12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 6 Mavıs 1937 Roma ve Budapeşte temasları bitti İtalya pazar günü Habeşistan İmparatorluğunun yıldönümünü kutluluyor Mareşal Balbo Habeşistana Umumî Vali olacak GÜNÜN BULMACASI 1 1 1 1 1 1 • ! 1 •1 • I • 1 Cumhurıyet Kadıkoyde oturan muhtelıf karilerimizden aldığımız mektublarda, o muhitte satıcüarm sabah 6 dan itibaren bağırıp çağırmağa başladıklarından ve bu sebeble ne uyumağa, ne de evlerde rahat oturmağa imkân kalmadığından şikâyet edılmektedir. Kadıköy Belediyesinin nazan dikkatmi celbederiz. Beyoğlunda Galatasarayında • Kadıköyde gürültü L İO N M E L B ••• • • i [Bastarafı 1 inci $ahifese\ olduğunu söylemekte tereddüd etmiyoTarabyada oturan ve adresile ismınin ler, von Neurath ile Ciano arasındaki rum.» bizde saklı kalmasını istiyen bir kariimızden aldığımız mektubda denilıyor ki: «Bız görüşmelerin hâlen muallâkta bulunan Müteakıben von Neurath İtalya ile AlSoldan sağa: 1 Teşvıkat ve tahrikât. 2 Ilişık, meş Tarabyada oturan Türkler turkçeye hasreı Avrupa meseleleri hakkında İtalya ile manya arasında teessüs eden karşılıklı ankaldık. Sokakta, kahvede, dükkânda ışitAlmanyanın müfterek bir hattı hareket layışın bir hakikat haline geldiğini kat'i' hur bir Avrupalı ressam. 3 Her şeye bir tiklerimiz hep rumcadır. Kendi kendimi kulp takan, alfabede bir harfın okunuşu. yurdumda değil, Atinada sanıyorum. vücude getirmelerini istihdaf etmekte bu yetle beyan etmiştir. 4 Kadının çocuk sahıbi olması, bir emır. Buraya sinirlerimi yatıstırmak için gellunduğunu beyan eylemektedirler. 5 Fransızca bir emir, bir ırk. 6 Ağıs mişken pazar günü Paskalya münasebetile Miklas parlamentoda da dönüp dolaşan sözün arabca cem'i. 7 Stampa gazetesi, General von BlomBudapeşte 5 (A.A.) Avusturya Merbutiyet. insan. 8 Çok defa «ötede^ yapılan coşkunluk busbütün sinirlerimi berg'in yakında İtaiyaya yapacağı seya Reisicumhuru Miklas, bugün Meb'usan kelimesinin önüne gelen bir tâbir, serseri. bozdu. Geceyarısından sonra kiliseden dağılan yuzlerce kadın, erkek, çoluk ve çocuk hate telmih ederek diyor ki: Meclisinin toplantısında hazır bulunmuş 9 MemJeketimizin mühim bir paıçası, bir bir ağızdan söyledikleri şarkılar, marşlar hayvan. 10 Şüphe, kusur. «Askerî bir ittifak, mutasavver değil ve attıkları mantar tabancalarile köy içintur. Bu celsede bulunmaktan istinkâf eden Yukarıdan aşağıya: de müthiş bir gürültü kopardılar. 'dir. Fakat halihazırda birçok Avrupa 1 Çok mübalâğalı lâkırdı. çok değil. sosyalistler haric ormak üzere bütün mebBir aralık pencereyi açtım, gürültü ile milletleri pek tehlikeli olan ideolojik e'huslar Avusturya Reisicumhurunu selâm 2 Fransızca bir emir, bir işe erişmiş, çok mucadele kanununu anlatmak istedinı defa «işte> kelimesinin önüne gelen bir tâ Patlak tabancaları ve hay huylarla karşılisalib seferleri fikrine bağlanmış olduklalamışlardır. bir. 3 Yakılacak şeylerden biri, yurd. 4 laştım. rından hiçbir tesadüfe terkedilmemeli Bu müessesede, en mükemmel metodlarla hazırlanan ve daima Reisicumhur Miklas, saat 1 7 de hususî Alfabeden iki harf yanyana, eski Türk devUzun müddettenberi burada oturup bundir. Sulh ve adaletin mesnedini askerî letlerinden biri. 5 Aptal. hayret edatı, lara alışmış olan biri; burası Tarabyadır. trenle hareket etmiş ve trenin hareketi top taze oıarak her nevı çikolataları kilo ile satıldığı gibi, salon bir sayı. 6 İhtimal edatı, mükemmel. 7 Oturduğumuz koyün ismi rumca olduktan ve iktısadî meselelerin vücude getirmekateşile selâmlanmıştır. Ileri geri söz söyliyen, bir hayvan. 8 Bir sonra her şeye alışmalıyız; diyor. Siz buna çikolatalarının envaı, fantezi karamelalarının muhtelir spesiyaliie olduğu bir zamanda yaşıyoruz.» Teşyide Naib Horty ile bütün hükumet dilde «hayırîs, bir dilde «evet». 9 Altım, ne dersiniz?» Corriera Della Sera diyor ki: bir Vekilimizin soy adı. 16 Çırak. eşya. teleri, en mükemmel toz kakao da kilo ile veya kutu ile satılır. azası hazır bulunmuşlardır. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli «Fon Neurath'ın ziyareti, Göring'in Resmî tebliğ ziyaretini pek kısa bir fasıla ile takib ets M ıo ı 2 3 Roma 5 ( A . A . ) Stefani ajansı, miş olduğundan, şimdiki vaziyetin en Konferansa davet Von Neurath ile Mussolini arasındaki göŞ] İ İFİAİHİ İ Eminönü Halkevinden: nazik noktaları hakkında iki memleket rüşmeler hakkında aşağıdaki tebliği neşretBu yıl için duzenlediğimiz seri konfeA ZİA MİEİT •IÇİİ arasır.da tam bir anlaşma husulüne medar ransların 17 ncısi 6 5 '937 perşembe günü miştir: olmuştur. Mİ1İLİAİDİBİNİBİN saat 18 de Evimizin Cağaloğlundaki merkez «Von Neurath, Romadaki ikameti essalonunda Dr. Sırrı Aliçli tarafından (Spor împaratorluğun yıldönümü AİNİBİDİİ Y EİT'B M nasında, Almanya ve İtalyayı alâkadar ve Sağlık) mevzulu bir konferans verileRoma 5 (A.A.) Roma lmpara Y AİTİİİN N cektir. eden büyük siyasî ve ekonomik meseleler torluğu ilânının birinci yıldönümü münaDavetiye yoktur. Herkes gelebilir. •IÇİAİH EİRİAİMİİ L üzerinde Mussolini ve kont Ciano ile sasebetile pazar günü yapılacak geçid resp İİKİEİBİAİMİAİL 1 Erzincan şehrinde yapılacak Halkevi binası kapalı zarfla eksiltmeve mimî görüşmelerde bulunmuştur. Bu fıkir mine takriben 300,000 kişi iştirak ede konulmuştur. teatisi, iki hükumetin menfaatlerindeki ve •İLİEİRİBİY A LİAİN cektir. Geçid resmine ezcümle, 400 bay2 Bu insaatın muhammen bedeli 68 bin liradır. niyetlerindeki birliği bir kere daha teyid P EİB İ M AİLİB L A rak, 246 top, 2,000 beygir ve deve ile 3 İstekliler bu inşaata aid proie ve plânları 200 kuruş mukabilinde Parti Matbaası 10 A Kİİ KİB NHİMİE T birçok tank ve kamyonlar iştirak edecek eylemiştir. Almanya ve İtalya, istikbaide yönkurulu heyeti muhasibli.Şinden alabilirler. 4 Eksiltme 14 mayıs 937 tarihine rashvan cuma günü saat 15 te Erzincan tir. Bu muazzam alay, Roma şehrini baş de, 1936 da Berlinde imzalanan çok iyi neticeler veren sulh» kıymelli yardımParti binasında toplanacak Parti îlyönkurulu heyetince yapılacaktır. tanbaşa katedecektir. 5 Eksiltmeve girebilmek için istekliler asa&ıda vazılı teminat ve vesaiki larda bulunan Alman İtalyan protokolHer Tiirkün okuması lâzım Mareşal Balbo Habeş ayni gün saat 12 ye kadar Heyet Başkanlığma teslim etmiş olmaları lâları esası ve zihniyeti dahilinde ayni si olan iki kitab: valisi olacak zımdır. yaseti takib eyliyeceklerdir. P A R AL AB Kuruş A İsteklilerden 2490 sayılı kanunun 16 nci ve 17 nci maddeleri mucibince Roma 5 (A.A.) Mareşal Balbo*Roma görüşmeleri, iki hükumetin is Gazinin vecizeleri. (Papye ku100 Ahs Satıs 5100 liralık muvakkat teminat. ,tun AdisAbaba suikasdında almış ol 625. 625. şe üzerine nefis baskı. Atatikbalde, diğer devletlerle daha sıkı bir ! Sterlin B Kanunun tavin ettiği vesikalar. duğu yaralardan hâlâ mustarıb bulun 125. 125. türkün 9 resmini havi). C Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeğe bir mâni buteşrıki mesaıye varmak için bütün gayret | Dolar makta olan Mareşal Graziani'nin yerine 113. 111. Frank Kemalizm. Yazan: Tekin Alp. 150 lunmadığma dair imzalı bir mektub. lerini sarfedecekleri hakkındaki azimleriHabeşistan valii umumüiğine tayin edi 120. 125. Liret D Ehlivet vesikaları Erzincan Nafıa Müdürlüğünden tetkik ve tasdik ediBaşlıbaşına bir kütübhane: 84. 80. leceğine dair bir şayia deveran etmekte nin de açık bir surette teyidine vesile teş Belcika Fr. lecektir. Hayat Ansiklopedlsi (10 cild) 3000 kil eylemiştir. Bu teşriki mesai, Avrupaya, Drahmi 22. 19. üir. 6 Teklif mektubları ihale günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Ko 580. M. Turhan Tanın tarihî eserleri 570. daha büyük bir ekonomik ve siyasî istik fsvicre Fr. misvon başkanlığma verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektubBu şayia, Mussolininin Libya'dan 20. 23. Leva Akından Akına 100 rar için esaslı temeller garanti edecektir.» larının iadeli taahhüdlü olması ve nihavet bu saate kadar Komisyona avdetindenberi ortada dolaşmaktadır. 66. 63. | Florin Timurlenk 100 gelmiş bulunması lâzımdır. Bu is hakkında fazla izahat almak istiven 70. 75. Donanma ve harbiye müsteşarKron Cek Cem Sultan 75 lerift. Erziaciuı Halk Paj^tisi İlxpnku,rul heyetine müracaat etmeleri. 21. 23. Rilin Avushırva Tarihte Türkler için söylenen 25 larının izahatı ''"' ' "" "" (2093) 25. 28. Mark sözler. ^ ^^ Roma 3 (A.A.) Donanma müs 20. 23. Zloti Çocuklar için roman ve tesarı Amiral Domenice Cavagnari, mec24. 21. Pengo hikâyeler: liste beyanatta bulunarak İtalyan donan12. 14. I*v Amerikada bir Türk çocuğu 150 52. Bevoğlunda Tokatlıyan Oteli karşısında kâin masının yakında yeni dretnotlarla ve diIBaştarafı 1 Inci sahifede] 48. Dinar Küçüklere hikâyeler 75 30. 32. Kron tsvec ğer cüzütamlarla takviye edileceğini söy cilerin şerefine bir ziyafet verecektir. 1058. 1059. Bir varmış bir yokmuş 75 Alhn lemiştir. Amiral, demiştir ki: Yarın akşam konferans merbutatı tas254. 253. ] B^Vtıot Poli Anna 75 « İtalya, yalnız Akdenizde değil, dik edilecektir. Evrak cuma günü tabedituhafiye maöazası, KAT'Î LiKiDASYON münasebetile butun stoklarını ı Ç E KL E R Poli Anna'nm gecliği 75 cüğer denizlerde de uhdesine düşen veza lecektir. Bununla beraber bu programın i Halid Ziya Uşakhgilin hatıraları: Anhs 0 ifin ifasını zamân altına almağa kadir tatbikı yalnız Tunus ve Fas tebaasmdan elden ç karmağa başlanmıştır. Bu fırsat ancak 624.50 622.50 Kırk Yıl, 5 cild. (Beher cild) 50 Lonrda bir donanma vücude getirmiştir. olanları değil, îngiltere İmparatorluğu NewYork 15 gün devam edeceğinden istifadeye koşunuz. 0.7903 0.7895 Fotoğrafçılık ve sinemacıhkla Roma 5 (A.A.) Harbiye müste nun bazı tebaasını da alâkadar eden Paris 17.6375 17.57 alâkadar olanlar için çok lü§an General Alberto Pariani, parlâmen «mahmiler» meselesinin halline bağlıdır. Milâno 15.0184 15.0666 zumlu ilmî bir eser: 4.695 Satıhk Motosiklet 4.58 toda beyanatta bulunarak, İtalyanın harb Cenubî Afrika bilhassa bu mesele ile Briiksel Işıktan Doğanlar 150 $7.7910 87.51 Atina Harley Davidson 5 beygir kuvvetinde İhazırlıklannı anlatmış ve hudud müda alâkadar olmaktadır. Sair ilmî eserler: 3.455 3.4664 Cenevre az kullanılmış. Adres: Beyoğlu Faiklaa ameliyatmm yakında ikmal edileceCenubî Afrika İttihadının Berlin el Sofva Lisammız. Yazan: Namık Ke 50 64.0512 64.2570 paşa caddesi. Fazılet apartıman No. 47, ğini söylemiştir. 1.445 1.44 Amsterd. malzade Ali Ekrem. çisi Ore, bu sabah Montreux'ye gelmiştir. daire 8 de Koçoya 12 den 2 ye kadar General, tayyareye karşı müdafaa 22.K775 22.75 Fransada Arî Diller. Yazan: 50 Kahiredeki İngiliz iktısadî menfaatlerinin Prae Dördüncü Vakıf Han dördüncü müracaat. lcrtibatınm takviyesi için büyük işlere gi4.2457 4.2375 Leon Cahun. Tercüme: Ruşen mümessili bulunan Silley de buraya gel Vivana kat, 18 numara, telefon 22537 14.1365 14.0912 rişildiğini ve düşmanın muhtemel bir ih Madrid Eşref. miştir. Silley, konferansta bazı mutalebat Berlin 1.9730 1.9667 laç hareketine karşı koymak vazifesile İngiltere ve Hindistan. Yazan: 75 Büyük şehir ve kasaba parklan; serdedecektir. 4.1633 4.1767 Varsova inükellef bulunan sahil milisleri teşkilâ Ahmed Ağaoğlu. Anıt, meydan, çocuk parklan ve ^ 3.9020 3.9792 Fransız murahhası de Tessan Fran Budaneste iının da kuvvetlendirildiğini beyan et Bilânço ve Bilânço tahlilleri. 150 107.6060 107.9518 villâ bahçeleri için modern proje f sız ve Amerikahlar tarafından verilen bir Pükres «niştir. Yazan: Asım Süreyya. 34.4275 34.5380 Beisrrad HiSSEDARLARINA İLÂN ziyafette hazır bulunmak için Parise hareve plânlar hazırlar; keşifnameler f Mekteb Kooperatiifçiliği. Ya 20 Meslekten yetişme zabitlerin miktan 2.7510 2.76 Yokohama ket etmiştir. zan: Fernan Katye. Tercüme: tanzim eder. Projelerin arazide ~ 24.1775 24.10 22 nisan 1937 tarihinde toplanmış olan Moskova 16,000 dir. 160 bin de ıhtiyat zabiti varBirçok murahhaslar, Londradaki tac Hakkı Baha. 3.1166 3.1060 Stokholm tatbikatmı deruhde ve taahhüd . hissedarlar umumî heyetince 1936 senesi Birinci Türk Tarih Kongresi 150 giyme merasimile Paris sergisinin açıh* E S B J \ M Von Neurath Romadan ayrıldı . f için hisse başına safi olarak tevzii takarAlâka verici bir seyahat kitabı: merasiminde hazır bulunacaklanndan Acılis Kananıs eder. 4 Roma 5 (A.A.) Alman Hariciye rür eden 65 kuruş hissei temettü tevziatıGraf Zeplinle 49 saat havada. 100 konferansın mesaisi bu hafta zarfında tş Bankası hamiline 9.90 9.90 Büket. nisan sepeti ve çelenkler $ Nazırı von Neurath bugün saat 19 da RoYazan: Y. Nadi. bitmezse, işlerin gayrimuayyen bir za İSTİKRAZLAR için yapılacak siparişler sür'atle ha $ na 17 mayıs 1937 tarihinden itibaren başmadan hareket etmiş ve istasyonda Kont mana tehiri lâzım gelecektir. Büyük İtalyan edibi Pirandellozırlanır. ^ lanacağı Istanbul Türk Emlâk Şirketi Açılış Kapanış Ciano, Hariciye Müsteşarı Bastiyanin'le nun en güzel piyesi: Bu ihtimal, konferans mahfillerinde a Türk borcu I Pesin Çiçek, sebze tohumlan; fide ve § hissedarlarına ilân olunur. diğer birçok resmî zevat ve Japon Büyük 20.80 » • 1 Vadeli 20.60 Size Öyle Geliyorsa Öyledir. 50 sabî bir hava tevlid etmiştir. fidanlar; süs, meyva ağaç ve ağaç Ş Elçisi, Avusturya ve Macaristan Orta ElHissedarlar, hisse senedlerini şirketin 20. 20.35 » » ?H Pesin Tercüme: M. Fuad. çıklan; bahçe alât ve edevatı ve z çileri tarafından selâmlanmıştır. 95. 95. Ereani m Beyoğlunda, Taksimde Valdeçeşme soFransız muharriri Marcel Brion'un ehliyetli Bahçivanlar gönderir. Z 95.75 Şıvas Erzurum I 95.25 Avusturya Reisicumhurunun kağında kâin merkezi idaresine ibraz edcher Türkü alâkadar edecek [Baftarafı 1 tnct sahifede] Katalogu (50) kuruştur. beyanatt tarihî bir romanı: cekler ve kendilerine yapılacak tediyat Alâkadarlara parasız gönderilir. Budapeşte 5 (A.A.) Avusturya mühim miktarda indirilmektedir. Bu müAtilâ. (Tercüme). 100 hisse senedlerine bir damga vurmak sureReisicumhuru Miklas, hareketinden ev nasebetle bana şu malumat verildi: Meraklı zabıta romanları: tile gösterilecktir. « Bu artistlere aid verginin ağırlığı vel Macar ajansına yaptığı beyanatta Beyoğlu 4 cü Noterliğine Varhk Siyahlı Kadının Kokusu. Ya 35 İdare Meclisi Peşteye yaptığı ziyaretin iki memleket hü gözönüne alınarak bilet bedelleri üzerinİstanbulda, Hobyar mahallesinde, Ho1 mayıs 1937 tarihli ve 92 nci numarası zan: Gaston Leroux. Tercüme. den hesablanan % 50 kazanc vergisinin Yaşar Nabi, Nahid Sırrı. Nureddin Artam, kumetleri ve milletler arasındaki samimi cahanı sokağında eski 13 yeni 2, 4, 6, İznik sulh hâkimliğinden: Yusuf Osman. rnünasebatı daha ziyade derinleştireceği ü yüzde beşe indirilmesi hakkında evvelce Umran Nazif, Cahid Sıtkı, Hâmid Macid, 19/2/937 gününde îznik gölüne düşeSarı Odanın Esrarı. Yazan: 35 6/2 numaralı ve 26 mayıs 1934 tarihli Maliye Vekâleti tarafından bir kanun Reşad Cemal, Yakub Sabri, Ahmed Rahmidini izhar eylemiştir. rek boğulan İznik hükumet doktoru Saminin makale. hikâye ve şiirlerile ve FranGaston Leroux. Tercüme: Yukrokide gösterilen hududlarla mahdud lâyihası hazırlanmış ve Meclise sunullim oğlu 1306 doğumlu Sacid Bakanın sız, Rus ve Felemenk edebiyatmdan tercüNeurath'ın beyanatı suf Osman. arsanın tapu sicillinde mecmuu 2520 semuştu. Lâyihanm bu içtima devresinde melerle çıkmıştır. Okurlarımıza tavsiye eterekesi sulh hâkimliğince yazılmıştır. Roma 5 (A.A.) Alman Hariciye Kendi kendine fransızca öğrrenmek him itibarile, Kâmil Karabey oğlu bira Ölü Sacid Bakanın başkaca mirasçıları kanuniyet iktisab eylemesi ümid edilmek deriz. Nazırı von Neurath hareketinden evvel, istiyenlere en iyi muallim: tedir.» Yakut Yiiziik deri namına mukayyed 702 sehim his bulunup bulunmadığı tahakkuk etme lstefani Ajansına yaptığı beyanatta ezLa Clef du Français, kısım I 23 Yazan: Mahmud Yesari sei şayiasım sahibi mumaileyh Kâmil miş olduğundan kanunu medeninin cümle demiştir ki: > > » I I 34 Ucuz romanlar serisinin 3 üncüsünü teşYemende ecnebilerin ikameti den bu kere 9.500 aded Türk lirası rhu 354 üncü maddesine tevfikan tarihi i« Almanyaya ve İtalyaya karşı şekil eden 300 sahifelik Bay Mahmud Yesa> > » , I I I 40 lândan itibaren üç ay içinde sıftalannı kabilinde satm alıp tapuda namıma kamenedilmiş rinin Yakut Yüzük romanmı okuyucularıni bir iftira dalgasının estiği bu anda, ifbeyan etmek üzere alâkadarlarm İznik Muallim kısmı 150 Şam 3 San'adan bildirildiğine göre mıza tavsiye ederiz. Fiatı 25 kuruştur. Sayıd ve tesçil ettirdiğimden, ikametgâh sulh hâkimliğine müracaatleri ilân otira silâhının gömülerek beynelmilel mat937 Togo karikatür albümü 40 Imam Yahya çıkardığı bir kararla ecne tış yeri İnkılâb Kitabevi. ları meçhulümüz olan hissedarlar ve di lunur. • (32417) buatın milletlerin mukarenetine çalışmabilerin Yemende ikametlerini menet Bu kitablar İstanbulda bütün kiğer alâkadarlarm malumu olmak üzere sınm bütün Avrupa için şayanı temenni Tasarruf miştir. Istanbul 3 üncü icra memurlugundan: tacılarda bulunur. keyfiyetin daireniz marifetile resmen Ankara Ticaret Lisesi ve İsmetpaşa Kız Paraya çevrilmesine karar verilen Taşra okuyucularımız bayileriEnstitüsü muallimlerinden Said Emin Özneşir ve ilân edilmesini dilerim. hane eşyası. piyano ve halı 13/5/937 tane sipariş verebilirler. bek tarafından bu adı ta^ıyan gercekten Bebekte Hamam sokağında Şimşiryan rihine tesadüf eden perşembe günü saat Matbaamıza sipariş edildiği takmühim bir eser neşredilmiştir. Lozan Üniapartımanında Vahram Şimşiryan 9 da Beyoğlunda Büyük Bayram soka versitesinden mezun olan muharrir, tasardirde posta ücreti alınmaz. Bu ilân dairede saklı aslının tıpkı ğmda 46 No. lı Adamandidi apartıma rufun ekonomi âleminde yerini ve Türki«Cumhuriyet» Gazete ve sı olup ticaret kanunu ahkâmma tevfi nında birinci açık arttırması yapılacak yedeki tasarruf hareketlerini ilmî bir bive kıymeti muhammenesinin Sc75 ini kan ilân için Cumhuriyet gazetesine irMatbaası, Cağaloğlu çimde bu eserde izah etmiştir. Bu çok gübulmadığı takdirde ikinci arttırmanın sal kılındı. zel yazılmış olan eserden istifade fırsatıtstanbul ayni mahal ve saatte 18/5/937 salı günü Beyoğlu 4 üncü J^oteri vn kaçırmamalarını okuyucularunıza tavsiyapılacağı ilân olunur. (32409) ye ederis. DİREKTÖRLÜK 1 LJL •• • • •1" • Birleşik fabrikalannın yeni müessesesinden Modern çikolatacılığın en son SiPESlYALiTELERiNI Isteyiniz II •u Sarıyer kaymakamlığının nazarı dikkatine MiLKA, Sütlü ve süt kaymaklı ÇİKOLATA NUTiNA, Sütlü ve fındıkh ÇİKOLATA AMANDİNA, Sütlü, bademli ve ballı ÇiLOLATA ORANGiNA, Sütlü ve portakallı ÇİKOLATA İNDİANA, Sütlü ve Hindistan cevizli ÇiKOLALA VANiLA, Kakao tereyağlı ve Vanlyall ÇİKOLATA BİTRA, Ariba (Acı) Kakaolu ÇİKOLATA KREMLİNA, Şantiyi kremli ve m y a ÇİKOLATA evl Bütün bu çeşidlerin buzlu Çikolataları Beheri 5 kuruştur. Konferanslar, kongreleT •löcTü ü z Erzincan Vilâyet Merkezinde yapılacak Halkevi binası eksiltme ilânı • ŞİE • • Erzincan Vilâyeti Cumhuriyet H. P. Ilyönkurul Baskanb^mdan: Cumhuriye kitab neşriyatı r İst. Borsası 5/5/937 Montrö muahedesi cumartesi günü imzalanıyor FİRSATI KAÇIRMAYINIZ ! S T A V R İ D İ S 7 Hakikî 4 0 Tenzilâtla Bahçe Mimarı % Mevlud Baysal Türk Emlâk Sirketi İSTANBUL Ecnebi artistler J ı Istanbul Tramvay Şirketinden:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle