19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 Mayıs 1937 :UMHURİYET İNKIBAZI, HAZİMSIZLIGI, MİDE EKŞIL1K VE YANMALARINI A Z ON EYVA TUZU ••Biçki dersleri™ Evinde hocasız kendi kendiiıe biçki, dikiş öğrenmek istiyenlerle Yurd talebeleri için Şükrü Canal tarafmdan yazılmıştır. Kadın elbiselerine aid olan bi rinci cildi 2, ikinci cüdi 2,5 liraya Beşiktaş Dikiş Yurdunda satıhr. Her evde bulunması lâzımdır. Taşraya posta parası alınmaz. Tatbikat ve provalara aid üçuncü cüdi de basılmaktadır. Adres Beşiktaş Dikiş Ynrdu Akaretler No. 87. Telefon 43687 giderir. Hiçbir zararlı ve mushO maddesi yoktur. Şeker hastalığı olanlar büe *labilirler. M İ D E ve B A R S A K L A R I A L I Ş T I R M A Z . îçilmesi lâtif, tesiri kolay ve mülâyimdir. Yerini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. M A Z O N isim, H O R O Z markasına dikkat. Deposu: Mazon ve Boton ecza deposu. Istanbul Yenipostane arkasında No. 47 .^vBUNDAf^fBOYL'E MUNffASIRAN. İ L Â N Maden arama ve ferman haritalarmı nizamnamelerine uygun olarak muntazam harita yaptırmak istiyenlerle müstakbel ve musaddak şehir plânlarmı araziye tatbik için Sultanahmed Kabasakal Kasab Rıza apartıman No. 4 te birinci sınıf topoğraf harita fen memuru Bay Hasan Tahsin adresine müracaatlerL BAKTERIYOLOJI Umum kan tahlilâtı, frengi noktai nazarından Vasserman ve Kahn teamülleri kan küreyvatı sayılması. Tifo ve ısıtma hastalıkları teşhisi, idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, ültra mikroskopi, hususî aşılar istihzan. Kanda ure, şeker, Klorür, Kollesterin miktarlannın tayini. Divanyolu No. 311. Tel: 20981 Gerede sulh hukuk hâkimliğinden: Geredenin Doğancı köyünden Halid oğlu Yunus tarafından bu köyden yüzbaşı oğullarından Arif oğlu Osman ve rüfekası aleyhlerine Yeniçağada kâin Çor çayırı nam tarla hakkmdaki izalei şüyu davasının cari muhakemesinde müddeaaleyhlerden Osmanın gaiben vefat etmiş olması hasebile mumaileyh Osmana gazete ile ilânen tebliğat ya pılmasına karar verilerek duruşma 21/5/937 tarihinin cuma günü saat se kize talik edilmiş bulunduğundan ber mucibi karar davetiye makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. (32416) Akseki sulh hukuk hâkimliğinden: Demirciler mahallesinden Ahmedin Çarşı civarında sağı ve cephesi yol, solu makineci Mehmed dükkânı, arkası Hamza evile çevrili bir bab haneyi babası Mustafanm 30 sene ve iki sene evveli ölümile kendisile dığer veresenin nizasız fasılasız malık sıfatile yedlerinde bulundurup tapuda kaydı olmadığından tesçili talebile açtığı davanm muhake mesmde mezkur evin kaydı olmadığı anlaşılmakta ise de bu hususta iddiayi mülkiyet edenlerin esbabı sübutiyele rile bir ay zarfmda mahkemeye müra caatleri ilân olunur. (32415) Dr. İHSAN SAMi L A B O R A T U A R I ODEHT I İnhisarlar Umum MüdürlüğündenI I. 2/IV/937 tarihinde şartname ve resmi mucibince kapalı zarf usu lile satın almacağı ilân edilen kıyım makineleri bıçaklarını bilemeğe mahsus 8100 lira muhammen bedelli 3 aded bileme makinesinin eksiltme tarihi temdid edilerek 3/VI/1937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 e talik edil | miştir. II. Muvakkat teminat (607) lira (50) kuruştur. III. Şartnameler parasız olarak hergün tnhisarlar Levazım ve Mu • bayaat şubesinden ve (M 16 195) sayüı resimleri İnhisarlar Tütün Fabrikalar şubesinden almabilir. IV. Eksiltmiye girmek istiyenlerin ihale gününden en az bir hafta evvel fiatsız tekliflerini İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar şu besine vermeleri ve tekliflerinin kabulüne dair mezkur şubeden vesika al. maları lâzımdır. V. İsteklilerin yukanda tayin olunan gün ve saatte eksiltmiye gi rebilmeleri için mühürlü teklif mektubunu ve IV üncü maddede yazılı ve sika ile kanunî vesikalan, % 7,5 muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflarmı en az ihale günü tam saat 14 e kdar Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonu Reisliğine makbuz muka büinde teslim etmeleri ilân olunur. (1916)' I 100 X 150 eb'admda 300 aded yün bayrak pazarlıkla satın almacaktır. II Pazarlık 7/V/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarüe birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2281)' Ankarada Beynelmilel Kömür Sergisinde gösterilen meşhur Strebel kalorifer malzemesinden muhtelif cins ve eb'adda kazan, radiatör ve kalorifer tesisatı için her cins borular ve bütün malzeme İstanbulda Galata Tünel caddesi No. 48. MİHRAN GESAR OĞULLARI ticarethanesinde satılmaktadır. Telefon: 40308. i ^ ^ i ^ i B M ^ M B l * KALORİFER MALZEMESİ Emin Fidan Beşiktaş Erip apartıman Tel. kabine 44395 ev 40621 Fennî silnnetçi | Devlel Demiryoliarı İşletme ümnm Müdürlüğünden Eskişehir atölyesi için iyi tesviyeciye ihtiyac vardır. Talıblerin imtıhanları, Ankara, Eskişehir ve H. Paşa depolarında ve tzmirdekiler için de Alsancak atölyesinde yapılacaktır. İsteklilerin birer istida ile doğruca Eskişehir Cer Atölyesi Müdürlüğüne müracaatleri. «1118» (2520) ı Hali tasfiyede bulunan Büyükada Yat Kulübü T.A.Ş. Tasfiye Heyetinden : Hali tasfiyede bulunan Büyükada Yat kulübü Türk Anonim şirketi heyeti umumiyesi mayısın 28 inci cuma günü saat 15 t e Cağaloğlunda Eminönü Halkevi binasmda yapılacak fevkalâde içtimaa davet olunur. KUMBARA I Şartname ve kataloğu mucibince 25 aded hassas terazi pazarlıkla satın almacaktır. II Pazarlık 7/V/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi Ruzname buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân 1 Ticaret kanununun 456 ncı mad olunur. (2278)' desi mucibince tasfiye memurlan taraI 29/TV/1937 tarihinde ihalesi yapılmak üzere eksiltmiye konulduğu fından yapılan mevcudat defterile bi ilân edilen İdaremizin Çamaltı tuzlasından veya Foça ambarmdan şartnamesi lânçonun tasvibL mucibince; Karadeniz, Akdeniz, Adalar ve Marmara denizi sahillerinde ve İs* 2 Kulüb eşyasmm satm alınması tanbulda kâin tuz ambarlarma «43.000» ton tuzun nakline aid pazarlık 12/V/ hakkmdaki teklifin müzakeresi. 1937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 14 e talik edilmiştir. II İsteklilerin şartnamesini almak üzere hergün, pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta Levazım ZOh revî ve cild hastalıkları ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisvonuna gelmeleri ilân olunur. (2454) Dr. Hayri Ömer Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami karsısında No. 133, Telefon: 43585 Gönen asliye hukuk mahkemesinden: Gönen Sarı nahiyesi Fmdıklı mahallesinden Mehmed oğlu Hasanla ayni nahiyenin Orta mahallesinden Hasan kızı Aliyenin evlâdı Pakize ve oğlu Ahmed ve diğer verese beyinlerinde mütekevvin izalei şüyu davasmda: Müddeaaleyh lerden Pakize oğlu Ahmedin ikametgâhı meçhul olduğundan ilânen tebliğat yapılmasma mahkemece karar verilmiş olduğundan yevmi muhakeme olan 22/5/937 saat 10 da Gönen sulh hukuk mahkemesinde hazır bulunması ve yahut bir vekili kanunî göndermesi aksi halde muhakemenin gıyaben devam edeceği davetiye makamında kaim ol mak üzere ilân olunur. (32414) I İdaremizin Tekirdağ şarap fabrikası için 20/IV/1937 tarihinde satm almacağı ilân edilen 1500 lira muhammen bedelli 2 aded Elevatörlü arabanın pazarlığı 14/V/1937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 e talik edilmiştir. II İsteklilerin İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar şubesine verilmesi icab eden fennî tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden alacakları vesika ve 7c 7,5 güvenme paralarile birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve saatte Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (2455) İskân Genel Direktörlüğünden: Bolu Vilâvetinin merkez kazasmda Dimbilt, Kirazbağı, Korcukyaylası, Kalıncakonur oğlu, Taşlıyayla ve Akarağzı, Kabakpmarı deresi ormanlarmda 8417/119 metre mikâb çam ve 5451/834 metre mikâb köknar ki ceman 14068/ 955 gayrimamul metre mikâb devrik eşçardan yüzde otuz zayiatla şartnamelerinde miktar ve hacimleri yazılı muhtelif çaplarda 9864 metre mikâb kerestenin imal ve bu ormanlara en yakm istasyonlara sevki işi pazarlıkla yap • tırılacaktır. 2 Pazarlık 11/5/1937 tarihine musadif salı günü saat 15 te Bolu SıK* hat Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 Beher metre mikâbı mamul kerestenin istasyonda vagon teslimî muhammen bedeli 26 liradır. 4 Şartname projesini görmek istiyenler 15 gün içinde hergün Anka1 rada İskân Umum Müdürlüğüne, Bolu, İzmir, Zonguldak Sıhhat Müdürlüklerine ve İstanbulda İskân Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 5 İlân müddeti 27/4/1937 tarihinden itibaren 11/5/1937 tarihine kaj (2540)1 «1130» dar olmak üzere 15 gündür. Dr. HORHORNİi Eminonü eczanesi yanında hergün akşama kadar hastalannı kabul eder. Tel. 24131ı Sahiö ve liaşmutıarrtrt; Ytatu» Nadt ümuml neşTiyatt idare eden Yazı Mudürü: Hikmet Munîf Cumtivnyet matbaası Pınarhisar Belediyesinden: Her sene kurulmatka olan Pınarhisar ilkbahar hayvan ve emtia panayırıj bu sene de 20 mayıs 937 tarihinde açılıp üç gün devam edeceği ilân olunur. (2535J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle