13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 15 Mayıs 1937 ikincî sayısı bugün çıktı BAŞLICA Y A Z I L A R I : Yazlık şapkalarınızı kendiniz yapınız. Milâno dantelinden modern bir yemek takımı Yastık ve abajurda Bay amca Karyola etekliği Güzel bir örtü örneği Yavrunuzun sağlığı Çocuk çamaşırları Kroşe işi örnekleri Güzelliğin sırrı Günlük jimnastik Lekeler nasıl çıkarıhr? Yazlık elbise modelleri Dikiş dersleri Rumen ve Kanava işi örnekleri Çamaşır tamirleri Jur ve ajur nasıl yapıhr? Kuru deriler Süt Abonelere hediye ve profesör doktor Tevfik Remzinin makalesi; Ev kadını. Ayrıca 8 sahifelik örnek ilâvesi. * Ev iş » Türkiyenin biricik kadın, aile, ev işleri gazetesîdir. Fiatı her yerde 15 kuruştur. Günün 24 saatinde hasta Havalar ısınmağa başladı Ankara Beynelmilel sergisinde büyük muvaffakiyet kazanan ve takdirle teşhir edilmekte olan isviçre'de vvebbolite A. G. in Baş ağrılarına karşı GRİPİN kaşelerini kullanınız? G R İ P İ N : Bütün ağrı, sızı ve sancılan keser. G R Î P İ N : En şiddetli baş ve diş ağnlannı süratle dindirir. G R Î P İ N : Nezle, grip ve romatizmaya karşı çok müessirdir. Icabında gündc 3 kaşe alınabilir EI, ayak, koltuk terlerini kesen nahoş kokuyu gideren yegâne sıhhî pudradır. Î N G Î L Î Z K A N Z U K eczanesi Kuyunuzun, musluğunuzun kireçli ve acı suyunu 0 1 derecede tatlı suya çevirir. Vebolid ile kireci tasfiye edilmiş su; O Li D GiHAZLARI BEYOCLU ÎSTANBUL Ambalajlarda G R İ P İ N kelimesine dikkat ediniz BANYODA: YEMEK ve ÇAYDA: ÇAMAŞIR ve BULAŞIKta KAZAN ve KALORiFERde BOYAHANELERde: Cildi ve saçları ipek gibi yumuşatır, ondülâsyonu devam ettirir, saçlann kepeklenmesine mâni olur. Et ve kuru sebzeleri çabuk pişirir ve lezzet temin eder, çaya kendi nefis renk ve kokusunu verir. Sodaya ihtiyac kalmaz, elleri tahribattan kurtanr, sabundan % 60 tasarruf temin eder, çamaşırlarm yıprantnasına mâni olur. Kazanlarm kireç tutmasına ve borulann zamanla tıkanmasına mâni olur. Daha az boya sarfile daha parlak ve sabit netice verir. Babanakkaş Vakıf Kaymakamlığından: Aldanmamak için Verilen çeyle alınan karşılık arasında, büyük bir mübadele farkı bulunmamasına dikkat etmek lâzımdır. VEBOLİD: Alelumum sanayide, ev idaresinde, hastane, lâboratuar, mekteb, otel ve lokantaîarda, gazoz, kolonya ve müskirat imalâthanelerinde ve berber salonlannda mutlaka lâzımdır. Nakkaş köyünde Harkaltı, Harküstü ve Köyüstü çayırlarının 1937 senesi otu. Dönüm 600 Evvelce yapılan müzayedelerde haddi lâyıkını bulmadığından 20 mayıs 937 perşembt günü saat 14 te pazarlıkla ihalei kat'iyesi icra olunacağmdan isteklilerin o gün Çatalca Vakıflar Memurluğuna müracaatleri. (2767) Ot ilânı Krem Pertev'in değerini onu senelerce evvel beğenmiş ve kullanmağa karar vermiş olanlardan sorunuz. , Tazyikli ve taz ksiz su ile işler Saatte 250 litre tasfiye eden portatif cibazlar I Devlel DemiryoHarı İşletme Umum Müdürlüğünden | Cihazların tasfiye ettiği suyun evsafı asliye ve tabiiyesinde bir değişiklik yapmadığı Cülhane As. ve ZUrih Hıfzıssıhha enstitüsü tarafından tevsik edilmiştir. Tazyikli ve tazyiksiz sıcak ve soğuk su ile işler ve saatte 250 litreden 15000 litreye kadar su tasfiye eden cihazlar ve kudretleri tamamen garantilidir. Siparişler posta ucreti almmaksızın gönderilir. Taleb üzerine bir memurumuz cihazla beraber tecrübe yapmak üzere adresinize gönderilir. Telefon: 44507 Muhammen bedeli 2259 lira 80 kuruş olan 50 kilo gliserin, 200 kilo nişadır, 200 kilo şap. 10 kilo kükiirt, 5000 kilo göz taşı, 300 kilo adi hamızı kibrit ile 10,000 kilo tuzruhu 19/5/937 çarşamba günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahılindeki Komisyon tarafından pazarlıkla satın almacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 169 Vz liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin etliği vesaikle birlikte pazarhk günü saatine kadar Komisyona mü racaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (2738) 25 T. lirası Bütün su şebekesini tasfiye eden sabit cihazlar 125 liradan |idrar yolları tıastalıklan mütehassısı Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra Cumartesi fakirlere parasız Tel: 43924 Or. Suphi Şenses VEBOLİD LİMİTED Istanbul, Galata, Voyvoda caddesi No. 40 42 Satış yerleri: Ankara, Vehbi Koç Ticaret Evi Ankara: Şark Merkez ecza deposu îstanbul: Ziyaeddin Said Voyvoda, 4042 Galata İzmir: Şifa Eczanesi Adana: Feyzi Dural Samsun: Şık Terakki Ticarethanesi Aydın: Emniyet Eczanesi Kütçhya: İhsan Şerif Eczanesi Malatya: Mahmud Nedim ve Biraderi İnebolu: Salâhaddin Çelebi Sıvas: Yusuf Ünsalan Trabzon: Faik Harunoğlu ve Oğulları Biga: Zühtü Zeren Kasta moni: Mustafa Nuhoğlu Taşköprü: Tükmçn Kardeşler Daday: Eşref Tiftik Bursa: Behçet Yancı Merzifon: Larlar Kardeşler M. Akhisar: Hilmi Faiz Kayseri: Mustafa Diri Edremid: Ali Rıza Karagözoğlu Edirne: Aziz İşbilen Tokad: Peri Kardeşler Zonguldak: Mehmed Hilmi Günal Gazi Anteb: Mehmed Sırrı Özkaya. I İstanbul Vakıflar Direktörlüğii İlânları Tekirdağ Vakıflar İdaresinden: I 2762 numaralı vakıflar kanunu ve buna müteferri nizamname ve tali matname uvarınca Tekirdağmda Ertuğrol mahallesi Peştemalcı caddesindeki Katolik kilisesi ve Hürriyet mahallesi Tabaklar caddesindeki musevi sinagogu vakıflarına avrı ayrı tek mütevelli tayin olunacaktır. Mütevellilik imtihanı 20/5/937 perşembe günü saat on dörtte Tekirdağ Vakıflar idaresinde yapılacaktır. Şerait ve evsafı kanuniye ve matlubeyi haiz ve teamüllerine göre alâkalı taliblerin mua>7en güne kadar, Tekirdağ Vakıflar İdaresine müracaatleri ilân olunur. (2666) Anadolu, Suriye, Irak ve Iranın başlıca şehirlerinde sabş yerleri aranıyor. Eyüb Posta Telgraf Şefliğmden: 'Suadiye caddesinde çok 1 Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: Satılacak eşyanın nev'i ve cinsleri: Kuyrukhı piyano, büyük küçük muhtelif ayna, gümüş tabak, gümüş çatal. bıkaç takımları, gümüş şampanya takımları, muhtelif cins tabaklar, muhtelif masa ve sandalyalar, bronz ve pirinç abajor lâmbalan, tavan vantilâtörü, masa örtü ve peçeteleri, muhtelif içki bardak ve kadehleri, semaver, buz dolabı,a nikelâj ve alpaka bronz tepsiler, soba vesaire. İstepan Gülbalinin kazanç vergisinden hazineye olan borcundan dolayı yukarıda yazılı muhtelif eşya: Beyoğlunda îstiklâl caddesinde 134 numaralı Anbasador binasında 17/5/937 tarihine raslıyan pazartesi günü sabahleyin saat dokuz buçukta alenen müzayede suretile satılacağından isteklilerin mezkur mahalde bulunacak olan satış heyetine müracaatleri ilân olunur. (2768) Kemerburgaz posta merkezile Eyüb merkezi arasında her gün mütekabiSatılık ve kiralıktır. Suadiye camii len bir sefer yapılmak şartile posta nakliyatı açık eksiltmiye konulmuştur. bakkalına müracaat. Nakliyat otomobil veya otobüsle yapılacaktır. Gidiş geliş olan her seferde ağırlık yekunu 100 kilodur. Muhammen bedel ayda 8 liradır. Muvakkat Zayi Kabataş lisesi 7 nci sınıfından teminat 720 kuruştur. Eksiltme 24/5/1937 tarihine musadif pazartesi saat 14,30 aldığım tasdiknameyi zayi ettim. Yenida yapılacaktır. Talib olanlar yevmi mezkurda muayyen olan saatte Eyüb Posta Telgraf Telefon binasında müteşekkil Arttırma Eksiltme İhale Komis sini alacağımdan hükmü yoktur. Ali Hikmet yonuna müracaat etmelidirler. (2644) Güzel bir köşk| İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundaır D. No. 1098 Semti ve mahallesi Ortaköy Büyükdere Edirnekapı Kariyeiatikalipaşa Edirnekapı Kariyeiatikalipaşa Ortaköy Ortaköy Arnavudköy Bostancı Burgazada Boyacıköy Kuzguncuk Kadıköy Hasanpaşa Sokağı E : Taşmerdiven Y : Taşbasamak Küçükbuzhane Şeyheyüb Camh'şerif E: Y: E: Y: E: Y: Çayır Kestane Kahveci Sanefe Doğramacı Tayyarecisuphi L KORUR Kadıköv Vakıflar DirektörlüSü tlânları ACELE SATILIK Osmanbey tramvay istasyonu civarında Tayyarecifehmi sokağında her türlü konforu, hamamı, bahçesi ve kuyusu bulunan 42 numaralı 4 katlı kârgir ev acele satılıktır. Görmek ve görüşmek için ayni evde sahibi Bayan Tasiya'ya saat 9 dan 2 ye kadar müracaat 2400 2429 2481 Hisseye göre muhammen K Birisi yanmış kârgir iki 210 Açık E: 1616 Mü. Y : 10 12 hane ve bahçenin 1/16 his. arttırma 660 metro arsa 330 » E: 2 Mü. 31,50 metroarsa 70 » E : 2 Y:26 Emlâk No. Cinsi ve hissesi Kuzguncukta Sürm Lusavoriç Ermeni kilisesi Üsküdar Sürp Haç Ermeni kilisesi Üsküdar Sürp Karabet Ermeni kilisesi Beykoz Sürp Nigagos Ermeni kilisesi • Kartal Sürp Nişan Ermeni kilisesi Kandillı Sürp Arakelos Ermeni kilisesi Kadıköy Sürp Takavor Ermeni kilisesi Kadıköy Rum cemaati Büyükada Rum cemaati Kuzguncuk Ayapandeli Rum kilisesi Heybeliada Rum cemaati Kmahada Panaiye Rum kilisesi Kandilü Hiristos Metamarfozis Rum kilisesi Çengelköy Ayayorgi Rum kilisesi üsküdar Profit Ilya Rum kilisesi Paşabahçe Ava Konstaniin Rum kilisesi Beyko7 Aya Paraskevi Rum kilisesi Burgazadası Hiristos manastırı Büyükada Avanikola manastırı Heybelıada Aya Tiryado manastırı Büyükada Hiristos manastırı Heybeîiada Aya Yorgi manastırı Kınalıada Hiristos manastırı * Heybeîiada Rum Ruhban mektebi Büyükada Heybeîiada Yetimhaneleri Haydarpaşa Musevi Sinagonu Kuzguncuk Musevi Sinagonu Cemaatlerce idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukarıda yazılı vakıflara 2762 numaralı vakıflar kanunile nizamnamesine ve olbab daki talimatname hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden teteklilerin 21/5/937 tarihine kadar Kadıköy Vakıflar Müdürlümine alelusul müracaatleri ilân oiunur. (2513) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 E:21 Y: 2527 E: 11 Y: 8 E: 8 Y: 12 E: 468 Y: 24 ve 26 965 metro arsanm 3/16 his. 56 metro arsa 51 metro arsa 81 metro arsanm 3/8 his. 240,50 metro arsa 459 metro arsanın 10/11 his. 64,50 metro arsanm 500 » 60 » 100 » 80 » 360 » 1050 Kapah zarf 100 Açık arttırma 3922 4117 4794 4947 Çatalçeşme E : Manastır Y : Gönüllü Kanaki Oreloğ Operatör Idrar yolları, Belsoğukluğu ve M u a y e n e h a n e : Bahçekapı Anadolu Han Larşı sırasında Arpacılar Han No. 16 Mastalıkları mütenassısı D R OSMAN ÖNER 5240 5325 5793 6875 E: 16 Y : 16 Mü. harita: 6 E: 4 E: 18 E: 110 harita: 537 2/3 his. Kârgir hane ve bahçenin Vl his. 31364 metro müfrez tarla 61 metro arsanın BAYANLARIN Doğumdan evvelki siyah lekelerini ve bütün çillerini Yalnız 7005 Heybeîiada E : Hacıkaymak Y : îcadiyehamam ve Tenekeci E : Erenköy cad. Y : Merdivenköyüne giden yol E : Karakol Y : Eskikarakol 680 » Î770 Kapah zarf 70 Açık arttırma E: 415 harita: 5 Ada: 22 E: 10 1/3 his. Fazıl Çil ilâcı giderir. Parsel:6 Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkul ler on gün müddetle satışa çıkanlmışür. thaleleri 26/5/937 gününe düşen çarşamba günü saat 14 tedir. Satış münha?ıran gayrimübadil bonosiledir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle