12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 11 Haziran 1937 GÜNÜN BULMACAS1 ÜNÜ 1 5 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 S 4 b 1 • • • •• • • • • • • • • • Şirketi Hayriyeden: D i K K AT : Boğaziçinin Karadenizden gelen en temiz, en sıhhi havasile meşhur «Altinkum Plâji» pazar gününden itibaren açılmıştır. Koprfîden hareket saaüan: 7,30 " 9,30 11,20 13.30 14,30 16,30 18,30 dur. Altinkumdan d5nGş s a a ü a n : 16,40 17,55 18,35 19,05 20,25 dir. Semti EMNİYET SANDIGI İLANLARI Sekiz talcsitte satılık Aparlıman ve Yalı . Cinsi Beyoğlu Hacımimi mahallesi Kumbaracı sokak eski 78, 80, 82 yeni 104, 106, 106/1, 106/2 No. lı Tophane Firuzağa, Hasanağa Bahçeçıkmazı eski 7 yeni 9 No. lı Galatada Yenicami eski Balıkpazarı caddesi eski 23, 25, 27, 27 mü. veni 29/2, 31, 33, 35, 37, 39 No. lı Beyoğlu Meşrutiyet mahallesi Mehtab sokak eski 17 yeni 21 No. lı Büvükdere Büvükdere caddesi es ki 121 yeni 120 No. lı Boğaziçi Yeniköy Osmanreis sokak eski 313 yeni 361 No. lı I APANDiSiT Hastalığının SEBEBi Apandisit hastalığının şimdiye kadar neden ileri geldiği bilinememekte idL Bu hususta bir takım faraziyeler ileri sürülmekte ise de hiçbiri riyazî bir kat'iyetle bunu izah edememekte idi. Boğazdan geçen hazım cihazlannda gay rimünhal bir takım sivri ve katı cisimlerin kör barsakta tıkıhp kalması ve iltihab yapması faraziyesinin yerine bugün bakmız dişlerin binnetice apandi sit yaptığı nazariyesi kaim olmuştur. Ağız gibi açık bir kapıdan hazım kanalına giren mikroblann yalnız apandisit değil, daha mühlik hastahklara sebebiyet verdiği bugün ihnî bir hakikattir. Ağzı, dişleri ve diş etlerini ve boğazı mikroblardan masun bırakmak için alınacak tedbirler arasında, birleşik antiseptikler usulile yapılan profesör Respautnun Dentol diş macunu ve suyunu kullanmak en yerinde bir tedbirdir. Birer mikrob yuvası olan ağızlan Dentol sıhhatle fetheden bir müstahzardır. Mik robları itlâf ederken mineleri ve diş etlerini tahrib etmez, kefeki yapmaz. Diş doktorunuz Dentolü size emniyetle tavsiye eder, danışmız. 6 1 8 b lt • Soldan sağa: 1 Askerin silâhlarından birl. 2 Bursadaki meşhur bir mabed, arkadaş. 3 Kıyafet, berbadm biraz hallicesi. 4 Herşeye itiraz eden, Arab alfabesinde bir harfin okunuşu. 5 Rus İmparatoriçelerinden ikisi. 6 Bir emir, cemi edatı. 7 Yemeğin lezzetini veren şey, bir tane. fransızca bir emir. 8 Birşeyi kaldırıp îırlatama mak. 9 Birşeyi bulmağa çalışmamak. 10 İsim, eski usulde otel, yüzdeki leke Ier. Yukarıdan aşağıya: 1 Yağmurda başa geçirilen şey. 2 Aptal, âdet olduğu üzere. 3 Fazla rutubetli, bir oyun vasıtası. 4 Istırablar, İran dilinde «ay>. 5 Kudret, bir çeşid hırs. 6 Emir, unsur. 7 Fasta bir yer, sayı. 8 Ücretle çalışan, hem bir emir hem bir sual edatı. 9 İnleme, bir edat. 10 Atlayıp geçemiyen. Evvelki bulmacanın halledilıniş şekll 1 2 3 4 6 B 1 8 9 Altınkum plâjı Rumeli Kavağıııda sahil tenezzüh mahalli ile civarı mesire yerleri ve Südlüce plâjı Türkiye Cumbariyeti vatandaşlarına münhasır olmak uzere bilâistisna serbest bu lunduğu ilân olunur. ••MHMH İş adamlarma ve müesseselere mühim fırsat Istanbul Telefon Direktörlüğünden: 19371938 telefon rehberi bastırılmak üzeredir. Telefon rehberi 16,000 aded basılacak, abonelerimize dağıtılacak, memleketimizin büyük şehirlerile bü tün ecnebi memleketlerine gÖnderilecektir. Buna binaen bu rehberler en kuvvetli, en pratik ve en. verimli bir propaganda vasıtası olacaktır. Bu 16.000 telefon rehberi günün her saatinde binlerce zat tarafmdan elde bulundurulacak, mündericatından şehirler içinde ve ecnebi memleketlerde bulunanlar haberdar olacaktır. Bu yüzden ilân veren zevat kendi ihtiyacma, mesleğine ve arzusuna göre istifade etmiş olacaktır. İşini, mesleğini, mamulât ve mahsulâtını velhasıl her türlü varlıgını herkese. her muhite tanıtmak için iyi bir fırsat olan Telefon Rehberine ilân veriniz. Pek yakmda tab'ına baslanacak rehbere ilân vermek ve ilân şartlannı öğrenmek üzere Abonman Dairemize müracaat buvurunuz. (3314) Muhammen kıymctı Lira Altı daireli, üç dükkânlı, üç dairesinde banyo var. Su, elektrik ve havagazini havi kârgir apartıman. 14S00 Üç buçuk katta üç daire, ikişer odayı müştemil bir apartımanm tamamı. (Su, elektrik ve kuyusu vardır.) 3800 Dört katta 25 oda. üç mağaza, bir baraka ve su, elektriği havi bir hanın tamamı. 15000 Üç buçuk katta üç daire, altışar oda. banyo, su ve elektriği havi bir apartımanm tamamı. 9C00 İki katta iki daire. onbir oda, banyo. su, elektriği havi bahçeli ve kavıkhaneli bir yalıyn tamamı. 4500 iki katta onüç oda ve derunünde yarım masura maileziz, elektrik ve Terkos suyunu havi sahilhane. 3500 • KİA P İ I İ D İ A GİIİB AİD L •İB EİRİA LİAİY I K •İRİAİV İİL A CİB K İİKİB GA ZA •A K• H UİR • • A V UİN A LİB D U T • P E R A G A Ç •K E F E U D • V A Rlt L A T I LİA N •Is İ rr • E T İ S E N İ N I Devlet Demiryolları İşletme UmBm Miidürlüğünden | 1 Arttırma 30 haziran 937 tarihine düşen çarşamba günü saat 13 ten 15 e kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok verenin üstünde kalacaktır. 2 Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetinde pey akçesi vatırmak lâzımdır. 3 Bed«lin dörtte biri peşin, geriye kalanı sekiz senede, sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tâbidir. 4 Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipotekli kalır. Kız evlendirdiniz mi? İki bayın kahvede görüşmeleri: Bay, size bir şey soracağım, acaba bu yaşa geldiniz, bir kız evlendirdiniz mi? Sormayınız! Bu sene üçüncü kızımı evlendirdim. Bütün işler yolunda gitti. Demek ben de böyle olacağım. Hayrola efendim? Bu hafta kızımı nişanladım, iyi bir aileye mensub, genc bir delikanh, büyük bir zevki selimi olup gayet müş » külpesenddir. Bunun için çeyizini nerede yaptıracağımı düşünüyorum. Amma yaptmız ha! Niçin bu kadar düşünüyor ve beyhude yere üzülüyorsunuz. Beyoğlunda Galatasaray lisesi karşısında 178 No. lı meşhur DAVİD mağazası var. Orada en güzel pijama ar, gömlekler, iç çamaşırlar ve fevka âde robdöşambrlar ile kadm için kirnono var. Kombinezonlar, çamaşırlar ve Radyo marak ipek çorabların zengin çeşidlerini bulursunur. Demek bunların hepsini DAVİD mağazasında bulacağım. Verdiğiniz maumattan dolayı teşekkür ederim. İstanbul 3 üncü icra memurluğundan: Paraya çevrilmesine karar verilen hane eşyasmın birinci açık arttırması 14 haziran 937 pazartesi günü saat 16,30 da Pangaltıda Bilezikçi sokakta 31/1 No. lı apartımanda paraya çevrilecek ve kıymeti muhammenesinin %75 ini buhnadığı takdirde ikinci açık arttırmanm 35 haziran 1937 tarihine tesadüf eden sah günü ayni mahalde ve ayni saatte ya pılacağı ilân olunur. (33322) M llk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (42.000) lira olan 100 ton renkli veya beyaz üstüpü 21/6/1937 pazartesi günü saat 15 te yeniden kapalı zarf usulile Ankarada tdare binasmda satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin (3150) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan, Resmî Gazetenin 7/5/1937 gün ve 3297 numarah nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 210 kuruş mukabilinde Ankara, îzmir, Haydarpaşa ve Adana veznelerinden satılmaktadır. (3149) Kültür Bakanlığın Jan: 1 Orta okullarda türkçe, tarih coğrafya, riyaziye, tabiiye, fransızca, almanca ve ingilizce öğretmeni ohnak istiyenler için bu yıl smav yapüa caktır. 2 Smavlar 1 eylul çarşamba günü îstanbul Üniversitesinde başlı yacaktır. 3 Sınava girmek istiyenlerin: A) Türk olmaları, B) 20 den aşağı ve 45 ten yukan yaşta olmamaları, C) Hüsnühal erbabmdan oldukları, cinayet ve cünha nevinden mahkumiyetleri olmadığı hakkmda mahallî vilâyet veya kaza idare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri (halen memur ve öğretmen olanlar bu kayiddan müstesna olup mensub olduklan daire âmirinin vereceği vesika kâfidir.) D) Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmiye mâni vücud arızala rından salim olduklarrnı isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. E) Fn az lise ve 4. 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya bunların muadili tahsil görmüş olmaları, Öğretmen okullanndan mezun olanlann en az iki ders senesi öğretmenlik etmiş bulunmaları gerektir. 4 Gerek sözlü ve gerek yazılı smav sorulan Üniversite ve Yüksek Öğretmen okulu talebesinin takib ettiği ders müfredatından seçilecektir. Bundan başka smava gireceklere pedapojik sorular da sorulacaktır. 5 Namzedler smavda kazandıklan takdirde 1702 numarah kanunun birinci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde her hangi bir Orta Öğretmen okulu yar öğretmenliğine atanacaklarcür. 6 Yukarıdaki şartları haiz olan*namzedler bir istida ile Bakanlığa müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. A) Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, B) Tahsil derecelerine aid şehadetname veya vesikalarının asıl veya hud suretleri, C) Hüsnühal mazbatası, D) Mahallî Kültür idaresinden nümunesine tevfikan tasdikli sıhhat raporu. E) Ma.hallî Kültür idaresinden tasdikli ve fotograflı fiş, F) Altı aded 4 X 6,5 büyüklüğünâe kartonsuz fotoğraflan, Bu vesikaların en son 1/8/1937 terihine kadar Bakanlığa gönderilmiş olması lâzurdır. Bu tarihten sonra Bakanlığa gelmiş olan veya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istidalar hakkmda muamele yapılmı yacaktır. «1455» (3191) Ist. Borsası 10/6/937 P A B A LAR Ahs Satış 800.000 Aded Beyaz zarf No. 5 Sterlhı 626.50 626.50 Sarı zarf No. 7 200.000 Aded Dolar 123. 126. 5.000 Yumak Yumak sicim Frank 113.50 113.50 Kırmızı mühür mumu 1.500 Kutu Liret 120. 125. Madenî kalemlik 500 Aded Belcika Fr. 80. 84. 1.250 Aded Çakı Drahmi 19. 2 3 . 200 Kâğıd sepeti İsvicre Fr. 567. 575. Evrak sepeti 100 » Leva 20. 2 3 . Tüy süpürge 200 » . . «, Florin 63. 66. Cam süngerlik 1.000 » Kron Cek 70. 75. Cetvel tahtası 1.500 » 20. 2 3 . Sîiin Avustuıra Zamk fırçası 3.500 ' » " ' **•Mark 26. 28. Zamk 6.000 Şişe. Zloti 20. 2 3 . I Yukarıda cins ve miktarı yazılı (13) kalem kırtasiye ve saire pazarlıkPeneo 2 1 24. la satın almacaktır. 12. 14. Lev II Pazarhk 25/VI/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kaba 50. 52. Dinar taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Âlım Komisyonunda yapılacaktır. 30. 32. Kron tsrec III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. 1048. 1050. AUın IV İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenBanknot 254. 255. me paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3318) Ç E K L E R Acılıs Kauanış Lonrda 625.50 626. NewYork 0.7892 0.7890 Göçmen evleri inşaatmda kullanılmak üzere Karaisah kazasındaki makParis 17.73 17.715 talardan kesilecek (6110) metre mikâbı gayrimamul kereste pazarhk sureMilâno 14.9980 14.985 tile haziranm on dördüncü pazartesi günü saat 14 te ihale olunacağmdan taBrüksel 4.6780 4.675 liblerin Mersin Sıhhat Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona müracaatleri Atina 87.37 87.30 ilân olunur. (3301> Cenevre 3.4536 3.45 SofVa 63.95 63.8975 Amsterd. 1.4353 1.4342 Prae 22.6325 22.6134 Vivana 4.2067 4.2075 Madrid 13.99 13.9775 Berlin 1.9714 1.9698 Brezilya Kahvesi Türk Anonim şir Varsova 4.1663 4.1625 Tunel meydamndaki yazıhaneleriketi hissedarlar genel toplantısı 26 haBndaoeste 3.98 3.9775 ni, Asmalı Meseidde Minare soka ziran 1937 tarihine düşen cumartesi güBSkres 107.275 107.1875 ğında ( Perapalas karşısında) 13 Bclsrrad 34.5325 34.505 nü saat 11 (on bir) de İstanbulda BahNo, h Studyo ve Atolveleri dahiYokohama 2.74M 2.245 çekapıda 4 üncü Vakıf Hanmda şirket line naklettigini muhterem müşMoskova 23.975 23.995 merkezinde fevkalâde surette toplanaterilerine bildirir. Stokholm 3.10 3.0982 cağından, şirket esas mukavelesi muciESHAM Sultanahmed birinci sulh hukuk mah bince genel toplantıya iştirak edecek Acılıs Kananıs kemesinden: Aslan Çîmento 1.60 1.60 hissedarların hâmil bulundukları hisse Merkez Bankası 13.15 13.15 Mahmudpaşada Rastıkçı sokağında 13 senedlerini veya bunu müsbit vesaiki İSTİKRAZLAE No. h hanede mukim iken şimdiki ikaAçüıj Kapanış metgâhlan belli ohnıyan Mihriye ve içtima gününden en az bir hafta evvel Türk borcn I Pesm Şükriyeye: Davacı Ayşe terekesi kay şirket merkezine veya Türkiye İş Ban» » IVadeli 18.725 18.55 yumu avukat Salih Reşid tarafından a kası, İstanbul şubesine tevdi ederek mu» » IlPeşin 18.20 18.125 » » mVadeli 18.10 18.10leyhinize açılan bedeli icarın tahsili da kabilinde 'hisse senedlerinin aded ve pşrani . 9 3 > vasmdan dolayı ikametgâhmızm meç numaralarmı gösterir birer duhuliye 9 5 huliyetine bianen ilânen yapılan tebliIstikran dahîlî 95. 95 gata rağmen mahkemeye gelmediğiniz kâğıdı almalan rica olunur. TAHVÎLAT den gıyabmızda icra kıhnan duruşmads, Acılıs Rapanış Müzakere ruznamesi Anadolu müddei vekilinin talebi veçhile 936/1099 » IVadeli 40.15 40.15 sayıh dosyada mevcud icar mukavele 1 Şirket esas mukavelenamesinin » DVadeli 40.15 40.15 sindeki imzaların ehli vukuf marifetile istiktabma ve tayin edilecek günde 26 ncı maddesi hükmüne tevfikan idare mahkemeye gelmediğiniz takdirde is meclisi azasmdan müddeti biten üç zatiktabdan kaçınmış sayılacağınızdan tın yerüıe yeniden aza intihabı ve intiESKİŞEH1RDE bahisle muameleli gıyab kararının ilâ hab olunacak azaya icabında esas muSes Işık Kitabevi, Bahaeddin Emin nen 20 gün müddetle tebliğine karar veCumhuriyet gazetesinin Eskişehirrilmiş olduğundan muhakemenizin ic kavelenamenin 38 inci maddesinde sade tevzi merkezidir. Kırtasiye, Firası için tayin kıhnan 30/6/937 tarihine yılan salâhiyetlerin verihnesi; lips radyoları ve bilumum mekteb kitablan ve levazımım da en ucuz raslıyan çarşamba günü saat 14 te mah2 Şirket esas mukavelenamesinin fiatla burada bulabilirsiniz. kemede berayi istiktab bulunmadığınız ve kanunî müddeti içinde itiraz etmedi 4 üncü maddesi mucibince idare mec Yeniköy sulh hâkimliğinden: ğiniz takdirde istiktabdan kaçınmış ad lisi tarafından satın alınması teklif oluYeniköyde Cirozluk meydanmda 20 dile muhakemenizin gıyabınızda icra nan sınaî tesisatı havi gayrimenkulün No. da ölen Lâmbiridinin metrukâtı kılınacağı tebliğ makamma kaim olmak ve müştemilâtının satın ahnmasma kabulunan eşya 15/6/937 sah günü saat üzere ilân olunur. rar verilmesi. 10 da mezkur mahalde açık artürma suretile satılacağı ilân olunur. 1 İnhisarlar Umum Miidürlüğünden: | İçel İlbaylığından: J. KİFYOTİ Brezilya Kahvesi Tefrişat ticarethanesi fürk Anonim Şirketinden: Satılık otobüs Taksimle Büyükdere arasında işliyen 3323 numarah otobüs satılıktır. Talib 0lanlarm Eyüb Kalenderhane caddesinde 16 numarah Bay Hasanm fırımna mü racaatleri. HEDENSA NEVROL CEMAL FORTESTİN Ameliyatsız basur memelerinl mahveder, kam, ağrıyı derhal keser, bütün dünyada şöhret bulmuş, yüzlerce profesörün takdimamelerini kazanmıştar. BASURA ÇARE Ankara asliye mahkemesi 2 nci hukuk dairesinden: Ankara Defterdarlığı namma avukat Hilmi Raşid tarafından Ankarada Ba hkpazarında Hilâl sokağında Erceiş Pazarı sahibi Ziya yanında Hayrullah aleyhine Mardin Vilâyeti 3 No. h bina tahTajraya poata ile 185 kurusa Jönderi.ir. Sirkeci Merkez eczaoesi A.İİ Rıza rir komisyonu azası iken kanun hilâ • fına tahrir yaparak memuriyet vazife ıini suiistimal etmek suretile hazineyi Lira 848 lira 65 kuruş zarara sokmuş oldu • Yenikapı : Eski Kâtibkasım yeni Yalı mahallesinin eski ğundan mezkur paranın ve masraf ve Bostanderunu yeni Kumsal sokağında eski 82 ücreti vekâlet takdiri hakkmda 28/10/ 175 yeni 229 sayıh ahşab evin tamamı. 934 tarihli arzuhali adresinin meçhul ol • Yenikapı : Eski Kâtibkasım yeni Yalı mahallesinin eski masından yapılan ilânen tebliğden son ' Albovacılar ve Orta sokak yeni Corbacüar sokağında eski 43 mükerrer veni 74 sayıh ve 35 ra müddeti mezkure zarfında dava ar35 metro murabbaı arsamn tamamı. zuhaline cevab verilmediğinden davacı Küçükpazar : Kâtibşemseddin mahallesi Dökmeciler sokavekilinin ilânen tebligat icrası hakkında ğında eski ve yeni 939595 sayıh iki dükkâ150 sebkeden talebi H. U. M. K. nun 141 innm tamamı. 750 Ayvansaray : Caddesinde 29 numarah dükkânm tamamı. ci ve müteakıb maddeleri hükümlerina Beşiktaş : Sinanpaşa mahallesi Beşiktaş caddesinde eski uygun görülerek ilânen istida ve dave73 yeni 52 savılı üstünde odaları bulunan dük590.63 tiye tebliğ edildiği halde muhakeme gükânm 945/1440 payı. Yukarıda yazılı mallar 15/6/937 de satîlacaktır. Taliblerin % 7,5 pey ak nü olan 24/5/937 günü gelmediğinizden çelerini vakti muavveninden ev\'el yatırarak yevmi mezkurda Defterdarhk müddei gıyab kararı tebliğini istemiş ve bu talebi de muvafık görüldüğünden Millî Emlâk Müdürlüğünde müteşekkil Satış Komisyonuna müracaatleri. «F» (3327) muhakeme günü olan 25/6/937 cuma günü saat 14 te Ankara asliye mahke mesi ikinci hukuk dairesinde hazır bulunmanız veya bir vekil ikame etmeniz, aksi halde işbu ilânın tebliğ makamına kaim olacağı ve gelmediğiniz takdirde Pangaltı Cumhuriyet caddesi 87 numarah apartımanm üçüncü dairesı. gıyabınızda muhakemeye bakılacağı biPangaltı Cumhuriyet caddesi 87 numarah apartımanm 10 uncu dairesı. linmek üzere keyfiyet ilân olunur. Pangaltı Elmadağı caddesi 19 numaıalı ev. Gazianteb asliye mahkemesinden: Yukarıda yazılı akarın 31/5/938 sonuna kadar kiraya verilmek uzere açık G. Antebir Hayik Müslüman mahallearttırmasında istekli çıkmadığından 10 gün müddetle uzatmağa konulmuş^ tur. İsteklilerin 22/6/937 salı günü saat 15 te Beyoğlu Vakıflar Mudurlugu sinden Mersin karısı ve Mehmed kızı (33O6 Mulhaka Kalemine müracaatleri. İ Aliye ve oğlu Ekremin 929 senesinde tegayyüb ettiklerinden gaibliklerine hüküm itası taleb edilmiş ve müteaddıd gazetelerle yapılan ilân üzerine hayat ve mematlarına dair bir ihbar vaki ol • madığından gaibliklerine 15/5/937 ta • rihinde karar verilmiş olduğundan bunHiddet, merak ve korkudan bayılanlar, siniri, hafakanı, çarpıntısı Pek müessir bir ilâcdır. Bel çevşekliğini geçiların hayat ve mematlarından ve neretutanlar 20 damla «Nevrol Cemal» alınca hemen açıhrlar. Evirir. Vakitsiz ihtiyarhyanlan gencleştirir. Suide bulunduklanndan haberi olan kimnizde bulundurunuz, onsuz yolculuğa çıkmayınız. Bu meşhur istimal edilmiş yorgun vücudlan dindeştirir. selerin bir ay zarfında malumatlannı «NevTol Cemal» i alırken «Cemal» ismine dikkat ediniz. Yalnız ismine dikkat mahkemeye bildirmeleri ilân olunur. ADEMi İKTİDARA BEL GEVŞEKLiGiNE en tesirli bir tlfiç S E R V O İ N dlr. İstanbul Defterdarlığından: Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları I Kiralık emlâk SiNiR, ÇARPINTI ve BAYGINLIGA ADEMİ İKTİDARA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle