20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Haziran 1937 CUMHURÎYET «Bilinmiyen Onu insan» kitabıruhu Conan Doylun gezdiriyormuş hataîarla doludur Amerikada ihtiyar bir kadın Adliyeye verildi Windsor Dükü İngiltere hesabma vazife istiyor Vasserleon>urg 10 ( A . A . ) Dük ve Düşes de vVindsor, izdivac a r 1 münasebetile >000 telgraf ve 00 mektub al mışlardır. Dük ve Düşes, bunlara ce ab vermek için bir tenodaktilograf anDük de Windsor gaje etmişlsrdir. Dükün kâtibi binbaşı Forvvood, şu beranatta bulunmuştur: « Dük de Windsor, Avrupada serahat etmek tasavvurunda değildir. Bir ây hayatı yaşamak istemektedir. Kendisi ngilterenin daveti takdirinde ona hizmet ttmeğe bittabi daima amade bulunmak adır. Bununla beraber görmesi muhte mel hizmetler, hususî mahiyette olacak ur.» Dük ve Düşes, halihazırda şatonun larkını tanzim ettırmekle meşguldürler. Dük, Carinthie modasına göre giyinmişir. Başında tüylü bir fötr şapka, aya mda kısa pantolon vardır. Dük ve Düşes, birkaç hafta münzevî bir hayat geçirmek arzusundadırlar. Bu birkaç hafta geçtikten sonra davetlileri kabul edeceklerdir. Dükün erkek kar deşlerinden birinin Vasserleonburg'a gelmesi muhtemeldir. Dük ve Düşesin Woerth gölünde ve belki de Venedik ve Bled'de Yugos avya bir cevelân yapmalan muhte meldir. V. Neurath Bulgar Kralı ve Başvekilîle görüştü Hitlerin Dr. Stoyadinoviçe çehtiği telgraf «L'homme, cet inconnu)) tercümesindeki hatalar evvelâ isminden başlamaktadır Akşam gazetesinin 17 mayıs 1937 tarihli nüshasında Hasan Âli Yücel'in Dr. Alexis Carrel'in «L'homme, cet inconnu» sü ve Nasuhi Baydarın «Bilinmiyen İnsan» adındaki tercemesi hakkında pek vâkıfane yazılmış olan yazılannı büyük bir zevk ve dikkatle okudum; hakikaten dedikleri gibi «Nasuhi Baydar, güzel bir niyetle bu güç işi üstüne aldığı için ilk savabı işlemiş sayılmalıdır. Bu tercemeden bazı hatalar onu hiç terceme etmemek hatasmın yanında hafif kalır.» Pek doğrudur, fakat bu bazı hataîarla kalınmış, hudud aşılmamış, ve hele tıbbî mefhumlar altüst edilmemiş olsaydı. Gene dedikleri gibi «hiç terceme etmemek de pek bü yük hatadır.» Bu da doğru, fakat terceme edip de bastıramamak hatası da terceme edene raci olmasa gerek. «Savabı» değil, savablan işliyecek birçok kimseler içimizde bulunabilir; iş bu savablan işliyebilecektir. Alexis Carrel'in kitabının bir yerinde dediği gibi, arayıp bulmakta. Biz de bunu bir buçuk sene evvel terceme etmıştik ve elbette ki yanlışlarımız da olmuştur, fakat hududun aşilmamasma çahşılmıştır. Aşağıdaki ilmî ve samimî sözlerimin ilim zihniyetile ve ilim samimiliğile karşılanacağını umanm: Evvelâ, bu kitabın başlığını ele alalım: Nasuhi Baydar, tercemesinde bu kitaba «Bilinmiyen İnsan» admı ver miştir ki, bu, birdenbire insana «insanlar içinde bilinmiyen bir insan» fik r verir gibi geliyor; beyni zorlaymca ve telâffuza bazı ton ve biçimler verilince belki aslındaki mana güçlükle sezilebilir. Bize gelince «L'homme est inconnu», «insan, bu bilinmiyen mahluk», «insan, bu bilinmiyen şey», «insan, bu muamma» yahud «insan, 5u bilinmiyen» ilâh. gibi manalan tazammun eder. «Bilinmiyen İnsan» dan ilk söz, sayfa 13 Bütiin insanlığm dikkati makinelerden ve fizik âlemden dönüp insan vücud ve zekâsına: mevcud olmasalardı makinelerin de Neewton ve Einalein. âlemlerinin de mevcud olmıyacakları fizyolojik ve dimağî menşelere çevrHmelidir. Fransızcasından Preface sayfa V I I : L'attention de L'humanite doit se porter des machines et du monde physique sur le corps et l'esprit de l'homme. Sur les processus physiologiques et spirituels sans lesquels les machines et 1, Univers de Newton et d'Einstein n'exis teraient pas. Tercememizden: Beşeriyetin (humanitenin) dikkati makinelerden ve fiztk diinyadan insan vücud ve ruhuna (esprit), fizyolojik ve ruhî (spirrituel) vetirelere çevrilmeli, bunlarsız (bunlara tevcih edilmeyince) makineler ve Nevvton'un ve Einstein'in kâinatı var olamaz. B. 1. Sayfa 48 Bu ilim bıze ne olduğumuzu, kudretlerimizi ve bu kudretlerin bugüne kadar kıymetlendirilmesi tarzmı göstererek fizyolojik « , Sayfa 32 En nous montrant ce que nous sommes, nos potentialites, et la maniere de les actualiser, cette connaîssance Tercememizden: Bu bilgi meknî (gizli) kudretlerimizi ve bunları filî hale getirmek tarzmı göstererek « Eski Kralın yapacağı Yapılan temaslar hakkında resmî bir tebliğ neşredildi. Neurath bugün Sofyadan ayrılıyor hizmet hususî olacak B. I. Sayfa 60 Ve halbuki sinir kronaksisinin basit bir usul ile sahih olarak ölçülebileceği bahanesile öngörü hâdiselerini ihmal edip sinir kronaksisini ihmal etmemiye hakkımız yoktur. Sayfa 42 On n'a pas plus le droit de negliger l'etude des phenomenes de clairvoyance que celle de la chronaxie des nerfs, sous pretexte que la clairvoyance ne se produit pas a volonte et ne se mesure pas, tandis que la chronaxie est exactement mesurable par une metode simple. Tercümemizden: Basit bir usulle sinir kronaksisi sıhhatle ve tamamile ölçülebildiği halde aydın görüş istenilince husule gelmez ve ölçülemez bahanesile nasıl sinirlerin kronaksilerinin tetkik ve mütaleasını ihmal etmiyorsak böylece aydın görüş hâdiselerinin tetkikini ihmale hakkımız olamaz. ' B. I Sayfa 60 Her âlim insanm ancak ufacık bir kısmını sezdiği halde, pek malum bir meslekî tagyir meyli ile, insanm herşeyini bildiğini sanır, bir takım kısmî manzaralar küllü ifade etmekte sayılır ve bu manzaralar da zaman zaman ferde veya cemiyete, fizyolojik iştihalara veya zihnî faaliyetlere, adalenin veya dimağın kudretine, güzelliğe veya faydaya, ilâahir, daha ziyade ehemmiyet veren modaya göre, gelişigüzel gözönüne alır. IBaştarafı 1 inci sahifede] nasebetleri ıslah edecek muvakkat bir tesSayfa 43 nna yarın sabah da devam ederek, öğle viye sureti hakkında Almanya ve Avusden sonra saat 16 da Sofyadan ayrıla turyanın tetkikatta bulunmakta olduklarıChaque savant, grâce â une defor cakhr. mation professionnelle bien connue s'imnı beyan etmektedir. VOH Neurath'ın beyanatı magine connaître l'etre humain, tandis Askeri mezarhklarda Baron von Neurath saat beşte gazeteque iln, en saisit qu'une partie minuscule. Sofya 10 (A.A.) Von Neurath cileri kabul ederek kısa bir beyanatta buDes vues fragmentaires sont consklerees Alman ve Bulgar askerî mezarlıklanna lıınmuş ve ziyaretinin sebeblerini şu su comme exprimant le tout, Et ces vues çelenkler koymuştur. Meçhul askeri: retle anlatmıştır: sont prises au hasard de la mode, qui. ın « Bulgar Başvekilile mülâkatlarda mezanna çelenk konulması askerî mera Tour tour, attache plus d'importance â bulundum. Bu mülâkatlar haricî siyaseti, simle yapılmıştır. Von Neurath, abideye l'individu ou â la sosciete, aux appetits Avrupa sulhunu ve Bulgaristanla Al muvasalatında Harbiye Nazın Lukof ile physiologiques ou aux activites spiriti manya münasebatını alâkadar eden me mevki kumandanı Zlayanof, erkânıhartuelles, a la puissance du muscle Nevyork'ta, tılumu hafiye ile meşgul sail etrafında cereyan etmiştir. Bütün biye reisi, vali ve diğer zevat tarafından ve bu sahada büyük bir şöhret kazanmış, Tercümemizden: bu meseleler hakkında aramızda tam bir karşılanmış ve askerî kıt'ayı teftiş etmiş Her âlim meslekî bir tagyir ilcasiyle Mrs. O'Hare isminde yaşlı bir kadın fikir birliği mevcud olduğu bir defa daha tir. yakaladığı (sezdiği) pek küçük parçasi vardır. Bu kadın, meşhur muharrir müteTemps gazetesinin bir yazıtı teyid edildi. Bundan sonra iki memleket le insan mahlukunu kendi kavlince an veffa Sir Arthur Conan Doyle'un ru arasındaki kültürel münasebatm genişle Paris 10 (A.A.) Temps gazetesi hunu yeryüzünde temsil ettiği iddiasın Iadığını tahayyül eder; parçalı görünüş tilmesine ve bu sahadaki teşriki mesainin Alman Hariciye Nazın von Neurath'm ve görüşler bütünü (küllü) ifade eder gi dadır. M. Josefh Dunninger, müteveffa kuvvetleştirilmesine çalışılacaktır.» Belgradı ziyaretini mevzuu bahsederek bi telâkki edilmiş ve hatta modanm tesa muharririn, ölümünden evvel kendisine Bulgar Başvekili Köse Ivanof bu gece bunda, Almanyanm ittisa siyasetinin bfr düf ve keyfine tebaiyetle uydurulmuşlar tevdi ettiği on kelimelik cümleden ibaret misafir nazır şerefine bir ziyafet vermiş delilini görmekte ve bu siyasetin pek yabir yazınm aynini kendisine her kim gösdır da; o modaya ki nöbet nöbet, devir tir. Ziyafetten sonra bir resmi kabul ter kından gözönünde tutulması lâzım geldi devir ferde yahud cemiyete, fizyolojik terebilirse, ona 2,000 lira ikramiye veretib edilmiştir. ceğini ilân etmiş, Conan Doyle'u yeryüğini yazmaktadır. heves ve iştihalara zünde temsil hakkını kimseye vermiyen Temps gazetesi Yugoslavyanın sulh ^ Romada telahkiler B. 1. Sayfa 61 Mrs. O'Hare, bu meydan okuyuşa muarzusundan şüphe etmemekle beraber Roma 10 (A.A.) Von Neurath'm Herkes bilmelidir ki canlı maddenin kabele olmak üzere, eline muazzam bir Belgrad ve Sofya ziyaretleri hakkında dostlarile mutabık olarak çahştığınıteşkilâtlanması kanunlanndan bazılan bayrak alarak, Nevyork caddelerinde mütalealar yürüten Giornale d'ltalia, ez söylerken Yugoslavya Başvekilinin ne nın keşfi meselâ gırtlak höcrelerindeki dolaşmağa ve nümayiş. yapmağa koyul düşündüğünü anlamak istiyor ve keza cümle şöyle demektedir: ihtizaz edici tüylerin veznini keşiften da muştu. Belgrad, Sofya ve Budapeşte arasın Almanya ile Yugoslavya müşterek siyaha ehemmiyetli olabüirdi. da bir guna menfaat ihtilâfı yoktur. Bu setlerinin usul ve hedeflerinde mutabıklarİş mahkemeye intikal etmiş ve hâkim, Sayfa 44 üç payıtaht arasmda bir mukarenet husu dır cümlesile ne denilmek istenildiğinin Mrs. O'Hare'ı huzuruna davet ederek Chacun sait cependant que la decoule gelmesi için komünizm tehlikesi tek ba de tavzihi lâzım geldiği kanaatinde bu sokaklarda gelip geçenlere mâni olacak verte de quelques unes des lois de l'orşına kâfi bir sebeb teşkil etmektedir. lunuyor. tarzda yaptığı bu nümayişli gezintiye niganisation de la maüere vivante serait hayet vermesini emretmiştir. Giornale d'ltalia, bundan sonra Al Hitler'in Stoyadinoviç'e plus importante que celle, par exemple, İhtiyar kadın, hâkimin karanna itiraz manyanm faaliyetinin Roma Berlin çektiği telgraf du rythme des cils vibratiles des cellules ederek: «Başka türlü hareket etmeme mihveri ruhuna tevfikan İtalyan faaliyeti Belgrad 10 (Hususî) Son temasde la trachee. imkân yok. Conan Doyle'un ruhu beni ile hemahenk olarak inkişaf etmekte ol« lar dolayısile Başvekil Dr. Stoyadinoviç Tercümemizden: gezdiriyor.» demiştir. duğunu kaydeylemektedir. ile Hitler arasmda telgraflar teati edilHerkes bilir ki canlı maddenin teazzî Von Papen Viyanaya döndü miştir. Hitler telgrafında şöyle demekte(veya taazzuv) kanununun keşfi, meseVon Papen, dir: Viyana 10 (A.A.) lâ şezen hücrelerinin ehdabı mühtezze IBaşmakaleden devam] «İki memleket arasmda dostluk ve saAlmanyadan dönmüştür. Mumaileyh, sinin faaliyet nâzım ve ahengine (düzehetlerden aynca bire on ve belki daha mimiyetin kuvvetlenmesinden çok memAlmanyada Hitler'le görüşmüştür. nine) aid kanunların keşfinden daha ziIBaştarafı l inci sahlfede] ziyade faydalanmız olacağı malumdur. Diplomasi mehafili, hâdiseler zuhuru nunum. Bu dostluğun Avrupa sulhuna yade ehemmiyetlidir. Demiryollan İdaresinin yapacağt Eğer bizzat sanayiini tesis ederek üze na sebebiyet veren amilleri, ortadan kal yardım edeceğine de emin bulunuyoSayfa 95 rinde uğraşmasaydık iyi deri veren çok dıracak ve iki memleket arasındaki mü yeni siparişler rum.» Ve göz dediğimiz 0 harikulâde görme Ankara 10 (Telefonla) Devlet 'kkah ve büyük cüsseli hayvanın yetiştisistemini kurmak üzere başka nesiçlerle Demiryollannm ihtiyacı olan muharrik nknesi lüzumunu bu kadar yakından ve birleşir. ve müteharrik edevatın siparişi için bu kadar iyi anlamış olmazdık. MalumSayfa 76 ..,, ,, ^,,,,131, ı. 16,0CK>,000 liraya kadar taahhüdat ya dur ki bir meseleyi anlamak ve iyi anlaEt forme la cornee et le cristallin, et pılmasına dair kanun lâyihası da Meclis mak hemen hemen onu yanyarıya halletIBaştarafı 1 inci sahifeâe\ IBaştarafı l inci sahifede] s'unit â d'autres tissus, pour edifier le ruznamesine ahndı. Esbabı mucibede bu mek demektir. Işlerde yapmadan önce dar Fransa 90 tahtelbahirle birinci gel vesile ile güzel Türkiyeyi gördüğümüz prodigieux systeme optique que nous güne kadar olan hatlanmızın uzayış ve anlama şartı vardır. Zaten onsuz hiç birlen dolayı da aynca çok memnunuz. mekte idi. appelons oeil. genişleyişine ve nakliyatın gittikçe artı şey yapılamaz. Le Journal, bundan başka İtalyan vlaalesef Türkiyede kalamıyacağız, zira Tercümemizden: şına göre bugün mevcud lokomotif, fur Görülüyor ki endüstri yalnız ma tahtelbahirlerinin 5 yaşmdan fazla ol ransız hükumetinin daveti üzerine PariVe karniye tabakasını billurî cismi teş gon, yolcu arabası ve yük vagonunun kâ mul madde çıkarmak işinden ibaret madığını, halbuki Fransız tahtelbahir e gidiyoruz. Orada üç dört hafta kadar kil ve diğer nesiçlerle de birleşerek göz fi gelmemeğe başladığı ve sıkıntının git bir keyfiyet değildir. O ayni zamanlerinin 10 yaşını bile geçmiş olduklarmı aldıktan sonra deniz yolile Beyruta dödediğimiz harikulâde görme sistemini in tikçe artmakta bulunduğu zikrolunmakta da bir mektebdir, hem çok büyük bir eceğiz.» ilâve etmektedir. şa ederler. dır. Bundan başka her sene 20 30 lo mekteb, medeniyet mektebi, en §aBu gazete, netice olarak, Italyanın Seyahatin sebebi B. İ. Sayfa 98 komotifin, 30 40 yolcu arabasmın ve mil manasında kültür mektebi. silâhlanma programını tahakkuk ettirmek Oğrendiğimize göre, Lübnan Cumîfraz ettikleri usareler pankreas usare 500 kadar yük vagonunun yenilenmek Kendi derılerimizin işe yaramadığını ve hususundaki devam ve sebatı ile âleme ıurreisinin Paris seyahati son Fransız lerile elbirliği ederek yiyecekleri bağır mecburiyeti hasıl olduğu da ileri sürül şe yanyan derileri haricden getirmek bir nümune göstermekte olduğunu yaz iuriye ve FransızLübnan anlaşmalarmın sak höcrelerince massolunması kabil bir mektedir. Bütçe encümeni lâyihayı esas mecburiyetinde kaldığımızı takdir edermaktadır. asdikı meselesile alâkadardır. Malum hale getirirler. itibarile kabul ve heyeti umumiyeye sev ken ayni zamanda bu işlerin niçinlerini Tamir ve tecdid edilen zırhlılar jlduğu veçhile Lübnan parlamentosu taketmiştir. Sayfa 79 de öğrenmi? ve anlamı§ oluruz. Hayvan Roma 10 (A.A.) Tamamen mo afından tasdik edilen Fransız Lübnan Les fermens qu'elles secretent collaıslahını bize bunun kadar müessir surette dern hale konulmuş olan Giulio Cesare anlaşması henüz Fransız meclisince tasborent avec ceux du pancreas pour trans Almanyaya giden Fransız telkin edecek kitab bulunamaz. Haber ve Conte de Cavoure diretnotlarının hiz dik edilmemiştir. Suriyeliler Trablusşa former les aliments en substances absor bahriyelileri verelim ki bize iyi deri verecek hayvan mete girmesile yeni bir deniz filosu ih mın Lübnandan aynlmasını ve Suriyeye bables par les cellules de l'intestin. Kiel 10 (A.A.) Buraya gelen yetiştirmek demek, çiftçiliğimizin şimdiki das edilecektir. Bu gemilerin tonajı Ihakmı taleb etmektedirler. Lübnanlılar Terc. Fransız «Jeanne d'Arc» mekteb gemisi derecesine nisbetle kocaman bir inkılâb 26,000 e iblâğ edilmiştir. İçlerinde 4 ku se tam bir istiklâliyet temin eden son anİfraz ettikleri (hazim gışalannın çün nin kumandanı Lalham, Labö'deki deniz merhalesi atlamak da demektir. leye konulmuş otuz buçukluk on top aşmanın aynen tatbikını istemektedirler. kü yukarıda bu geçmiştir ve muradı da abidesine çelenk koymuştur. Merinos da böyle olmadı mı? Tered mevcuddur. Suriye Başvekilile Hariciye Nazın da budur) mayalar bağırsak hücreleri taraAyni tipten Doria ve Duilio gemile halen Pariste bulunduklarmdan, Fransadi etmiş koyunlanmızm yünleri ve yapafından gıdaları kabili imtisas cevherler bir hal kazanan şüphe götürmez kuvvet ğılarile yünlü mensucat sanayii kurula rinde de ayni tadilât yapılacak ve gemi nm tavassutile Lübnanla Suriye arasın haline çevirmek için pankreasınkilerle lerle, hayret verici hassaslarla sungulu mıyacağını gördükten sonradır ki Meri ler gelece^c sene hizmete konulacaktır. daki münaziünfih meselelerin halline çabirleşerek beraberce çalışırlar. (mütehallik veya muttasıf) gibi belirir nos cinsini memlekette iklimleştirerek Harb »akayüne verilen ehemmiyet ışılacaktır. ler. Yaşıyan uzviyete inşa etmek kabili üretmeğe koyulduk. Bu iş behemehal B' 1. Sayfa 99 Roma "10 (A.A.) Finans Bakanı Fransız Lübnan anlaşması Fransız Bir yanık, derinin yüzünde bile olsa... yetini veren yalnız teşrihi karakterleri de muvaffak olacaktır. Kaç senede? Belki Thaon Revel ve Hava Müsteşarı Genemeclisi tarafından tasdik edilir edilmez, ğil, bu vazifevî karakterlerdir. Sayfa 80 on, belki on beş. Bir milletin hayatında ral Valle, İtalyan endüstrisinde mühim Lübnan hükumeti yabancı memleketlere, Une brulure meme superficielle, «i elle B. İ. Sayfa 1 1 1 on, on beş değil, hatta yirmi beş, elli yı bir rol oynıyacak olan Santantianco Ii bu meyanda Türkiyeye de konsoloslar s'etend â une grande partie de la peau. manına gitmişlerdir. Liman, adanın maFilvaki plasma havanın oksijeninin lın ne ehemmiyeti vardır > gönderecektir. Terc. pek az miktarını tahlil edebilir. (Tahlil Eğer kâğıd fabrikasını kurmasaydık den isrihsalâtma mahrec teşkil edecek ve Lübnan Cumhurreisi Parise muvasa Hatta sathî bir yanık bile eğer derinin edebilir değil, ettirebilir olacaktır). selüloz'un bu kadar kıymetli bir meta ol şimdi 300,000 ton veren kömür maden atmda Paris sergisindeki Lübnan pavi büyük bir kısmına yayılursa B. 1. Sayfa 112 (Dikkatle okuyu duğunu ve onun da kendi memleketimiz lerinin senede bir milyon tona çıkacak yonunun küşad resmine de riyaset edeSayfa 102 nuz) de elde edilmesi kabil ve lâzım bulundu istihsalâtınm ihracmı temin edecektir. cektir. Teşrihi marazî (değil teslih dissec Dr. Rouxnun yapmış olduğu gı ğunu ihtimali yok bu kadar kuvvetle öğEmil Edde'nin Atatürke Şili hükumeti Sovyet Rusyayı tion olacaktır.) nesiçlerin ion'lu hamızlığına göre renk renmiş olmıyacaktık. tazim telgrafı değiştiren uzuvlann türlü renkler aldıklaB. İ. Sayfa 104 tanımadı Yukarıda söylediklerimiz endüstrinin Emile Edde dün gece Istanbuldan ayHayatın alelâde şartları içinde bilkuv n .görülür. O zaman, mahallî muhitlerin memlekette ziraî hayatla nekadar alâkalı SanÜagodeChili 10 (A.A.) nlırken Trabzonda bulunan Cumhurre ve mevcud olan bu vasıflar, muhitin ba ayrılığını farketmek kabil olur. olduğunu göstermek içindir. Endüstri Meb'usan meclisi, 35 reye karşı 43 rey isimiz Atatürke bir tazim telgrafı çekerek zı fizikoşimik hallerinin tesiri altında haSayfa 92 müesseselerinin hareketlerini gösteren ra le Sovyet hükumetinin tanınması proje Türkiyeden geçerken kendisine karşı lihazır kudretlerini belirtirler. Işte onlaQuand on injecte dans l'organisme, porda bu meseleler bu şekillerile kayıd sini reddetmiştir. gösterilen hüsnü kabulden dolayı teşek nn yalnız anatomi bakrmmdan olan va comme l'a fait Roux, des substances doni izah edilmiş değildir. Fakat o rapor Mussolini'nin oğlu beynelmi kürlerini bildirmiş ve Cumhuneisimizle sıflan değil, bu fonksiyonel vasıflandır la couleur change suivant l'acidite io ve okununca bu hakikatler insanın gözleri Türk miHetine saadet ve refah temenni ki canlı uzviyeti yaratma iktklannı ken nique des tissus, on voit les oganes pren önünde dans etmemek ihtimali yoktur. lel tayyare yarışma giriyor Roma 10 (A.A.) Birisi Bruno etmiştir. dre des couleurs differentes. dilerine verir. Halbuki endüstri fle ziraatin millî eko Mussolini tarafından sevkedilmekte olan Sayfa 84 Terc. nomi sahasında iç pazar adlı yeni 9 îtalyan tayyaresi, yakında Fransız Bulgaristanla Romanya araLes cellules se sont revelees alorsRoux'nun yaptığı gibi uzviyete ne âlem yaratan öyle bir tesanüdleri vardır smda feribot tesisatı comme douees de pouvoirs insoupçonnes, siçlerin ionik asiditesine göre rengi deği ki o aynca izah olunmak lâzım gelen ha Hava Işleri Nezareti tarafından tertib Sofya (Hususî) Bulgaristanla Ro edilecek olan îstre Şam Paris hava de proprietes etonnantes, qui, virtuelles şen cevherler zerkedilince uzuvlann muh kikaten başlıbaşma bir âlemdir. manya arasında Tuna nehri üzerinde yarışma istirak edecektir. dans les conditions ordinaires de la vie teüf renklere büründükleri görülür ve < feribot işletilmesi için Bükreşte cereyan YUNUS NADÎ Portekizde isyan çıkmamış eden müzakerat muvaffakiyetle neti sont susceptibles de s'actualiser sous l'in zaman mevziî (mahallî) muhitlerin ta Lizbon 10 (A.A.) Yabancı ga fluence de certains etats physico chi halüfünü anlamak kolay olur. celenmiş ve icab eden mukaveleler BulZehirlenerek öldü zeteciler birliginin bir toplantısında sö: gar devlet demiryolları umum müdüri miques du milieu, Ce sont ces caracteres Bu yazılardan sonra okumadığrm yer Tophanede Boğazkesen caddesinde 14 fonetionnls, et non pas seulement leurı lerine şöyle bir göz gezdirmek istiyerek numaralı evde oturan 50 yaşlarında söyliyen Dahiliye Nazın, zaman zaman le Rumen devlet demiryolları umum| caracteres anatomiques, qui les renden açtım, 146 ncı sayfasında gözüme ilişen Kadriye, dün salata yedikten biraz son muntazam surette yabancı gazetelerde çı müdürü arasmda imzalanmıştır. Feri : bot için elzem olan inşaata 1 temmuz capables de construire l'organisme vivant. cümlede: «Murdar ilik kan küreyveler ra zehirlenerek sancılar içinde kıvran kan ve Portekizde isyanlar hüküm sür mekte olduğunu bildiren yanlış ve yala dan itibaren Tunanm her iki sahilinde imal eder». cümlesi oldu ki bu da büyük mağa başlamıştır. Terc. başlanacak ve inşaat müddeti zarfında Kadriye kaldırıldığı hastanede ölmüş haberlerin aleyhinde bulunmuş ve Por O zaman hücreler, hayatın alelâdı bir hatadır. Murdar iliğin yapmadığı v feribot da bir Alman fabrikasma ısmartür. Cesed Morga kaldırılmıştır. Tahki tekizde isyanlar devrinin artık tamajmil şartlannda, gizli (meknî) kahp ta mu yapamıyacağı iş. lanacaktır. kapanmış olduğunu bildırmiştır. hitın bazı fizikoşimik tesirleri altında fil: Dr. Sadeddin Vedad Koçe kata başlanmıştır. Şark Demir Yolları için tahsisat Endüstri ile Ziraat atbaşı Beraber yürümelidir İtalya muazzam bir donanma yapıyor Lübnan Reisicumhuru Istanbuldan geçti
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle