13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUTVTHURIYET 11 Haziran 1937 HASAN ŞERBET ve DONDURMA GAZOZ Heyecan ve çarpıntı emsalsiz bir ilâç olan MiDEYi BOZAR ÛZO RADYOLiN ile Niçin dişleri mutlaka günde 2 defa fırçalamak lâzımdır? Midevîdir. Toz halinde ve meyvalardan yapılmıştır. Çok köpürür. Sabahleyin çaydan evvel bir çorba kaşığı yanm bardak su içinde içilirse müleyyindir. Fazlası müshüldür. Şekerlisi şampanya gibi lezzetlidir. Şekersizi meyva tozu gibibir. Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismine ve markasına dikkat. Hasan Deposu: istanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. /&& JMMğtâSLMŞUBf KARDOL ile derhal geçer. İstanbul 4 üncü icra memurluğundan: Sabıha ve Eşref tarafından borc alı nan 22950 yırmi ıkı bin dokuz elli lira mukabilinde Anadolu Sigorta şirketine bırinci derecede ıpoteklı olup paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamma yeminli ehli vukuf tarafından «20,410> yirmi bin dört yüz on lira kıymet takdır edümiş olan Beyoğlunda Şişlide Meş rutiyet mahallesinin Mehtab sokağın dan eski 13 mükerrer ve yeni 56 No. lı sağ tarafı müfrez iki harita numaralı ve 485,5 dört yüz seksen beş buçuk ziralı Zafer Hanıma tahsis kılınan apartı man, sol tarafı Arif Bey hane ve bahçesi, arkası Arkadere sokağı, cephesi atik Kır ve cedıd Mehtab sokağile mahdud arsa üzerine kârgir apartıman evsafı aşağıda yazılıdır: En hoş ve taze meyvaların usarelerinden istihsal edilmiş tabiî bir meyv a tUZUdur. Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilebilmesi mümkün değiidir. Hazımsızlığı, mide yanmaklannı, ekşiliklerini ve muannid inkıbazlan giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumî hayatın intizamsızhklannı en emin surette ıslah ve insana ha vat ve canhlık bahşeder. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL BEYKO* »İU I HER FIATDA HARIKULADE ÇOCUKveERKEK KUNDURALARI Çünkü geceleri ağız guddelerinin ifrazatile dişler ve diş etleri dolmuştur; çünkü yemekler, sigara ve kahve gene ayni tesiri yapmıştır. Binaenaleyh dişleri hergün iki kere bilhassa yemek YERLİ MALLAR PAZARLAR1 Samsun Sarbaylığından: Elektrık ve su santrallarımızm bir senelik ihtiyacı olan «390» ton Mazutun mubayaası aşağıdaki esaslar dairesinde kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 1 Satm alınacak mazutun muhammen bedeli «27300» liradır. 2 Muvakkat teminat akçesi «2047» lira «50» kuruştur. 3 İhale 24/6/937 persembe günü saat 15 te Belediye Daimî Encümenı huzurile yapılmak üzere bir ay müddetle kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 4 Buna aid evrak şunlardır: A Satm alınacak mazutun fennî evsafmı gösterir fennî şartname, B Eksıltme şartnamesi. Olup isteklıler bunları Samsun ve îstanbul Belediyeleri Fen Müdürlüklerinde görebilirler. 5 Istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı evsafı haiz olacaklardır. 6 Taliblerin teklif mektublannı ihale günü saat 14 e kadar Samsun Belediyesi Rivasetine tevdi etmeleri lâzımdır. Bu müddetten sonra verilecek teklif mektubları kabul edilmez. 7 İhale 2490 numaralı kanun hükümlerine göre yapılır. (3103) ..BUNDAN BOYLE MUNHASIR/IIV 'PERLODENT^KULLANINIZ, D\$ MACUNLARININ JN !YİS'\D'\R i Zafer apartımanı namile maruf olan bu apartımanın 54 No. h apartımanla müşterek kapısı ve müşterek merdiveni vardır. Evsafı: Zemin kat: Bir kapıcı odası ve antre, 2 No. lı daire: Bir koridor üzerinde 4 oda, bir banyo, bir halâ, alafranga ocaklı mutfak vardır. Bodrum kat: Bir koridor üzerinde altı odunluk, halâ, sabit kazanlı bir çama Güzellik mütehassısı şırhane, su deposu, çamaşır teknesi vardır. Parisll bir kimyagerin Antre katı: 4 No. lı daire: Bir koridor şayanı hayret keşfi üzerinde biri içiçe 4 büyük oda, bir halâ, O kadar ince ve o kadar hafif bir bir banyo, bir mutfak vardır. pudradır ki adeta havada uçar. İşte, Birinci kat: 6 No. lı daire: 4 numaralı Parislj kimyagerin şayanı hayret keşfi dairenin aynidir. budur. îkinci kat: 8 numaralı daire: 4 numaralı dairenin aynidir. Üçüncü kat: 10 numaralı daire: 4 numaralı dairenin aynidir. Dördüncü kat: 12 numaralı daire: 4 numaralı dairenin aynidir. Beşınci kat: 14 numaralı daire: Bir koridor üzerinde 4 oda, halâ, mutfak vardır. Bu katta bir tasara ile ütü odası vardır. Her katm arkalannda taraslan vardır. Bunun içindır ki yeni (Fascination) Mesahası: 276 metro murabbaı olup Tokalon pudrası, cildi hemen görünmez bundan 136 metro murabbaı kısmı a gayet ince bir güzellik tabakasile kaphpartımanm nısfını teşkil eder, Kalan yarak yeknasak ve muntazam bir surette bahçesidir. yapışır ve yüze adeta tabiî bir güzellik Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası manzarası verir. Tesiri itibarile yüze gösterilen gayrimenkulün tamamı açık «makiyaj görmüş» bir şekil veren ağır arttırmıya konmuş olup, şartnamesınm ve modası geçmiş pudralardan tamamile ilân tarıhinden itıbaren dairemizde her başkadır. Yfni (Fascination) Tokalon kes tarafından görülebileceği gibi, pudrasmda bilhassa cildde 8 saat yapış15/7/937 tarihine musadif perşembe gümak hassasmı veren krem köpüğü var nü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde dır. Yeni (Fascination) .Tokalon pud açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma rasını kullandığınız takdirde en sıcak bir bedeli muhammen kıymetinin %75 inı salonda bile yüzünüz, hiçbir rötiişe ihtibulmadığı takdirde en son arttıranın tayac göstermiyecektir. Uzun bir dans suahhüdü baki kalmak üzere 30/7/937 tavaresinden sonra bile teniniz daima terü rihine musadif cuma günü saat 14 ten taze kalacaktır. 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmada en çok arttırana ihaDr. iHSAN SAMi le edilecektir. Taliblerin muhammen kıymetin %7 buçuğu nisbetinde pey Gonokok Aşısı akçesini veya mıllî bir bankanın temi Belsoguklugu ve flıtilâtlanna karşı; nat mektubunu hâmil bulunmaları lâpek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu | zımdır. Müterakim vergiler, vakıf ica * Sultanmahmud türbesi No. 113 resi, belediyeye aıd tenvirat ve tanzi Zayi Seyrusefer merkezınden aldıfat rüsumu ve taviz bedeli müşteriye ağım kayıkçıhk ehliyetnamemi ve saniddir. 2004 numaralı ıcra ve iflâs kanudalın senedi bahrisini zayi ettim. Yeninunun 126 ncı maddesınin 4 üncü fık lerini alacağımdan hükümleri yoktur. rasına tevfikan bu gayrimenkul üzerin3636 numaralı sandal sahibi Selman de ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaAnkarada hususî bir müesranın ve irtıfak hakkı sahıblerinin bu se«e için Törkçe ve Almanca bilir haklarını ve hususile faiz ve masarıfe ve makine ile yazar aid olan iddialarmı ilân tarihinden iti baren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile |Bîr Memur aranıyor bildirmeleri, aksi halde hakları tapu siAlâkadar olanlar Galata'da Türcillerile sabit olmadıkça satış bedelinın kiye Millî Hanında beşinci kata •müracaat edebilirler paylaşmasından haric kalacakları cihetle alâkadaranm işbu maddenin mezkur Zayi Nüfus kâğıdımlat4372 numafıkrasma göre hareket etmeleri ve da ralı arabacı ehlıyetımi zayi ettim. Ye ha fazla malumat almak istiyenlerin nilerini çıkaracağımdan hukmü yoktur. 935/1275 dosya numarasile dairemize Süleyman oğlu Aziz müracaat] eri liân olunur. Havalandırılmış Yeni Kırklareli P udr a RADYOLİN Belediye Reisliğinden: lerden sonra ve herhalde bol bol «RADYOLİN» ile fırçalamak ve temiziemek şarttır. Bu sayede dişlerin de, ağzın da sağlığı ve sağlamlığı; güzelliği garanti edilmiş olur. Kırklareli şehrinin Nafıa Vekâletinden musaddak elektrik projesi mu cibınce mevcud elektrık santralına ilâve edilecek 30025 lira bedeli keşıfli 160 . 200 240 efektıf bevgır kuvvetinde bir buhar makmesi 12/5/937 den itibaren 45 gun müddetle kapalı zarfusuhle münakasaya konulmuştur. İhale 25/6/937 günü saat 15 te Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İsteklılerin bu saatten bir saat önce teklif mektublarını Encümen Riyasetine vermeleri ve yüzde yedi buçuk teminat akçesi olan 2252 lirayı Bele diye veznesine yatırmaları ve şartnameleri almak istiyenlerin 60 kuruşluk pulla 125 kuruş göndermeleri ilân olunur. (2952) NERYİN bütım rahatsılıkları gLderir. Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Mahkemesinden: Esas No. sı: 937/180 , İnhısarlar Vekıli Münirin Beyoğlu İstiklâl caddesinde 77 numaralı kundura boyahanesi mustecıri Huriye aleyhine açtığı yirmi lira otuz iki kuruş alacak davasmın cari duruşmasmda: Yırmi lira otuz iki kuruşun 3/2/937 ta ıhincten itibaren yüzde beş faiz, yüzde beş ücreti vekâletle müddeaaleyhten alınmasma ve müddeaaleyhin ikametgâhmm meçhuliyetine bmaen yirmi gün müddetle hulâsai hukmün ilânen teblığine karar verıldiğinden müddeti kanuniyesı zarfında mahkemeye mü?acaatle itiraz veya temyiz etmeniz hulâsai hüküm makamma kaım olmak üzere ilân olunur. (3324) carpınîı, v e s'mirden ileri gelerı suzluK, bas ve y a n m baş ağrısı,baş dönmesiabayomlıK, Siniragrılaruasabî ökslirüKler,asabî zayıflıK,uyKu Telefon abonelerimizin nazarı dikkatine İstanbul Telefon Direktörlüğünden: 1937 1938 telefon rehberi tabettirilmek üzere olduğundan halen elde bulunan rehberde büyük harflerle, meslek sırasmda küçük ilânı bulunan abo nelerimız 3/7/937 tarihine kadar veni rehberde devam edıp etmiveceklerini bildirmedikleri takdirde buna aid kararname mucibince ilânlan veni rehberde de aynen neşredilerek tarifesi mucibince ücretleri tahsil edilecektir. Bu kabil vazivette olanlarla yeni rehbere bu şekilde kayid arzusunda bulunar abonelerimizin Abonman Dairesine müracaat buyurmaları. (3313) P A N O R A M A Bahçesinde Memleketimizin hakikaten en yüksek ve en kıymetli san'atkârı 12 Haziran Cumartesi akşammdan itibaren MÜNİR NUREDDİN ve arkadaşları KEMANi SADi, TANBURi REFiK Sesi pek çok U A M İ Y E T sevilen B y n aa n M rl I I B I Saz heyeti : Keman : Cevdet, Kemeoçe: Sotiri, Piyana: Feyzi, Udi, N ısırü Ibrahim, Kanun : Ahmed, Klarnet: Ramazao, Ney : Emin Artistler : Radife, Şükran, Birsen, Faide, Fahriye, K. Safiye Muazzez, Okuyucular : Hamid, Artaki, Solist Mustafa Sahtb ve Gaşmufıarnrtı Ytmtu Nadt Umumi neşiiyaii tdare eden Yazt Bludiru: Hikmet Munif Cumhvrtyet maîbaan Dr. Suphi Şenses idrar yolları tıastalıkları mütehassısı Beyoğlu Yüdız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra Cumartesi fakirlere parasız Tel: 43924 Pek yakında başka hakıki surprizler, bu fedakârlığa rağmen fiatlarda biçbir değişıklik yoktur. Tel. 41065
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle