13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Hazîran 1937 CUMHURIYET A Z O N E Y V A T UZU A S İ L MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KO LAY ve DAHA K A T Î tesir eder. Yemeklerden sonra almına HAZIMSIZLIĞI, MİDE ErCŞÎLÎK ve YANMALARINI giderir. MÎDE ve BARSAKLARJ ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tabızlıgı defeder. MAZON isim ve HOROZ markasma dikkaL M Ü M MIDE ve BARSAKLARI kolaylıkla bo5albr. I H I V I D # * Ve °ndan mütevellid baş ağnlannı defeder. Son derece teksif edılmiş bir tuz olup L I GRİP, DiS AGRILARI. GRİP VE BüTüN AGRlLARI DERHAL KESER. Eczanelerden 1 lik ve 12 lik ambalâjlarını Isteyinlz. Ooğum v« kadın hastaiıklan mOtehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı RIZA UNVER Telefon 22683 Operatör Beni nezlemden, airılanmdan kurtanp neş'emi yerine getirdl. Daktilo isteniyor Uyuşturucu Maddeler Inhisarından: İstanbul 4 üncü icra memurluğundan: Nuri kızı Zafer tarafından borc alı nan 14,600 lira mukabilinde Anadolu Türk Anonim Sigorta şirketine birinci derecede ipotekli olup paraya çevril mesine karar verilen ve tamamma yeminli pbli vukuf tarafından «21,800» yirmi biT bin sekiz yüz lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda Meşruti yet mahaüesinde Mehtab sokağında eski 13 mükerrer ve yeni 54 numaralı sağ tarafı mukaddema Sabiha Hanım el yevm Limoncuoğlu arsasaı, sol tarafı müfrez bir harita numaralı «473,5» dört yüz yetmiş üç buçuk zirah apartıman, arkası Arkadere sokağı ve cephesi atik Kır ve cedid Mehtab sokağile mahdud arsa üzerüıde kârgir apartımanın evsafı aşağıda yazıhdır: bir tuvalet «serviyeti» dir. Hususî bir bağla kullanılır. En ince ve en sıkı elbiseler altında görünmez. Çıkıntı ve biçimsizlik vermez. F E M İ L sıhhidir. FEMÎL serviyetleri sıhhî ve fennî bir şekilde hususî bir pamukla hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazlaöır. Kanı derhal emer. Asla kurumadığı gibi, ıslaklık ta vermez. Gavet hafif ve yumuşaktır. Cilde yapışmaz ve derivi tahris etmez. KADIN HASTALIKLARINDAN VE MİKROPLARDAN KORUR. F E M t L pratiktir. Çünkü günün faalivetine, seyahate, spora mâni olmaz. Taşımasa ve kullanması çok kolaydır Bilhassa işe giden Bayanlara şayani tavsiyedir. El çantalarında ihtiyat bulunduralrilinir. Çamaşır zahmet lerinı tamamile ortadan kaldırır. FEMİL ve bağlarını bir defa aybaşı ihtiyacında denemek, bütün doktarların bunu neden tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. Siz de tecrübe ediniz. Her Eczanede. Parfiimöri ve büyük Tuhafiye mağazalannda bulunur. BAYANLAR ÇOK UZUCU BİR DERTTEN F E M İ L nedir? KURTULDUNUZ! FEMİL kadının aylık ihtiyaçlannda kullanacağı yeni ve sıhhî SERVİETTE HYGİENİQUE FEMİL HASAN FERİD CANSEVER DOKTOR öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM Emniyeti Umumiye Müdürlüğünden: Bfrinci sınıf iç hastalıklan Uzmanı Pazardan başKa her gün sabahtan öjleye kadar hastalatını meccanen muayene eder. Beyazid Nahiv Müdürlüğü yanında Ankara Nümune Hastanesi Bastabibliorinden: Zafer apartımanı namile maruf olan 1 15/9/937 tarihinde 51 inci tahsil devresi başlıyacak olan îstanbul Pobu apartıman, ittialinde bulunan 56 nu lis mektebine 150 stajyer talebe ahnacaktır. 2 İstekliler: Resmî bir müessese için türkçesi kuvvetli, fransızcaya vâkıf ve makine maralı bina ile birlikte inşa edilmiş tek A Türk olmak de seri yazan bir daktilo bavan alınacaktır. Lisana ve muhasebe işlerine vukufu bir apartıman olup iki parça tasarrufu B Filî askerlik hizmetini yapmış bulunmak, olanlar tercih edılecektir. Talibler 16 haziran 937 çarşamba gününe kadar kendi el yazılanle fotograflı bir tercümeihal varakasmı Îstanbul 460 numaralı ihtiva eden müşterek ve tek bir methali C Otuz yasından yukarı olmamak, posta kutusu sdresine göndermelidirler. (3330) olduğu gibi katlara çıkan merdivenler D Boyu 1/64 santimetreden aşağı bulunmamak, Bunlarla birlikte dığer evsafı haiz olanlar açık adreslerini taşıyan bir isde birdir. tida ile bulundukları yere en yakın vilâyete müracaat edeceklerdir. Bu istiEvsafı: Zemin kat: 1 No. lı daire daya şu vesikalar bağlanacaktır. Bir koridor üzerinde dört oda, bir banyo, A Tahsil derecelerini gösterir vesika, B Nüfus, askerlik terhis vesikalarının asıl veya fotograflı birer örnekbir halâ, alafranga ocakh mutfak varleri, dır. Antrenin altındaki zeminde bir meı C Aşı şehadetnamesi. divenaltı ve bir kapıcı odası vardır. Bu müracaatlerin en son 1/7/937 tarihine kadar yapılmış olmaları. Bodrum kat: Bir koridor üzerinde altı «1499» (3292) Bazı gemi ve motörler Zonguldağa gelerek pesin para muodunluk, halâ, sabit kazanlı veçamaşır kabilinde kömür almak üzere tatış birliğine müracaat etmek tekneli, zemini kırmızı çini bir çamaşırtedirler. Teşkilâtımız kömür satışlarını Îstanbul müdürlüğü Türk Hava Kurnmu lık vardır. müz nezdinde teksif ettiğinden gerek ihrakiye ve gerek hamule Antre katı: 3 numaralı daire Bir olsun kömür satın almak için şimdilik • Istanbulda Bahçekapıkoridor üzerinde 5 oda, bir banyo, bir da Taşhanda 6 ncı katta «ETİ BANK EREĞL1 KÖMÜRLERİ 2 nci keşide 11 Haziran 937 dedir halâ, bir mutfak mevcuddur. 1ŞLETMES1 KÖMÜR SATIŞ ŞUBES1 MÜDÜRLÜĞÜ» ne Birinci kat: 5 numaralı daire Bir (Telefon: 20031) müracaat etmeleri rica ve badema alelâde koridor üzerinde bir sofa ve sofadan Bundan başka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ahvalde mubayaa için Zonguldak mümessilliğimize vaki olave 10.000) liralık iki aded mükâfat vardır... camlı bölme salon, 5 oda, arkada bir tacak müracaatlerin ifa olunamıyacağı ilân olunur. Avnca: (3 000) lıradan başhyarak (20) liraya kadar büyük ve küras. termosıfonlu banyo, bir mutfak. Hamiş: Îstanbul sube müdürlüğümüz yakında yazıhaneyi çük birçok ıkramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plândan lstiIkinci kat: 1 No. h daire 5 numara fade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz... değiştireceğinden bu keyfiyet de ayrıca alâkadarana ilân edilı dairenin aynidir. lecektir. Üçüncü kat: 9 numaralı daire 5 numaralı dairenin aynidir. \ Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketinden: Türk Hava Kurumu Satınalma Komisyonundan: Dördüncü kat: 11 numaralı daire 100,000 aded yer ürünü cetveli bastırılacaktır. Eksiltmesi açık olarak 14 5 numaralı dairenin aynidir. haziran 937 pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır. Beşinci kat: 15 numaralı daire Bir Şirketimizin Keçiburludaki madeni için bir doktora ihtiyac vardır. Ev, Istekliler şartnamesini Piyango Direktörlüğü Muhasebesinde hergün gö koridor üzerinde 4 oda, bir taras, bir şofaj ve eklerai madence temin olunmaktadır. Taliblerin şirketin Ankarada rebılırler. (3265) halâ, bir mutfak mevcuddur. Bu katta Iş hanında Eti Banktaki merkezine tahriren müracaatleri lâzundır. «1490» (3278) bir tarasla bir ütü odası mevcuddur. Mesaha: Umum mesahaa bermucibi tapu 277 metro murabbaıdır. Bundan Haftada iki akşam deıse ge erek, 4 ay sonra mahasebeci şahadetname 136 metro murabbaı bina ve geri kalan SİDİ almak için, Sultarafamed, Alemdar daddesiode No. 23 Amerikan Ti kısım içinde fidanlar bulunan bahçedir. caret dersanesine başvurup bir program alınız. Hasusi derı de verilir. Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası gösSizi çil ve lekelerden kurtanr terilen gayrimenkulün tamamı açık arttırmıya konmuş olup şartnamesinin ilân tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 15/7/937 Devlet Demiryolları 9 uncu Işletme tarıhine musadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık artDirektörlüğünden: tırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli İnşaat işlerinde tecrübeli bir mühendis veya fen memuru aranıyor. Ma muhammen kıymetinin %75 ini bulmaaşı iktidarına göre verilecektir. îsteklilerin Sirkecide Devlet Demiryolları dığı takdirde en son arttıranın taahhüdü 9 uncu İsletme MüdürlüŞüne müracaatleri ilân olunur. (3309) baki kalmak üzere 30/7/937 tarihine musadif cuma günü saat 14 ten 16 ya ka dar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmada en çok arttırana ihale edile cektir. Taliblerin muhammen kıyme tinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesıni veya millî bir banaknın temi nat mektubunu hâmil bulunmalan lâ zımdır. Müterakim vergiler, vakıf ica resi, belediyeye aid tenvirat ve tanzifat rüsumu ve taviz bedeli müşteriye aidBunu bir kere kullananlar arbk ayrılamazlar. dir. 2004 numaralı icra ve iflâs kanu kullanmamış olanlar bir denesinler. nunun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkraTzmir satış şubesi : Bay Ahmed Buldanloğlu sına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacakhlarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu hak larını ve hususile faiz ve masarife aid olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bil dirmeleri, aksi halde hakları tapu sicılAnkara Nümune hastanesinin 2 haziran 937 tarihinde ihalesi mukarrer lerile sabit olmadıkça satış bedelinm aşağıda cins, miktar ve muhammen fiatı ve muvakkat teminatı yazılı leva paylaşmasından haric kalacakları cihetzımın avni günde muhtelif sebeblerle ihalesi yapılamamış ve bunlarm bu le alâkadaranm işbu mddenin mezkur kere pazarlıkla tedariki karar altına alınmıştır. fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha Pazarlık 14 haziran 937 pazartesi günü saat 10 da Ankara Nümune Has fazla malumat almak istiyenlerin 935/ tanesinde teşekkül eden hususî Komisyonda yapılaca'/tır. Taliblerin o gün 1274 dosya numarasile dairemize mürave saatte muvakkat teminatlarile beraber hastaneve müracaatleri lâzımdır. caat etmeleri ilân olunur. Teminat nakit ve nakit mahivetinde devletçe teminat olarak kabul edilecek tahviller olursa bunlar Komisvonca kabul edilmiyeceginden daha evHARBiYEDE vel Maliye Vekâleti veznesine vatırılması ve makbuzunun ibrazı icab eder. «1471» (3236) Muvakkat Muhammen C İ NS1 teminatı fiatı Kilosu Bahçeslnde Lira K. Lira K. 6662.50 Birinci nevi has ekmek 500 65000 Francala 54 712.50 5000 Koyun eti 13300 997.50 38000 ve 2000700 52.50 Kuzu eti 495 44000 6600 Süt Ereğli Kömürleri işletmesinden: ETİ BANK Sevilmek için Hoşa gitmeli ve Güzel bir ten olmalı BÜYÜK PİYANGOSU Büyük ikramiye: 4 0 . 0 0 0 üradır... ••a DOKTOR ARANIYOR Ticaret Dershanesi FÂZIL ÇİLİÂLCI Birçok kadmlar, eski usuller daîre sinde yapılmış olan adi güzellik kremleri kullanmakla sukutu hayale uğrar•ar. En iyisi fennın en son terakkiyatını takib ederek asrüeşmelidirler. Parisll meşhur güzellik mütehassısı Jean de Parys, iddia edıyor ki şimdi, bütün kadınlar, en son keşfi olan GÜNDÜZ KREM SIAMOISE'ı kullanarak nermin, yumuşak ve bir çocuk cildi gibi açık bir cilde malik olabilirler. Bu krem havada şeffaftır ve cüdin mesamatını kapamadan pudrajT bütün gün sabit tutar. Cildi, tozlardan temizlemek için GECE SİAMOISE KREMİ (Gold cream) kullanınız. Beşerenizi bütün gayrisaf maddelerden kurtaracaktır. Muvaffakiyet garantilidir. Memnun kalmadığınız takdirde paranız iade edilir. Creme Siamoise Her yerde satılır. Mühendis veya fen memuru aranıyor KOHİNOR Diş Macunudur. Diş macunlarımn incisi KUMBARA TARLADR BELVU MUALLA Ç A Ğ L A Y A N SAZ HEYETi Ayrıca : S.ATTiLLA 221/2 Son sistem ( ve otomatik olarak durur ) b r portatir gramo n 10 adet yeni " Polydor ,. plâkasıle beraber 22 12 liraya Beyo^lu Tünelbaşı 1 No. lu Brunsvîck pazannda «at Irraktadır. i n a m l m ı y a c a k Şey 221/2 Lira' 1 Rpvüsünün veniıikİTİ dev m Zayi 26/1/937 tarihinde îstanbul Kambiyo müdürlüğünden aldığım 458 numaralı vesıkayı zayi eyledim. Yeni den bir vesika alacağım için eskisinin hükmü yoktur. ., Ahmed Sabri
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle