19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 Mayıs 1937 CUMHURÎYET lspanya sularında bir Ingiliz gemisi torpillendi İngiiiz torpitosunun mürettebatmdan üç kişi öldü, on iki kişi de yaralandı Konya ovasını sulamak için Her tarafta arteziyen kuyuları açılıyor GÜNÜN BULMACASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 i 6 1 • • • • • • • •1 • Ankara Nümune Hastanesi Baştabibliğinden: Hastarenin 937 malî senesi ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar. tahmini fiat ve eksiltme şekillerile muvakkat teminatları yazüı 44 kalem erzak ve saire 15 mayıj 1937 tarihinden 31 mayıs 1937 tarihine kadar on beş gün müddetle eksiltmiye konulmuştur. Şartnameler Ankarada Nümune hastanesi Baştabibliğinden ve İstanbuldı Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Müdürlüğünde görülebüir. Eksiltme 2 haziran 1937 çarşamba günü saat 10 da Ankara Nümune hastanesinde teşekkül eden hususî komisyonda yapılacaktır Konya (HUSUÎÎ muhabirimizden) 6 Konya vılâyetındeki sulama ışlen çalış 1 ması, Konyamn geniş bir ziraat sahası o8 [Baştarafı 1 inci sahifede] Londrada heyecan an Cihanbeyli kazasına da intikal etmiş3 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmışhr. Londra 14 (A.A.) Hunter muh ir. Konya Ankara arasmda verim kaMuvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak KomisyonMtthrib nanl torpülendi? lt ribinde husule gelen hasar, burada büyük iliyeti çok yüksek olan bu ova parçası ca alınamıyacağından bunları vermek istiyenler ihale gününden evvel HasAlmeria 14 ( A . A . ) Dün öğleden bir heyecan uyandırmıştır. Pek muhtasar kuraklık yüzünden her türlü ziraî teşeb Soldan sağa: taneye müracaat ederek teminatlanm Maliye Vekâleti veznesine yatıracaksonra İngiiiz muhribi Hunter'de geniş olan ilk haberler, bu hususta büyük bir büsleri neticesiz çıkarıyor, bu mıntakada 1 Aptallık, Ermentlerin ve Almanların lardır. «1215, (2730) bir rahne açan infilâkm sebebleri henüz ketumiyet muhafeza Muvakkat edilmesini emret turan halk yerlerini terketmek mecburi çok kullandıkları bir kelime. 2 Yazın hâ Tahmin edilen fiat teminat anlaşılamamıştır. Efraddan 7 kişi ölmüş mektedir. Deniz makamatı tarafından etile karşı karşıya bulunuyorlardı. Ku sıl olan bir cild hastalıgı, bir emir. 3 Bir Eksütmenin clns fala bakma usulu, cıns beygirlerin ye Lira Kr. Kilo Lira Kr Cinsi ve 15 kişi yaralanmıştır. Muhrib, İspanya kazanın sebebleri hakkında hazırlanan raklık olmadığı zamanlarda 4050 nisbe tiştirüdiği yer. 4 Bir şeyi bulmağa çalışşekli 6662 50 65000 500 Birinci nevi has ekmek Kapalı zarf usulile hükumeüne aid bir top çeker tarahndan inufassal rapor, kabineye tevdi edilecek inde mahsul vermiş ve sakinlerini zengin mak, meşhur kahraman «Rüstem> in ba712 50 5000 54 Francala bası. 5 Boşuna. 6 Bir emk, lâkırdı. 7 Almeria limanına getirilmiş ve büyük tir. eştirmiş olan Cihanbeyli mmtakası, kü 13300 38000 997 50 Koyun eti Gormek, nota. 8 «İşte» kelimesinin evvemüşkülâtla bağlanmıştiT. 700 2000 52 50 Kuzu eti Kazanın haricî sebebler dolayısile vu aklık tehlikesi karşısında bu vaziyete line gelen bir tâbir, kısa zaman, masdar Bir rivayete göre, muhrib, hüviyeti kua geldiği tahakkuk ettiği takdirde hü düşünce hem halk hem hazine çok zarar edatı. 9 Yamna gelerek. 10 Lâyık, te 4000 270 Sade yağ Açık eksiltme » cessus. müsebbibleri hakkın gördü. Otlıyan binlerce sürü, yiyecek ot meçhul bir tahtelbahir tarafından torpil kumetin infilâkm 44000 495 Süt Kapalı zarf usulilp Yukarıdan aşağıya: 27000 344 25 Yoğurt lenmiştir. Diğer bir rivayete göre de gemi da pek kat'î bir tarzı hareket ittüıaz ede ulamadığı için elden çıktı. Mes'ud ve 1 Kardeş, bir emir. 2 Yapılan şey, Açık eksiltme 1000 2 4 Kesrneşeker müreffeh olan halk, geçim sıkıntısı yüzün sevabm aksi. 3 Gemilerin girdikleri yer, bir mayine çarpmıştır. Bununla beraber o ceğine şüphe edilmemektedir. tefsir edatı. 4 Bilgiççesine, bir renk. 5 10000 210 Toz şeker İngiltere hükumetinin, bundan evvel den hicret eylemeğe mecbur oldu. havalide son zamanlarda hiçbir mayine Bir şeyin aksi, sert toprak. 6 Sonradan 5500 185 65 Sabun tesadüf edilmediği kaydedilmektedir. In daha az ehemmiyetli hâdiseler dolayısile Konyadaki, yerin altında gizli suyu ilâve olunan parça, bir cins sandal, isim. 500 5 Birinci nevi un filâk esnasında Almeria limanında bulu bile gemilerine karşı hiçbir müdahale ka çıkararak yeryüzünde istifade edilmesi 7 Başka bir milletin parası, nota. 8 Bir 2000 19 50 Kuru fasulye nan Lazaga ismindeki İspanyol hükume bul etmiyeceğini beyan ettiği hatırlarda uğrunda yapılan tecrübeler iyi neticeler cins şarkı, İran dilinde <yılan». 9 Çünkü, 1000 9 Nohud ilişik. 10 Bir çeşid avutmak. 300 2 70 Mercimek tine aid torpito sahılin iki mil açığmda dır. ermış olduğu için vılâyet şımdı de bu Evvelki bnlmacanm halledilmiş şekli 1000 60 Kuru kayısı bulunan Hunter'in yanına gelen ilk ge C U M H U R İ Y E T Hunter torpi ecrübelerine Cihanbeyli mıntakasında de1000 20 25 Makarna 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 midir. tosu 1933 senesinde inşa edilmiş 1350 am eylemeğe ve bu yurd parçasını da 500 11 25 Şehriye Hunter'in mürettebatı, îspanyol hüku ton hacminde ve 33»5 mil süratinde 4 ta uraklık tehlikelerinden uzaklaştırmağa P K 2000 37 50 Pirinç unu met zırhhsı Jaime'e nakledilmiş ve yarah ne 12 lik top, 7 tdne raakinelitüfek, dör karar verdi ve tatbikata geçti. 300 7 Nişasta A lar Almeria hastanesinde tedavi altına dü kovanlara aynlmış 8 tane 53,3 iük Vali Cemal Bardakçının da bulundu2000 15 50 Çamaşır sodası ED AL 2500 67 50 Benzin torpil kovanile mücehhezdir. 145 mürette ju bir fen heyeti Konyadan Cihanbeyli alınmıştır. ZİAİKİAİB 30000 135 Tuz batı vardır. araflanna hareket etti. Bu fen heyeti bu Teknedeki rahnemn tetkiki neticesin22000 330 Pirinç • • V İhtilâlcilerin bir tayyaresi mıntakada arteziyen kuyuları açarak ode infilâkm bir mayine çarpma netice1000 20 65 Kuru üzüm K U düfürüldü vayı sulamak için tetkikler yapacak ve sinde vuku bulmadığı anlaşılmıştır. 16000 96 Patates A • 4000 180 Tavuk aded Bilbao 14 (A.A.) Tayyarelere hazırlanan raporlara göre hemen tecrübeHarday torpito muhribinin bugün fa23000 34 50 Yumurta aded • R H cia kurbanlannın cesedlerini Cebelütta karşı müdafaa bataryaları, asilerin bir ere başlanacakhr. Mütehassıslar, artezi8000 18 Limon aded tayyaresini düşürmüştür. Tayyarenin pi yen kuyularile bu geniş sahanın sulanabi nk'a nakledeceği bildirilmektedir. • S A 400 6 Salça «Jaimel» zırhhsının kumandanı demiş lotu, paraşüt sayesinde kurtulmuşsa da eceği kanaatindedirler. 45 yüz metroya 10 5000 26 25 Kuru soğan • D A L kadar yerin altına inilerek tazyikli su araesir düşmüştür. tir ki: 2000 18 75 Semizotu hazırlıklan yapılmış bulunuyor. Umumi karargâhın tebliği 4000 22 50 İspanak « tnfilâk giirültülorinden 'İngiliz ması 200 75 Havuç Salamanka 14 ( A . A . ) Umumî Halbuki nihayet 300 metro derinlikte amuhribinin hasara uğradığını anlıyarak 3000 22 50 Kabak derhal Lazana ile dört balıkçı gemisine karargâhın tebliği: Aragon cephesi: E ranan suyun bulunması ihtimali çok kuvPARALAR 4000 45 Patlıcan olmuştur. vetlidir. Eğer bu mıntakada tazyikli su muhribin yardımına gitmelerini emrettim. hemmiyetsiz topçu faaliyeti Acılış Kapanış 2500 23 50 Domates Tahlisiye sandallarının birile bir ölü ve Düşman tayyareleri, faaliyetlerine devam nılunacak olursa bu ovanm bereketi bü Sterlfn «26. 626. 6000 67 50 Taze fasulye Dolar 123. 128. 1000 7 50 Taze bakla dört yaralı getirildi. Gemilerimiz başı git ederek Saragos şehrinin sivil ahalisini ün Orta Anadoluda derhal kendisini his110. 114. 1000 15 Taze bamya tikçe suya gömülen ve batmak tehlike bombardıman etmiş ve ekserisikadın ve settirecek ve mühim bir iktısadî kalkınma Frank Liret 120. 125. 4000 18 Pırasa sine maruz bulunan muhribi çekmeğe mu çocuk olmak üzere yüz kadar kişinin ö ya yol açmış olacaktır. Burada su buluBelcika Fr. 80. 84. 2500 9 40 Lâhana narak sulama hareketinin başlaması bütün vaffak oldular. Muhrib sağ tarafa yat lümüne sebebiyet vermişrir. Drahmi 1950 22. 800 42 Zeytin yağı Soria, Biscaye, Santander, Asturies, Orta Anadolunun sulanmasma bir ba§ İsviçre Fr. mıştı. Bulunduğu yerde batmaması için 565. 575. 500 41 25 Kuru bamya Leva 20. 25. evvelâ karaya oturtmak istedik ve en ya Avila cephelerinde bazan silâh ateşinden angıc teşkil edecektir. 800 ton 1740 Kok kömürü Kapalı zarf usulile Florin 6 3 . 66. kın sahile doğru çektik. Sonra yüzmekte başka, şayanı kayid birşey yoktur. 84083 50 Yekun Kron Cefc 70. 75. Madrid cephesinde tam sükunet hüküm devam ettiğini görerek Almeria'ya kadar Silin Avusturya 2 1 . 23. getirdik.» sürmektedir. Mark 25. 28. Zloti 20. 23. V i p <<" P e u g i ^ 1 M r '"*'• 2 1 . 24. v/ ,b Lev 1 2 14. Dinar ' .n tnj.iîi . 50. 50. 30 ıkinciteşrm 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde Türkiyede iş yapKron tsvec 30. 32. mağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden (Nidkvist ve Holm Nydqvist & AUın 1059. 1060. Holm) şirket' bu kere müracaatle şirketin Türkiyedeki faaliyetine nihayet Banknot 254. 255. verildiğini bildirmiş ve tasfiye işlerini ifa etmeğe muhtar Aksel ve avukat Ç E K L E R Bensiyon Galin'i vekil nasb ve tayin etmiştir. Acılış Kapanış Bu çirketle alâkası olanlarm İstanbulda Baker hanında mukim MuhLonrda 625. 625.50 tar Aksel ve Galatada Billur hanmda mukim avukat Bensiyon Galine ve NewYork 0.790032 0.7906 icabında İktısad Vekâletine müracaat etmeleri ilân olunur. Paris 17.64 17.6275 Miiâno 15.0112 14.0992 Brüksel 4.6896 4.6850 Atina 87.44 87.37 Cenevre 3.4525 3.4S14 Galatada Kocamustafa caddesindeki 5 sayılı satış ambarında bulunan Sofva 64. 3.9488 ipekli, pamuklu mensucat, manifatura, cam eşya, hırdavat, attariye, demir Amsterd. 1.4375 1.4384 eşya, makinalar, tuhafiye, kokular, kantariye, eczayi tıbbiye ve emsali eşya Pras 22.6988 22.65 12/4/937 gününden itibaren hergün saat 13 ten 18 e kadar pazarlık ve artVivana 4.20% 4.2062 tırma suretlerile ve peşin para ile satılacaktır. İsteklilerin bu elverişli sa Madrid 13.72 13.7090 tışlardan istifsde etmek üzere muayyen gün ve saatte ambardaki Satış KoBerlin 1.9720 1.9696 misyonuna gelmeleri ve istiyenlerin satılacak eşyayı hergün görebilecekleri Varsova 4.1712 4.1675 ve evvelce ilânı yapılıp ta Reşadiye caddesindeki satış salonunda satılacağı Budapeste 3.9840 3.9810 bildirilen eşyanm ayni ambarda kurulacak Komisyonca satılacağı alâkadarBükres 107.52 107.4340 lara ilân olunur. (2531) Şişlide oturan Abdülkadir isminde bir Beierad 34.40 34.3725 kariimizden aldıeımız mektubda denili Yokohama 2.7486 2.7465 Moskova 24.095 24.1123 yor ki: «Şişlinin Bomonti semtinde bir Dük nişanlısile bir arada Stokholm 3.1034 3.1010 Gürcü manastırı vardır. Bunun önünde Tours 14 (A.A.) Rogers. gazeteci natta bulunacağını söylemiştir. 50 milimetreden 1374, 25 milimetreden 223, 16 milimetrelikten 143 kilo E S HA M bir iki yüz metro uzunluğunda, oldukça Dük de Windsor, dün Londral: iere beyanatta bulunarak Dük de Windelektrolit bakır telle 12 numara siemens izolâtörden 100 A. E. G. marka asma Açıhş Kapanış temiz ve ağacları yetişmiş bir yol vardı. armatörden 16 aded satın alınmak üzere açık eksiltmiye çıkarılmıştır. sor'un pazartesi veya salı günü izdiva bir avukatm ziyaretini kabul etmiş BomontoNektar 9. 9. Eshabı hayırdan biri de toz kalkmasın İhale 20/5/1937 saat (15) te Belediyede Encümen tarafından yapılacaktır. cının tarihi ve mahalli hakkında beva tir. Aslan Cimento 14.05 13.90 diye üzerine kömür tozu serpiştirmişti. İhaleden itibaren sekiz gün zarfmda Zonguldakta teslim edilecektir. Merkez Bankası 89.25 89.75 Geçenlerde Bulgarçarşısında polis karaMuhammen bedeli (2565,60) muvakkat teminat (193) liradır. İS T İ K R A Z L A B Müreftede bağ hastalıklarile Torbalıda muhacirler için bir kolunun yanındaki 35 numaralı ev yıkılîsteklilerin ihale günü muvakkat teminatla eksütmede bulunmalan ilân Açılış Kapanış olunur. (2634) nümune köyü yapıhyor mağa başlandı. Araba araba çıkarılan mücadele Türk borcu I Peşin Mürefte (Hususi) İnhisar idaresi IVadeli 20.35 20.30 İzmir (Hususî) Torbalı civarınd molozların bu yolun üzerine serpiştirilmiş Afyon Tapu memurluğundan: bağlarımıza ârız olarak tahribat yapan Kayas çiftliği arazisi içinde 230 evlik olduğunu söylersem herhalde şaşarsmız. » H Peşin 20.20 20.20 Baki oğlu Hacı İsmailin batapu muErgani 95. 95. mıldiyo ve külleme hastklıklarüe mü bir muhacir nümune köyü inşa edilecektir Fakat dediğim maatteessüf bir hakikattasarrıf olduğu Büyükçeşme mevkiinde SıvasErzunım I 96.25 96.25 cadele etmek üzere tertibat almıştır. Torbahda muhacirlere toprak tevziatı tir ve günlerce süren bu ameliye esnasınşarkan Halil oğlu Halil, garben cebel, Bu maksadla kazamıza külliyetli mik 1937 mayısın 16 ncı pazar günü saat 10 TAHVİLÂT da aîâkadar hiç bir memur arabacılann şimalen yol, cenuben Kara Şahin oğlu tarda kükürd, göztaşı ve bunları serp devam etmektedir. Şimdiye kadar 15 bin Açılış Kapanış da Beyoğlunda Tünel civan İstiklâl cadyakalarına yapışarak ne yapıyorsunuz Mustafa hududlarile mahdud tarlasınm Anadolu mek içm makineler getirilmiştir. Ay dekar arazi venlmiştir. Göçmenler, hü desinde 390 No. lı eski Rus Sovyet kon kaydmda mülâhazat hanesine 30 nisan diye sormamıştır. Size sokagm şimdiki haIVadeli 39.95 40. rıca zürraa «Bağcılara mildiyo ve kül kumetin alâkasına karşı derin bir şükran soloshanesi şimdi NARMANLI yurdu 329 tarihinde mahkemeye kefildir diye lini gösterir bir resmini gönderiyorum. ZanVadeli 39.95 40«leme hastalıkları hakkında öğüdler» göstermektedirler. ; vallı yolun başına böyle bir halin gelecenun 3 üncü dairesinde mevcud kıymetli yazılmışsa da tapuda bir evrakı müsbi» Miimessil Peşin 44.30 44.30 çimli broşürler de dağıtümaktadır. Kendilerine, ilk gelişlerinde verilmi ğini bilseydim bir de bu hali almadan olmadığı ve lüks eşya, biblo, tablo ve halılar açık te ve mahkemede bir kayıd anlaşılmıştır. Mezkur kefalet hükümsüz olan 6 aylık yiyecek buğdaylan bitmek evvelki vaziyetini de tesbit ederek onu da İstanbul asliye ikinci ticaret mah arttırma ile satılacağı ilân olunur. Re Amerikaya uçan tayyare addedileceğinden bir hak ve alâkası oüzere bulunduğundan ikınci altı aylık gönderir ve mukayese imkânlarınızı ge kemesinden: nesans usulü ceviz yemek oda takımı, lanlarm iki ay içinde Afyon Tapu idareLondra 14 (A.A.) Öğrenildiğine gönişletmis olurdum.» Galata Türkiye Millî hanında Feniks salona aid kıymetli eşyalar, biblolar, sine müracaatleri ilân olunur. re, dün Amerikaya müteveccihen hava tevziata başlanmıştır. lanmış olan Amerika tayyarecilerinden sigorta şirketi veznedarı Aifan vekili artistik tablolar, gümüş tuvalet ve pasta Ayvahk hukuk hâkimliğinden: Merril'le Lombie, Londra smema mü a\nıkat Suad Hayrı tarafından Sultan takımları, bakare kristaller. imzalı bronz Ayvalıkta Zekibey mahallesinde Hıfesseselerinden bazılarıle aralarında çı ahmed Firuzağa mahallesi Şeftali sokak heykeller, Çin ve Japon duvar tabakları, zı oğlu Mehmed Nuri namına bilvelâye kan ihtilâf dolayısile tac giyme mera 24 No. da Hadi Naci zimmetinde 439 lira Saks sahan ve gruplar, Sevr bisküi hey anası Nadire tarafından kocası ikametsimine aid filimleri Amerikaya götür 39 kuruş icradaki inkâr sebebile %20 keller, Lui XVI şeklinde kristal avize gâhı meçhul Hıfzı aleyhine açılan nafamemişlerdir. tazminat 930 senesinden itibaren de %9 ler, Verni Marten sigara masaları, Bo ka davasmda müddeaaleyh Hıfzıya çıNevyork 14 (A.A.) Merril, Terre faiz ve avukatlık ücreti ve muhakeme hem kutular, Bahü, oyun masaları, Sa karılan davetiye mumaileyhin ikametNeuve üzerinden uçmuş olduğunu bilgâhı meçhul bulunduğundan bilâtebliğ dirmiştir. İstanbul ve Civarı Şehir Demiryolu Türk Anonim Şirketinin 5 mayıs 1937 masraflarile birlikte tahsiline dair açı hibinin Sesi salon gramofonu, minister iade edilmekle 26/4/937 tarihli muhaRusya îsveç arasmda havaî de fevkalâde surette toplanan hissedarlar umumî heyeti, şirketin feshine ve lan davada: 17/3/936 tarih ve 935/35', yazıhane, sofra takımları, Kristofl çatal keme celsesinde müddeaaleyhe ilânen tasfiye edilmesine karar vermiştir. bıçak takımları, Horasan, Şiraz, Fera tebügat üasına ve muhakemenin 28/5/ seferler Umumî heyet, BAY A. GİNDORFF ve BAY İ. PERKEV'i birlikte veya No. lı dava ıslah arzuhali sureti müd (32628) 937 cuma günü saat dokuza bırakılmasıMoskova 14 (A.A.) Tas ajansı bil ayrı ayrı hareket etmek hususunda muhtar olmak üzere tasfiye memuru deaaleyhin ikametgâhınm meçhuliyeti han halıları ve seccadeleri. na karar verilmiş olduğundan müddeatayin eylemiştir. ne binaen bilâtebliğ iade kılınmış o diriyor: aleyhm o gün saat 10 da Ayvahk sulh Şirketten alacaklı olanlar, ticaret kanununun 445 inci maddesine göre, Sovyetler Birliği sivil • hava filoları alacaklarım tesbit etmek üzere bu ilânm son defa olarak gelecek neşrinden ğundan 25 gün müddetle ilânen tebliga' Göz Hekimi hukuk mahkemesine bizzat gelmesi vemerkez idaresile İsveç hava şirketi ara itibaren azamî bir sene zarfmda İstanbulda, Beyoğlunda Tünel meydanmda, icrasma ve muhakemenin 2/7/937 tarih ya bir vekil göndermek suretile kendismda vuku bulan anlaşma mucibince, Metro hanmdaki tasfiye memurlarına bizzat yahud taahhüdlü mektubla mü saat 14 e talikına karar verilmiş olmat Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No sini temsil ettirmesi, aksi halde muhaMoskova Stokholm hava hattmda munracaat etmeğe davet olunurlar. kemenin gıyabında devam ve intaç ela keyfiyet tebliğ makamına kaim ol 30 (Cağaloğlu eczanesl yanında) tazam seferler 1 temmuzda başlıyacakİstanbul 12 mayıs 1937 dileceği ilân olunur. (2766) mak üzere ilân olunur. (32647) ıTelefon: 22566 ı İDARE MECLİSİ tır. • • • • • 1 • DİKKAT: iHJE İİMİH EIKTT A c Y İİBİB LİAİK I• EİB i C AİNİAİB O 'Mİ1İSİAİK • •İA AİB •İSİUİL LİU T DİB YİAİL O V • AİV ulz K • U NİA S VİA § M A|T! u A ş İst. Borsası 14/5/937 Harabeye çevrilen bir sokak İktısad Vekâleti Wirtdsor Dükünün izdivacı İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: Zonguldak Belediyesinden: Açık Artırma ile Mecburi Satış ISTANBUL VE CIVARI ŞEHİR DEMIRYOLU TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (TASFİYE HALtNDE) 2 nci İ L Â N Dr. Şükrü Ertan
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle