19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHURİYET 21 Haziran 1937 Son derece müessir kullanımz FLİT, bötun haşarat öldürücü mayilerin fevkindedır. •"90 muhtelif millet. onu tercihen kullanmaktadır... Bu sabit olmuştur Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edilmemiştir. FLİT, kendisinden beklenen iki şartı mükemmelen ifa eder. Insana zarar vermez, fakat haşaratı kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddedlniz. Hakikî ve yegâne Flit aldığınıza emin olmak için; siyah kuşaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. I Yarıklara ve köşelere bıraz FLİT TOZU serpiniz. Haşarat derhal telef olur. UmumT tfıgoM ı J. Kraspla, lıtınbul Galata. Voyvoda Haıı I l'Ouı Tesirsiz taklit mayilerle sinekleri eğlendirmeyiniz • YAŞAMAK LEZZETINE RESIM ÇEKMEK ZEVKİNİ İLÂVE EDİNİZ fyi bir"vakit geçirmek bir"vazifedir: Neş'eli zâmanlarınızın resımlerıni çekmek de her şeyden evvel bir zevktır. KODAK VERİKROM filmiyle guneşte olduğu kadar gölgede, ağaçiık yerlerde, kapalı ve bulutlu havalarda hatta yağmurda resım çekebılirsıniz, ve bu resimler daha tabii ve daha canlı olacaktır. Gelecek defa niçin VERİKROM filmını tecrube edüp farkmı görmevesinız ? Her KODAK satıcılarında bulunur^ VELOKS" UğıdiM basılan kopyalar daha güzel ve deiayh olur. n n m u »e u u n zaman saklanır. ."YEIOKS,, Ugıdını iırar tdiılz v» kopyalann arkasmda "VELOKS., kelime«J«i KODAK ŞİRKETI UuoHul^BayoJİIu, T u M İ . E n s i z Sokak No. 3 V daha cabuk eder Kültür Bakanlığından: Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünden: Fen Memuru Olmak Istiyen Lise Mezunlarına Ankarada bulunan Tapu ve Kadastro mektebine tedris müddeti bir sene olmak üzere bir şube ilâve edileflek 1 T. Evvelde tedrisata başlanılacaktır. Bu şubeye lise mezunlarından ve lisenin onuncu sınıfından tasdikname almış bulunanlardan müsabaka ile talebe ahnacaktır. Müsabaka «Hesab, cebir, hendese ve müsellesat» dan yapılacaktır. Mektebe kabul edıleceklere tahsil müddeti içinde zarurî masrafları için ayda 25 lıra verilecektir. Mezun olacaklar ilk önce kadastro fen memur muavinliklerinde maaşla istihdam olunacaklardır. Talib olanlar: 1 Nüfus cüzdanı 2 Beledivece musaddak sıhhat raporu 3 Polisçe musaddak hüsnühal mazbatası 4 Mezun olduğu lisenin şehadetnamesi veya onuncu smıftan çıktığına dair tasdikname. 5 4 X 6 eb'adında üç kıt'a fotoğraf iliştirilerek bir istida ile 15 temmuz tarihine kadar Mekteb Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. «1552» (3391) 1 Orta okullarda türkçe, tarih coğrafya, riyaziye, tabiiye, fransızca, almanca ve ingilizce öğretmeni olmak istiyenler için bu yıl sınav yapüa caktır. 2 Smavlar 1 eylul çarşamba günü îstanbul Üniversitesinde başlı yacaktır. 3 Sınava girmek istiyenlerin: A) Türk olmaları, B) 20 den aşağı ve 45 ten yukan yaşta olmamalan, C) Hüsnühal erbabından olduklan, cinayet ve cünha nevinden mahkumiyetleri olmadığı hakkında mahallî vilâyet veya kaza idare heyetinden bir mazbata ıbraz etmeleri (halen memur ve öğretmen olanlar bu kayiddan müstesna olup mensub olduklan daire âmirinin vereceği vesika kâfidir.) D) Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmiye mâni vücud arızala rından salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. E) Fn az lise ve 4. 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya bunlann muadılı tahsil görmüş olmalan, Öğretmen okullanndan mezun olanlann en az iki ders senesi öğretmenlik* etmiş bulunmalan gerektir. 4 Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav sorulan Üniversite ve Yüksek öğretmen okulu talebesinin takib ettiği ders müfredatından seçilecektir. Bundan başka sınava gireceklere pedagojik sorular da sorulacaktır. 5 Namzedler sınavda kazandıklan takdirde 1702 numaralı kanunun birinci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde her hangi bir Orta öğretmen okulu yar öğretmenliğine atanacaklardır. 6 Yukandaki şartlan haiz olan namzedler bir istida ile Bakanlığa müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. A) Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, B) Tahsil derecelerine aid şehadetname veya vesikalarmın asıl veya hud suretleri, C) Hüsnühal mazbatası, D) Mahallî Kültür idaresinden nümunesine tevfikan tasdikli sıhhat raporu. E) Mahallî Kültür idaresinden tasdikli ve fotoğrafh fiş, F) Altı aded 4 X 6,5 büvüklüğünde kartonsuz fotoğraflan, Bu vesikaların en son 1/8/1937 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmiş olması lâzırrdır. Bu tarihten sonra Bakanlığa gelmiş olan veya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istidalar hakkında muamele yapılmı yacaktır. «1455» (3191) NEDVİN bütlm rahatsılıklart glderir. Bünyan Şarbaylığmdan: 5uzluK,baş veyarım başaşj rısı,baş dönme5i3baygmlıK3 carpmîı, ve smirdeTi ileri gelen Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 1 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 585 talebesile 140 müstah deminin 10 haziran 937 den 31 mayıs 938 sonuna kadar müteahhide ihalesi ilân edümişti. Tayin edilen günde talib çıkmadığından eski şartlar üzerine tekrar ilân olunur. 2 Bir temmuz 937 iptidasmdan mavıs 938 sonuna kadar bir senelik sabah, öğle ve akşam vemekleri kapalı zarf usulıle eksiltmiye konulmuştur. 3 25 haziran 937 tarihine raslıyan cuma günü saat 16 da on altıda ihalesi yapılacaktır. 4 Talebemn beheri için elli ve müstahdeminin beheri için otuz kuruş günlük iaşe bedeli tahmin edilmiştir. 5 Muvakkat teminat tutan olam W38 ttra* 56 kuruşluk banka mek tubu veya vezne makbuzlarile teklıflermi muhtevi zarflarınm ihaleden bir saat evveÜDe.kadar Komisyon.Reisliği»e,.vermeleri ve ihale saatmde Ko misyonda hazır bulunmaları. 6 Fazla izahat ve parasız şartnamesini almak istiyenlerin Yüksek Enstıtü Daire Müdürlüğüne müracaatleri. «1514» (3290) Stniragrıları^asabî öksliJ riiKler,asabî zayıflıK,uyKu Ç İ L L E R ve L E K E L E R Balsamin Eksiri ile tamamen zail olur. Dr. Mehmed Osman Saka Göğüs ve dahilî hastalıklar mütehassisı Cenevre Üniversitesinden mezun, Cenevre Tıb Fakuttest ve halk tanatoryomiı sdbtk asistam Belediye karsısında Sînanağa daireleri. öğleden sonra ikiJeo itibaren hastalannı kabul eder. Telef on: 23565 M Doktor Operatör M MUKADDER 1 Bünyan kasabasmın hali hazır vaziyetini gösterir haritası Nafıa Vekâletinden gönderilen fennî şartname dairesinde yaptırılmak üzere bir ay müddetle münakasaya konulmuştur. 2 Haritası yapılacak saha tahminen 50 hektar meskun, 75 hektar gayrimeskun olmak üzere 125 hektardan ibarettir. 3 Meskun kısmm hektarı 25, gayrimeskun kısmınki 12 lira muham men bedel kabul edilmiştir. 4 thale 7 temmuz 937 çarşamba günü saat 10 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. (3348) Ereğli Bez fabrikası ivriz idroelsktrik santralı inşaat münakasası 1 Bankamızın Konya Ereğlisinde İvriz mevkiinde yaptıracağı muhammen keşif bedeli 205.498,21 (iki yüz beş bin dört yüz doksan sekiz lira ve yirmi bir kuruş) olan tdro elektrik santrali inşaatı vahidi fiatla ve kapalı zarf usulile eksiltmeğe konmuştur. 2 Münakasa evrakı 20 lira mukabilinde Ankarada Sümer Bank inşaat servisinden alınabilir. 3 Eksiltme 1 temmuz 1937 perşembe günü saat 14,30 da Ankarada Sümer Bank umumî müdürlüğünde yapıla caktır. 4 Muvakkat teminat 11.525 on bir bin beş yüz yirmi beş liradır. 5 İsteklilerin ihale gününden en az bir hafta evvel Sümer Bank inşaat servisine gelerek bu kabil bir inşaatı yapabilecek fennî ehliyetlerini isbat ve icab eden vesikalan ibraz ile eksiltmeğe gireceklerine dair birer vesika almalan şarttır. 6 Teklif mektublarını havi kapalı zarflar, ihale günü saat 12 ye kadar makpuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank muhaberat servisi müdürlüğüne teslim edilmiş olmalıdır. 7 Bu inşaatı banka dilediği müteahhide vermek hakkını muhafaza eder. Umumî ER Müdürlüğünden: BANK Doğum ve kadm hastalıklan Birinci sınıf mutehassısı KADIKOY, Rıhüm cad. Nemli• zade sokak No. 52 Tel. 60788 • B&LSAMIN Cildi yumuşatır, mat ve cazib bir ten temin eder. İNGİLİZ KANZUK ECZANESt BEYOĞLU İSTANBUL BALLY Yazlık ayakkablar gelmiştir. isviçre PAÇiKAKiS Beyoğlu 145 yaşındaki ihtiyarın saadet getirdiği mes'ud çiftlerden biri Fransada Clermon Ferran şehri sakinlerinden Pol K. hali hazırda dünyanın en ihtiyarı sayılmaktadrr. Pol K. 1792 senesinde doğmuştur. 145 yaşına bastığı ikincikânunda hususî merasim yapılmıs. gayet nekre ve şen bir ihtiyar olan Pol'ü bu merasimde iki binden fazla genc ve güzel kız öpmüştür. Son 10 senedenberi bu merasim daima tekrar edilmektedir. Şayi olduğuna göre Pol'ü öpen her genc kız, daha sene varmadan istediği gibi bir koca buluyor ve iyi bir izdivac yapıyormuş. Dul Kadınlara Yardım Cemiyeti halkın bu hissiyatını istismar etmeyi düşünmüş ve bir buseye 10 Frank kıymet koymuştur. Pol kendisini önen her genc kızın kulağına: Kjzım dişlerine bakarsan çok yaşarsın dermiş. Filhakika pek muntazam dişlere malik olan Pol, elân Dentol Diş Macunu kullanmaktadır. Birleşik antiseptikli bir diş macunu olan Dentol, diş macunlarına tehlike ve *arar vermeden ağızdaki mikroplan itlâf eder, piyorenin ve kefekinin önüne geçen ve hayatı uzatan bir müstahzardır. Erifi Fidan Beşiktaş Erip apartıman Tel. Fennî sünnetçi Dr. Suphi Şenses idrar yolları hastalıklan mütehassısı| Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt Muavene 4 ten sonra Cumartesi fakirlere Tel: 43924 kab'me 44395 ev 40621 Açık Eksiltme İlânı Ankara Belediye Reisliğinden: Su işleri idaresi için (300) lira aylık ücretle bir yüksek mühendis ab nacaktır. Lisan bilenler ve evvelce şehir sulan işlerinde çalışmış olanlar tercih edilir. Taliblerin askerlik hizmetini ifa etmiş bulunması ve fotoğraflı istida larını, aşağıda yazılı vesikaların suretlerini raptederek (Ankara Belediyesi Reıshğme) göndermeleri lâzımdrr. 1 Diploma ve ruhsatname 2 Evvelce çalışmış olduğu yerlerden almış olduğu sertefikalar. 3 Nüfus cüzdanı. «1530. (3331) Tosya Belediyesinden: Kocaeli Vilâyetinden: Inhisarlar ı Çamaltı Levazım C3K tll*. Umum Müdürlüğünden: II Pazarlık 22/VI/937 tarihine raslıyan salı günü saat 11 de Kabataşta ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla tuzlasından Karadeniz sahillerine taşınacak «16000», Akdenız sahıllerıne «14000» ton ki ceman «30000» ton tuzun nakliyesi pa zarJıkia eksiltmiye konulmuştur. tzmit Karavakuplu yolunun 0 + 000 26 + 000 ncı kilometreleri tarafeyninde hendeklerin açılması ve yolun çukurlannın doldurulması «7800» liralık keşfi ve şartnamesi mucibince haziranm otuzuncu çarşamba günü saat on beşte ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmiye konulmuştur. İsteklilerin 585 liralık muvakkat teminat mektubu veva banka makbuzile Vekâlet veya Vilâyet Nafıa Müdürlüğünden alınmış fennî ehliyet vesikasile mezkur ta rihte Vılâvet makamına şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin Vilâyet Nafıa Müdürlüğüne müracaatleri. (3374) Kilis Şarbaylığmdan: m Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. rv Isteklilerin pazarhk için tavin edilen gün ve saatte vüzde yedi bu . çuk guvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân 0 U n U r (3518) Beledivemiz elektrik tesisatı için elektrik saati açık bakır tel, ampul, suplon izole tel vesaire açık eksiltmiye çıkarılmıştır. 1 Muhammen bedeli 2472 lira 40 kuruştur. 2 Muvakkat teminat 185 lira 43 kuruştur. 3 îstivenlere şartname, posta vasıtasile gönderilir. 4 Ihale 1 temmuz 937 perşembe günü saat on beşte Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Talib olanlar müracaat etsinler. (3498) 1 Eksiltmive konulan iş, Tosva kasabasmda yeniden vapılmakta olan yirmi vataklı hastanenin kesif ve projesindeki ikmci kısmmın inşaatına aiddir. Bu kısmm keşif bedeli «9508» lira «85» kuruştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavelename, C Nafıa isleri genel şartnamesi, D Fennî şartname, E Hususî şartname, F Kesıf cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, G Proie. îstekliler bu evrakı Tosva Belediyesinde görebilirler. 3 Eksiltme 29 mayıs 1937 den 17 haziran 1937 tarihinde perşembe günü saat 14 te Tosya Beledive Dairesinde Belediye Encümeninde açık ek siltme usulile vapılacaktır. 4 Eksiltmive girebilmek için isteklilerin 713 lira 17 kuruş muvakkat teminat vermesi ve müteahhidin bu işi vapabileceğine dair Nafıa Ve kâletinden almmıs ehliyet vesikası ibraz etmesi lâzımdır. îsteklılerin mezkur günde Belediye Encümeninde hazır bulunmalan ilân olunur. (3146) Kilis Şarbaylığmdan: Belediyemiz kadrosunca 108 lirava kadar maktu ücretle bir fen memuru veya mimar alınacaktır. îstiyenlerm evrakı müsbitelerile müracaat leri. (3497).
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle