19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 Mayıs 1937 Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler midelerini tahris, ederler ve CUMHURIYEl Dikkat ve iyi HAZ1M edioiz. EKŞİLİK, HAZIMSIZLIK, ağırlık, baş dönmeleri hissederler. A Z ON EYVA TUZU Zarf Usulile «75,000» Liralık Eksiltme İlânı HAZIMSIZUĞI. MİDE EKŞİLİK ve YANMALARINI giderir, İNKIBAZI DEFEDER. Bugünden bit şişe M A Z O N ahnız. Hiçbiı mümasil müstahzarla kıya» kabul etmez. M A Z O N isim, Horoz markasına dikkat. Deposu M A Z O N ve Boton ecza deposu. İstanbul Yenipos» tane arkasında. No. 47. Kapah Manisa Vilâyeti Daimî Encümeninden: 1 Nafıa Vekâletince muhammen bedeli «75,000» lira olarak tasdik edi' len Manisada yaptırılacak mekteb inşaatı gene Nafıa Vekâletince muvafık görülen vahid fiatlar üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 2 Bu işe aid keşif ve saire evrak «375» kuruş mukabilinde Manisa Nafia Müdürlüğünden alınabilir. 3 Ihale mayısın 20 nci perşembe günü saat on birde Vilâyet Daimî Encümeni önünde yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat «5000» liradır. 5 Bu eksiltmiye gireceklerin Nafıa Vekâletinden almmış ehliyet vesikası ve 1937 yılma aid Ticaret Odası vesikası ve muvakkat teminat makbuz veya mektublarını kapalı zarfm içine kovmaları ve zarfm ihzarmda 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesindeki şartlara bilhassa riayet etmeleri lâzımdır. Kapalı zarflarm 20/5/1937 perşembe günü saat ona kadar Manisa Valiliğine verilmesi ve posta ile gönderileceklerin kanunun 34 üncü maddesine riayet etmeleri lüzumu ilân olunur. (2619) Eczacı ve Tabib alınacak Askerî Fabrikalar Umum Müdürülğünden: Ankara civarında Kayaş, Küçükyozgat ve Erzurumda kullanılmak üzere bir operatör ile iki tabib ve bir eczacı almacaktır. İsteklilerin istida ve vesikalarile Umum Müdurlüğe müracaatleri. (2305) Balıkesir Vilâyeti Daimî Encümeninden: 1 Arttırmıya konulan iş: Haziranm üçünde açılacak olan Manyas, Dönüş ve Şamlı panayırlarından şartnamesi mucibince almacak rüsumdur. 2 Muhammen bedeli «3350» liradır. Arttırmıya iştirak etmek istiyenler bunun % 7,5 ğu olan «251» lira «25» kuruşu Malsandığına yatırdığma dair vezne makbuzu ve yahud banka mektubile müracaat edebilirler. 3 Arttırma 20 mayıs 1937 tarihine raslıyan perşembe günü saat «15» te merkezi vilâyette teşkil edecek Encümende yapılacaktır. 4 Haricden telgraf veyahud mektubla pey kabul edilmiyecektir. İstekliler vakti muayyeninde teşkil edecek Encümende bizzat hazır bulunacaklardır. 5 Şartnameyi görmek istiyenler merkezde Daimî Encümen kaleminde, vilâyetlerde Vilâyet makamlarının göstereceği mahalde ve kazalarda Muhasebei Hususiye memurluklarında görebilirler. 6 Encümende nakten para veya tahvilât kabul edilmez. (2440) Uyuşturucu Maddeler İnhîsarından: 1 îdaremiz 1937 senesi afyon rekoltesini Türkiye Ziraat Bankası vasıta sile doğrudan doğruya ekicilerden satın alacaktır. Alımlar mezkur bankanın aşağıda gösterüen şehir ve kasabalarındaki 54 şube ve sandığında yapılacaktır. Tokad, Erbaa, Niksar, Zile, Amasya Merzifon, Gümüşhacıköy, Çorum, Mecidözü, îskilip, Malatya, Adıyaman, Eskişehir, Sivrihisar, Mihalhcık, Kütahya, Emet, Gediz, Simav, Tavşanlı, Akşehir, Yalvaç, Ilgın, Bozkır, Karaman, Beyşehir, Ş. Karaağaç, Bilecik, Bozövük, İnegöl, Geyve, Gövnük, Orhaneli, Uşak, Çal, Çıvril, Kula, Afyonkarahisar, Bolvadin. Sandıkh, Yenişehir, Nallıhan, Smirdağ, Seydişehir, Konya, Denizli, Aydın, Isparta, Eğridir, Uluburlu, VE TAŞDELENE ALEMDAR KÖYÜ Dinar, Burdur, Tefenni, Acıpayam. Mubayaa fiatları şu suretle tesbit olunmuştur. SERViSi Softlar beher morfin derecesi 40 kuruş Temiz ve konaksız toplanmış drogistler 15 mayıs 937 den itibaren her hafta C U M A R T E S Î ve P A Z A R sabahbeher morfin derecesi 40 » ları saat 9 da Üsküdardan muntazam otobüs servisleri yapılacaktır. Morfini yüzde 12 ve daha yukarı kabaAlemdar köyü ve Taşdelenden dönüş akşamlan saat 18 dedır. Pazar günleri lar beher morfin derecesi 35 » Morfini yüzde 12 den><aşağı kabalar ^vsntatı sı^ja^n %w*tT><^»n =ui *nn~ Taı^delen s^rVfei saat 8 Ve 9 da olmak üzere 2 posta hareket edecektir. beher morfin derecesi 30 » Yolcu ücretteri gidip gelme 80, yal nız gitme 50 kuruştur. Hususî tutuldugu Satm alınacak afyonlann iptidaî muayenesi İdaremizin alım merkezle"îakdirde 20 kişilik otobüs 15 ÜTaSİır. * ? " rine göndereceği eksperler tarafından vapılacak ve tartı ve tesellümü müÜsküdar araba meydanı, Bülbuldere caddesi Müracaat yerı : 22 ve 24 numaralı bcnrind dükkâm ' teakib alâkadarlara kilo başına berveçhiâti miktarlarda avans verilecektir: Softlar 4. TL. Temiz ve konaksız toplanmış drogistler 4. > Karacabey Belediyesinden: Morfini % 12 ve daha yukarı kabalar 3 > Morfini % 12 den aşağı kabalar 2.50 > Bursa Vılâyetine bağlı Karacabey kazası merkezinde Göz mevkiinde her yıl acılan «Panayır» bu yıl da «26 mayıs 937 çarşamba günü» açılarak dört gün Bakive afyon bedelleri îstanbulda yapılacak lâboratuar tahlilden sonra devara edeceği ve bu panayırda her cins hayvanat ve emtiai ticariye alış veazamî sür'atle ve gene Ziraat Bankaları vasıtasile alâkadarlara ödettirüe risi vapılacağı ilân olunur. (2632) cektir. Ekicilere afyonlarmı Bankaya teslim ettikleri tarıhten itibaren hiç bir masraf tahmil edilmiyecektir. Dünyada birinciliği kazanan Mubayaalara afyonun toplanmasmı müteakib derhal başlanacak ve bu tarihler Banka tarafından mahallen ilân olunacaktır. Alım münhasıran 1937 senesi rekoltesine ve hakikî müstahsillere aid mallara tahsis edildiğinden eski seneler mahsulü afyonlarla tüccar ve müstahHaziranda iş kanunu tatbik edilisil malları kat'iyyen kabul edilmiyecektir. yor. Bu kanun mucibince yapacağıTemiz ve konaksız olarak toplanmış saf afyonlara daha yüksek fiat venız birçok şeylerle yasak ve cezalı rilmekte olduğundan ekicilerin afyonlannı temiz toplaması kendi menfaatişleri sıra ile toplu ve pratik leri icabmdandır. (2709) olarak çabucak Sıhhat Ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Müdüriyetinden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Toprak altında kömür deposu ve memurin apartımanı etrafma beton yolları. Bina ve tesisatının tahiminî keşif bedeli 15554 liradır. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Fennî ve hususî şartname D Keşif cetveli E 2 aded plân İsteklilere bu şartname ve evrakı 0,78 lira mukabilinde Merkez Hıfzıs sıhha Müessesesi Muhasebesinden ve İstanbul Limanı S. S. Merkezi Levazım Müdürlüğünden alabilırler. 3 Eksiltme 5/6/937 tarihinde cumartesi günü saat 11 de Müessesede yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı 2arf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 1166 lira 55 kuruş muvak kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. 6 Eksiltmiye en az bir parçada 15,000 liralık bina inşaatı yapmış olduğuna dair Nafıa Müdürlüklerinden vesika almış olanlar ve Ticaret Odasına kayidli bulunanlar girebilirler. 7 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazıh saatten bir saat evveline kadar Daireye getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğme makbuz mukabilinde verilecektir. Dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez «1226» (2729) I OTOBÜS FABRiKATORLAR! Iş verenin ve işçinin Kanunî Hak ve Ödevleri l İstanbul Beledivesi Ilânları İnhisarfar Umiım MiiHiîrlüâünden I. Üst kutru 46, alt kutru 35, boyu 65 santim olmak ve ağız tarafınân karşılıklı iki kulpu bulunmak üzere 3500 aded üzüm küfesi pazarlıkla satın alınacaktır. II. Pazarlık 18/V/1937 tarihine raslıvan salı günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komısyonunda yapılacaktır. III. Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir IV. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2652) j İstanbul Meb'us tntihabı Teftiş Heyetinden: Abdülhak Hâmid Tarhandan açılan İstanbul meb'usluğu için 16 mayıs 1937 tarihine raslıyan pazar günü intihab yapılacağmdan müntehibisanılerin mazbatalarile o gün saat dokuzdan on üçe kadar Beyazıdda Üniversite konferans salonuna teşrifleri rica olunur. (2749) KiTABINDA BULACAKS1NIZ İNKILAB KiTABEViNDE satılır. Fiatı 50 kuruştur. saatleridir. Her yerde arayınız. 155 birınci mükâtat. Bursa Cezaevi Direktörlüğünden: Bursa Cezaevinin 937 senesi haziran iptidasmdan 938 senesi mayıs sonuna kadar bir senelık ekmeği aşağıdaki şartlar dairesinde eksiltmiye çıkarıl mıştır. 1 İlân müddeti 6/5/937 tarihinden 26/5/937 tarihine kadar devam edip 26/5/937 çarşamba günü saat 16 da kapalı zarf usulile Müddeiumumilik dai resinde ihalesi vapılacaktır. 2 Ekmeğin beheri 960 gram itibarile hergün en az 300 ve en çok 900 ekmek teslim edecektir. 3 Ekmek Belediyenin piyasaya çıkardığı ikinci nevi ekmek olacak ve safi buğday olup içinde başka madde bulunmıyacak ve iyi pişmiş olacaktır. 4 Ekmek hergün sabahları saat 9 da teslim edilecektir. 5 Eksiltmiye iştirak edecek alıcıların hali hazır rayic üzerinden tah min edilen bedelin yüzde yedi buçuğu olan 2430 liralık muvakkat teminat olarak banka mektubu veyahud paranın depozit olarak Malsandığına yatırıldı ğına dair makbuz ibraz etmesi lâzımdır. 6 Alıcı olanlar ayrı bir zarf içinde teminat mektub veya makbuz olduğu halde diğer bir zarf içinde olarak teklif mektublarını 26/5/937 çarşamba günü saat 16 ya kadar Müddeiumumilik dairesinde toplanacak Komisyona vermeleri lâzımdır. Bu müddet geçtikten sonra teklif kabul edilmez. 7 Bu hususa aid masraf ve ilân ücretleri müşteriye aiddir. 8 Daha ziyade malumat almak istiyenlerin bu işe aid şartnamesini de almak üzere Cezaevi Direktörlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. (2663) I. Şartnamesi mucibince Mersinde vagonda teslim «1000» ton rekompoze maden kömürü pazarlıkla satın alınacaktır. II. Pazarlık 19/V/937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III. Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. IV. isteklilerin pazarlık için tayın edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2653) İSTANBUL PiRE HAiFA Arasında INTOURIST « IAN RUDZUTAK » muntazam seri posta Pazarlık Suretile Eksiltme İlânı Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: îki defa kapalı zarf usulile eksiltmiye vazedilip talib zuhur etmiyen Sivrihisar Hamidiye yolunun 12 + 550 34 f 000 ci kilometreler arasında 35665 34 lira keşif bedelli yeni şose ve imalâtı smaiye inşaatı 2490 numaralı kanunun 43 üncü maddesine tevfikan pazarlığa konulmuştur. Muvakkat teminat 2571 90 liradır. İnşaata aıd her evrak her zaman Nafıa Direktörlügünde görülebilir. Evvelce ilân edilen şerait dahilinde vesaiki haiz olan ıstekliler hergün Vilâyet Daimî Encümenine müracaat etmeleri. (2631) 6,000 tonluk lüks vapuru 16 mayıs pazar günü saat 20 de Galata rıhtımından hareketle 1 inci, 2 nci ve üçüncü sınıf yolcuları alarak doğru (Pire ve Hayfa) ya gidecektir. Bütün yolcularm kama rası, yatağı ve yemeği vardır. Tafsilât için tntourist müessesesinin Galatada Hovagimyan hanındaki Şarkı Karib mümessüliğine 42653 Deposu: A. EMİRZE, îstanbul Sultanhamam Dikranyan han 3 Gümrükten en son çıkardığımız kumaşlar yüzdeyüz garantili hakikî istanbul Defterdarlığından: Muhammen bedeli Lira Beyoğlunda Tomtom mahallesinin Yeniçarşı caddesinde Galatasaray Lisesine karşı dokuz oda vesair müştemilâtı havi 66 numaralı kârgir evin tamamı. 3000 Aksarayda eski Kâtibkasım yeni Yalı mahallesinin Sandıkburnu sokağmda eski 12 yeni 10 numaralı arsanın beşte bir payı toptan. 37,5 Kurtuluşta Çeşmemeydanı sokağmda sırf mülk eski 46 yeni 44 numaralı 22.5 m2 arsanın tamamı (beher metre murabbaı) 1,5 Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarındaki muhammen be deller üzerinden bir ay içinde pazarlıkla ayrı yan satılacaktır. İsteklilerin ve tediye seraitini öğrenmek istiyenlerin 10/6/937 perşembe günü saat on dörde kadar yüzde yedi buçuk pey akçelerile Millî Emlâk Müdürüğünde '2739) toplanan Komisyona gelmeleri. «M.» Cins ve mevkii KARDOL Bütün sinir nöbetlerine, asab yorgunluklanna ve bayılmalara karşı yegâne ve son ilâçhr. Zayi Hukuk Fakültesinden aldığım hüviyet varakasını kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur B. Gündüz Balcıoğlu SiNiR DAMLASI Turgudlu Belediye Riyasetinden: Şehirin su geçmiyen yerlerine tesisat yapılması için aşağıda miktar ve evsafı yazılı malzeme kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 1 Her biri üç metre uzunluğunda ve 70 milimetre kutrunda 4600 metre boru, 12 aded vana ve 18 aded dirsek ve 2000 kilo kurşun ve 195 kilo katranlı salmastradır. 2 Malzemenin bedeli keşfi 12995 liradır. 3 Gümrük maafiyetinin temini belediyeye aiddir. 4 Buna dair fennî şartname ve keşifnameler îstanbul, îzmir ve Turgudlu Beledıyelerinde görebilirler. 5 Eksiltme tarihi 27/5/937 perşembe günü saat 16 dadır. 6 İştirak için: A Ticaret Odasma kayidli olduğuna dair vesika. B Teklif mektublarmm ihale saatinden bir saat evvel Belediye En cümenine veriimesi. C Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan 975 liralık teminat veya banka mektubu vermesi şarttır. 6 Tahblerm tayın olunan gün ve saatte Belediyeye müracaatleri ilan 2752 olunur. < ) ingiliz kumaşlarıdır. Galatada, Karaköyde J, MOTOLA kumaş tlcarethanesl En güzel ve çeşidli desenlerde olan bu müntahab îngiliz kumaşlan çabuk satıldığı için acele ediniz. Fiatlar her yerden ucuzdur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle