubu veya Hususî Muhasebe veznesine yatınlan makbuzla birlikte ilân edilen saatte müracaatleri. «1551» (3393) R AİKİUİZİAİB t; 1 AİRİA B A CİIİBİAİK RİAİH 8 B U •İAİRÜ AİRİIİBİ AİDİAİPİA YİE T E R • İNİB K A, OL Yll LİAİNİB M VİİİL BİK İ BİAİMİİ AİBİE VII K EİNİAİR 1 ÇÖP B L A »İAİV RİİİMİE L ALZIA R z Kocaeli Vilâyetinden: îzmit Adapazarı yolunun Sabanca Arifiye kısmında ve 35 + 900 39 4. 900 kilometreleri arasmda 3464 metre tulünde şosenin esaslı tamiratı temmuzun 7 nci çarşamba günü saat 15 te açık eksiltme suretile ihale edile cektir. Keşit bedeli 8320 lira, muvakkat teminat 624 liradır. Isteklilerin bu miktar teminat mektubu veva banka makbuzu. Ticaret Odası kayid vesi kası ve Vekâlet veya Vilâyet Nafıa Müdürlüğünden alınmış fennî ehliyet vesikasile Vilâyet makamma, keşif ve şartnamesini görmek istiyenlerin Vilâyet Nafıa Müdürlüğüne müracaatleri. (3527) • • 10 •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle