13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUEIYET 15 Mayıs 1937 ( Şehir ve Memleket Haberleri Tarihi tefrika : 119 Yazan : M. Turhan Tan iTereüme ve iktibas edilemezl j Siyasî icmal Almanya Italya vrupanın garbinde büyük cîev letlerin birbirine karşı iki grupa aynlmalan temayülü ahiren çok kuvvet buldu. Fransa, Almanya ile bir türlü anlaşamaması ve müttefiklerile kendi arasındaki bağlann gevşemesi üzerine, son günlerde, îngiltereye siyasî ve askerî cihetten daha ziyade bağlandı. Diger taraftan İtalya ile İngilterenin arasındaki zıddiyet ve münaferetin nüksederek artması, Romayı Almanyaya yalnız siyasi değil askerî cihetten de bağlamaktadır. Zaten İtalya ile Almanya, her meselede beraber yürümekte gerek Fransaya ge rek İngiltereye karşı aşağı yukarı ayni vaziyeti almakta idiler. Bu işbirliğini bir kat daha sıkılaştırmak için gelecek cu martesi günü Venedikte iki arada mühim siyasî müzakereler başhyacaktır. Almanya namına bu müzakereyi Prusya Başvekili ve Almanya Hava Nazın General Göring idare edecektir. Bu siyasî görüşmeler bitip te iki taraf bundan sonra herhangi bir meselede takib ede cekleri hattı hareketi tayin ettikten sonra askerî işbirliği plânmı müzakere edecek lerdir. îtalya ile Almanya arasındaki askerî işbirliği, Lokarno misakınm feshinden ve bahusus Belçikanın hem bu misaktan hem de Fransa ve İngiltere ile mevcud olan askerî ittifaktan aynlmasmdan sonra birbirinin askerî emniyet ve selâmeti için Londrada Fransız Harbiye ve Hava Nazırlan ile İngilterenin millî müdafaa işlerile alâkadar nazırlar arasında yapılan yeni askerî anlaşmaya mümasil ve muadil olacaktır. Bu askerî anlaşma, 26 mayısta Romaya gelecek olan Almanya millî Müda « faa Nazın Mareşal Blomberg ile Ital yan genelkurmay başkanı Mareşal Ba doglio arasında görüşülüp kararlaştınlacaktır. Yani îngiltere ve Fransa arasında kararlaştınlan askerî işbirliği plânlarına mukabil Almanya ile italya da kendı aralannda ayni esaslar üzerine askerî plânlar hazırlıyacaklardır. Binaenaleyh askerî işbirliği adı verilen Ingiliz Fransız anlaşmasına karşı Al manya ile îtalya mukabil askerî tedbirleri birlikte almış oluyorlar. Almanya ile îtalya, yalnız kendi aralannda değil; muhtelif rabıtalarla ken dilerine bağlı olan devletleri de lüzumu halinde askerî sahada dahi kendilenle beraber haceket edecek bir vaziyete ge tırmeğe çalışıyorlar. Bu cümleden şimdiye kadar gizlice tank ve tayyareler vermek suretile Macaristana yardım eder lerken artık bu devleti, Trianon sulh muahedenamesinin askerî ahkâmmı feshe derek silâhlandığını resmen meydana vurmağa teşvik etmişlerdir. Macar ordusunun tank ve tayyare kul» Ianması ve muallem ihtiyatlar yetiştir mesi ahden memnu olduğu halde Avusturya Cumhurreisinin Macar Kral Na ibıne yaptığı ziyaret münasebetile Peştede yapılan geçid resminde tanklar, tay • yareler ve fhtiyat kıt'alan bütün devlet lerin ataşemiliterleri önünden geçmıştir. Bunun üzerine Macaristan hükumeti orta Avrupada silâhtan tecrid edilmiş bir halde yegâne devlet olarak kalamıyacağını da alâkadar devletlere gayriresmî olarak bildirmiş, diğer teslihatı hakkında yakın bir zamanda mufassal malumat vereceğini ilâve etmiştir. Macaristanm dilediği gibi silâhlan masma karşı komşu devletlerin hududla* nnı tahkime başlamaktan başka bir muamelede bulunmıyacaklan anlaşılıyor. Çekoslovakya, şimdiden bu işe başla mıştır. Hulâsa Avrupada iki siyasî ve askerî zümre iyice tebellür ediyor. İktısad Vekili îş kanunü için mü Hava şehidleri için şehrimize gelecek him bir konferans yapılacak ihtifal «Türkiye sınıf kavgası Bugün aziz şehidlerimizin olan bir memleket hatıraları tebcil edilecek Hava şehidleri ihtifali, bugün büyük deçildir» Padişah görünüşte ona iradesini terketmişe benziyordu; fakat hakikat bunun tam aksi idi Bu sebeble kan çanağına dönen gözlerini Şahıhuban sultanın yüzüne dikti, elini hançerinin kabzesine koydu, gürül güriil gürledi: Ona acıdın ha. Seni de o ite eş edeyim de hovardalara uzaktan gönül vennek nice olur, gör! Niyeti, gerçekten de öyle davranmaktı, Kubbealtmda bir erkeğe yaptırttığı işin eşini Yavuzun kızına yapmaktı ve hançerinî çekerek kızgınlığı unutup korkuya kapılmış, zangır zangır titremeğe başlamış olan karısmm üzerine yürüyordu. Fakat kan koca arasında bir dalaşma yüz göstereceğini evvelce sezerek kapı önüne yığılan haremağalan ve halayıklar Sadrıazamın bir cinayet daha işliyeceğini göriir görmez içeri dolmuşlar, hiddetinden kuduran vezirin üstüne çullanarak ken disini dövmeğe koyulmuşlardı. llk hamlede onun hançeri de ahndığından vaziyeti çarçabuk kötüleşmiş, saçı sakalı yolunmuş, eli ayağı tutmaz bir biçime girmiştL Şahıhuban Sultan, tehlikenin giderildiğini görünce aklını başma devşirdi, halayıklarla kölelere emir verdi: Atın kepazeyi dışan, kapaym kapılan. Ben şevketlu karindaşıma gidip kaziyyeyi hikâye ederim, bu nanköre gününii gösteririm. Biraz sonra âlim Sadnazamın yaralan bereleri selâmlıkta tedavi olunuyor, Sultan Süleyman da kızkardeşinden mace ranın tafsilâtını dinliyordu. Hurrem de, kocasımn yanında bulunduğu için damadile kendisinin eseri sayılmak icab eden bu garıb sahnenin büyük plâna göre netice verraesine medar olacak mülâhazalar yürütmekten geri kalmıyordu. Hünkâr, Kubbealtmda verilen mahud hükümden dolayı zaten Lutfi Paşaya kızgmdı. Onun karısına da ayni cezayi yapmağa kalkıştığını duyar duymaz gazabı ziyadeleşti. Hurremin telkinleri ise onu çileden çıkacak hale getirdi ve sargılar içinde kalan Sadnazamı hemen huzuruna getirterek uzunboylu tekdirlerle, tahkirlerle bir iyi donattıktan sonra şu emri verdi: Hem mührü, hem mehri ver, kendin de yolculuğa hazırlan. Bir dahi adını duymak, yüzünii görmek istemem. Mühür dediği Sadrıazamlık alâmeti olarak padişahlar tarafından birinci vezirlere verilegelen mühürdü, mehirden maksad da Şahihuban Sultanm nikâhıydı. Lutfi Paşa bu suretle sadaretten azîolunuyor ve karısmı da boşamağa zorlanıyordu. O, kendisinin idamına emir verilmemesini bir nimet saydı, mührü hemen Padişaha sundu, konağına döner dönmez de kansının boş kâğıdını ve yirmi bin altından ibaret olan mehrini yolladı. Uç çavuş zaten konağa gelmişlerdi, kendisini sürgün olarak Dimetokaya götürmek üzere hazırlanmasını bekliyorlardı. Sultan Süleymanla • Rüstem Pş.İhracat tacirleri Vekilden bazı dilekte bulunacaklar İktısad Vekili Celâl Bayar bugünlerde Ankaradan şehrimize gelecekrir. Celâl Bayar şehrimizde bilhassa îstanbul îi manının alacağı yeni şekil ile meşgul olacak ve ihracat tacirlerile görüşecektir. İhracat tacirleri, îktısad Vekilile te mas etmek üzere aralarmdan Ticaret Odası birinci reisi Mithat Nemlinin reisliğı altında Kerim Attar, Murad Forton, Niyazi, Antalya ambarı müdürü Mehmed, yaşmeyva ihracatçısı Şehabdan mürek keb bir heyet seçmişlerdir. Bu heyet dün akşam Ankaraya gidecekti. Fakat Ve kilin şehrimize geleceği haberi alınması üzerine temasın burada yapılması takarrür etmiştir. Ihracatçılar îküsad Vekilinden İspanya ve Almanyaya ihrac edilen mallann bedellerile Almanya ile yeni yapılacak ticaret ve klering anlaşmalan hakkmda dileklerde bulunacaklardır. Almanyada, ihrac edilen Türk mallan bedeli olarak bioke kalmış Türk parası miktan son günlerde yapılan fazla ithalâtla biı hayli hafiflemiş ve l 7 milyon liraya ka dar inmiştir. Ihracatçılar bankalardan aldıkları mallann yüzde seksen bedeline karşı vermekte olduklan faizden kurtulmalan için bu paranm Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kapatılmasını temenni edeceklerdir. Nitekim bundan evvel İs panyaya ihrac edilen mallann bedelleri için de ayni şekilde hareket edilmişti. iş kanunu hakkında konferans veren profesör Kesler Universite Edebiyat ve Hukuk Fa külteleri profesörlerinden doktor Kesler, hazirandan itibaren bazı hükümleri mevkii meriyete girecek olan iş kanunu ve bu kanunla takib edilen gayeler hakkında dün akşam Eminönü Halkevinde mühim bir konferans vermiştir. Doktor Kesler, evvelâ kanunun muh telif fasıllannı birer birer ele alarak bunları tahlil ve izah etmiş, vazıı kanunun muhtelif iş erbabına verdiği haklar, ça lışma müddetleri üzerinde uzun uzadıya durmuştur. Profesör, bu suretle kanunun muhtelif maddelerile işçilerle iş verenle rin birbirlerine karşı ifaya mecbur olduklan vazifeleri de gözden geçirmiş ve kanun hakkındaki noktai nazannı şu şe kilde hulâsa etmiştir: « İş kanunu hakkında verdiğim bu izahatla vazıı kanunun ortaya attığı bir çok ince noktalan ve fazla teferruatı bir tarafa bıraktım. Fakat yaptığım bu kuşbakışı tetkik bile, kanunun kat'î ehemmiyetini ve derin şümulünü göstermeğe kâ fidir. Vazıı kanun, çalışan insanı, millî iktısadın en yüksek unsuru addetmektedir. Bu unsur himaye görmelidir. Fabrika ve maden amelesi sıhhatini kaybetmemeli dir. Çahşkan ise, ailesile beraber yükselme yollanna malik olmahdır. Amele i^i nin esiri değil, iş veren fabrikatörle beraber ayni hakka sahib, serbest bir insan olmalı, muvafık ücret almalı, muvafık ve münasib şekilde muamele gönnelid;r. Türkiye sınıf kavgası memleketi değil, sulh ve huzur içinde geçen, iş memleketi olmahdır. Artan refaha, en basit amele de, refaha liyakat kesbeden hissesile iştirak etmelidir. îstismarlara karşı kendıle rini en az müdafaa edebilen kadınlar ve çocuklar, hususî bir himayeye mazhar olmahdır. Hulâsa işçiler ve müteşebbisler, iş verenlerle iş alanlar, her yerde devletin kendi işlerine karşı alâka beslediğini ve adaletli bir elin kendılerini himaye ettiğini hissetmelidir. Bunlar, yeni iş kanunu nun büyük ve isabetli düşüncelerini teşkil ediyorlar. Temenni edelim ki, kanun Türk halkına ve millî Türk ikhsadına, ümid edilen selâmet ve saadeti temin ct sın.» Dekorasyon san'atınm tamimi Bu hâdisenin sonu, Hadım Süleyman Paşanın Sadnazamlığa, Rüstemin de ikinci vezirliğe çıkmasına müncer oldu. Hurremle damadı ustaca davranarak işte bir merhale daha atlamışlardj ve devlet idaresini büsbütün ellerine alabilmek için tek bir adımı kâfi görecek duruma gelmislerdi. Bu adım, atılmasa da olabilirdi. Çünkü Sultan Süleyman, bütün iradesini Rüsteme terketmiş gıbiydi, her şeyi ondan bekliyor ve her şeyde ona müracaat ediyordu. Gerçi İbrahime gösterdiği kardeşçe tavn Rüsteme karşı takınmış de ğildi. Onunla kadehdaşlık etmiyordu, gecelerini beraber geçirmiyordu ve bütün temaslannda efendiliğini muhafaza ede rek Rüstemi köle durumunda bulunduruADLlYEDE yordu. Lâkin kalbini Hurreme vennişti. Bir mekteb müdürü tevkif Hurrem onun gören gözü, duyan kulağı ve konuşan dili menzilesindeydi. Bu hal, edildi Rüstemi «her şey» yapmıya kâfi idi. Karagümrük Rum muhtelit mekte Çünkü Hurrem, yalnız Rüstemi düşü binde cereyan eden bir sahtekârlık vakası dün Adliyeye intikal etmiştir. Vak'a nüyordu. şudur: Hünkârın damadına meclub ve devlet Mektebin eski müdürü Yosif Haça ışlerinde mağlub olmasında bir sebeb da pulos'un birçok talebelere sahte şeha ha vardı: Rüstemin silik kalmakta ve detname verdiği ve bu gibi talebelerin görünüşün bütün şerefini Padişaha bırak daha son sınıfı bitirmeden sahte şeha maktaki ustahğı!.. O, yapmamış görüne detnameler alarak diğer mekteblere rek yapıyor ve yapılan işlerden şeref his girdikleri yapılan teftiş neticesinde ansesi aramamayı başarıyordu. İbrahimin laşılmış ve Haçapulos polisçe yakalanapervasızca saltanata ortak olmak isteyi rak Adliyeye sevkedılmiştir. Dün birinci sorgu hâkimi Rahmi taraşini bir türlü unutamıyan Hünkâr, zekı damadınm bu durumundan da son dere fından maznunun sorgusu yapılmış ve ce mahzuz oluyordu. Fakat hakikate say iki talebeye bu suretle şahadetname vergı göstermiş olmak için hemen ilâve ede diği anlaşılarak tevkif olunmuş ve Ağırcezaya verilmiştir. lim ki Rüstem, devlet adamlığı bakımmFirarilere aid tahkikat dan efendisinin sevgisine, itimadına ve Adanada yakalanmış olan firarî Abtakdirine gerçekten lâyıktı. dullah ve Tevfiğe aid evrak Müddeiu (Arkast var) mumilikçe hazırlanmış ve dün birinci sorgu hâkimlığine verilmiştir. merasimle yapılacaktır. Saat 13 te Fatih tayyare parkında merasime iştiraK edecek kıt'alar ve davetlilerle halk yerlerini almış bulunacaklardır. Saat 14 te Fatih parkı, Beyazıd, Selimiye, Taksim ve Maçkadan atılacak toplarla merasime başlanacak ve İstanbul merkez komutanı albay Kurd Cebe tarafından merasim yerinde bulunanlar hava şehidlerini ve bütün şehidleri selâmlamağa davet edilecektir. Bu daveti bir borazan tara fmdan çahnacak (Ti) işareti takib edecek, herkes selâm vaziyetini alacakbr. Bu anda şehirde ve limandaki asılı bayraklar yavaş yavaş yanya indirilecek ve gemilerle fabrikalar düdüklerini çalacaklardır. Düdükler çalınırken nakil vasıtaları ile yayalar bir dakika olduklan yerde kalacaklardır. Bundan sonra merkez kumandanı tarafından borazana verilen emirle (Ti) işareti tekrar çahnacak ve herşey eski vaziyete geçecektir. Ordu namına hava subaylarından biri tarafından irad edilecek hitabeyi Türk Hava Kurumu, Şehir Meclisi ve yüksek okullar namına söylenecek hitabeler ta kib edecektir. Hitabelerden sonra mızıka matem havası çalacak, bir manga asker havaya üç defa ateş edecektir. Kolordu, C. H. P., Belediye ve Türk Hava Kurumu tarafından parktaki abideye çelenkler konduktan sonra sıra ile Maltepe askerî lisesi, fırka mızıkası, bir piyade taburu, bir topçu bataryası, bir polis taburu ile mektebler Beyazıda kadar geçid resmi yapacak ve merasime son verilecektir. DENÎZ tŞLERl Deniz müsteşarının tetkikleri Şehrimizde bulunan Denız İşleri müsteşarı Sadullah Güney, buradaki teftiş ve tetkiklerine devam etmektedir. Sadullah, dün de Deniz Ticaret müdürlüğüne gıderek orada meşgul olmuş, ljmanlara aid teşkilâtı ve gemilerin muayene işlerini tetkik etmiştir. Tebessümle karşılanan bir haber Sabahları çıkan bir gazete, dünkü nüshasmda Karadenizde su üstünde yüzen büyük bir gemi enkazının Boğaza doğru sürüklendiği görülerek keyfiyetin telsizle Deniz Ticaret müdürlüğüne bildirdiğini, Deniz Ticaret müdürlüğünün de bu işten gene telsizle bütün gemileri haberdar ettiğini, bu gemi leşinin Boğaza doğru gelmekte olduğunu yazıyordu. Bu havadis, alâkadarlarca tebessümle karşılanmıştır. Çünkü Karadenizde böyle Boğaza doğru yüzen bir gemi enkazı yoktur. Görülen şey de alelâde bir dubadan ibarettir. Bu duba Bulgaristan sahıllerinden sularımıza doğru gelirken görülmüştür. Gemilere telsizle işaretler verildiği de kat'iyyen doğru değildir. Bir kadm hâkimimiz Berline gidiyor Adliye Yenileme bürosunda çalışan kadın hâkimlerimizden Suad, Berlinde doktorasını vermek üzere Vekâletin müsaadesile yann Romanya yolile Almanyaya gıdecektir. Sahtekârlıkla ucuz ispirto alanlar tDekorasyons. dan iki manzara ve üstad Salâhaddin Refik arkadaşımıza 6ast malumat verirken Uzun yıllardır, memleketimizde «De korasyon denilen tefriş ve tezyin sanatımn yegâne üstadı olan Salâhaddin Refik, san'atmın ne zamandanberi herkesi mahrum ettiği fırsatlarmdan halkırnızı da istifade ettirmek üzere bir mağaza açmağı isabetli bulmuş ve bu müessese dün İstiklâl caddesinde küşad edilmiştir. Salâhaddin Refik tahsisen Ankara nın devlet merkezi oluşundanberi, gü zel san'atların hakıkaten güzel olan bu şubesinde, hatta müşkülpesend Avrupalılara dahi parmak ısırtan ileri bir muvaffakiyetle uhdesine düşeni başardığı gibi, Türkiyede de Dekorasyon denilen san'atı adeta ibda' etmiştir "denilebilir. Bizde dekorasyona bir vakitler, sadece tiyatro ve sinemalar için hazırlanan sahneler, yahut fevkalâde hâdiselerin gösterişini tanzim eden döşeme ve em sali satılıyordu. Maziye doğru kısa bir tarih devresinde, ev döşemek zevkinin ve itiyadmın güzel nümunelerine rasgelmek imkânı yok değildi. Ancak bu, mahdud bir zümreye inhisar ediyor, ve adeta iyi bir ev döşemek, varlığı bol bir a•ilenin hakkmdan gelebileceği büyük bir külfet ve ziynet sayılıyordu. Buna muvazi olarak ta, dışarıdan çok muhteşem görünen nice yalıların, ko nakların; içeride ya tamtakır olduğu, yahut ta tefrişat itibarile zevksizliğe, kullanışsızlığa misal olacak kadar fena döşenmiş bulunduğu görülüyordu. Bugün telâkki olarak ta, konfora duyulan ihtiyac olarak ta vaziyet tamamen değişmiştir. Her ev ve aile sahibi olan insan; ilk iş olarak evini, evinin içini ve bu dahilî manzumenin kendisine temin edeceği huzur ve saadeti düşünmeğe koyulmuştur. Mübrem bir zaruret, kaçı nılmaz bir hayat icabı olan işte bu ihtiyacdır ki <ev» denilen müessesenin yeniden tanzimi lüzumunu ortaya koy muştur. İşte memlekete bu hakikat ve ihtiyacı tamamile tanıtmak yolunda değerli vazifeler görmüş olan Salâhaddin Refik, bu işe hasredilen bir müessese açmakla yeni ve meşkur bir hizmet görmüş oluyor. Resmî makamların mühür ve damgalarını taklid ederek ucuz ispirto almak suretıle yapılan bir sahtekârlık Adliyeye intikal etmiştir. Kolonya imal eden Dimitri arkadaşı Ahmedle resmî makamların İnhisarlar idaresinden ucuz fiatla ispirto aldıklarını nazarı itibara alarak Askerî Satın alma komisyonunun ve bazı resmî hastanelerin antetli kâğıdlarını ve mühürlerini taklid etmişler ve İnhisarlar idaresinin İstanbul Başmüdürlüğünden sekiz bin kiloya yakın ucuz ispirto almışlardır. Birkaç partide alman bu ispirtolara aid kâğıdların sahte olduğu bilâhare meydana çıkmış ve iş zabıtaya aksetmiştir. Bunun üzerine suçlular yakalanmış ve Ahmedin Küçükpazardaki evinde 19, Çukur handa bir odada da 11 varil ispirto ele geçmiştir. Resmî makamlar namına sahtekârlık yapılarak ucuz almmış olan bu ispirto îar musadere edilmiş, Dimitri, Ahmed ve Ambar memuru Abdullah ta Müd deiumumiliğe tevdi olunmuşlardır. ŞEHİR İŞLERÎ Yenİ Hal 48350 liraya yapılacak Meyva Hali binası yanında yapılacak olan Sebze Halinin projesi hazırlanmış, şartnamesi de tanzim olunmuştur. Ke şifnameye göre, yeni hal 48,350 liraya mal olacaktır. Bu hafta içinde ihale edilecek, haziran ortalarında da inşaata Türkiyede evi ve evin içini tertib ve başlanacaktır. tanzimde lüksten tamamile ayrı güzel Ondülâsyon makineleri bir tefriş san'atı yaratmak sadece iktıOndülâsyon makinelerinin muayenesadî şartlara değil, san'attan anhyanla sine devam edilmektedir. Ondülâsyon rın buluşlarma da bağlı bir şeydi. Öyle yapacak berberler de muayeneye tâbi görüyoruz ki Salâhaddin Refik çalışma tutulacaklar, ehliyetnamesi olmıyaniar larında bu neticeye giden bir itina ve bu makineyi kullanamıyacaklardır. Haihtimamı da kollamaktadır. ziranın birinden itıbaren bu husustaki Kendisini tebrik ederken çalışmala yeni talimatname tatbik edilecek, talirından yurda hayırlı olacak muvaffa matnameye mugayir makmeler musa dere olunacaktır. kiyetler dileriz. Esnaf cemiyetleri binasmda kurula cak yeni esnaf dispanserinin bütün hazırlıkları ikmal edilmiştir. Dispansere 2 doktor, bir ebe ve bir de hemşire tayin edilmiştir. Dispanser ayın 21 inde Vali Muhiddin Üstündağ tarafından açıla caktır. Emin adında bir sabıkalı katil, yağBerberler cemiyeti ma ve yangın çıkarmak suçile 24 sene hapse mahkum olmuş ve Üsküdar ha feshedilmiyor pisanesinde iki senedir cezasını çekmeğe Dünkü gazetelerden biri Berberler cebaşlamıştır. miyeti kongresinin bugünlerde yapılaEmin, bundan iki gün evvel hapisa cağını ve cemiyetin hiçbir işe yaramadınede kumar oynarken yakalanmış ve ceza ğı için feshi isteneceğini yazmakta idi. Berberler cemiyeti heyeti umumiye olarak umumî koğuştan çıkanlarak tecsinin 1 hazirandan itibaren esnafın rid edilmiştir. sıhhî muayeneleri başlıyacağı için aEmin, evvelki gece bulunduğu yerin ğustos içinde yapılması Ticaret Odası kapısmı kınruş ve hapisanenin bahçesine esnaf şubesince muvafık görülmüştür. çıkarak firara hazırlanmıştır. Cemiyetin feshi meselesine gelince, Nöbetçi jandarmalardan saklanmak böyle bir talebin yapılması manasız olaiçin bahçedeki erik ağacına çıkan Emin, caktır. Çünkü Berberler cemiyeti aza derhal ağaçtan duvara geçmiş ve soka ları sıhhî muayeneye tâbi olan bir ce ğa atîarken jandarma Manisalı Süley miyettir. Belediye zabıtası talimatna mesi mucibince bu nevi esnafın bir ceman tarafından görülmüştür. Jandarmanm «dur!» emrini dinlemi miyeti bulunması lâzımdır. Esasen şimdiye kadar Berberler cemiyetinin idare yen Emin duvardan atlamış ve kaçmağa heyetinden yapılmış bir şikâyet te yokbaşlamıştır. Jandarma Süleyman ile jantur. Cemiyetin idare heyeti de bir ay darma Urfah Mehmed de duvardan at evvel seçilmiştir. hyarak firariyi takibe koyulmuşlardır. Bir müddet sonra Emine yetişen jandarMecidiye köyü halkımn bir malar ateş etmek üzere mavzerlerini doğdileği rultmuşlar ve nişan almışlardır. Emin, Mecidiye köy halkı bir mazbata ile işin şakaya gelmiyeceğini anlayınca tes • Belediyeye müracaat ederek tramvayın lim olmuştur. Köy önüne kadar uzatılmasım istemiş Firarî Emin yakalandıktan sonra şunlerdir. Belediyece bu hususta tetkikat lan söylemiştir: yapılmaktadır. Köyün günden güne nü« Karımı çoktanberi göremiyordum. fusu artmakta olduğu gibi bilhassa yaBeşiktaşta oturduğunu öğrendim. Hem zın da gezmek için buraya gidenler çok onu görmek, hem de kirlenen çamasır olmaktadır. Tramvay şirketi nezdinde teşebbüs yapılacaktır. lanmı yenilemek için kaçtım.? . Bir katil daha firar ediyordu CEMÎYETLERDE Esnaf cemiyetleri dispameri Jandarmaların dikkati sayesinde yakalandı Muharrem Feyzi TOCAY Romanya ve Bulgaristandan gelecek göçmenler Haziranda Romanya ve Bulgaristan dan göçmen nakliyatı başlıyacağı için îstanbulda Tuzla ve Sarayburnu, îzmirde Urla muhacir misafirhanelerinde bu sebeble yapılan hazırlıklar sona ermiş tir. Geçen sene memleketimize münferid ve kollektif pasaportla 40 bine yakın muhacir gelmiş ve bunlar bilhassa Anadoluda yerleştirilmişlerdi. Bu sene de bu miktarda gelmesi muhtemel göçmenlerin mühim bir kısmının Trakya havalisinde yerleştirilmesi düşünülmektedir. Mes'ud bir nikâh Esbak Karasi meb'usu merhum Ferhadm kızı Sabahat Gürayla merhum Âyan azasmdan Manastırlı İsmail Hakkının oğlu Kıbrıs konsolosu Ekrem Ararın nikâhları dün icra kılınmıştır. Genclere saadetler dileriz. Cumhuriyet Abone şeraiti Nüshası 5 kuruştur. Türkiye Harîc için için 1400 Kr. 2700 Kr. Senelik 750 » 1450 » Alfa ayhk Üç aylık 400 » 800 » Bir aylık 150 » Yoktur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle