20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 Mayıs 1937 CÜMHÜRIYET Dikkat ve ÎYÎ HAZIM ediniz. Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharath ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler midelerini tahriş ederler ve EKŞILÎK, HAZIMSIZLIK, ağırlık, baş dönmeleri hissederler. AZ ON EYVA TUZU Bozüyük asliye hukuk mahkeme sinden: Pazarcığın Ahmedler köyünden iken Karaköyde Hacı îsmail evlâdlığı Üze yirin 329 senesinde Yemene, Cebeli Asırda askerliğe sevkedildiği ve 337 senesinde Cebeli Asırda jandarma Baş çavuşu olduğu ve aradan bunca zaman geçtiği halde hayat ve mematından haber alınamadığından gaibliğine hüküm verilmesi mumaileyhin ölmüş erkek kardeşi Osmanın karısı Hatice tarafından istenmiş olmakla mahkemece de keyfiyetin bir sene müddetle ilânına karar verilmiş olduğundan tarihi ilândan itibaren bir sene içinde Üzeyirin hayat ve mematı hakkında malumatı olan kimselerin malumatlarını mahkemenin 936 senesi (13) No. sunda kayıdlı dos yaya bildirmeleri ilân olunur. (32248) HAZIMSIZLIĞI. MÎDE EKŞİLİK ve YANMALARINI giderir, İNKIBA2I DEFEDER. Bugünden bir şişe M A Z O N alınız. Hiçbir mümasil müstahzarla kıyas kabul etmez. M A Z O N isim,. Horoz markasına dikkat. Deposu M A Z O N ve Boton ecza deposu, İstanbul Yenipostane arkasmda. No. 47. Artık ecnebi malı kullanmıya hacet kalmadı! Çatal, kaşık ve bıçak takımları, çay kaşıkları Mektch tdarelerinin Nazarı Dikkatine: B A Ş K U RT Tamamen Türk işçilerinin çalıştığı fabrikamızda; Avrupa malından daha iyi ve daha ucuz vesaire kat'iyyen paslanmaz ve daima ayni güzelliği ve ayni parlaklığı muhafaza eden halis alpakadan yapılmaktadır. Her yerde arayınız ve Avrupa malını verirlerse almayınız. Çatal. kaşık ve bıçak takımlantnızın tarzı imalini görmek istiyen mekteb talebesinin grup halînde fabrikamızı ziyaret ettneleri rica olunur. Umuınî deposu: Tahtakale. 51 No.lı Poker tıraş bıcakları deposudur. Fabrikası: Beşikiaş vapur iskelesi ittisalinde No. 28 30 Denizyolları 1ŞLETMES1 Acentaları: Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han. Tel 22740 istanbul Kahvecileri Cemiyetinden: Kahveciler Cemiyetinin teşkili sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünden istihsal edilmiş olan ilmühaber zayi olduğundan bunun bir suretinin itası için Vilâyet makamına müracaat edilmiştir. Şu halde zayi ilmühaberin herkim yedinde bulunursa bulunsun hükmü olmadığı ilân olunur. SİCİLLİ KAVANÎN'nin Aldanmamak için Verilen şeyle alınan karşılık arasmda, büyük bir mübadele farkı bulunmamasına dikkat etmek lâzımdır. Trabzon Postaları Pazar, salı 12 de, perşembe 16 da İzmir Sür'at Postası Cumartesi 15 te 17 NCİ CİLDİ ÇIKTI 1936 senesi zarfında neşrolunan bilumum kanun, tefsir, nizamname, taümatname, kararname ve Şurayı Devlet kararlannı ihtiva eder. Fiatı mükellef cildli 6 lira, taşra için 6 Vz lira. Satış yeri: İstanbul, Ankara caddesi No. 64 Mersin Postaları Perşembe 10 da kalkarlar «Salı postaları on beş günde bir' yapılır.» Sah. CİHAN KİTABHANESİ Krem Pertev'in değerini onu senelerce evvel beğenmif ve kullanmağa karar vermiş olanlardan sorunuz. Deposu: A. E M i R Z E istanbul, Sultanhamam, Dikranyan Han. Diğer Postalar Cumartesi, Çarşamba 18 de ÎZMİT Pazar. Salı, Perşembe 9,30 da MUDANYA Pazar. Salı, Perşembe, Cuma 8.30 da BANDIRMA Pazartesi, Salı. Çarşamba, Perşembe, Cumartesi 20 de KARABÎGA Salı. Cuma 19 da AYVALIK Sah. Cuma 19 da tMROZ Pazar 9 da Trabzon ve Mersin Postalarına kalkış günleri yük alınmaz. (2441) BARTIN Cihan Kitabhaneslnin yeni tabettiği kanunlar Ticaret Hukuku. Bay Dr. tur. Ernst E. Hirsch. Fiatı 560, cildli 600 kuruş Kanunu Medenî Şerhi 4 üncü cild Bay Gad Franko 300 Haşiyeli Türk Ceza Kanunu Bütün tadillerile birlikte esbabı mucibe lâyihaları ve Adliye Encümenı mazbatalan Derliyen îstanbul C. Müddeiumumî muavinlerinden Bay Cemal Köseoğlu Kanun Karşısında Memur, Bay İ. Tarus Vakıflar Kanun, Nizamname ve Talimatnamesi Orman Kanunu Bavrak Kanunu Polatlı Belediye Riyasetinden: 1 7713 lira 97 kuruş bedeli keşifli pazar yeri inşası 1/5/937 tarihinden itibaren 28 gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Mevcud proje, keşifname ve şartnameyi görmek istiyenler hergün mesai saatlerrnde Polatlı Belediye Dairesinde görebilirler. 3 Münakasaya gireceklerin bu gibi işleri başarmış veya başarabileceklerine dair ellerinde sahibi salâhiyet makamdan tasdikli vesiklan bulun • ması şarttır. 4 İhale 28/5/937 cuma günü saat tam 16 dadır. 5 İsteklilerin 578 lira 55 kuruş muvakkat teminat akçelerile birlikte tayin olunan gün ve saatte Polatlı Belediyesi Daimî Encümenine gelmeleri ilân olunur. (2360) Dünyada birinciliği kazanan Kayseri Şarbaylığından: Kayseride yaptırılması takarrür eden Mezbaha ve Pastırma imalâthaneleri plânları aşağıdaki şartlar dahilinde müsabakaya konulmuştur. 1 Kayserinin hususiyetinin başlıca noktalan: A Senenin valaız üçi eyında yirmi bin sığır kesilerek pastırma yapılacağı ve senede 40 bin kovun ve keçi kesileceği nazarı dikkate alınması ve içabmda tevsiiu^a de. düşünülmesHi B Akar su yoktur. Motör kullanılacaktır. Şehlrde kanalizasyon yoktur. C Bina kârgir olacaktır. D Şehirde elektrik tesisatı vardır. 2 Şartname ve şehrin hususiyeti naran itibare alınarak bir Mezbaha plânı yapılacak ve mezbaha civannda birinci maddenin (A) fıkrasında yazılı 20 bin sığırm pastırma yapılabilmesi için bir pastırma imalâthanesi plânı da ayrıca ilâve edilecektir. Birinci derecede haizi ehemmivet mezbahadır. Mezbaha ve imalâthane plânları ayrı ayn yapılacak her ikisinin bedeli keşfi 200 bin lirayı geçmivecektir. Müsabaka neticesinde birinci gelen plâh sahibine yedi yüz lira, ikinciye iki yüz elli ve üçüncüye yüz yirmi beş lira mü • kâfat verilecektir. 3 Birinci derecede plânı kabul edilen zat ayrıca beş yüz lira ücret mukabilinde hesabat ve keşif ve teferrüatmda plânm tasdikinin kendisine tebliği tarihinden itibaren yirmi gün zarfmda yapmağa mecburdur. 4 Gönderilecek plânlar 1/6/1937 salı günü saat 14 te Belediyede teşekkül edecek hey.ette bulundurulacaktır. Mezkur gün saat 14 ten sonra gelecek plânlar müsabakaya iştirak edemiyecektir. 5 Plânlarm ve hesabatının mühendis veya mimar tarafmdan mezbaha yapı nizamnamesindeki esaslar göz önünde tutularak yapılması şarttır. Plânm kabul tarihinden itibaren azamî yirmi gün zarfmda hesabat ve keşfin ve bütün teferrüatı Belediveve verilmedigi takdirde müsabakadaki mükâ fat ve plân üzerindeki müktesep hakkı kaybetmekle beraber altıncı madde mucitince alacağı mükâkatı da iadeye mecburdur. 6 Müsabakada ikinci ve üçüncülüğü kazanan mükâfatını müsabaka neticesi İlân edilir edilmez ve birinciliği kazanan mükâfatının nısfını plân Vekâletçe tasdik edildiğinde derhal ve diğer nısfını da keşif ücretile birlikte alacaktır. (2384) Bolu Nafıa Müdürlüğünden: Bolu Nafıası için 35 aded mahrutî amele çadırile ayrıca 3 aded de çift satıhlı fen memuru çadırı satm almacaktır, Bu çadırlarm bezleri Bakırköy Bez Fabrikası mamulâtından olacaktır. Muhammen bedel 2020 liradır. 3 mayıs 937 Dazartesi günü saat 15 te Bolu Daimî Encümeninde ihalesi yapılmak üzere 20 gün müddetîe açık eksiltmiye .konulmuştur. Teminatı muvakkatest 151 lira 50 kuruştur. Şartnamesirii görmek istiyenler" Bohı, Ankara, îstanbtd Nafıa Müdürlüklerine müracaat eylemeleri ve ihale günü Encümende hazır bulunmalan lüzumu ilân olunur. (2176) ViKtNG demek emsaüne faik demektir. saatleridir. Her yerde arayınız. 155 birinci mükâtat. îstanbul asliye altıncı hukuk mahkemesinden: Ayşe tarafından kocası Ahırkapıda Cankurtaran mahallesi Saraçhane sokak No. 65 te iken ikametgâhı belli olmıyan Hayrullah aleyhine açılan boşanma davasında: Müddeaaleyhin ikametgâhmın meçhuliyeti hasebile dava arzuhalinin on gün zarfmda cevab vermek üzere ve on beş gün müddetle ilânen tebliğine karar verilmiş ve arzuhalin bir nüshası da mahkeme divanhanesine talik kılınmış olduğundan 937/1870 dosyasma ilân tarihinin ferdasmdan itibaren on gün zarfmda cevab verilmesi lüzumu ilân olunur. (32244) SÜT MAKiNASI Bolu Nafıa Müdürlüğünden: Bolu Nafıa atölyesine muktazi bir torna tezgâh, oksijen kaynak ve dökmeci tf.kımları ve teferrüatı 1482 lira 20 kuruş muhammen bedelle 3 mayıs 937 tarihinin pazartesi günü saat 15 te Bolu Encümeni Daimisinde ihale edilmek üzere 20 gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. Bedel haddi lâyık görüldüğü takdirde ihalesi yapüacaktır. Teminatı muvakkatesi 111 lira 16 kuruştur. Şartnamesini görmek istiyenler Bolu, Ankara, îstanbul Nafıa Müdürlüklerine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. (2177) ISTANBUL. Tola'Bf GALAT* ZIRAT PERŞEMBE PAZARI 6i Istaobul • Tel»»on ' 41106 Havalar ısınmağa başladı YAVRUNUN YENi ANKARA Birahanesinde tahh idaresinde erbabı zevkin musikl ihtiyacını tatmin etmek üzere yeniden açılmıştır. Teşrif buyuracak zevatın memnun kalacaklan şimdiden arzolunur. Sirkecide istasyon yanında I Devle» Dcmiryolları İşletme Umum Müdürlügiinden | El, ayak, koltuk terlerini kesen nahoş kokuyu gideren yegâne sıhhî pudradır. İNGİLİZ KANZUK eczanesi BEYOĞLU İSTANBUL Kiralanacak Kuyruklu veya yarım kuyruk u (a queue ou demiqueue) olanların 1057 numaralı posta kutusuaa (Ga lata) müracaat etmeleri rica olunur iYi BiR PiYANO LAKSOJENTabiî mUshll Barsaklan tamamile temizliyen tabiî ve nefîs müshil çikolatasıdır. Fennin harikası olan bu tabiî çikolata alınması en kolay ve en iyi bir müshildir. Tansyonlan yüksek hastalara, kadınlara ve küçük yaştaki çocuklara itimadla verilir. En küçük yaştaki çocuklar LAKSOJEN'i çikolata gibi lezzet ve işuha ile yerler. Bütün eczanelerden arayınız. Eskişehirde bulunan idaremize aid hastane ile talebe pansiyonunun bir senelik ihtiyacı olan aşağıda yazılı (44) kalem bakkaliye erzakile (7) kalem et, ciğer, işkembe, paça gibi yiyecekten ibaret 2 grup malzeme her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 13/5/937 perşembe günü birinci grup saat 15 te, ikinci grup 15 V ta ve her grup hizasında yazılı muhammen bedeller üzerinden f e kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. Bu işe girmek istiyenlerin birinci grup için 514 lira 20 kuruş ve ikinci grup için de 545 lira 82 kuruşluk muvakkat alarak tedavi ediniz. teminat ve kanunun tayin ettiği vesikalarla Resmî Gazetenin 7/5/936 T. 3297 No.lı nüshasında intişar etmiş olan taümatname dairesinde alınmış vesika Zayi Fatih Malmüdürlüğünden alve teklif mektublarını muhtevi zarflann eksiltme günü saatinden bir saat dığım maaş cüzdanımla mührümü kayevveline kadar Komisvon Reisliğine teslim etmeleri şarttır. Bu işe girmek istiyenler bu işe aid şartname ve mukavele projelerini Haydarpaşada Komis bettim. Yenisini alacağımdan hükmü Mükerrem yonundan, Eskişehirde Hastane operatörlüğile Talebe Pansiyonu Direktörlü yoktur. ğünden parasız olarak tedarik edebilirler. Grup 1 Yağ, pirinç, şeker, makarna, un, fasulva, nohut gibi (44) kalem bakkaliye erzakı muhammen bedeli 6855 lira 97 kuruştur. Grup 2 Koyun eti, sığır eti, dana eti. kuzu eti, paçalık ayak, kara ciğer, işkembe muhammen bedeli 7277 lira 50 kuruştur. (2363) Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Devlet Demiryollarmın Haydarpaşa limanı dahilinde eski rıhtım binasınLeklergo Apt. Muayene 4 ten sonra da 4 numaralı yazıhane aylığı 1000 kuruşla ve 4 numaralı ambardan müfrez Cumartesi fakirlere iki yazıhaneden biri 2615 kuruş diğeri 800 kuruşla açık arttırma ile ve liman Tel: 43924 binasında 23 numaralı oda 1355 ve 25 numaralı oda 1600, 25 26 numaralı odalar 3200 kuruş ve üç bölmeden mürekkeb 11 numaralı daire 2650 kuruş BAYANLAR aylık muhammen bedelle pazarlık suretile bir sene müddetle kiraya veri leceklerdir. Arttırmalan ve pazarlık 6/5/937 de saat 15 te Haydarpaşa İş Sizi çil ve lekelerden letme Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliblerin yevmi mezkur ve saatte muhammen kira bedelinin % 7,5 nisbetindeki muvakkat teminat akçesi ve gereken kanunî ve«saikle beraber mezkurtarır. kur gün ve saatte müracaatleri ilân olunur. (2252) Bazan musallat olan bu mliz'ic hali, uyku ve rahatınızı kaçıran kuruntuyu: E VH A M Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 1 Yüksek Mühendis mektebi binasının bulunduğu arsa dahilinde yaptırılacak «214296» lira «7» kuruşluk keşif bedelli pansiyon binası inşası ve tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususî ve fennî şartlar. pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi. tahlili fiat cetveli. B Mukavele projesi. C Baymdırlık işleri genel şartnamesi D Plân ve projeler. İstekliler bu şartnameleri ve evrakı «11» lira bedel mukabilinde Mekteb idaresinden alabilirler. Eksiltme 7/5/937 tarihine musadif cuma günü saat 15 te Gümüşsuyunda 3 Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki Arttırma ve Eksiltme Ko misyonunda yapılacaktır. Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin «11965» lira muvakkat teminat 4 vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaİan haiz olup getirmesi lâzımdır. A Nafıa Vekâletinden almmış yapı müteahhidliği ehliyet vesikası. B «50000» liralık iş yaptığma dair Nafıa Vekâletince tasdikli vesika. C 937 yılına aid Ticaret Odası vesikası. Eksiltmiye gireceklerin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması 3 veya bunlardan birinin fennî mes'uliyeti altında işin yapılacağını ve inşaat müddetince işin başmda bulundurulacağmı taahhüd etmesi lâzımdır. Teklif mektubları yukanda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ev6 veline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumile iyice kapatılmış bulunmasi şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2143) KARDOL 15 20 damla Dr. Suphi Şenses idrar yolları hastalıklan mütehassısı FAZIL ÇİL İLÂCI Edirne Kimyager Fazıl Betonarme Köprü Inşaatı Muhammen bedeli (475129,70) lira olup eksiltmesi feshedilen 50 bin ton Kriple Alman maden kömürü 17/5/937 pazartesi günü saat 15,30 da pazarlıkla Ankarada İdare binasında satm almacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin (22755,19) liralık muvakkat teminatla kanu nun tayin ettiği vesikaİan, Resmî gazetenin 7/5/936 G. ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde almmış vesikayı hamilen ayni gün muayyen saatte Komisyon Reisliğine müracaatleri lâzımdır. Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinde görülebilir. (2413) Sahib ve Başmuharririi Yunu» Müdüru: Hikmet Munif Nadı Ümumi netfriyatt idare eden Yazı /jlert Cumhunyet mafbaan Talib zuhur etmediğinden ihalesi yapılamamış olan (34.000) lira keşif bedelli Sinob Vilâyetinde Sinob Ayancık yolu üzerindeki Karasu Betonarme köprüsü inşaatınm kapalı zarf usulile yeniden eksiltmesi 17/5/1937 tarihine musadif pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekâletinde Şoseler ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasmda yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak «170» kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden verilecektir. Muvakkat teminat «2550» liradır. Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin yol ve köprü inşaatı yaptıklarına dair müteahhidlik vesikasmı ibraz etmeleri meşruttur. Teklif mektublarının 17/5/1937 pazartesi günü saat 15 e kadar Komisyon Reisliğine verilmesi lâzımdır. «1048» (2387) Nafıa Vekâletinden:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle