13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 Mayıs 1937 SON HABERLER... TELEFON TELGRAF Hfidiseier arasında Sayfiye ve honfor o stanbulda konfor, şehir içinde II kaldı. Rahat etmenin bütün medenî vasıtalarına kavuşmuş sayfiye evlerimiz pek az: Kiminde bir banyo teknesi, hususî otomobtl ka dar lükstür ve kirayı iki misline çıkarır; kiminde su, şampanya kıymetindedir ve sarnıcı, kuyusu olan ev, saray gibi uzaktan parmakla gösterilir; çoğunda hâlâ petrol yanan sayfiye evlerimizin ışıkları da yircninci asn idrak etmemiştir. Bu evlerin dekoruna, eşyasına, yaşama tarzına bakılırsa bizde sayfiyeye gitmek, gerisin geriye gitmektir: Bu yarı döşeli veya tamamile mefruş, eski tahta binalann küf kokan taşlıklannda, çürük ve çarpık tırabzanları sallanan merdivenlerimn gıcırdıyan basamaklarında, odalarımn ot min derlerile altı gözlü konsollan arasında yirmi sene evvel bıraktığınız hayatı, sizi görür görmez istikbalinize koşan tahtakurularile beraber, karşınızda bulursunuz. Bağdaş kurmayı unuttunuzsa, çare yok, dizkapaklannızı sıvazhyarak, mafsallarınıza da eski itiyadlarını hatırlatmıya çalışa caksınız. Bahçe üstündeki taşlığa hasırlar ve minderler »erilecek. Onünüzde koca bir marul tepsisi. Afiyet olsun. Sayfiyelerimiz, evlerinin dışında modern plâjlarile, kazinolarile ve evlerinfn içinde eski dekorları, eşyalan, eski hayat tarzlarile bize iki devri birden yaşatırlar. Kapmızın esiğinden deniz kenanna gidinciye kadar çey rek asnn üstünden atlarsmız. Plâjda Marie Bell gibi denize giren modern bayan, evde kantocu Peroz Hanım gibi sarmısaklı cacığı atıştırıp yatağa grrmek mecburiyetindedir: Haşeratın iğnelerile bütün vücudünün haşlandığını hissetmemek için. . Sayfiyelerimizin çoğunda konfor yoktur ve ne tuhaftır ki insan da sayfiyeye evvelâ rahat etmek için gider! «• TELSiZLE Barselon'daki hâdiseler esnasında 100 kişi öldü ingiltere alelacele Barselona muhribler gönderdl Son dakikada hükumetin vaziyete yeniden hâkim olduğu bildiriliyor Perpignan 5 (A.A.) Havas Ajansı muhabirinden: Hava yolile Barcelona'dan gelmiş olan bir yolcu, aşağıdaki beyanatta bulun tuuştur: « Barcelonada'ki kargaşalıkların hakikî sebebi. Valancia hükumetinin Ka talonya'nın bütün müsellâh kuvvetlerini bir başkumandanm emrlne vermek hususundaki karandır. Katalonya anarşistleri bu teklifi şiddetle reddetmiş olduklarından sokaklarda kanlı çarpışmalar olmuş, bu çarpışmalarda tanklar ve mitralyözler kullamlmıştır. Zannolunduğuna göre, Katalonya geTieralıtesi hükumeti, Barcelona'nın merkezini kontrol etmekte. anarşistler ise varoşlara hâkim bulunmaktadırlar. Dün 100 kadar adam ölmüştür. Hastaneler yaralılarla doludur. Valancia ile Barcelona arasında bütün telefon münakalâtı inkıtaa uğramıştır.> Londra 5 (A.A.) İngiliz tebaasmın menafiini muhafaza etmek üzere Barcelona'ya İngiliz muhribleri gönderil miştir. URDDAN AZILAR Yazan: ismail Habib İHEM NALINA MIHINA Biraz daha alâka Aras yolu Beyazıd ovasının şimalinde haritanın Çengel, halkın Çilli dediği kabarık sırtların taşlık yokuşunu tırmandıktan sonra Iğdır ovasına iniyoruz: Sağımızda Ağrının eteklerinden aşağıya doğru akmış eski lâv cürufları siyah siyah, kol kol, şerha şerha. ağır demir akıntılan halinde, ve tahaccür etmiş ejderha cesedleri gibi haşin haşin uzanırken; karşımızda enine boyuna gepgeniş bir ova, ağustos güneşınin buğuları içinde, görünmez tüllerle örtülmüş bir ipham hulyalığile, büyük bir göl thı kadar düpdüz, ve alabildiğine serilip gerilmektedir. Iğdır kasabasile etraf köyler bu düzlüğün titrek hava tabakaları altında aygın baygın birer gölge gibi. Iğdır, Serdarabad barajı, Kağızman Barselona giden tngiliz muhribleri Franco'nun Hariciye Pariate Nazırı Şehirde vaziyet Paris 5 (A.A.) Barcelona'ya gelen son haberlere göre, şehirde sükunet avdet etmiştir. Valancia nazırlarımn içtimaı bütün gece devam etmiş ve bu sa,bah nazırlar heyeti. bir kere daha toplanmıştır. Bu sabah neşredilen resmi bir tebliğde ezcümle şöyle denilmektedir: <Yarın Barcelona'da tekrar işe baş lanmasını teminen harekete geçmesi için sendikalar müdürlüğüne emir ve rilmiştir.ı Katalonya payıtahtmda siyasî vazi yetin aydınlanması için Valencia hükuırıeti, icab eden tedbirleri almıştır. Barcelona ile telefon muhabereleri şimdiye kadar tesis edilememiştir. Paris Midi gazetesinin bildirdiğine göre, gümrük ve polis işlerinin polis kuvvetlerine terkedilmesi hususunda Perthus anarşist federasyonlarile Fransız İspanyol hududu anarşist federas yonları arasında bir itilâf hasıl olmuş tur. Gelecek günler zarfında yeni hâdiseîerin çıkmasından korkulmaktadır. Paris 5 (A.A.) General Franco'nun Hariciye Nazırı iken istifa eden Serraty Bonastre. şimdi Pariste bulunmaktadır. Eski nazırm artık İspanyaya dönmi yeceği zannedilmektedir. Serrafnin is tifa ve azimeti Franco'nun harici po litikasına bilhassa İngiltereye karşı takib ettiği siyasete karşı gösterdiği mem nuniyetsizliğin bir nişanesi olarak te lâkki edilmektedir. Serrat, Burgos hakkında İngiltereye gönderilen notaları tasvib etmemekte dir. Nazır, bu notaları imza etmek istememiştir. Burgos hükumetinin umumî kâtibi olup reyi alınmadıkça hiçbir karar ittihaz edilemiyen Başkumandanm kardeşi Nicolas Franco'nun gittikçe büyüyen nüfuzu da sabık nazır Serrat tarafından tasvib edilmemektedir. Bilbao'nun tahliyesi Londra 5 (A.A.) İngiltere hüku metinin, Bilbao'daki sivil ahalinin tahliyesi için Salamanca hükumeti tarafın dan tesis edilmesi tavsiye edilen emniyet mıntakası hakkında General Franco'dan bazı sualler sormuş olduğu bil dirilmektedir. Diğer cihetten insanî sebebler dola yısile İngiltere ile Fransanm deniz tarikile çocukların tahliyesine devam edeceklerini ve tahliye işlerinde kullamlan vapurların açık denizde İngiliz harb gemileri tarafından himaye edileceğini Londranın Franco'ya bildirmiş olduğu öğrenilmektedir. Zannedildiğine göre, İngiltere. sivil lerin Fransada karava çıkmasından sonra. İspanyol vapurlarının boş olarak Bilbao'ya dönmelerine ve dönerken yiye cek ve sılâh taşımalarma nezaret ede cektir. Ovanın yalnız bizde olan kısmı garbdan şarka seksen kilometro uzunluğunda ve şimale doğru kırk kilometro enliliğindedir; Ruslardaki kısır. da bir o kadar tutuyor. Ovanın cenubunda yükselen beş bin küsurluk bizim Ağnya karşılık, ovan:n şimalinde de onların Alagöz dağı. dört bin küsurluk boyile bütün ufku kaphyarak, onun da üst tarafı hep karla örtülü, o da Ağn gibi lâvları sönmüş bir krater eskisi; ovanın ufkundan ayni hüviyetteki dört binle beş bin karşı karşıya beyaz başlarile haşmetli haşmetli bakışırlarken; ovanın garb ucunda, Tuzluca yanındaki Toklusivrisi dahi, dağdan bir minare halinde, ve buradan Ağrile boy ölçüşüyor gibi görünen yontma endamıle, bir dağdan ziyade gökün ortasına kadar fışkırıp ta donakalmış bir fevvare gibi, asabî asabî semayı dürtüp duruyor. Tetevvüç merasimi bittikten sonra... İngiltere Kralı, Kudüs Krah ilân edilecekmiş Holivuddaki grev devam ediyor Grevciler bazı artistlerin stüdyolarda çahşmalarını hoş görmüyorlar Hollyvvood 5 (A.A.) Baslıca stüdyoların önünde nöbet bekliyen grevciler, stüdyolara devam eden aktörleri teşhir etmek üzere kapiların önüne fotograf makineleri koymuşlardır. Grevciler, alınan resimlerin şehrin duvarlanna asılacağını ilân etmektedirler. Bazı aktb'rler, resimlerini giiçlük çı karmadan çektirmektedirlcr. Bunlar, cuma günü mensub olduklan sendikalarm, ihtilâf hakkında bir karar vermesine intizaren çahşmağa devam e deceklerini beyan etmektedirler. Çivi ihtikârına mâni olmak için İktısad Vekâleti çivi fîatlarını yeniden tesbit etti Ankara 5 (Telefonla) İktısad Vekâleti aşağıdaki tebliği neşretmiştir: Çivi sanayıının ham meddesı olan demir fiatlarının cihan piyasasmda baş gösteren yükselmesi devam etmektedir. Buna binaen 3003 numaralı endüstriyel mamulâtın maliyet ve satış fiatlarının kontrol ve tesbıti hakkındaki kanunun birinci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden karfıçe tabir edilen demir çivi toptan azamî satış fiatlarile çivıtel toptan azamî satış fiatları 7/5/937 tarihinden iribaren mer'i olmak üzere aşağıda yazılı ceçhıle yeniden tesbit edilmiştir: 1 Çıplak demir çivinin sandık am balâjlı olarak ve fabrikada teslim edil mek ve toptan satılmak üzere kilosunun baz fiatı 19 kuruştur. 2 Sandık ambalâjile beraber beş kiloluk kâğıd ambalâjlı paketlerde bulunan çivilerin kilo fiatma kâğıd ambalâj farkı olarak aynca 20 para ilâve edilir. 3 Çivi iptida maddesi olan kangal halinde çivitelinin baz fiatı ton basına fabrika teslimi peşin 133 lira olmak üzere tesbit edilmiştir. 4 Toptan satıştan maksad fabri kanın yaptığı her miktar satıştır. 5 Tesbit edilen fiatlardan yüksek satış yapan fabrikalar hakkında yazılı cezaî hükümler tatbik oiunur. Ankarada sanayi toplantıları başladı Ankara 5 (Telefonla) 15 kişiden mürekkeb olan sanavi temsıl heyeti bu sabahki ilk trenle İstanbuldan şehrimize geldi ve ilk toplantı bugün İktısad Vekâletinde Maliye Vekâleti mümessilinin de iştirakile yapıldı. Bugünkü gö rüşmelerde sanayicilerin bazı vergıler hakkmdaki temennileri tesbit edılmiş tir. Toplantılara devam edilecektir. Zonguldak limanı Ankara 5 (Telefonla) Zonguldakla Ereğli arasında Çatalağzmda yapılacak liman hakkındaki tetkikler ilerlemiştir. Bu tetkiklere göre orada dere tarafın dan doldurulmuş kısım temizlendiği takdirde tabiî bir liman meydana çıkacaktır. Esasen tren hattı da oraya kadar varmış bulunmaktadır. Havzanın bu limanına Eti limanı adı verilecektir. Kap Londra hava rekoru kırıldı Londra 5 (A.A.) Kap'tan bugün Heston tayyare meydanına inen ingiliz Fransız heyeti Ankarada tayyarecisi Brock, bu mesafeyi 4 gün ve Ankara 5 (Telefonla) Yeni ticaret 20 dakikada almak suretile Amy Jhonanlaşmaları müzakereleri için bugün son'un rekorunu bir gün 16 saat ve 17 daşehrimize gelen Fransız heyetile Hari kika farkla kırmıştır. ciye Vekâletinde müzakerelere başlandı. 6 Temyiz azası tekaüd oluyor Ankara 5 (Telefonla) Tekaüdlük jnüddetlerini dolduran Temyiz azasın dan altısmm bu haziran devresinde tekaüde sevkedilecekleri söylenmektedir. Bu suretle Temyize yeniden altı aza tayin edilecektir. PARİS BORSASI Paris 5 (Hususî) Paris borsasında bugün yalnız madenler üzerinde muamele yapılmıştır. Madenlerin kapanış fiatları şunlardır: Bakır 63 65, Kalay 249,05, altın 140,9 1/2, gümüş 20:5, 16, kurşun 23,17,6, çinko 23. Aras. Bingöl dağlarındaki Yedigözün çıplak lâv kayahklarından çıkıp,, henüz körpeyken Topçu ve Sakaltutan dağları arasında dar ve derin yalçinhklarla ya man bir cenge girişerek, altlanndan oyduğu kayahklann oyukları içinden musluklardan fırlar gibi atlayıp aşan kahraman Aras! bazan rahat bazan çileli yolda uluklardan sonra, işt: Iğdır ovasını d ki d garbiden cenubu şarkiye doğru joyluboyunca ikiye ayırmış, buğular Londradan bildi Içindeki sıcak ovaya mavi bir damar serildiğine göre, İngil rinliğile uzanarak, bizimle Sovyet Rusyademetidir. tere Kralı, tetevvüç nın hududunu çize çize akıp gidiyor. Eski Türklerin «Sürmeli Çukur» de Beş altı bin nüfuslu Kağızmanın her merasiminden sonra, ş Kudüs Kralı ilân dikleri, bir buçuk asır önce Türkmen Ça evi bir bahçe içinde; sokaklar bahçelerin edilecektir. Parla yı vadisile trampa ederek îranlılara bı Ankara 5 (Telefonla) Japon îmçitlerile çizilmiş yeşil birer hulya gibi. mentonun buna mu raktığımız, kırk elli yıl sonra îrandan paratorunun doğumu yıldönümü münaseEvler hep birer katlı. kârgir, beyaz, ve vafakat edeceği tabii Ruslara geçerek. bir asır kadar da Rushep şınltıh arklar içinde bahara sarılmış betile, ReİMcumhur Atatürkle Majeste görülmektedir. Ehli larda kahp, on sekiz yıldır gene asıl saevler. îyi ki Ruslar resmî daireleri bile Hirohito arasında aşağıdaki telgraflar tesalib devrinden ka hibini bulan bu bereketli ova, sekiz yüz yüksek yapmamışlar. Hiçbir yerden kasa ati olunmuştur: Tac (jıyme " lan Kudüs Krailığı metro yüksekliğinde olmasma rağmen soJapon Imparatoru Majeste Hirohito minden sonrc İn unvanı, harbden ev ğuk rüzgârlara kapalı olduğu için Ada banın umumî panoramasmı görmek mümTokyo giltere Başvekıli kün değil, kasaba yeşilliğe gömülü. Evler olacak olan M. vel Avusturya Im nadaki Çukurova gibi sıcaktır. Bambaşka Doğumlan yıldönümü münasebetile Hevil Chamberlain paratoruna verilmis bir iklim yerinckn kalkarak gidip bam o kadar seyrek ki kasabanın boyu altı kiMajestelerine en hararetli tebnklerimi takbaska bir coğrafyanın üstüne konmuş. lometroyu, eni dört kilometroyu buluyor. bulunuyordu. dim ile kesbi fahreder ve şahsî saadetleAğn eteğinde bir Akdeniz ovası: Akde Bir kasabalık nüfus ve bir payitahtlık saAmerikadan Londraya gelenler rile Japonyanın refahı hakkındaki samimî ha. Nevyork 5 (A.A.) Beş büyük va niz ovaları gibi burası da pamuk yetiştirıMeşhur Kağızman tuzlasına gidiyo temennilerimin kabulünü rica eylerim. pur, tac giyme merasimine iştirak etmek yor. Hem bu, bütün vatanın en beyaz, en K. Atalürk ruz. Cenubu garbiye doğru dört beş kiloistiyen 5,000 den fazla yolcu ile süratle uzun elyaflı. ince mensucata en elvenşh metroluk bir şoseyi dolanarak Arasa inTürkiye Reisicumhuru Atlantik denizini geçmektedir. Bunlardan ve bu yüzden en fiatlı pamuğu. yaylalar dik. Yüzlerle kilometro uzunluğundaki şu Ankara Queen Mary vapurunda 1850, Bre • diyarında bu ova güzel bir sürprizdır. dağlar hep tuz dağıdır. Kıyamete kadar Lutufkâr telgraflarınızdan dolayı eks«Iğdır kasabası altı yedi bin nüfuslu bir mn'de 1.300. Berengaria'da 700. Wa kaza merkezi olmasına rağmen hareketli bütün dünyaya yetişecek derecede kaya lânsımza hararetle teşekkür eder ve kenshington'da 750, Pans'te 600 yolcu varbereketli, kanlı canlı bir belde. Bulvarlı tuzu verebilecek dağlar. Tuzlanın kışlık di şahsi saadetlerile memleketlerinin refad.r. geniş caddesine tek katlı kârgir evler sıra ocağı şimdi işlemiyor. Bu, dağın böğrü hı hakkındaki temennilerimi arzeylerim. 75 Amerikalı yolcudan ıbaret olan Hirohito lanmış bu ferah duruşlu kasabanın çarşı içine oyulmuş yanm kilometroluk bir tüson grup Lakehurst'ten yarın Hindenneldir. Methal kısmı tren tünelleri gibi ihsında kalabalık, dükkânlarında kaynaşAnkara 5 (Telefonla) Yugoslavya burg balonile hareket edecektir. timamla örülü. Onümüzde giden adamın Kral Naibi Prens Paul'ün doğumu yıl ma, ve her tarafmda bolluk var. Rus Cenubi Afrikada umıımi af gümrüğünün mühim bir kapısı; giren mal elindeki karpit lâmbasmdan çıkan titrek dönümü münasebetile, Reisicumhur AtaLondra 5 (A.A.) Cenubi Afrika cıkan mal, satılan alınan derken kasabada ve ma\i ışıklar beş altı metro genişliğinde türkle Altes Pren Paul Karageorgeviç Valii Umumisi, ilk defa olarak üç aya dört buçuk milyonluk bir hareket dönü ve bes altı metro yüksekliğindeki tünelin arasında aşağıdaki telgraflar teati olun kadar hapis cezasına uğramış olan mevesmerimtrak ve yer yer beyazımsı tuz kayor. Kendi küçük amma işi büyük. muştur: kuflar hakkında Kralın tac giyme meraYalnız pamuk iki milyon kiloyu bul yalanna vurdukça nemli satıhlardan akYugoslavya Kral Naibi Altes Pren simi münasebctile aff: umumî ilân etmeğe seden acayib gölgeler içinde kendimiz de maktadır. Eğer Serdarabad barajından Paul Karageorgeviç karar vermistir. istifadeye başlamrsa bu yekun beş altı gölgeleşmiş gibiyiz. Belgrad tngiliz kabinesinde yapılacak Yazlık ocak dağın üstünde. Kızgın misli artacak. Baraj lğdırın yirmi beş kiDoğumlan yıldönümü münasebetile, tebeddülât ağustosun kızgın öğle güneşinde terliye alteslerine, en hararetli tebriklerimle beLondra 5 (A.A.) Parlamento me lometro şimaline düşüyor. Onu görmek terliye terliye tırmandık. Birden eski raber, kendi şahsî saadetlerile dost ve hafili, kabinede evvelce haber verildiğm için yoldan bir kilometro yana saptık. Fakat barajdan önce köprüyü görüyoruz. Roma tiyatrolan gibi haşmetli bir manza müttefik asil Yugoslav milletinin refahı ve den daha geniş bir mikyasta tadilât yara : İki yüz metro kutrunda, kırk elli met tealisi hakkındaki samimî temennilerimi pılmasına intizar etmektedir. Bu tadilât, Doksan metro uzunluğunda üç gözlü bir ro irtifamda, heybetle gerilmiş bir dağ takdim etmekle husus" bir sevinç duymakKralın tac giyme merasimini müteakıb he köprü. Gözlerin bir buçuğu bizim, bir buçuğu Ruslarm. Köprünün bizim tarafı yarması. Birkaç yüz amele kazmalar, tayım. men yapılacaktır. külünkler, fitillerle takırtılar içinde tuz K. Atalürk Ramsay Macdonald, Duff Cooper, koyu gri, onlarınki kırmızı renkli. Nehrin yarı suyunu Ruslar barajdan ayrılan ka çıkarmak için çalışıyor. Seksen yıldır işEkselans Türkiye Reisicumhuru Runciman ve Hava tşleri Nazırı Lord nalla tarlalanna aldıklan halde nehir ge lenmiş işlenmiş, öyleyken alınan tuz deveAnkara Swinton çekileceklerdir. ne yatağını kaplıyarak bütün köprüyü dol de değil dağda kulak gibi! Bu derece lutufkâr telgrafmız beni deZiraat Nazırı Morrison'la Mesai NaTuzlanın asıl harikası şeffaf mağara: rinden mütehassis etmiştir. Bütün kalbimzırı Brovv'un ise yerlerini değiştirecekler dura doldura akıyor. Baraj köprüden üç dört yüz metro da Burası büyük yarmanın sol böğründe. le teşekkür ederim. Asil memleketiniz ile söylenmektedir. Yeni kabinede nezaretlerin ne suretle ha garbda ve yukarda. Manzara hakika Methal yeri salkım salkım billur istilâktit şahsınız hakkındaki dostluğum ve haytevzi edileceğine dair henüz bir guna ma ten hoş: Yetmiş seksen metroluk beton lerle eski bir Selçuk mabedınin neceften ranlığım esasen malumunuzdur. Paul lumat yoktur. Yalnız Neville Chamber bir cephe sekiz on metroluk bir sed ha işlenme holü gibi. îçerisi kubbeli büyücek linde yükselmiş. Seddin iki ucunda iki bir oda kadar. Fakat bu tuz mağarası lain'in Başvekâlet makamına geleceğ; mumaileyhin yerine Sir John Simon un katlı birer yapı var; sanki sed bir kale be değil periler odası. Duvarlar ve kubbemsi zaman içimiz görünmez şeyleri görenlerin Malive Nazırı olacağı bilinmekte ve Hıf denidir, ve iki yapı da iki bürcdür; çelik tavan kristalden yontulmuş gibi pınl pırıl. sevincile doluydu. zıssıhha Nazırı Kingsley Wood'un Da kapaklarla bölmelere aynlmış iki bürcden Bu mikâbı, mustatili, kesme kesme ince tSMAÎL HABtB soldaki, yani onlardaki faaliyet halinde. hendese şekilleri mutlak görünmez perileFevzipaşada yüzbaşı M. Tokcana: hiliye Nazın olacağı tahmin edilmekte Dikkat ve ikazmıza çok teşekkür ederim. Onun üç bölmesine saniyede yirmi metro rin sedef tırnakh ve nur parmaklı ellerile dir. «Transit Yolunun Ötesi> yazısında «TeUÛYeni kabinenin baslıca mümeyyiz vas mikâbı su dolarak bir kanalla ovadaki yapıldı. Diyorlar ki bütün yeryüzü tuzla lın Ham» nı cTahir Gedi|i> nden sonra fı, nazırlıklara genc devlet adamlarının tarlalara giderken artan sular da seddin lannda böyle bir mağaranın eşi yokmuş. . yazışım dalgınlıkla olmuş. İleride tabiatile 1 H. yuvarlak sırtından boyluboyunca şeffaf Sahiden bir tabiat harikası. Çıktığımi71 düzeltilecektir. getirilmesi olacaktır. PEYAMI SAFA eçen pazar günü, Galatasaray lisesinde, mekteb talebesinin yaptıkları resimlerden mürekkeb bir sergi açldı. Bu serginin açılma törenine, Güzel San'atlar Akademisı mütehassıs profesörü ressam Leopold Levy'yi de davet etmişler. Profesör başka bir gün gelip ziyaret edeceği vadile bu daveti gebir şelâle halinde şakırdıya şakırdıya ve çiştırmiş; memlekette senede nihayet iki yandan vuran güneşin buğulu billur zer üç taneden ibaret olan bu son derece relerile cümbüşleşmesinden doğma renk mahdud törene iştirak etmemiş. O gün pazar olduğu için, tabiî, proferenk kavsi kuzah parçacıklarını pınldata sör Leopold Levy'nin de tatil ve istirahat pınldata dökülüp duruyor. Bizim Ankaradaki Çubuk barajı gibi günü idi. Bu itibarla muhterem profesörü, az suyu toplayıp çoğaltmak için değil bol Galatasaray lisesi resim sergisinin açılış suyu dağıtıp tevzi etmek için yapılan bu törenine iştirak etmediği için muahezeye baraja biz de iştirak edecek olursak sed hakkımız yoktur. Esasen, kendisi Güzel profesördür; din ortasından nehrin Talveg hattı bo San'atlar Akademisinde yunca birkaç yüz metroluk ucu mahmuzlu Galatasaray lisesinde resmî bir vazifesi bir duvar uzatılacak. T a ki nehrin suları yoktur; bu bakımdan da, kendisine bu iki tarafa da müsavi olarak ayrılsm. Fa serginin küşad merasimine neden gıtmedikat Arasın yarısını Ruslar almış, yansını niz, diye bir sual sorulamaz. Hem, belki da biz alırsak Hazere ne kalır? Aldırma, profesör, bir lisenin resim sergisini çocukHazer büyüktür, sulama mevsimlerinde ça bir iş addederek istihfaf ta etmiş ve Arassız kalacak Hazere değil asıl Ha pazar tatilini feda edip oraya gitmeğe zersiz kalacak Arasa acı: Denize kavu lüzum görmemiştir. İşin resmî ve zahirî şan nehir vuslata erdi, halbuki Aras; iki cephesi böyledir. Fakat hakikatte bu mübudunu ayınr gibi onu, işte ikiye bölerek tevazı resim sergisine gitmek profesör Leopold Levy'nin vicdanî bir vazifesi tarlalara gömeceğiz. idi. Çünkü, yukanda da söylediğimiz giArtık Kağızmana doğru hep Aras va bi, böyle sergiler, bizde, senede iki üç disinden gidiyoruz. Tepeler step manza taneyi geçmez. Böyle sayın ve yüksek bir ralı, arazi sert ve çıplak, ve hava bir külçe profesörün açılma töreninde bulunması, gibi ağır, bazan uzaklaşıp, bazan yakla resme çalışan amatör çocuklar ve gencler şıp, bazan da köprülerle üstünden geçti için, en büyük teşvik vesilesi olurdu. Niğimiz Aras bile genişçe yerlerde yatağını hayet, profesör Leopold Levy Galatasadolduramıyarak, yatağında toprak yığın ray lisesinin resim sergisine gitmekle, bu ları bıraka bıraka dermansız ve somurtkan memlekette, her resim hareketine karşı yaakıyor. Nehir yatağına sığmazsa derd, kın bir alâka gösterdiğini ve bizim güzel yatağına küçük gelirse çirkin olur. Nerde san'atlar hayatımıza, yalnız resmî vazife cephesinden değil; candan karışmaktan Serdarabaddaki Aras, nerde şimdiki? Kağızmana varmak için Kars şosesin zevk duyduğunu ispat etmiş olurdu. den birkaç kilometro aynlarak cenuba Yalnız, bu zatın değil, memleketimize saptık. Birdenbire bir mucize. Stepler, gelen bütün ecnebi profesörlerin hayatıçıplaklıklar, sert çizgiler arasından birmıza karışmaları, bizi benimsemeleri, dadenbire tufan halinde bir yeşillik mucizeha alâkalı olmaları, daha sokulgan davsi. Kağızman, cenubunu Gül dağlarına dayamış, şimal eteğinde Aras nehri, gar ranmaları, yarın pılıyı pırtıyı toplayıp gibında Şahin çayı, şarkında Kağızman decek bir misafir gibi hareket etmemeleri deresi; bu sulardan bir iki yüz metro yük lâzım gelmez mi? seklikte, yirmi yirmi beş kilometro murabbalık ve hep üstü de vadileri de yeşilliklerle dolu muhteşem bir plâto üzerine kurulmuş. Bu plâtonun çevresindeki dere yataklarında pamuk gibi sıcak iklim mahsulü yetişiyor ve plâtonun üstü kavurucu yazın koynundan fırlamış geniş bir bahar Atatürkün tebriki Büyük Şef, Japon İmparatorile Prens PauFün doğum gününü tebrik etti
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle