19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 Mayıs 1937 CUMHUBİYET KUçük hikâye Büyük aşk Rıhtım tamiratı Şimdi de Eminönü tarafı takviyejîdiliyor Hukukundan feragat edecek bir Prens daha PARiS lerioden doldu. büyÛk grop tamamen RADYO ( Bu akşamki program J d i 13P05 muhtelif plâk neşriyatı 14^00 son 18,30 plâkla dans mnsıkln 19.25 gı tar solo Maryo Parudi tarafmdan 19,50 konfera°nS: S ^ r fevaidi hakkında Bay Celâl tarafmdan 20.00 Pasıl saz heyeti•20 30 Bay ömer Rıza taraiından arabca söjtev 20,45 PMil «az üeyeti: Saat ayan 2 ^ ° . kestra 22,15 Ajans ve Borsa haberlerı ve e r t s i günün prograrm 22,30 p U B a ^ lar, opera ve operet parçalan 23,00 son. anmasmı kabul etmişri. Yaln.z onun bır Yaz gelmişti. Madam Barnier camla is bulmasını ve bütün gün evde oturma„ siliyordu. Perdeleri takmadan evvel, masım arzu ediyordu. Nc yazık kı adam bahçede sebze tophyan komşusunu çag. bosta gezmeyi seviyordu. Gmette m kararak konuşmağa başladı. Evvelayaz zand>ğı paranın yansını alarak meyha dan, sonra mevsimden vc .şlerden bahset nede şarab içip eve sarhos dönuyordu. tikten sonra: ten sonra; . , Nihayet Ginetete'in kendisinı evden ata cagım anlaymca biraz harekete gelerek Doğrusu hayatımdan şıkayetçı debir fabrikada çalışmaga başladı. Çok paSilim. Dört k.z,m evli yamnda ve mes ra kazanıyordu. Yalnız cumartes. gunleud. En küçüğü devar. bir Üçü terzımn ivi para kazanıyor. dedi. Gönül macerası yüzünden bir prensın daha hukuknnu kaybetmek üzere olduâunu işitiyoruz. Bu da, Kraliçe Astrıd ın kardeşi Prens Charles'in oğlu ve Isveç Galata ve Eminönü rihtımlannra t a l Kralmm yeğeni Prens Charles'dır. Son zamanlarda İsveç Kral hanedam viye ve tamir işi ilerlemişrir. Karakoy taazası arasında vuku bulan küfüvsÜz ızrafındaki rıhtımın kaymasına mânı olmak divaclann bu üçüncüsüdür. üzere burada denize altı bin metro mıkaPrens Charles. prens unvanını munabından fazla taş dökülmüş ve rıhtımın fazava devam etmelke beraber hanedan temelleri esasl. bir şekilde tamir edılmış azaliğını kaybedecektır. Bazı rivayetlere tir. Şimdi burada nhtımın duvar, ıskele göre, Belçika Kralı Leopold, kendisine ve kaldınmlan yapılmaktadır. bir dükalik tevcih etmek tasavvurun Eminönü tarafında nhtım cıvannın dadır. Stokholm temizlenmesi işi bitmek üzeredır. KUçük Grupa kaydolmıya acele ediaiz. S S a Türk musikisi 12,50 havj Paris Milân • Belgrad Bu Grtıpla 14 Temmaı Franmz Millî Bayramını da göreceksınıı. 142 liradan itibaren Müracaat : NATTA Beyog'la (zmirde : KÛçük Kardiçal Han 30 Mazbar Yalay s TAMARA ve üâveten hersrün ilk j I zurna eve dönuyordu. •ilzurna buraya da birkaç bin metro mıkabı ta? bir'kontun mutallâkasıdır. sizi bırakıp gıdecek. i üü Bir curnartesi günü Gmette son defa dökülecektir. Madam Barnier cevab verdı: olarak şu tenbihte bulundu: Venedikte heyelân Zannermiyorum, o hıç evlenmek ° F e r nd' Bu k akşam da eve sarhoş fki fkî taraftaki taraftaki nhtımlann nhtımlannbu buşekilde şeküdetatad! B Açarjamba matinelerinden Venedik 14 (A.A.) Topraklarm efeen Valizini taalıkU bulacaksın. m i r V e takviyeleri devam etmekle beraber fikrinde değildir. S itibareo kayması neticesinde burada 4 ev yıkıl g C ^ u!.".«İPrî ıKnlemiverek, gene sar yakında nhhmlann uzatılması ve son sısKomsusu gülerek: 10 k i i i Sldüğu birçok kışü mıştır 10 kişinin Sldüğu, b ç ş ı MARiNELLA Amma bir dosru var, dedi. Frtoi sabah Ginelte sadtce: !•»« ""!••'• „ „ . * , i Btahmin , . h m i nedilmektedı ediimektrfı hoş I.IJİ aeldi. Ertesi sabah Ginette sadece: tem rem vesaılle vesaıuc ukvty«. uıı^»ı»>"i «*' <**"< •»* rin i de varalandığı Bu mühim birşey değıl, atelyede I Valizin, kapınm eşiğinde duruyor, nacaktır. Bu iş hakkında Londradan gönçalışan kızlann, pazarlar. dans etmek ı derilen projeler liman işletme idaresı mu• dedi. dn bir erkek arkadaşlan olur. dıyerek Fernand apartımandan çıkar çıkmaz tehassıslarile fen memurlanndan mürekBugün I perd.Ier. takmağa başladı. Tam o sıra kapınm kilidlendiğini hissetmışh. Akfam keb bir heyet tarafmdan tetkik edılmekda kaoı çalmdı. Madam Barnier, kapryı kansmı. atelye kap.smda bekhyerek yai tedir. Sarayburnundan Eminönüne, K.ara ASK IHTİLÂL KAHRAMÂNLIK CESARET açar açmaz biı askerle karşılaştı: vardı, yakardı. Nihayet gene banşhlar. F n a m köyden Fındıklıya kadar imtidad edecek Bonjur anne! Fernand gene «lannıadı. Ikidebır val.zıSERGÜZE5T Ş ŞAHESERİ B*M*> ve S E R G 5 Elinde »an mukavvadan bır bavul ni alıp gidiyor, sonra gene banşıyorlardı. olan nhtımlann ıslahı, antrepolar mşası, R v= on b il ER binlm VPARNER BAKSTER binlme nhtımlann lüzum görülecek yerlerine mı| vard.. Sırtmdaki, ağzı iyi baglanmamış Bir gün anne kız kapıcıyı çagırdılar: konulması işleri a AiZöz birkaç blrkac gün ?ün s «onra haniki h.niki tesisat l«i»t konulmas, ı)loı ıki • "senede •«""• n id torbadan bayat ekmek parçaları gorunu dogru gelecegiz. Fernand gelirse, yordu. Adam apartımanın cektir. bakarak: terkerriğimizi söylersın. koşturacak Ben, kızınızın ahbabıyım. Sekiz gün sonra döndüler. Artık sar I Bugunden GÜMRÜKLERDE 2 güzel Hlim burada degil rnidir? hoş adamdan kurtulduklanm zannedıyorMadam Barnier, askeri tepeden brna lardı. Ikı aydanberi Fernand; hıç gorunSirkeci gümrük bina»ı Meşhur SANDOR ga kadar süzdü. Bu acayib adamın kızıle memişti. Bir gün polis gelerek::bo tirakile unutulmaz ve sevımlı y u Sirkecide eski gümrük binasımn, bir olan alakasını bir türlü kestirernryerek: SHELLLA MANNORS ile kakta, bayJmış bir sarhoş bulduk volcu salonu haline konulması keyfiyetı MARCEL CHANTAL ve Buyurunuz, oturunuz, dedı. lannı ve hastaneye kaldırdıklarını Vekâletçe tasvib edüdiği için faaliyete beraber çevirdiği FERNAND GRAVEY Adam gösterilen odaya girip oturdu. söyledi. Ginette, gidip onu gÖrdü. Fer geçilmiştir. tarafmdan oynanan ve seyircilere coşK I Z I L ÇAYIR Madam Barnier, bazı sualler sonnak ıs nand hasta hasta aglıjrordu. Zavallı a Bu binada holün etraunda gümrüğe kun dakikalar geçirtecek olan görülmemiş ve yeni macera tiyor, fakat bir türlü cesaret edemıyordu. dam çok zay.flamıştı. Ginette tekrar onu aid levazım ambarları bulunmaktadır. MACAR ROMANSI filmi Pencere üzerinde duran sabunu aldi.beLiman îşletme idaresince, yolcu saloeve getirdi ve hertürlü istirahatım temm • « • m filmini göreçekşiniz. zi de alayun derken su dolu bardagı etti. Fernand, ayaga kalkınca gene ıçkı nu haline konulabilmek üzere binada icab eden tadilâtm icrası için bu am • düşürerek: ,. . ye başladı. Madam Barnier, kızma: Muhterem müsterilerinin umumî taleb ve arzulan üzerine barlann da başak bir mahalle nakli icab . A h ! Ne beceriksızım.... dedı. As Daha bu adamı se^mekte devam etmektedir. Liman işletme idaresı, gumker hemen: . ruğe, levazım ambarlan için Sirkecide edecek misin? diye sordu. Anne, size yardım edeyrm. Liman antrepoları karşısındaki Rıhtnn görülmemiş bir muvaffakiyetle gösterilmekte olan Bakalım.... Bu «anne» kelimesi, kadmı iyıce ıınırhamnı tahsis etmiştir. Şimdi, bu am hamnı tahsis etmiştir. Şimd, Birkaç gün sonra Fernand gene ka • lcndirmisti. Bu »nımadıgı adam nıçın d k i levazm l m buraya taşmacak ve ve [ barlardaki p,dışan edildi. Aradan bir sene geçmışh artık kendisine «anne» dıyordu? idaresince . Fernand n.1 fernana ortahk.a onaun» yoktu. j ^ ~ . ~ Ginette, ay Kızımı Kızımı çoktan çoktan mı mı t tanıyorsunuz .> İJıa eden inşaata başlanacaktır Beş senedenberi beraberiz. Geçen eskisi gibi ? en değildi. Kxnnax dudaklari Gümrükler Levazım müdürü Cevad, \ ^,^~. »ent askerliğimi yapmak için Cezayır* bile solmuştu. Fernand 1 hala seviyordu... u u m r u K . İ C 1 GANGSTERLERE KARŞ Bir sonDanar conbahar akşamı, a r l a n n m nakıl işme «ttim. Hasta döndüm. Istirahate ıhtıya bır levazım aıııuomcujım. » <ns.5a1.11, Ginette atelyeden l e v a z ı m amb cm, var. Ginette bana «Bize gel sana dönüşte. kapılannın önünde hayreUe, ret etmek üzere, diin, Ankaradan şehrıBu filîm bu sene Istanbulda bir daha gösterilm.yecektır. Femand'm mahud valizını gordu. t»r mize gelmiştir. Ç ok iyi bakanz, dedi.» Buvazjyet kar«nnda kadın büsbütün şaşırdı. Belkı jn. çığhk kopararak annesine »eslend»: Fernand geldi. Herhalde meyha defadan fazla saate bakarak: mi sizinle Şubeye davet nede içiyor, dedi. Günler geçti. Fernand Kulağım biraz ağır ıııtır. çok konuşamıyorum. Affınızı taleb ede geîmedi. Ginette bekliyordu: Üsküdar Askerlik Şubeslnden: büvük müsameresi subemizde kayidli olup her sene mutad Tuhaf şey... Fernand ortada yok... nm. ~~ Î9~ mayıs çarşamba olan yoklamalan gehnediklerinderıdolajı Valizini açıp baksak mı? akıbetleri meçhul olan aşağıda kunye ve Asker gür sesle: Mahud valizin içinden eskı bır cekete aSe S i yazü? üç yedek .ubaym IstaabıüaUnU gecesl saat 9 da Zarar yok, dedi. Ginette geldi. iliklenmiş bir kâg.d çıktı. Bu mektubda da iseler 48 saat zarfmda bizzat, ta^rada 1Saat 3aat on on bir un. buçukta u»v u ~ .. ,. Fernand affedilmesini ıstıyordu «Bır •eie' açık adreslerini bildirmet «uretüe Kırmızı dudakh, şuh bir esmer guzclıy muhacir kafilesile Afrikaya çAyorum. mektubla subeye muracaatleri ehemmıyet. le ilân olunur. ZENGİN ve G Ü Z E L bir program hazırlanmışnr. di. Adamı görür görmez: Hastayım... Eğer orada da ış bulamazVedek P Ysb. Sablh Nuri oglu Ahmed BileÜer ^1L " " p 1 '^ i n d e n ^^Jgf sam açhktan öleceöim. Ben çok degış 310 Bursa İ1412. İhsaniye Hacıeminpaşa ao Beni bekliyebilirdin Fernand! tim Ginette! İstasyonda İstasyonda mek dm Ginette! mektubumun « ğ ehrimizde de mevsimm en büyük kak 19 No. Ş Sonra annesine dönerek: m olduğ' vabmı bekliyorum. Tren on buçukta kalParis ve Yedek P Ysb. M. Salim oğlu Muataîa Ha Eger müsaade edersemz nışanlım istik hâdisesı; suühesız 'inUC UlUluı.1»' Ud 316 İstanbul 25917. Maltepe Sakı^gacı kıyor.» bizimle oturacak. or.» Zavallı kadının gözleri yaşla dolmuşYedek P. Ysb. Ahmed oglu Abdurrahman 19 No. 309 Yanya 13100. Üsküdar Araklyecı Ginette mektubu okuduktan sonra, otu Daha biraz evvel saadetinden bahse. l AC VTrt Hacıcâfer Balcı yokuşu 45 No. nu ebediyyen görmiyeceğmı anladı. Öan \ Aşk Bandosu amofon 18,30 edebi yaym,tonusma ev mu^ikisini ogrenelım! 19.JS 2 1 , gramofon, haberler, hava spor S 20,15 filimlere ve tiyatroya daır21 S BUYUK BAHAR KONSEBI 22,40 PIYANO KONSEKI 23,15 üaberler, hava ve saire 23,25 MUSİKI. sinemasında 2 büyuk İaberto ve saire 21,15 OPEKA Y A Y CAR VE ZIMMERMAN 23,05 spor ve saüe 23 35 GECE MUSİKİSI 23,50 hava 24,05 eğlenceli konser. S ] 18,50 ASKERÎ BANDO 1 MANLAR İ TEASİU! MACAR Ş ^ R K 1 ^ berler 21,55 ORKESTRA gramofon 1,10 haberler. 20,35 ÇI^GENE OBKEJ l ^ ^ £ \S Çp» x * •*• ^~ ^ H d i Serserıler S l e r . 1 ve"almaoca"haberler 24 son naberler, LONDRA: A N S ESTBASI 20,05 hava, haberler ve saire 20 35 SAN KONSERİ 21,05 konuşZ 22,M TÂC GIYMB KONSEBI « U « spor, hava, haberler ve saire 23,35 j ORKESTRASI. 18 05 çocukların zamaıu 19,05 DAHÖ I LAB . 20.20 gramofon, haberler hava £fo5 EGLENCELİ YAYIN 21,35 OPEEET MüSIKISİ 23,35 haberler, gramofon. hava 24,10 dans musikist. MiLLî Sinemada 23,20 BÜYÜK KONSER ROMEO ve J U L ı E l NÖBETÇİ^CZÂNELER ÖBETÇİ^CZÂ i muhtelif htelif semtlerlnde Bu akşam sehrin nöbetci olan eczaneler şunlardır: r aSKEfflIK IŞLEHI ) İ MELEK sinemasında verilecektir Bir ziyaı müessif , îstanbul sab!k tahakkuk müdürü ve 2 nci Umumî Müfettislik Maliye muşaviri Talât Erdil kxsa bir hastahgı muteakıb elim bir vaziyette hayatma veda etmiştir. Cenazesi pazar gunu saat 11 de ' ahpaşa hastanesinden kaldınlarak r n e k U d a k i Şehidliğe defnedılecekItir Mevlâ kederdide ailesine sabu ve Imetanet ihsan bu>ursun. SAKARYA Sinemasının Dünyanın diger büyük şehirleri harika filminin iraesine başlıyacag. 18 MAYIS AKŞAMI ıçın tertıb ettıgı .. " " i olacaktır. siniz. Ne hazırlayım^ Anne Fernand müşkulpesend de ^Gilıette annesini mutfağa kadar takib ederek: ' Ne yapayım, anne! Onu delıce seviyorum... Bir türlü unutam.yorum.... Büyük aşk Mİ.r.k VEFAT Çankın saylavı profesör Bay Fazıl Nazmi Örkünün biraderi Kandiye eşraı sarih. İstersen ben gideyim, dedı. K fından ve kudemayi memurinden şaır Yunus Racih Örkün evvelki gün vefat ğız düşündü ve mınldanarak: etmiştir. Cenazesi dün Şi§li Sıhhat Yur Çok geç kaldık.... Bu dundan ehibba ve taallukatı tarafmdan Ginette, çok sağlam bünyelıydı. L»ınette, ÇOK sagıa»» ^,^..JJ aunaan eıuuua vt ^«" büvük askm'acısı daha üstün çıktı ve onu m { a ] k t i l â y i k a i l e k a ldırılarak Ferıkoy buyuk aşKin bristanınd a medfeni mahsusunda defka ° S î Zavallı anne yalnız kalmış, n e dilmiştir. Sayın saylava ve aıleı kekeder İ i i i i fİ" "TİİNf İN CİLERİ Hâmı § : ve yegâne sinema şahesen. Biletler hergün sabahsaat 10 dan itibaren sat.lmaktadır: Telefon: 41341. •' nyecektır. Yalova haTto^TbîT^r JS|RLER^) B»rni« gını yedikten sonra soıno g y götürdü ve rekrar döndü. Ak 5 am Madam zavall. kızile. bedbaht Fernand m hı Bar»ier kızına: , kâyesini oldugu gibi anlatryordu. Bu bu Acaba Fernand bir yerde çalışacak yük aşk hikâyesinin sonuna gelmce, sesı mı? diye sordu. Şrmdilik, daha ış bulmadı; Kadıneagız. k.zmın Fernand la n.şan vutmak için sık sık. komşulan ÜNİVERSİTEDE Bu akşam Parİs Empir ve Elhamra tiyatrolannm meşhur fantazist şantoru GARDEN'ı Akrobatik dansörler TEPEBAŞI Birkaç aydanberi maaş alamıyan orta Orman koruma teşkilât kanunu Vi mekteb ve' liselerdeki ücretli muallim lâyete teblig edilmiştir. Orman koruma lerin ücretlerine aid olan havale dun vazifesi bu kanunda gösterilen şekilde gelmiştü. Ücretli muallimler bir iki gua^kerî kıt'alara verilmiştir. Bu kıfalar ne kadar birikmiş maaşlanm alacak koruma vazifelerine halel gelmemek ardır. şartüe askerî usullere göre teşkil, talım Profesör Ropke istifa etmedi ve terbiye edilirler. Ziraat Vekâletine Üniversite İktısad Fakültesi profesörbağh veTüm komutan salâhiyetini haiz lerinden Ropke'nin istifa ettiği hakkmbir orman genel komutanhğı teşkil olu da dünkü gazetelerden biri tarafmdan nur Ormanların vüs'at ve ehemmıyetı verilen haber doğru değildir. Profesör. ne göre alay veya müstakil tabur veya Üniversitemizle akdetmiş olduğu konbölük halinde teşkil edilecek olan bu tratın, kendisine vermiş olduğu haktan kıt'alar bu komutanlık emrine verile istifade ederek Cenevre Üniversitesin cektir. de bir vazife kabul ettiğini yedi ay evvel Üniversite Rektörlüğüne bildirmiş tin degil; beşerin, medeniyetin isükbah ve kontratmdaki sarahate binaen bir semahdud ve karalar ve denizlerde değıl ne sonra, yani 937 938 ders senesi basonsuz göklerdedir. Ve tayyarecı beşen şından itibaren Türkiyeden ayrılacağım yeti semalarm bütün fethine hâkım kı a ilâve etmiştir. Binaenaleyh profesöı cak yaman cihangirdir. Onun ıçın bu ıla Ropke eylule kadar daha Üniversitemiz. hî kahramanı çehid düstügü zaman ayn deki vazifesine devam edecektir. Yen ca tebcil ediyoruz. ders senesi için Ünivers.te bu kürsüy başka bir profesör angaje edecektir. Orman koruma teşkilât kanunu Ucretli muallimlerin maaşlan veriliyor PERCHiCOT CiLLY ve WESTER TRiO UDALAiA DANSiNG'de JANE BRUYERE Sayanı hayret Rus dansörlerı Geceyarısmdan sonra Meşhur realist şantöz Bugün TÜRK sinemasında mım ve etmiştir. vayen aaaıarıuıu « > * • » ^ ^ müzik, zengin s a h n e l e ı ş n e V ^ Bu hafta S Ü M E R sinemasında KALİFORNYA HAKIMI ED\VARD ARNOLD tarafmdan fransızca sözlü filim ııım Meşhur artist Görülmemiş yeni bir filirn VİCTOR FRANCEN MARCEL CHANTAL 1EAN PİERRE AUMON ROLAND TOUTAİN ve •üii runuS Skfo^rafüerini eserine 1>Dikenli Çıt maktadır. H. şfll DENİZLER , , tarafmdan oynanmış PERISI YARIN 17 DEMAJNE son numaralannda 2 güZel ve Fransızca tilim bırden AZAK SİNEMASI t BAKiR sene Amerikada fMr Deads Goes to Towir) GAIlY'cOOPER'in son harikası D E L rs.s3S«ş serieri vardır. Tavsiye edenz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle