19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 6 Mayıs 1937 ( Şehir ve Memleket Haberieri ) Tarihî tefrika : 110 Yazan : M. Turhan Tan (Tercüme ve iktibas edilemez) Siyasî icmal Japonyada partiler ve hükumet aponyada dört hafta evvel parlamento feshedilmişti. Geçen aym son günü yeni umumî intihab yapıldı. întihab meb'usan meclisindeki bağlı Gibistaş köyünden Hazım AMemlekette şeker sanayünin kuvvet partilerin arasındaki nisbetlerde büyük bir Ankarada sigara ve diğer tütün makay imzasile aldığımız mektubda lenmesinin ve Alpullu, Uşak, Eskişehir değişiklik yapmadı. Japonyada da, İn > mulâtının havanın kuraklığmdan dolayı deniliyor ki: ve Turhal fabrikalannm inkişaf etmekte gilterede ve Amerikada olduğu gibi ikî tadmı ve nefasetini kaybetmemesi için İn«Istanbul Belediyesi yaptırdığı olan faaliyetlerinin Türk köylüsünün kal parti sistemi caridir. Bu partilerin biri muhisarlar Başmüdürlüğü binasında bir sikmmasında kendi muhit ve iş sahaiarı hafazakâr ve diğeri liberaldir. Japonca modern meyva halini idare için bir «Fakat nediminin haddi aşmış olan gara klimatizasyon tesisatı vücude geti «Süleyman bir Rum kölesini kendisine içinde mühim surette tesiri olduğu görül isimleri Miniseito ve Seiyukai olan bu parde nizamname ortaya çıkarmıştı. Bu enişte yapmak, devletin en büyük maka kudretinden artık korkuyordu. Bir Padi rildiğini yazmıştık. Bu tesisat üzerinde mektedir. Beşinci bir şeker fabrikasınm tilerin mensublan, mefsuh meclis azala nizamnamede, orada kumusyoncumına getirmek, bütün idare dizginlerini şahın vezirini ölüme mahkum etmesi için tecrübeler yapmak üzere Ankaraya gitkurulmakta olması, bu bakımdan da seluk yapanlann köylünün hakkmı yerının yüzde seksenini teşkil ediyorlardı. eline vermek, ordulannın başına geçirmek ondan endişelenmesi kâfidir. Süleyman, miş olan İnhisarlar tütün işleri müdürü vinilecek bir şeydir. memeleri için bin lira depozito yatırBirincisinin 205 ve ikincisinin 1 72 meb'uüzere çamurdan çekip çıkarmıştı. Yüksek belki de İbrahimin başka taşkınhklann Adnan Halet Taşpmar şehrimize dön Şeker fabrikalanmızın kurulduğu samak mecburiyeti vardır. su vardı. Meb'usların sayısı 466 dır. Müdan da münfail olmuştur. Belki oııun müştür. ulüvvü cenabı sebebile Ibrahime daıma halardaki köyler halkı iş bulmakla beraKumusyonculardan biri gönder tebaki azalan, Japonyada devlet teşkilâAnkarada yapılan tecrübeler müsbet sevgili bir kardeş muamelesi etmiş, kendi gizli kalması Padişahlar şanından olan ber, yeni yeni mekteb, pazar, doktor, hasdiğim raalın parasını ödemeyince tının esasmdan değişmesine taraftar Sho kudretine müthiş bir rakib icad etmckte meçhul bir cinayetinden intikam almak neticeler vermiş, Ankara havasında mevtane, elektrik, sinema, tiyatro, musiki, hakkımm yatırdığı depozitodan veWakoi ve amele partisi Shakoi gibi küçük olduğunu asla düşünmemişti. Ibrahim ise istemiştir. Şu da ilâve olunabilir ki îbra cud 30 derecelik rutubete mukabil, bu spor gibi bütün medenî vasıtalara ka rilmesi için Hal müdürlüğüne mürapartilerin mensublarile müstakillerdi. Yehim, büyük ve pek büyük bir servete ma tesisat ile dahilde 80 90 derece rutubet ikbal sarhoşu olarak kendisini yoktan var vuşmuştur. On sene zarfında elde edilen caat ettim. Bir istida yaz, dediler. ni intihabda Minseito 179 ve Seiyukai eden zatın Iutuflannı nuttu, akıllılığa ay likti. Vezirlerinin servetçe rekabetleri da temini mümkün olmuştur. Bu sayede Anşekerler için, Türk köylüsü 2,173,000 Senebaşının ikinci günü istidayı verkın bir gurur içinde her türlü mahviyet, hi çok defalar Padişahların hasedini u karada satılan tütün mamulâtının nefaseton pancar istihsal etmiş, buna mukabil 175 meb'us çıkarmışlardır. Binaealeyh büyük partilerin meb'uslan pek azalmayandırmıştır. tini devamlı şekilde temin mümkün ola dim. Müstahsil köylü olduğuna dair şükran ve edeb duygularından uzaklaşa24,443,000 lira almıştır. vesika ibraz et, dediler, aldım, bizzat cağı anlaşılmıştır. rak efendiyi kuldan ayıran mesafeyi bll«Her ne hal ise, İbrahim 21 ramazan Şeker fabrikalan şirketi, memlekette mıştır. Bilâkis amele partisinin meb'us buraya getirdim. Bu arada yeniden miyor gibi göründü. İhtirası, gururu o 942 (5 mart 1536) gününün gecesi PaKlimatizasyon tesisatında yaprak tü pancar ziraatini ihtiyacla münasib bir ları 2 den 32 olmuş ve teceddüd taraftarsevketmekte olduğumuz mallann bedereceye vardı ki Padişaha mahsus ün dişah ile birlikte sofrada bulunmak ve ünler üzerinde de tecrübeler yapılmış, iyi hale getirmek için tedbirler almakladn. lan da bir misli artmıştır. delini bizzat takib ederek tahsil edivanlan bile almak istedi. Şarl Ken'in ve istirahat etmek üzere saraya gittiği halde neticeler elde edilmiştir. Yeni parlamentoda, partiler arasındaki Hâlen pancar tohumu meselesi de esaslı yordum. Bunu gören Ha! müdiriyeFerdinand'm elçilerine, Padişahın iradesurette ele almarak bunun da tamamen nisbetlerıde bir değişiklik olmaması iş înhisarlar İdaresinin ilk defa Ankaraertesi sabah boğulmuş bulundu. Cessdin ti; sen köylü değil madıabazsın. Bilerini isterse hükümsüz bırakacağını sby memleketimizde istihsaline çahşılmakta başında bulunan General Hayaşi kabinesi hali gösteriyordu ki ölü, çok didınmiş ve da tesis ettiği klimatizasyon deposu, tü naenaleyh sana depozitodan para lemekten çekinmedi. dır. Memleket dahilinde kalan bu serve için bir mağlubiyet manası ifade etme tün sanayünin modern icadlanndandır. veremeyiz, diye beni koğmağa kalkçırpınmıştır. Yüz sene sonra harem du tın. muhtelif piyasalarda olan tesiri, bıl diğinden Japon İmparatoru Başvekil Ge«Onun Padişah üzerinde tahakküm Ankarada kurulan cihazlar, şimdiki de tı. varlannda İbrahimin ağzından, burnunhassa, şeker mıntakalarındaki umumî re neralin hem politikasını tasvib, hem de iş olarak telâkki olunan • nüfuzu halkm ; podan daha geniş bir sahayı klimatıze dan boşanan kanların lekesi görünüyo^du. fah seviyesinin yükselmesi ile çok bariz başında kalmasını emretmiştir. Dört ay evvel istidayı verdiğim hoşnudsuzluğunu mucib oluyordu. Hiinedebilecek kudrette olduğu için bu depo, bir surette kendisini göstermektedir. ŞeO kanlar, talihin bu emin sayılan ycre bir buçuk misli daha tevsi edilecektir. Bu vakit köylü idim ve îstanbula sırf aYeni umumî intihab, hükumerJn bir kân, basit bir köleden başka bir şey ol ker sanayiimiz, rençber ve işçi olarak parti kurup buna ekseriyet kazandırması sokacağı herhangi adam için îbrahimin suretle Ankarada satışa çıkanlacak bülacağımı tahsil için gelmiştim. Bir mıyan (Gritti) nin evine götürecek kaher sene 53,000 ailenin geçim vasıtası ol maksadıle yapılmamıştı. Çünkü hükumeti köylü dört ay içinde rençper olur, dar o nüfuzu suiistimal etmesi yüzünden gösterdiği misale uyup hadlerıni aşarlar tün tütün mamulâtı burada muhafaza omaktadır. tüccar olur, memur olur, hatta mebelinde bulunduran ordu Japonyada kendi lunacaktır. hayli dedikodu da yapıldı. Veziriâzamı sa ne korkunç ihtar teşkil eder? Alâkadar teşekkül, köylünün ziraa! başma siyasî bir amil bulunduğundan fikus olur. Acaba eski hak ve sıfatı «Veziriâzamın nâşı Galataya naklo halkm gözünden düşüren haller arasmda âletleri ihtiyacmı pancar mahsulüne mah rini ve sözünü parlamentoya geçirmek için kaybolur mu? ADÜYEDE lunarak bir tekkeye gömüldü, üzerine İskender Çelebi hâdisesi bilhassa büyük suben ve maliyetlerile dağıtmak için fay ayrı bir parti kurmak ve bunun müdafaası Şimdi kendisinden alacağım olan türbe yapılmadı. Yalnız mezanna dikücn Bir hırsız 15 seneye mahkum bir yer tutar. O ihtiyar defterdarın ilkin dalı tedbirler almış ve bunlan tatbik et için intihab mücadelesine atılmak ihtiyacıkumusyoncu Halden alâkasını kesti, bir ağaç bu gözden düşen vezirin ne*ede miştir. Ayrıca, pancar ziraati için çok nı duymamaktadır. azlini, bir müddet sonra Bağdad çarşı oldu işlerini tasfiye ediyor ve benim para gömülü olduğunu uzun müddet gösterdi. mühim olan sulama ve gübreleme işlerinsında idamını intac eden hilelerin, hud'dMecidiye köyü, Fatih ve Şehremini da ihtimal bu arada yanacakhr. Umumî Harbden sonra parlamentoda «İşte daha çocuk iken dinini değiştiren semtlerinde on beş ev ve dükkân soyan de köylüye faydalı olmağa çalışılmaktaların verimli oluşu halkın hoşnudsuzlu Köylü kardeşlerimin benim gibi bu Rumun şan ile, şerefle aştıgı parlak maruf hırsızlardan Celâlin uzun müd dır. Bu arada, pancar münavebesinde hüküm ve nüfuz kazanan büyük sermaye, ğunu son dereceye getirdi. Fakat mağıur yanmamalan için bu satırlann yazılehemmiyetli bir rolü olmakla beraber, büyük sanayi ve ticaret erbabile bunlann yolun âkıbeti bundan ibaret oldu. İbra dettenberi devam eden muhakemesi dün vezir, îskender Çelebiye galebesile, Sümasını ve alâkadar yüksek makambilhassa, köylü için çok faydalı ve verire mümessili yahud aleti bulunan partilerin him, en aşağı derekeden ikbal şahikala bitmiş ve hırsız Celâl 15 sene 2 ay hapleymanm fikirleri üzerindeki sonsuz te ların bu halin mes'ullerini tecziye etli bir mahsul olan Soya fasulyası zer'iyatı memleketi muhafazakârhğa, yani mevcud rma yükseldi. Köle, hemen hemen efen se mahkum edilmiştir. melerini Hal nizamnamesine istinasırile, Tebriz ve Bağdad fatihi tanılmak tamim edilmektedir. Bu sene istihsal e siyasî, iktısadî ve idarî vaziyeti her ne Elektrik şirketi erkânınm disine müsavi oldu. Keman ustası, son den rica ederim.» şerefile hiçbir şeye ehemmiyet vermez dilecek Soya fasulyasınm harice satışı pahasına olursa olsun muhafaza politikaderece kudretli bir devlet adamı vaziyemuhakemesi olmuştu. îrandan dönüş sırasında o ültemin edilmiştir. Köylü, bunun ziraatini sma, sevketmelerinin önünü almağa 1931 tine girdi, mülkî ve askerî idareyi el;ne Kaçakçılık suçundan dolayı 9 uncu öğrendıkten ve istihsal randımanları nor senesindenberi çalışmakta olan ordu, Ja keye girerken iskender Çelebi tarafından aldı. Onun Süleyman üzerindeki mutlak İhtısas mahkemesine verilen Elektrik mal hadlere yükseldikten sonra, fiatiarın ponyanın, Sovyetleri Asyadan atmak gibi yapılan ihtarlara rağmen hatayı tekrar nüfuzu kendisini büyük bir devletin ye şirketi erkânımn muhakemelerme yarm cihan piyasaları seviyesine inmesi imkanı gayet muazzam ve müşkül bir işi becereederek emirnamelerini «Serasker Sul gâne hâkimi yaptı. Birçok mcziyetîeri, devam edilecektir. Geçen hafta on saat hasıl olacak ve harice sahş ta o nisbett» bilmesi için, memleketlerin müdafaa ve tan» diye imza etmek cür'etini göstercii. hünerleri ve musikideki mehareti genc devam eden beş celsede ancak iki suçlu kolaylaşacak Soya zer'ıyatının tamimi harb kudretini fevkalâde artırmak ve büdinlenebilmişti. Yarmki celsede suçluHaris vezir, pek mümkündür ki, kendi liğinde Padişahın dikkatini çelmiş ve kabit olacaktır." "~ tün millî servet ve istihsal kudretlerini bir lardan Elektrik şirketi kontrol servisi düşüncelerine, hulyalarına uygun tesa 1 yükselmesinin ilk sebebi bu tevccüh ol şefi Emil Fisler, Karaağac Elektrik fabBir yağ nebatı olan Aspir zer'iyat'"" elde bulundurmak için kararlaştırmış ol düflerden istifade etmek istemış ve zü' muştur. da tamimi için, şeker fabrikalan zirai teş duğu muazzam plânlarm biran evvel ta rikası müdürü Aşil Tıbiletti, şebeke münce tahta çıkan merdivenm bir basa «îbrahim, gösterdiği meharet ve bü mühendisi Atillo Serpiyeri, şebeke Başkilâtı lüzumlu tedbirleri almakta ve köy hakkukuna zorluk ve engel çjkaran parmağını bu suretle atlamıya çahşınış olsıın. tün vezirliği müddetince muvaffak oldu mühendisi Haşim ve Levazım müdürü lüye icab eden kolaylıkları göstermekte • tilere ve bunlann arkasındaki amillere Nafıa Vekâleti, elyevm altı seneden dir. Halbuki gurur deliliği içinde bir büyük ğu hizmet ile mevkiine liyakatini isbat Sadi dinleneceklerdir. bir ihtar olmak üzere, dört hafta evvel adım sandığı şu hareket, kendi ikbal ge etmiştir. Tükenmek bilmiyen faaliyetüe, DENİZİŞLERİ ibaret olan Mühendis mektebinin beş se Römer ve Blam isminde şeker ve pan parlamentoyu feshetmişti. neye indirilmesi suretile daha kısa zaman car ziraatinde mütehassis iki profesör de misini parçalıyan bir kaya olmuştur. Zi keskin zekâsile, zarif hareketlerüe, incc Bunun için Başvekil General yeni inra Padişah Mısırda Sultan ünvanını g=>s nüktelerile, san'atkârlığile Padişahı yai Rütbesi fevkinde elbise giyen da ve fazla miktarda mühendis yetiştirme Alpulludan başhyarak Eskişehir, ve U tihab münasebetile halka ve partilere hiği düşünmektedir. Bu hususta alâkadar şak fabrikalannm pancar sahalarını ge deniz müstahdemleri beden Ahmed Paşayı unutmuş değildi. nız meclub değil, mağlup ta etmişti. Fataben neşrettiği beyannamede İmparato lann mütaleası sorulmuştur. Diğer sınıfla zerek tetkikatta bulunmak üzere son günBazı kaptan ve deniz müstahdemleri îbrahim, on iki yıl önce Ahmedin hırs kat Padişahla saltanat kudretini payla run hükumetile teşriki mesaide buluna rm ders programları fazlalaştırılmak su lerde memleketimize gelmişlerdir. Mutegösterdiği ünvanı almakla Padişahm ka şan, Viyana ve Güneş muhasara'inı ya şehadetname ile giymeğe mezun buluncak ve bütün Asyanın huzur ve sükununu pan, Tebriz ile Bağdadı fetheden bu dukları resmî elbiselerin fevkinde elbi retile buna imkân olduğu anlaşılmaktadır. hassıslar, bu tetkikleri meyanmda köylümuhafazaya muktedır împaratorluğun fasında yaşıyan o eski isyan hatıralatını Diğer taraftan Nafıa Fen okulu na nün tarlada çalışmasını, ziraat fen ve köle, Macaristan Kralı Ferdinand tara se giymekte, mafevk işaretler tak haricî ve dahilî mevkiini kuvvetlendirip uyandırmış ve ona, Serasker Sultanhğm fından kardeş ve împarator Şarl Ken maktadırlar. Bunlardan birçoğunun rüt mı altında geçen sene tesis edilen enjeni mücadele memurlarının köylüye ne tarzsağlamlaştıracak olan esaslı teceddüd bir hiyanet devrinin . başlangıcı olduğu tarafından yeğen diye yadediîen bu a be ve sıfatları olmadığı halde kollarına yör yetiştirmeğe mahsus mektbin son sı da yardım ettiklerini de göreceklerdir. işinde kendisine yardım edecek evsafı haiz şüphesini vermişti. dam, yüksek menkıbelerini okudup din sırmalar diktikleri de görülmektedir. nıflannda fen memurlan tahsillerini ikmal meb'usların gönderilmesini istemişti. Deniz Ticaret müdürlüğü, bu gibi rüt ettikten sonra mühendis diplomasını alaŞEHIR tŞLERl «Süleyman, İskneder Çelebinin ası! lemeği pek sevdıği Sezar'a bir gün muHükumet, yeni meb'uslann şu veya bu besi va sıfatı olmıyan elbiseleri giyenler caklan gibi ortamekteblerden ahnan ta masmı takib eden gece gördüğü bir rüya adil olmak tasavvurunda bulunan bu Halde almacak ardiye partiye mensub olmalanna ehemmiyet hakkmda takibata başlamıştır. Bunlar. lebe de bu mekteblerin ilk sınıflarmdan üzerine de bu endişeleri artırarak rüyayı Rum mühtedisi kendine örnek tuttuğu haklarmda zabıtlar tutularak mahke itibaren tahsile devam ederek dört senede vermiyor. Yeter ki yeni meb'uslar Japonücretleri gökten yapılmış bir ihtar olmak üzere kahraman Sezar'ın öldüğü günde bo melere verilmektedirler. Halde duracak şeylerden almacak ar yanın bütün Asyaya şamil olan davasma «enjeniyör» ünvanını alacaklardır. telâkkiye başladı. İbrahimin keyfine kur ğulmaya mahkum idi! diye resmi hakkrnda Belediyece yeni «Osmanlı tarihinin isimlerinı kaydettığı Yeni tarifeler basılıyor Yüksek Mühendis mektebinden mezun bir tarife tanzim edilmiştir. Bu tarife muzaheret etsinler. General Hayaşi Çine ban olan defterdar, parlak bir şafak içinkarşı mutedil ve mülâyim bir politika ta de görünerek masumların ıdamma emir yüzlerce vezir içinde hiçbiri İbrahımin Denizyolları İşletmesine aid yeni ta olanlar «enjeniyör diplom» ünvanını. 1 hazirandan itibaren mevkiı tatbika vermeğe sevkedecek kadar kendisine ta vâsıl olduğu ikbal zirvesine çıkamamış, rifelerin bütün acentalıklara tebliğ e diğerleri ise sadece enjeniyör unvanmı konacaktır. Yeni tarifeye göre, ufak kib ettiğine ve İngiltere ile eski dostluğu hakküm etmiş olan mağrur bir türed.nin lâkin hiç birinin sukutu da onunki kadar dildiği doğru değildir. Tarifelerin yolcu alacaklardır. kutulardan yirmi paradan bir kuruşa iadeye çalıştığına nazaran yegâne hedefikısmımn basılması bitmiştir. Yük navzulmü karşısında gösterdiği kayıdsızhk şiddetli hissedilmemiştir.» kadar, küçük sandıklardan iki kuruş, nin Sovyetlerle hesab görmek olduğu aşiMÜTEFERRİK şeker sandıklarından dört kuruş, diğer kârdır. General Hayaşi geçen parlamen Hammer'in sözü burada bitti Vâkıanm lunları da basılmak üzeredir. Binaenatan dolayı Padişahı şiddetle azarladı ve onu boğmıya çalıştı. Süleyman, bağıra tarihe gizli kalmış taraflan da olabilir. leyh, yeni navlun tarifeleri ancak bir iki Türkkuşu talebeleri Ramide sandıklardan altı kuruştan on kuruşa toya bir ay içinde seksen kanun lâyihası kadar, küçük yumurta sandıklarından vermişti. Parlamento bunlardan ancak bağıra uyanmış ve bu rüyayı asla unuta Fakat ortada söz götürmez bir hakikat gün sonra acentalıklara gönderilecek ve ki sahada talim yapıyor aym on beşinden sonra tatbikına geçialtı, büyüklerinden on, ufak çilek se üçte birini neticelendirip çıkarmıştı. Başmamış olmakla beraber İbrahimi gene var: İbrahim, Hurremin entrikalarına Türkkuşu talebeleri pazar gününden petlerinden bir, büyüklerinden dört ku vekil bunu betaet sayarak parlamentoyu yanmda bulunduruyordu, her yere bera kurban gitmişti ve bu hâdise, fettan ka lecektir. beri Ramide kendilerine tahsis olunan ruş, diğer sepetlerden altı kuruştan setSKÂN tŞLERl ber götürüyordu, hatta kendi odasında dmuı kazandığı ilk korkunç zaferdi. kiz kuruşa kadar, kuru yemiş torbala feshettirmişti. Gelecek ağustosta toplanasahada talimlere başlamışlardır. yatınyordu. cak yeni parlamento mezkur kanunlar (Arkast var) Trakyaya yerleştirilecek Cumartesi günü Türk Hava kurumu rından yirmi paradan üç kuruşa kadar, vilâyet idare heyeti Ramiye giderek yoğurd tenekelerinden on paradan elli dan kalanlan ve yeni verilecekleri süratle göçmenler paraya kadar, fıçılardan sekiz kuruştan kabul etmediği takdirde, Başvekil, bunu Türkkuşu çahşmalarmı görecektir. Trakya valileri İkinci Umumî Müfetyirmi beş kuruşa kadar, kavun karpuz da feshederek partileri bir daha cezalantiş Kâzım Diriğin başkanlığmda topla Ticaret muvazenemiz lehimi ve balkabağının tonundan yetmiş ku dıracaktır. Bu sırada hükumet bildiği yolruş ardiye resmi almacaktır. ze inkişaf ediyor narak bu sene Trakyaya iskân edilecek da yürümektedir. Türkofis, 1937 senesinin ikinci ayın36.000 göçmenin iskân işleri etrafmda Reyiâm 9 mayısta daki ticaret muvazenemize aid istatistiMuharrem Feyzi TOGAY görüşmüşlerdir. Şehir Meclisi tarafından Eyüb kaza ği de tamamlamıştır. İstatistiğe göre, sında da bir belediye teşkilâtı vücude 937 senesi şubatmdaki ihracatımız getirilmesine karar verilmişti. Bunun Eski Zaptiye Nazırı îtfaiye mektebinde 11,675,151, ithalâtımız ise 5,550,225 lira için bu aym dokuzunda bütün İstanbul Ahmed Hamdi vefat etti hktır. imtihanlar kazalarmda reyiâma müracaat edile Şubatın tiracet muvazenesi 6,125,926 cektir. Muayyen yerlerde bulundurulaKayseri meb'usu Hasan Ferid Perkeİtfaiye mektebinde açılan kursların liralık bir farkla lehimize kapanmış ol cak sandıklara halk sabahtan akşama rin dayısı ve kayınbabası, eski Zaptiye ikinci devre imtihanlan da yapılmıştır. maktadır. Halbuki bir sene evvelki şuNazırlığından mütekaid Kayserili Ah bat ayının ticaret muvazenesi 189,000 kadar reylerini atacaktır. Bu kurslara devam eden yirmi dört tamed Hamdi Cemilgil dün vefat etmiş liralık bir ihracat noksanile aleyhimize Tramvay, vapur ve sinema lebenin hepsi de muvaffak olmuştur. tir. Uzun müddet Müddeiumumilik ve kapanmıştı. Üçüncü devre imtihanlan temmuzda lara nasıl girilecek? 1937 senesinin ilk iki ayında bu suretVapur, tramvay, sinema ve saire gi yapılacaktır. mahkeme azalığı ve reisliği ve Beyoğlu Mutasarrıflığında bulunmuş olan mu le ticaret muvazenemiz 15,507.000 lira bi biletle girilen yerlere halkın sıra taile lehimize neticelenmiştir. Bir sene kib ederek girmeleri bugün bütün memaileyh Meşrutiyetin ilânını müteakıb evvelin ayni aylarmda lehimize olan deni şehirlerde bir teamül hükmüne Zaptiye Nazırı olmuş ve bilâhare de te fark ancak 807,000 liralıktı. girmiştir. Bu kaideye halkımızm da aNüshasj 5 kuruştur. kaüd edilmişti. Kendisi hayrı ve fıka lıştırılması için Belediyece tetkikat yaSafranbolu (Hususî) Çocuk bay lan bu elbise ve ayakkabı işi çalışkan Iki milyon kişi soy adı rayı sever, çok temiz bir zattı. Cenazesi Türkiye Hariç pılmağa başlanmıştır. Evvelâ, halk buramında başian ayağa kadar giydirilen, himaye heyetinin nakden yardımına koalmamış na ahşıncıya kadar bu işin Belediye zabugün öğle vakti Bakırköyünde İstas için İÇİD fakir ve kimsesiz 87 yavrunun resmini şan bütün talebe velilerini sevindirmiştir. Memlekette iki milyon kişinin henüz bıtası nezareti altında yaptırılması düSenelik 1400 Kr. 2700 Kr. gönderiyorum. Bu yavrulara ayni zaman Resimde görülen Maarif memuru Necmi yon caddesinde polis karakolu karşısın soy adı almadıkları anlaşılmış ve bun şünülmektedir. daki hanesinden kaldırılarak aile kabAltı aylıl 750 > 1450 • da ders yılı başındanberi sıcak yemek te Aranla başmuallim Selim Çakırın da bu lara soy adı verilmekle beraber kanunen Kararın pek yakmda tatbikına geçiÜç ayhk 400 • 800 • yedirilmektedir. Muntazaman devam e hususta gösterdikleri gayret cidden mu ristanma defnedilecektir. Merhuma rah lâzım gelen takibatın yapılması da alâ lecektir. İcab eden ilk tedbirler alın metler ve ailesine taziyetler dileriz. cibi memnuniyettir. Bü ayhk 150 » loktur den yemek meselesile son zamanda y*pıkadarlara bildirilmiştir. maktadır. Duvardaki kan lekeleri Hâl nizamnamesi böyle , Tütün mahsulâtınm ne : mi tatbik ediliyor? Rize vilâyetinin Pazar kazasına faseti temin edildi Ankarada yapılan tütün tesisatı Halkın şikâyetleri Şeker sanayünin terakki ve inkişafı Turk koylusu ıçın de çok faydalı oluyor J Kanuniyi hiçe sayan türedi mağrur Vezir, nihayet şımarıklığını hayatile ödedi Fazla mühendis yetiştirmek için Mühendis mektebi altı seneden beş seneye indirilecek Safranboluda giydirilen çocuklar Cumhuriyet Abone şeraiti
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle