09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 Mayıs 1937 CUMHURtYET Yeni kanunun temin ettiği hak ve nizam Uzerinde on sene işlenen bizim iş kanunu muhakkak dünyada mevcud bu nevi kanunların en mükemmellerinden biridir Artık işçiye zeval yok! Gemi Kurtarma Şirketinin vaziyeti Şirketin, yüzde otuz hissesi de hükumet tarafmdan almacak Başvekilimiz Londraya gitti Bir fabrikada çalısan kadın ameleler Alâkadarlarla uzun uzadıya görüş tükten sonra, ancak o zaman, iş kanu nunun Vekiller Heyetinde kabul edili şile Büyük Millet Meclisinden kat'iyet kesbederek kanun şeklinde çıkışı sır ve hikmetini lâyıkile anlıyabilmiş oldum. Yıldanyıla, gündengüne sayısı artan Türk işçisinin hayat ve istikbalile ya kından ve doğrudan doğruya alâkadar olan bu kanunun, elbette, uzerinde en titiz bir itina ile işlenmeğe değer ehemmiyeti vardı. îşçinin de, iş verenin de büyük bir sevincle karşıladıklan bu kanun hakkmda alâkadarlardan şunları dinledim: İş kanunu memleketimizin i§ ha yatında muhakkak ki bir inkılâb yapa caktır. Çünkü şimdiye kadar bizde, işçinin, borçlar kanununun bahşettiği bazı haklardan başka dayanabileceği esash hiçbir sey yoktu. Bu kanun iş hayatını yeni baştan tanzimedecektir. *rr .;,. *< ' İşçiye de, iş verene de birçok haklar bahş ve' recıbeler yükliyen 4nı 'feanuftbü» hassa işçilerin yüzünü güldürecektir. Dedığiniz gibi birçoklannın okuyamamaları, yahud okuyup ta lâyıkile anlıyamamaları ihtimaline karşı iş kanununu herkese açıkça izah edecek bir (anahtar) hazırlanıyor. Bu anahtarı elimize alacağımız günü beklerken, 148 maddelik kanunu, şöy kce bir gözden geçirmek faydasız sa yılamaz. Onümüzdeki haziranın on beşınden itibaren işçi işinden emindir. Kimse onu, «seni artık istemiyorum» diye durup dururken kapıdışarı etmek hakkını haiz değildir. Çünkü bir iş veren işçisini çıkanr ken mutlaka işçinin kıdemine göre bir haftadan bir aya kadar mühlet vermek ve bu müddet zarfında hem onu işleterek gündeliğini ödemek, hem de yeni iş bulması için her gün iki saatten aşağı olmamak üzere tkendisini serbest bırakmak mecburiyetindedir. Elbette işçi de, aklına esince, haber vermeden, işini bırakıp gidemez. Onun da iş verene karşı taahhüdleri vardır. Ve ancak bu karşılıklı vazifeler ve taahhüdler sayesindedir ki her iki taraf ta işinden emin, müsterih yaşıyabilecektir. Yeni kanunda yaş meselesi ne §ekilde halledilmiştir? On iki yaşından küçük olanlar işliyemezler. Bakmız bu noktada biz daha müsamahakâr davTanıyoruz. Çünkü beynelmilel konvansiyonu kabul etmiş memleketler on dört yaşını doldurmamış olanlan çalıştırmıyorlar. İş kanunu yapılırken memlekette ça lışmak mecburiyetinde olan küçüklerin vaziyeti de unutulmadı ve bu sebeble bu noktada on iki yaş esas tutuldu. Ancak şunu da kaydediniz ki, maden ocaklannda, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi yer veya su altmda çahşmak için on sekiz yaşını doldurmuş olmak lâzımdır. Esasen bu gibi işlerde kaç yaşmda olursa olsun kız ve kadınların çalıştırılmalan da yasaktır. Kanun mer'iyete girince, on iki yaşından küçük işçi çocukların vaziyeti ne olacak? Maddeler sarihtir. O niki yaşından küçük çocuk işçi olamaz. Beş ay sonra kanun mer'iyete girince on ikiden on >ekiz yaşına kadar olan bütün işçi çocuk lar ise çalıştıkları müesseselerin doktor Ian, yoksa h^kumet ve belediye doktorları tarafmdan muayene edilecekler ve bünyelerinin dayanıklı olduğuna dair raporlar alacaklardır. Muhatabımdan işçi kadınlarm vazi yetini anlamak istedim. Kadm işçinin en müşkül zamanı gebelik devridir. O, bu esnada hem çahşamaz, hem de paraya muhtacdır. İşte yeni kanun bu noktayı da nazan itibara almış ve şu kaydı koymuştur: «Doğum vuku bulması muhtemel görülen tarihten üç hafta ev\'el ve doğumdan sonra üç hafta müddetle kadın işçinin çalışması ya saktır» ve bu bir buçuk ay izin müdde tbce işçi kadın yanm yevmiyesini ahr. İş saatleri? İş müddetinin haftada kırk sekiz saat olması esastır. Bu müddet; cumartesi günleri saat birde kapanması mecburî olan yerlerde günde en çok dokuz, kapanmıyan yerlerde ise en çok sekiz saati geçmemek şartile haftanm çalışma gün lerine taksim olunur. Cumartesıleri ve bayram günleri ücretleri hakkındaki kayıdları izah eder misiniz ? Cumartesi günleri öğleye kadar çalışanlar, diğer günlerdeki yevmiyelerini alırlar. Yani ücretlerinden hiç bırşey kesilemez. Bayram' günlerine ^elince; Cumhuriyet bayramı olan 29 teşrinievvelde keza, tatil yaptıkları halde günde lıklerini tam olarak alırlar ve bulundukları işin mahiyeti dolayısile o gün çahşmak mecburiyetinde olan işçilere de ücretleri iki misli olarak ödenir. Son zamanlarda adedleri çoğalan işçi idarelerinin bu kanun karşısındaki vazi yetleri de şöyle izah ediliyor: Bu kanun mer'iyete girdikten sonra hususî işçi idarehaneleri açılması ya saktır. Ve mevcud bu gibi idarehanelerin kapatılması da esastır. Çünkü, bundan sonra işçilerin elverişli oldukları işlere yerleştirilmelerine ve muhtelif işler için elverişli işçiler bulun masına tavassut hususlannın tanzimi; bir âmme hizmeti olarak devlet tarafmdan yapıhr. Hatta bu suretle iş bulmuş olan işçiler çalışacakları yere giderlerken devlet nakliye vasıtalarmda yüzde elli tenzilâttan istifade ederler. Muhatabım, kanunun 34 üncü sahifesini açarak, 72 nci maddeye parmağını koyuyor: «Grev ve lokavt yasaktır.» Görüyorsunuz ki, diyor, işçinin işi bırakması da, iş verenin işçiyi işi bı rakmağa icbar etmesi de memnudur. Ve kanunda iki taraf arasında çıkması melhuz ihtilâflarm halli için çok esaslı ve pratik tedbirler vardır. Bu meyanda, Başvekil tarafmdan seçilecek olan Devlet Şura* sı ikinci reislerinden birinin başkanlığmda toplanacak profesörlerden, daire âmirlerinden, Adliye Vekâleti hukuk işleri umum müdüründen, İktısad ve Dahiliye Vekâletleri hukuk müşavirlerinden mü rekkeb (İş ihtilâfları yüksek hakem kurulu) son mercidir. Bütün bunlan dinlerken takılıp kal dığım bir noktayı, nihayet soruyorum: İşçinin istikbali? O da düşünülmüştür. Nitekim 1938 haziranmda devlet sigorta idaresi kurulacaktır. İş hayatında iş kazalarile meslekî hastalıklar, analık, ihtiyarlık, işten kalma, umumiyetle hastalık, ve ölüm hallerine karşı yapılacak içtimaî yardımlar devlet tarafmdan tanzhn ve idare edilecektir. Ve bu işçi sigorta idaresi kurulduktan sonra işçiler, iş yerlerine alınmalarile beraber kendiliğinden sigorta edilmiş ola caklardır. İlk sene; kaza, meslekî hastalık ve analık branşlan faaliyete geçecek, daha sonra imkân ve lüzum görüldükçe diğer leri de açılacaktır. Görüyorsunuz ki bu suretle işçilerin, Kömür sergisinden sonra yapılacak propaganda IBaştaraft 1 tnct sahifesei Başvekilimiz akşamüzeri İngiliz Bü yük Elçisi Sir Percy Lorrain'i kabul etmiş ve bir saat kadar sefirle görüştükten sonra, refakatinde Londraya gidecek ze vatla beraber akşam yemeğini Perapalas Gemi Kurtarma şirketinin kaldmlaca otelinde yemiş ve Londraya gitmek üzere IBaştarafı l inci sahtfesei ğı hakkında bazı gazetelerde çıkan ha Sirkeci garına gitmiştir. yatının büyük edib uzerinde ve Halid Ziberler, alâkadar mehafilde hayretle karBaşvekil hareket ederken yanın da bu edebî mekteb uzerinde mu şılanmıştır. Böyle birşey varid olmadığı Başvekil Sirkeci ganna saat 9,30 da kabil tesirlerini izah ettikten sonra sözü gibi bilâkis şirketin tamamen resmî bir gelmiş ve gar haricinde toplanan halk Serveti Fünun neşrine naklederek Uşakhale sokularak takviyesi mevzuu bahstir. kalabalığı tarafmdan alkışlarla ve: lıgilin bu edebî mektebdeki mevkiini izah Deniz Bank kurulduktan sonra, bura« Güle güle git! Güle güle gel!» etmiş ve yazmış olduğu eserlerile muhtelif ya ilhak olunacak deniz müesseselerin sadalarile karşılanmıştır. ismet İnönü ga devirlere mensub genc nesiller uzerinde den biri de gemi kurtarma şirketidir. O nn merasim salonunda resmî zevat, bu yaptığı tesiri tebarüz ettirmiştir. zaman şirketin, hususî eşhas elinde buarada İngiliz sefiri ve refikası, Ingiltere Bundan sonra bu kutlulama şerefine lunan yüzde otuz hissesi de Maliye Veataşemiliteri, Romanya başkonsolosu ta mükemmel bir konser verilmiş, dört kişilik kâleti tarafmdan satın alınacak ve bu rafmdan karşılanmışur. bir müzisyen heyeti tarafmdan Mozart formalite ikmal edildikten sonra şirket İngiliz sefiresi, başta Başvekil olmak tan ve Şubert'ten birçok güzel parçalar îktısad Vekâletine raptolunacaktır. üzere tac giyme merasiminde hükumeti çahnmıştır. Gemi Kurtarma şirketinin 25 senelik miz namına hazır bulunacak olan heyeKonserden sonra şair Hüseyin Siret, bir imtiyaz mukavelesi vardır. Bu müd timiz azasına bir hatıra olmak üzere ha büyük romancile olan temaslan netice detten şimdiye kadar 3 senesi geçmiştir. sinde duyup kaydettiği ve yahud başka Yüzde yetmiş hissesi esasen Maliye e zırladığı defteri imzalatmıştır. Burada Başvekilimiz İngiliz sefirile lanndan işittiği edebî hahralannı nakletlinde olan şirketin tamamen hükumet tarafından satın alınması mevzuu basoldu bir müddet görüşmüş ve hazır bulunanla miştir. ğuna göre, bu imtiyaz mukavelesinin fes nn iyi seyahat temennilerine teşekkür edeHüseyin Siretten sonra İzzet Melih hi için de icab eden muameleler yapıla rek gara çıkmıştır. Başvekilimizi garda (Üstadım Halid Ziya) ismini verdiği bir csktır. Bunun için Deniz Bank teşekkül bir polis kıt'ası selâmlamıştır. Gar büyük hitabesile büyük edibin san'atmı tahlil etetmeden evvel yüzde otuz hissenin hü bir kalabalıkla doluydu. Teşyie gelen miştir. Darüşşefaka müdürü Ali Kâmi de kumetçe satın alınması esası karar altına zevat arasında Vali ve Belediye Reisi Halid Ziya hakkındaki düşüncelerini alınacak, bundan sonra şirket hissedar Muhiddin Üstündağ, Trakya Umum Mü söylemiş ve sözü, Halid Ziyanın eserle lan umumî heyeti toplanarak tasfiye fettişi Kâzım Dirik, Başvekilin biraderi, rinden parçalar okuyacak olan Muvaffak karan verecektir. Bu suretle, Gemi Kur Harb Akademisi Kumandanı Korgeneral Benderli ile Meliha Avni Sözene terkettarma şirketi, ortadan kalkmıyacak, bilâ Ali Fuad, Korgeneral Salih, Edirne Va miştir. Halid Ziyanın muhtelif eserlerinkis, daha kuvvetli ve sermayesi tamamen lisi, înhisarlar Umum Müdürü Mithat den alınan bu parçalar da hazla dinlen cevlete aid bir teşekkül halinde çalışma Yenel, İstanbul Müddeiumumisi, Parti, dikten sonra hazıruna Halkevi tarafmdan Vilâyet ve Belediye erkânı ve askeri üme bir çay ziyafeti verilmiş ve geç vakit meğa devam edecektir. ra hazır bulunuyordu. rasime nihayet verilmiştir. Başvekil kendisini selâmetlemeğe gelenBu vesile ile Halid Ziyanın eserlerine lere ayn ayn teşekkür ettikten ve hepsi aid hazırlanan bir bibliyografi de hazır nin ellerini sıktıktan sonra trene binmiş lanlara tevzi edilmiştir. Bu bibliyogra [Başmakaleden devam] tir. Bu sırada Başvekilimizin refikasına fiye göre büyük edibin eserleri şunlardır: edilen istifadenin bütün memlekete teşmi müteaddid buketler takdim edilmiştir. Büyük romanlar: lidir. İsmet İnönü hareketinden evvel ReuNemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Filhakika, kömür kullanmanın menfa ter Ajansına fransızca olarak şu kısa bc Şürekâsı, Mai ve Siyah, Aşkı Memnu, atlerini ve ayni zamanda orman yakma yanatta bulunmuştur: Kırık Hayatlar. nın zararlanm anlatan birkaç seyyar ser« Sa Majeste Kralın tac giyme me Küçük hikâyeler külliyatı: gi tertib ederek bunlan, memleketin bütün rasimi dolayısile Londraya ilk defa vâki Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, Bir şehirlerinde ve kasabalannda halka gös olan bu seyahatimi bir falihayır telâkki Şi'ri Hayal, Bir Hikâyei Sevda. termek çok faydalı olacaktır, kanaatinde ediyor ve bundan çok memnun bulunuyoUzunca hikâyeler: yiz. Şehir şehir, kasaba kasaba dolaşacak rum.» Bir Muhtıranın Son Yaprakları, Bir olan bu seyyar kömür sergileri, tabiidir ki îsmet İnönünün riyasetinde Orgeneral îzdivacın Tarihi Muaşıkası, Bu muydu? Ankaradaki gibi büyük ve muhteşem ol Kâzım, Amiral Şükrü Okan ve İstanbul Heyhat!... maz. Kömür yakan sobalar ve sairenin Itfaiye Kumandanı İhsandan mürekkeb Temaşa eserleri t mahdud nümunelerile odun yakmak su olan heyetimiz trene bindikten biraz sonFiruzan, Fare, Kâbus. retile ormanlan tahrib etmenin zararlan ra tren garda bulunanlann alkışlan araMuktetif makaleler: nı gösteren temsilî resimlerden, levhalar» smda hareket etmiştir. Kenarda Kalmış. dani yazılardan, grafıklerden mürekkeb Korgeneral Salih te Başvekilimize huKüçük kitablar sîhîlegîndeni olur; halka, bir taraftan kömür yakma duda kadar refakat edecektir. Tuhfei Letaif, Bukalemonu Kimya, nin faydalarını, diğer taraftan da ormanBasvekili Ankarada Atatürk te ları imha etmenin zararlanm apaçık anteşyi etti latır. Yapılmasını istediğimiz şey, bir nevi Ankara 5 (Telefonla) Reisicumterbiyevî sergidir, propaganda ve irşad [Baştaralı l inci sahifede] sergisidir. Düşünmeli ki daha İstanbul bi hur Atatürk, İngiltere Kralı Majeste Alle, kömür yakmanın ferdî ve millî menfa tmcı George'un tac giyme merasiminde da resmî bir tebliğ neşredilmiştir. Tahkik atlerini kavramış değildir. Memleketin, hükumetimizi temsil etmek üzere Londra heyeti mahallinde yangm sebebini ve an a mahrukunu, taşkömürü, liğnit, kok, ya gitmekte olan Başbakan İsmet İnönü maddî zararları tesbit etmektedir, Netice antrasit gibi madenî maddelerin teşkil et nü, şehrimizden müfarekati esnasında is ayrıca arzolunacaktır.» Bu izahattan sonra Meclis cuma günü mesi için yapılacak propaganda, dediği tasyona kadar gelerek uğurlamışjardır. * * * on beşte toplanmak üzere dağıldı. miz gibi, ormanlan korumak gayesini de Meclis 937 bütçesinin tetkikini takib eder bir şekilde, memleketin her taAjansın bir tavzihi rafma teşmil edilirse, çok iyi neticeler elbitirdi İstanbul 5 (A.A.) Başvekilia de edileceğine şüphe yoktur. Ankara 5 (Telefonla) Bütçe EnLondrada malî ve iktısadî müzakereler Hulâsa, Ankaradaki muvaffakiyetli yapacağı hakkındaki havadisler, asılsız cümeni mazbata muharriri Raif esbabı mazbatalarını hazırlamaktasergi tecrübesinden istifade ederek mem ve yersizdir. Malum olduğu üzere Başve mucibe dır. Bütçeler esasen encümenden çıklekette geniş mikyasta bir kömür yakma kil İnönü, yalnız Büyük Britanya hükümverilmekte idi. Son tab'a ve orman koruma propagandası yapmak darının tac giyme merasiminde Türkiye tıkça lâzımdır. Böyle bir propagandanın, hal Cumhuriyetini resmen temsil etmek üze kısımlar da dün tab'a verilmiştir. Evvelce de bildirdiğim gibi bütçede hü ka, ucuz ve bol kömür vermekle beraber re hareket etmktedir. kumet teklifi uzerinde mühim değişiklikyapıldığı takdirde, çok müessir olacağı muhakkaktır. Memleketin yeraltı serve Akıl Hıfzıssıhhası cemiyeti ler yapılmamıştır. Yalnız bütçeye merbut cerveller uzerinde bir takım değişiklikler tinden istifade edilirken yeryüzündeki en nin yıllık toplantısı vardır. Oğrendiğime göre Meclis heyeti kıymetli serveti olan ormanlan baltanm Türkiye Akıl Hıfzıssıhhası cemiyetin umumiyesi bütçe müzakerelerine mayı zulmünden kurtarmak için başvurulacak den: sın 24 üncü pazartes; günü başlıyacaktır. müessir tedbirlerden biri de budur. Cemiyetimizin altmcı yıllık ilmî topBaşvekil Londradan bu tarihte Anka lantısı aşağıdaki ruzname ile 8 mayıs ABİDİN DAVER raya dönmüş bulunacaktır. Meclisin bütcumartesi günü saat 14,15 te Cağaloğlu Eminönü Halkevi salonunda yapılacak çe müzakereleri sırasmda sabah ve ak Ecnebi Diller mektebinde tır. Arzu edenlerin teşrifleri rica olunur. şam olmak üzere günde iki defa toplanimtihanlar ması muhtemeldir. Toplantı programı: Üniversite Ecnebi Diller mektebinde 1 Açıhş. Meclise gelen lâyihalar bugünden itibaren imtihanlara başlan • 2 Türkiyede cürümlerin içtimaî seAnkara 5 (Telefonla) Yenişehrin mıştır. Bütün fakültelere mensub genc bebleri hakkında rapor: Muallim NevKızıl köyünden Ahmed oğlu Hasanın lerin lisan imtihanlan Hukuk ve Tıb zad Ayas. ölüm cezasma çarptmlması hakkında Fakülteleri smıflarında yapılacaktır. 3 Raporun münakaşası. Başvekâlet tezkeresi Meclise geldi. BunTahrirî imtihanı yapan kurların, altı A Raporu alâkadar eden tebliğler. dan baska bahrî muavenet ve tahlis ve gün sonra şifahî imtihanlan olacaktır. Tababeti ruhiye, psikanaliz, terbiye Fakültelerin üçüncü ve dördüncü sö noktasmdan cürümler: Aliye Rıza, Fah bahrî mu^ademeye mütedair bazı kaidemestrlerini ikmal eden ve Ecnebi Dil reddin Kerim, Hüseyin Kenan, Zati, lerin tevhidi hakkındaki beynelmilel muer mektebi B kurunda bulunup ta bu Ali Rıza. ahedenamelerin tasdikına dair kanun lâsene tekst imtihanma girecek olan genc B Rapor ve tebliğlerin münakaşa yihası Meclise geldi ve Hariciye, İktısad lerin bu sene Ecnebi Diller mektebi imti sı bu münakaşalar serbesttir. Herkes encümenlerine verildi. Yeniden beş kaza hanlarından affedilmesine ve bulunduk iştirak edebilir. teşkili hakkındaki kanun lâyihası da Daları kurlara bir sene daha devam etmehiliye encümenine verildi. Ticaret gemilelerine alâkadar fakültelerce karar veril Köy muallimi yetiştirmek için rine karşı denizaltı gemilerinin hareket miştir. Bu itibarla bu seneki imtihan Köy muallimi yetiştirilmek üzere Ma Lrine dair Londrad imzalanan mazbatalara, ancak tekst imtihanına tâbi olmı arif Vekâleti tarafmdan tesis edilen ya iltihakımız hsîikındaki kanun lâyiha yanlar gireceklerdir. kurs bu sene de faaliyete devam ede lan Meclise geldi. Hariciye ve İktısad cek ve askerlikte çavuşluk etmiş. okuencümenlerine havale olundu. maruz kalabilecekleri her türlü müşkülâ ma yazma bilenlerden bir grup muallim HükÛmete 35,846,000 lirahk fevka daha yetiştirecektir. tm önüne geçilmiş olacakhr. lâde tahsisat verilmesi hakkındaki lâyiha İstanbul Maarif müdürlüğü de İstanSon sözüm şu oldu: bul Vilâyetine ve kazalarma tâbi köy da bugün Meclis Bütçe encümeninde gö Desenize bundan sonra işçiye zelerdeki muallim ihtiyacını karşılamak val yoktur. üzere böyle bir kurs tesisine karar verYugoslav Meclisi başkanının O da son sözünü söylüyor: miştir. Bunun için Maarif müdürü, Vali telgrafı Mecliste okundu Muhakkak. Emin olabilirsîniz ki; Muhiddin Üstündağla da görüşerek muAnkara 5 (A.A.) Meclisin bugünuzerinde on sene işlenen bizim (îş Ka vafakatini almıştır. Bunun için icab enunu) dünyada mevcud bu nevi kanunla den tetkikatı yapmak üzere Maarif mü kü toplantısında, Başbakan İsmet İnönüdür muavini Neşet, Eskişehirdeki kursa nün refakatinde Dış işleri Bakam Tev rın en mükemmellerinden biridir. gönderilmiştir. fik Rüştü Aras olduğu halde YugoslavKANDEM1R Büyük edibin 55 inci san'at hayatı kutlulandı Halid Ziya için dün gece Halkevinde yapılan merasim çok parlak geçti Hesab Oyunları, îlmi Simaya, Mebhasülkahf, Hamil ve Vazıhamil, Kanun ve Fenni Vılâde, Mensur Şiirler, Mezardan Sesler, Birkaç Yaprak. Hikâye: Nakil: Roman Tarihi. Küçük hikâyelerden mürekkeb dört cild. Mülga Darülfünunda Garb Edebiyatı Müderrisliğinde takrirleri (Taş baskısile) Yunan edebiyatı, Lâtin edebiyatı, İspanyol edebiyatı, İtalyan edebiyatı, Fransız edebiyatı, Alman edebiyatı. Halid Ziya Uşaklıgilin Yazı ve Dil inkılâbından sonra basılmış kitabları Hepsinden Acı: Hikâye külliyatı, Aşka Dair: » » Onu Beklerken: » » Bu kitablarda bulunan hikâyelerjn çoğu son yıllarda yazılmıştır, diğerleri de eski yazile basılmış kitablarda toplanmıştır. Kırk Yıl: Halid Ziyanın çocukluğundan başhyarak kırk yaşına kadar olan her zemin uzerinde ve hassaten edebiyat âleminde kırk senelik intibalanndan mü rekkebdir. Bu kitabın bir çok parçaları başlıbaşına bir hikâyedir. 4 üncü cild neşrolunmuştur. Beşincî ve sonuncu cild basılmaktadır. Bundan sonra sura" ile basılacak kitablar. (Bunlar eski yazı ile de kitab halinde toplanmış ve basılmış değildir.) İhtiyar Dost: Fantaisie humoristique tarzmda ve günün vak'alarından mülhem hikâyelerden mürekkeb külliyat. San'ata Dair: Edebiyat, musiki, umu miyet üzere san'ata müteallik konuşma lardan mürekkeb külliyat. 2 cild. Şundan Bundan: Muhtelif mevzulara dair makalelerden mürekkeb külliyat 2 cild. Saray ve Ötesi: Muharririn saray hatıralarile ondan sonraya aid intıbaları. 3 cild. Gezilen Yerlerden: Seyahat intibalanndan muhtelif inubalar. Kadın Pençesi: Hikâye külliyatı. ^ Büyük üstada daha pek çok san'at ve muvaffakiyet yılları temenni ederiz. 1937 malî sene bütçesi hazırlıkları ilerliyor yaya yapnklan son seyahatleri esnasında haklarında gösterilmiş olan dostluk tezahüratı dolayısile Kamutay tarafmdan Yugoslav Meb'usan Meclisine teşekkürd mutazammm gönderilmiş olan telgrafa Yugoslav meclisi reisi Stefan Çiriç tara, fmdan gönderilen aşağıdaki karşılık telgrafı okunmuştur. Son Ekselâns Abdülhalik Renda Büyük Millet Meclisi Reisi ANKARA Türkiye Büyük Millet Meclisince ittifakı ârâ ile kabul edilmiş olan takrirden fevkalâde mütehassis oldum. Bu güzel dostluk gösterişini meb'usan meclisine ilk celsesinde bildireceğim. Ve şimdiden eminim ki milletlerimiz arasındaki sarsıl * maz dostluğun yeni bir nişanesi olan bu sıcak ve samimî sempati duygulanndan dolayı meb'usan azası candan sevineceklerdir. Teşekkürlerimle birlikte saygılr bağhlık teminatımı lutfen kabul buyurmanızı rica ederim Bay Başkan. Yugoslav Meclisi Başkani Slefan Çiriç Izmirde sarfedilen bira, şarab, rakı ve konyak îzmir (Hususî) 936 yılı içinde vilâyetimiz dahilinde 28780 litre fıçı birası, 162,016 şişe bira, 3757 şişe salon birası, 174,400 litre fıçı şarabı, 87,680 şişe şarab, 2,501,612 kilo buz, 3.897,055 litre rakı, 18,234 litre konyak sarfedildiği anlaşılmıştır. Bursalı sporcular Inegölde Bursa (Hususî) Acaridman yurdu kulübümüzün ikinci takımı İnegöle giderek orada Doğanspor birinci takı mile bir maç yapmış ve üç üçe berabere kalmışhr. Sporculanmız; kendilerini Inegöllülerin iyi karşıladıklarını söylemektedirler. Seyirciler arasında kaza kay makamı da bulunmuştur. Diş Tabibi Bedrinin Konferansı (Kadıköy Halkevi) namma, İstanbul Radyo c unda (8 mayıs cumartesi akşamı saat 19,30 da) diş hekimi Bedri Gürsoy (Dişlerden gelen ağız kokusu ve diş bakımı) mevzulu mühim bir kanferanı »erecektiT.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle