09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ankara'da Mobilyalar niçin çatlar? Çatlıyan, şeklini değiştiren mobilyalar ve ev eşyası HÂRAÇÇI KARDESLER alınmıyanlardır. ANKARA, BtLEDIVE KARŞISI den UniiÇUIlClI umhuri pTr S3]fl! 4ulU K GENCLİGİNE: îetanbdl tanhini iyi tanımak ve öğrenmek rsanız, bugün çıkan L ve BOGAZiÇi İSTANBUL CAĞALOGLU p , ,. . „ «. Telgraf ve mektub adresi: Cunihurlyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 UUHtânBSİ 15 IVISyiS 13ü J Telef on: Başmuharrlr ve evi: 22366. Tanrir heyeü: 24298. tdare ve matbaa tosmı 24299 24290 ı ikinci formasmı muhakkak okuyunuz Yazan: İhtifalci Ziya merhum Ingiliz Italyan münasebetlerinde ki yeni gerginlik Yeni imparatorluğun doğmasile eski İmparatorluğun vaziyeti arasında behemehal çarpışmayı icab eden bir zaruret var mı? İngiltere hesabına böyle bir zarureti mevcud saymağa imkân yoktur Dünya siyasetine yeni bir istikamet verilmek isteniyor Ziraat bankası kanununun müzakeresi Londrada yapılan mühim müzakereler Ziraat Bankasının vergi vermesi kabul edildi Meclisin dünkü celsesinde gene hararetli müzakereler oldu ve Dahiliye Vekili uzun beyanatta bulundu Ankara 14 (Telefonla) Bugün Hilmi Uran'm başkanlığında yapılan Kamutay toplantısında celse açılır açılmaz geçenlerde Mamak civarmdaki mernıi tamir atölyesinde vuku bulan infılâk dolayısile Mısır parlamentosu tarafından gönderilen teessür telgrafı okunarak riyaset divanınca karşıhk verilmesi tasvib edilmiştir. Meclis, bundan sonra Ziraat Bankası kanun lâyihasının müzakeresine devam etti ve bilhassa bankaya aid emvali gayrimenkulenin vergiden muaf tutulması noktai nazarı etrafmda münakaşalar yapıldı. Buna dair Zonguldak meb'usu Rifat Vardarın bir takriri vardı. Dahiliye Vekâleti Siyasî Müsteşan Abdülmuttalib ezcümle dedi ki: Bina ve arazî vergisi 2271 numaralı kanunla idarei hususiyelere devredilmiştir. Ziraat Bankası için muafiyet kabul edildiği takdirde varidattan 150200 I ahirde büyük bir sebeb yok gibidır, öyleyken îngiliz ttal yan münasebetleri birdenbıre Habeşistan seferinin doğurduğu vaziyetlenn en had devirlerini andıracak bir şiddetle gene geriliverdi. Ne oldu, ne oluyor ve bılhassa ne olacak? Doğrusu istenilirse hiçbir §ey olmadı ğı gibi yakınberi birşey olacağı da yoktur. Örülmeğe başlıyan îngiliz silâhlan ma duvarı Roma Berlin mihverine ati yi biraz karanhk ve biraz zor göstermeğe başladığı için ıki devlet bu vaziyete karşı kafa tutmak üzere siyasetlerine faa lıyet vermek karannda ittifak etmiş görünüyorlar. Yeni siyasette Italyanın ön de yürüyerek Almanyanın onu takib ve takviye eder bir tarz ihtiyar etmesi manalıdır. Buna nazaran herhangi bir sergü zeşt siyasetfne başlamağı Almanyadan beklememelidır. Eğer İtalya hâdiseyi İka etmekte önayak olursa Almanya bundan istifade etmek imkânlarını arayacakGeneral Gönn& İtalya Kralı S M. V. Amanuel İsmet İnönü Amiral Horti M. Eden tır. O zaman bu imkân ya bulunur, ya Londra 14 (A.A.) Reuter aiansı Almanya sefarethanesinde Mareşal von matbîuatınm Londradan aldığı bir habere bulunmaz. Bulunursa âlâ. Bulunmazsa bildiriyor: Blomberg ve diğer Alman murahhaslarile göre Beck, bugün Fransız, Macar ve İtalya ıka etmiş olacağı sergüzeştte ya'nız Fınlandiyalı meslektaşlarile görüşecektir. Türkiye Başvekili İsmet înönü, bugün öğle yemeğini yemiştir. kalır. Zaten bugünün günlük birleştirici Hariciye Nezaretinde Eden'le görüj Paris 14 (A.A.) Diplomatik me Beck, 20 mayısa kadar Londrada kala vaziyetine rağmen iki devletin siyasetleri müştür. hafilde söylendığine göre, Avusturya Ha caktır. esasen yekdığerinden ayn, hatta yekdi Diplomatların temasları riciye Nazın salı yahud çarşamba günü Mühim ve beynelmilel meseleğerine zıddır. Almanyanın Avusturya Londra 14 (A.A.) Reuter ajansı Londradan Parise gelecektir. Yugosîavler mi ortaya çıkacak? üzerinden Adriyatiğe yaklaşması veya ya Kral Naibi de Londra dönüşünde Pabildiriyor: Roma 14 (A.A.) Havas ajansı inmesi ergeç İtalyayı Almanyaya karşı Birçok ecnebi diplomatlarının hüku riste bir müddet kalacak ve bu esnada muhabirinden: cephe almak ıztırarında bırakacaktır. Bu met merkezinde bulunmalanndan istifade Reisicumhur tarafından kabul edilecek Burada pek yakında mühîm ve belki vaziyet şahısların siyasetlerile değişebi de ciddî bir takım beynelmilel meseleler ederek kendilerile kat'î mahiyette olmıyan tır. lir bir vaziyet değildır. O tarihten, coğ Varşova 14 (A.A.) Polonya lArkast Sa. 3 sütun 4 te] rafyadan, eşyanm tabiatinden doğan görüşmeler yapan Hariciye Nazın Eden, Hitler ile Mussolini 17 mayısta görüşecekler, İtalya Kralı da Macaristana gidecek General Göring dün Venediğe vasıl oldu. Yakında mühim ve ciddî bir takım beynelmilel hâdiseler çıkacağı haber verilmektedir. Kont Ciano'nun nutku muhtelif tefsirlere yol açtı Dun Mechste uzun beyanatta bulunan Dahiliye Vekıli Şukru Kaya bin lira kadar bir noksanhk husule gele* cek, bundan başka ayni vaziyette diğer millî müesseseler de bu muafiyetin tatbikini istiyeceklerdir. Bu takrirle istenen [Arkası Sa. 6 sütun 3 te\ Hindenburg faciasına fena iniş sebeb olmuş Tahkikat yapan heyet, hava gemilerine mechul adamlar tarafından ateş açıldığını meydana çıkardı odeta fizik kanunları gibi bir zarurettir. İtalyaya göre Almanya ile Avusturya üzerinde veya Çekoslovakyaya karşı anlaşmış olmak, çerçevesi tam çizilebılecek \e bilâhare dursun denilecek herhangi bir noktada durabılecek vaziyetlere hakimi yeti ifade edemez. Eğer Avusturyanın ergeç Almanyaya iltıhakı önüne geçile miyecek bir zaruretse bunun tabiî netice6İ ister istemez İtalyan Alman siyesetAnkara 14 (A.A.) Abdül lerinin tezadına müncer olur. Bunun içmhak Hâmid Tarhandan boşalan İsdir ki Avrupa siyasetmin bu garib cilvesi tanbul saylavlığına emekli Tuğbay şimdiki halde dünyanın en şaşılacak iş Şükrü Âli Ögel Parti Genel Başkulerınden biridır. Bizce bu siyasetin her Gazetemizin tertib ettiği büyük güreş runca Parti namzedi olarak onayiki tarafında Makyevelık hesablar buiunmüsabakalarında derece alan pehlivanlanmıştır. Sayın seçicilere bildirir ve duğu muhakkaktır. Muhakkak olan dığer larla millî güreş takımı kadrosuna dahil ilân ederim. bir ciheti de şurasıdır: Bu siyasette italya C. H. P. Genel Başkan olan pehlivanlar arasındaki müsabaka yamüteşebbis, Almanya muakkıb, İtalya vekili adma rın Galatasaray kulübünde yapılacaktır. Hindenburg faciasından korkunç bir entantane Dahıliye Vekill mütearrız, Almanya müstefid görünüyor, Müsabakalara tam saat 12 de başlanaC. H. P. Genel Sekreteri ve eğer bu siyaset şimdiki minvalle yü Lakhurst 14 (A.A.) Ticaret BaBu beyanat üç gün süren tahkikattan caktır. Müsabakaya girecek güreşçiler saŞükrü Kaya rürse, öyle sanılır ki, onun yakın veya kanlığı tarafından Hindenburg balonu ka sonra yapılmış ve bu müddet zarfında, at ondan on bire kadar tartılacaklardır. uzak netıceleri bu dedıklenmizi teyid edetntihab yarın zasmın sebeblerini tetkik için teşkil edil kaza esnasında balonda mevcud olup Güreş Federasyonu güreşçilere birer kilo rek çıkar gelırler. Ancak biz zannedıyoBüyük şair merhum Abdülhak miş olan tahkikat komisyonunun üç aza ifade verebilecek vaziyette bulunan hertolerans vermiştir. ruz ki bu siyaset ilânıhaye böyle devam Hâmidden inhilâl eden İstanbul sından biri olan kumandan Schröders şu kes isticvab edilmiştir. Balonun muvasa» Müsabakalara başlanmadan evvel edemez. Bize daima İtalyanm İngiltere meb'usluğu için yarın intihab yapı f beyanatta bulunmuştur: latını beklemekte olanların ifadesi ku • millî güreş takımmda yer alan güreş ile ihtilâfı sun'î ve muvakkat gibi görü lacaktır. İntihab heyeti teftişiyesi « Felâkete hiç şüphesiz, bir fena mandanın beyanatına bilhassa esas teşçilerle, «Cumhuriyet müsabakalarında» nüyor. İtalya ne vakıt İngıltereye daha dünden itıbaren bu hususta hazır [Arkası Sa. 5 sütun l de] iniş manevrası sebeb olmuş olacaktır.» derece alan güreşçiler halka takdim edikuvvetle kafa tutarsa biz İtalya hesabma lıklara başlamıştır. Rey sandığı da llllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIUIH lecektir. bunun zımnında İngiltere ile daha iyi anyarın sabah Üniversite konferans saTakdim merasiminden sonra müsabalaşmak arzulannı sezer gibi oluyoruz. lonuna nakledilecekrir. kalara başlanacak, müsabakaların hita Hatta hatırlardadır ki biz Roma Ber mmdan sonra da «Cumhuriyet güreş mülin anlaşmasmı bile İtalyanm İngiltere ve sabakaları» nda derece alan müsabıklara Fransaya kendisini daha pahalı satmak gazetemiz tarafından hediye edilecek otnaksadına atfetmiştik. Bu bakımdan şimkn mükâfatlar tevzi edilecektir. diki siyaset tezahürleri birer manevra saMillî Güreş takımile gazetemizin ter yılmak lâzımdır. tib ettiği müsabakalarda derece alan pehAncak manevra, kendi mahiyeti ıti livanların karşılaşması çok enteresan ve barile geriye dönülemiyecek kadar ileri o nisbette çetin olacaktır. Gazetemızin hediye edeceği kupalar gitmemek ve hele hele sonra önünden ka uııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııiıııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt Ankara 14 (Telefonla) Hükumet, çılamıyacak bir çarpmaya kadar var re bu İngiliz silâhlanmasına rağmen în ğildir. Akdenizde gaile olarak îngilteredırılmamak mecburiyetindedir. Halbuki giltere ile anlaşmak Almanya ile anlaş ye İtalya kâfidir. Fakat Akdenizde Al borclu çiftçilere yardım hususunda ye şimdiki gidişlerin yürüyüş, ilerleyiş ve at maktan daha kolay, daha tabiî ve daha manya İngiltereden önce ve ondan daha niden br karar almış ve bu hususta Meclayış tarzlarında çok kere ricat ihtimalini makuldü. Belki dönüp dolaşıp iş ergeç ziyade İtalya için bir meseledir. Karadan lise yeni bir kanun lâyihası vermiştir. unutan bir atılganlık ta görmekteyiz. Ye oraya vanr. Temenni olunur ki gecikmiş İtalyanm omuzlarına binecek bir Alman Lâyihaya göre, 1337 1341 senelerinde ni imparatorluğun doğmasile eski impa olmasın. Oklar yaydan çok çıkıyor. îs ya Akdenizde îtalyanın dizginlerini eline İktısad, Maliye ve Ziraat Vekâletleri bütçelerine konan tahsisattan istilâ görenratorluğun vaziyeti arasmda behemehal panya meselesinin bir bolşevizm aleyh almış olacak bir süvaridir. lerle çiftçilere nakden verilen paralardan çarpışmayı icab eden bir zaruret var mı? tarlığı meselesi olmadığını bütün İnigl Guya bu yazıyı biz İngiliz îtalyan İngiltere hesabına böyle bir zarureti mev tere pek iyi biliyor, Fransa da beraber. münasebetlerindeki son gerginliği izah et ve aynen dağıtılan tohumluk, çift hay cud saymağa imkân yoktur. Fakat eğer İtalya bu işte Akdenizin garbini hem İn mek için yazmağa başlamıştık. Vaziyet vanları ve ziraat âletleri bedellerinden tevellüd eden devlet alacakları faizsiz hayatına kasdolunursa bunu önünden giltereye, hem Fransaya kapamak gibi lerin içyüzleri yukarıda söylediğimiz şe olarak 15 müsavi taksite bağlanacaktır. kaçılamıyacak bir zaruret saymak ta ha gayet ağır ve tahakkuku hemen hemen kıllerdedir. Gelin de siz çıkın bakalım bu Birinci taksit 1 teşrinievvel 1937 tarihinta olamaz. muhal bir yük yüklenmiş oluyor. Bun arab saçının içinden. de diğerleri de bu tarihten birer sene sonKont Ciano yeni Italyan îngiliz ger dan bir Avrupa harbi çıkar mı çıkar. Netice şu oluyor ki İtalyan îngiliz ra tahsil edilecektir. ginliğinin menşeini son İngiliz silâhlan Öyle bir harbde ise İspanya bir tarafta zıddiyeti kolay kolay izah olunamaz çok Bundan başka Meclise Dahiliye Ve masmdan başlatmıştır. îngiltere bu silâh kalarak başka meselelerin gözler karartan çetrefil bir iştir. Bugün için bütün izah Kazaya uğrıyan torpitonun tipinde olan torpitolardan Wr£ kâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri haklanmanın tedafüî bir mahiyette olduğunu azametıle karşılaşılır. arzulanmızın bu neticesini yegâne izah oValencia 14 (A.A.) Salâhiyettar binin sağ tarafında su kesimine yakm bir kındaki kanunun bazı maddelerini tadıl evvel ve ahir açık söyledi, ve açık söyleAkdenizde Almanya?.. îngilterenin larak kabul etmeğe mecburuz. bir membadan bildirildiğine göre, dün sa noktada bir infilâk vukua gelmiştir. eden bir lâyiha da verildi. mekte devam ediyor. Bizce İtalyaya gö bunu istimiyeceği gizli kapaklı birşey deYUNUS NADt LArkası Sa. 3 sütun 3 fe] at 15 te Hunter ismindeki İngiliz muhri[Arkası Sa. 1 sütun 1 öe] Millî güreş takımımn yapacağı müsabaka Münhal îstanbui meb'usluğu Yarın saat 12 de Galatasâray klübünde başlıyacak Müsabakalarda derece alan pehlivanlara vereceğimiz hediyeler de tevzi edilecek Emekli Tuğbay Şükrü Ali namzed gösterildi ispanya sularında bir Çiftçinin borcu 15 ingiliz gemisi torpillendi taksite bağlanıyor Hükumet, bir kanun projesi hazırladı ingiliz torpitosunun mürettebatından üç kişi öldü, on iki kişi de yaralandı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle