13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET I Mayıs 193Î GÜNÜN BULMACASI 1 1 2 3 4 5 « 7 8 9 (Jjağrılar, konferanslar, kongreler) Son zamanlarda Vekâletten müsaade alınmasına lüzum mevcud olmadığı zannile bir takım tıbbî müstahzarların pivasava çıkarıldığı görülmektedir. miisameresi Bu müstahzarlardan bir kısmı 1262 numarah kanuna ve kanundaki tarife uyKabataş Lisesi Mezunlar Bırliğinden: gun ilâclardan oldu.ğu için bunlarm izin alınmadan satılması doğru değildir. Birliğimiz 1 '6 1937 cumartesi gunu akşaBinaenalevh bu şekilde pivasava çıkarılmış olan müstahzarların her birisi Operatör mı saat 21 de Şişli Halkevinde bir toplantı hakkında bir karar verilmek üzere aşağıdaki hususların dikkat nazarına alıntertib etmiştır. Bu toplantıda operator Dr. ması icab eder: Sırrı Alıçlı (Evlenme tetkıkleriı mevzulu 1 Türk kodeksinde yazılı komprime ve tablet ve pastillerin veyahud Doğutn ve kadın hastalıkları bir konferans verecek ve Kabatas Lisesi tamütehassısı mahlullerin ampul halinde ve kâffesinin hususî bir ambalâı dahilinde olarak lebesi tarafından garb musıkısinden seçüCağaloğlu. Nuruosmaniye caddes satılı«a cıkarılması caizdir. Bunlar için avnca ruhsatnameve lüzum voktur. miş parcalar calınacak ve zeybek oyunu oyNo. 22, Mavi yap] 2 Türk kodeksinde bulunmıvan gerek basit ve eerek mürekkeb mah^ nanacaktır. Davetıye yoktur. Toplantı herkese açıktır. Telefon 22638 lul ve komprimeler müstahzarlar kanunu mucibince tıbbî ve ispencivarî müstahzarlardan addedilir. Bunlar icin ruhsatname almak zaruridir. Yalnız bunlardan muhtelif pozlarda ampul veva komprimeler için yalnız bir ruhsatnarae alınrr.ası kifavet eder. 3 Ruhsatnamelerin alınma1;! için bir av mühlet verilmistir. Bu müddet zarfında mahsus kanunu mucibince ve usulü dairesinde müracaat edılerek muameleve konulmus olan müstahzarların muamelenin nihayetine ve bir karar verilincive kadar satılmaları caizdir. Kaza Köv Mevkii Cinsi Dönüm Tarihi No Borclu Hududu l r 4 İkinci fıkrada vazılı tarzda vaptıkları: ruhsatnameve tâbi hazır Geb" ° "nan Tarla 1 4/1/1299 178 Darıca İs Emine Abdulilâc adedi cok miktara baliğ olan büvük lâboratuarlar icin ruhsatname almak lâm mahal lah ve yol. üzere verilen mühlet VekâMin tensibile temdir olunabilir. lesi Eşref 5 Verilen mühletlerden sonra gene ruhsatnamesi alınmamış müstahkızı Emıne zar evsafmda hazır ilâclar bulunduğu takdirde bunlara vazıyed edilerek âmilKışbağları » 1 4/1/1299 477 » Todoruğlu leri hakkmda takibat vapılacaktır. Mehmed Ağa 6 Müstahzar imal eden lâboratuarlarla bunları toptan satan ecza deyol. polan bu tamime ıttıla hâsıl ettiklerinden itibaren bir hafta zarfında ellerin» » Gölçeşmesi » 1,2 4/1/1299 472 » Abdullah Be de ruhsatnamesi alınmamıç her nevi komprime. ampul veya mahlul vesair şerakli Dimitri killtrdeki hazır ilâcların miktannı ve isimlerini bildiren bir listesini mahal> . • Ağıldere Bağ 2 1/2 '1297 226 » Setrek vol Ab lin en büvuk Sıhhat Memuruna imza mukabilinde tevdi eyliveceklerdir. dullah Tema 7 Bu müstahzarları imal eden lâboratuarlar tevdi ettikleri bu listeve vol Hacı Ruhazır ilâcların formüllerini de bağlıyarak imza ve mühürleri altında tasdik siye ederek göndereceklerdir. » Çelebioğlu , 400 Z 4/1/1299 462 , Avşe Mehmed 8 Kodekste vazılı müstahzar vazivetinde olan hazır ilâcların imalinkuvusu u s t a inci yol den Vekâletin; lâboratuar sahibleri tarafından malumattar edilmesi icab eder. » > Tasliman » 1 1/2/1297 330 » Sarıbüâ<;' KâBunun için her yeni hazır ilâc yapmak istiven âmıller yapacakları bu ilâcın , mile Ali Dayı isim ve formülünü bir i?tıda ile Vekâlete bildırirler. (2451) Ayşe 2814 savıh kanun hıikümlerine gdre borcunun taksitlendirmeve tâbi ol iuğu kendisine ihbar edildiği halde kanunî miadı içinde borcunu taksitlendirKöylü, Şehirli, işçi Zabıtan mive vanasmıvan ismi vukanda vazılı borclunun teminatım satılığa arzettik. 1 Herkes, memnuniyetle Bugünden ihbaren kırk bes gün sonra 8/6/937 tarihinde saat on dörtte mu vakkat ihalesi on bes gün sonra 23/6/937 tarihinde kat'î ihalesi vanılacağın dan taliblerin doğrudan doğruva veva diğer mahallerdeki şubelerimiz vasıtasile müracaatleri ve vüzde vedi buçuk pev akçesinin tedivesi ilân olunur. Kat'î ihalevi vaptırıp vaptırmamakta Banka muhtar olduğu gibi kat'î ihaleye kadar borolu borcunu faiz ve masraflarile birlikte öderse muamelenin fesh ve iptal edileceği ve müşterinin pev akçesini istirdattan başka bir guna tıras bıçaklanm kullanıyor hak mutalebesinde bulunamıyacağı. Bankadan ba«ka ipotek sainibi alacaklılarla diğer alâkadarların gavri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarınf evrakı müsbitelerile virmi gün içinde Gebze Ziraat Bankasına bildirmeleri markasım tercih edıniz. aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından haric kalacaklan. Teminat cinsleri tapujcaydile muharrerdir. Aksi hal vukuunda Bankaca hiçb ; r mazeret ve iddia kabul olunmaz. (2428) Ankara ve İstanbul telsizleri ihtiyacı olarak İstanbul pivasasmdan almacak 166 kalem hırdavat malzemesi açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 11/5/1937 salı günü saat 14 te İstanbul Yenipostane binası birinci katta İs tanbul P. T. T. Müdürlüğünde müteşekkil Alım Satım Komisvonunda va1 Gönen kasabasınm hali hazır haritalan Nafıa Vekâletinin matbu fennî pılacaktır. Muhammen bedeli 1185 lira muvakkat teminat 88 lira 88 kuruşsartları dairesinde vaptırılacaktır. tur. Taliblerin sartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarım yatırmak 2 Haritalan yaptırılacak saha «150» hektar meskun «50» hektarı gayriüzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük idarî kalemine müracaatleri. meskun olmak üzere «200» hektardır. (2331) 3 Muhammen bedel meskun verlerin hektarı «18» liradan gayrimeskun yerlerin hektarı «13» liradır. 4 Acık münakasa ile ihale 15 mavıs 1937 tarihine musadif cumartesi günü saat 10 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. (2397) Denizyolları İsletmesinin Marmara hattı postalarınm 937 senesi navlun tarifesinde bu kere mühim tenziîât vapıldığı gibi ayni veçhile Marmara havzasmda bu vapuıiarla gelen ve mütekabilen giden mallara münhasır olmak üzere vükleme ve bosaltma işleri icin İstanbul Liman İsletmesinden verileKadıköv H. Paşa Yalova Adalar ve Anadolu hatlarma işliyen vapurcek nakil ve cer vasıtalarmm tarife ücretlerinin de vüzde elli indirildiği ve ların kahve ocakları mültezimliği 1 haziran 1937 tarihinden itıbaren bir sene ton basma alınmakta olan on kurusun da bes kuruşa tenzil edildiğı alâkada muddetle açık arttırma ile ihale edilecektir. (2465) Arttırma 14 mayıs 1937 cuma günü Akav Şefler Encümeninde saat 15 te rana ilân olunur. başhvarak 16 dat ihalesi yapılacağından isteklilerin şartnamevi görmpk üzere • • • hergun Isletme Şefliğine ve arttırma için de 7e 7,5 güvenme paralarıîe EncüH mene g e l m ^ l e r ı . 3/5/1937 tarihinden itibaren Gaîatada sabık Merkez Rıhtım hanı zemin katına nakledileceği ilân edilen Galata Muamelât gişemizin nakli 10/5/937 tarihine bırakılmıstır. (2448) P A R AL A R Ahs 2 620. Sterlin S 123.50 Dolar Frank 113. 4 120. i Liret 6 80. Belcika Fr. 6 Drahmi 19. 570. tsvicre Fr. "t 20. Leva 8 63. 1 Fiorin 70. Kron Cek 21. Sîlin Avusturva lt 25. Mark Zloti 20. Soldan sağa: 1 Tıbbi ders gorulen yer. 2 Çocuk Peneo 21. doğurtma sanatı, yanardağdan fırlıyan. 3 I,ev 12. San'at edatı, kabadayılar. 4 Arabca «diDinar 48. ğer», Iran dilmde «yeni». 5 Ince ve zarif, Kron tsvec 30. alfabede bir harfın okunuşu. 6 Aşağı doğ AT*ın in?57. ru gidilen, zevk. 7 Bir edat, gayret, İngi253. liz alfabesinde bir harfın okunuşu. 8 Banknot Ç E K L E B Fransızca «deli», ok onunla atılır. 9 Bir ot, kafa. 10 Vücudümüzun bir parçası, cilAcıhs veli. 625.50 Lonrda Yukarıdan aşağıya: 0.7919 1 Yunanistanın meshur bir şehri, rl VewYork 17.68 yaziyede kullanılan bir harf. 2 Islâmi Parîs 15.0280 IVIilâno yetteki dört mezhebden birinin şefi. 3 4.6830 Nota, bir ırk, büyük. 4 Bir emır, bir şeyin Briiksel diğer şey üzerinden geçerken bıraktığı te | Atina 87.37 sir. 5 Fasta meşhur bir yer, rütubet, fran ' Cenevre 3.4525 sızca <ıbiz». 6 Ha! edatı, bir musiki âleti. Sofva 63.9488 7 Cem edatı, hersey onun içine konur. 1.4435 Amsterd. 8 Atesten çıkar, kurunun yanında o da 22KS10 Prae yanar. 9 Yol, işaret sıfatı. 10 ince ve Vivana 4.*>r"n terbiyeli. , Madrid Evvelki bulmacamn halledilmiş şekli Rerlin 1.ÎM588 2 3 4 ft « 7 ^ M ıo Varsova 4.1710 Bııdaoeste 3.9R10 1 I S A İ NİCİt L B 1O7.4?<JO Biikres 2 1K NİU • İRİAİH 34.779S Belsrrad 3 Yokoîtama 2.74fi4 • İAİŞİAİR • İ A İ F İ İ 24.10'î Moskova 4 K A RİAİN L IİK • İN Stokholm 31025 6 İ S L U Ş İ A K!B E S HA M 6 MİBİB K I Y Arıins ts Bankası nama 9.80 B UİB • İR A K A M Anadolu Sm. 8 A LİAİM AİN MİAİÇ 23.75 % 60 vadeli * RİUİS 14.20 Aslan Cimento NİA Z A R İ tSTtKRAZLAR AİS A B •IÇİE L N Acılış i Türk borcu I Pesin > > 1 Vadeli 20.20 > n Vadeli 19.90 Kabataş mezunlarının bir Ergfani 95. • • • 1 • • 0 İst. Borsası 30/4/937 Safas 626. 126. 113. 125. 84. 22. 578. 23. 66. 75. 23. 28. 23. 24. 14. 52. 32. 1058. 254. Kanams 626. 0.7896 17.6325 15.0225 4.6785 87.30 3.4492 63.8975 1.4415 22.6625 4 2r>0 13.8175 1.9664 4.1R75 3 977? 107 3482 34.345 2.744? 24 195 3.10 Kananı« 9.80 23.75 14.15 Kapanış 20.225 19.90 95. Kapalı Zarf Usulile Eksiltme tlânî Denizli Belediyesinden: 1 Eksiltmiye konan iş: Denizli Belediyesine aid mezbaha ve müşfe'milâtı inşaası (Keşif bedeli (12797 lira (66) kuruştur.) 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak gunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Bayındırlık işleri genel şartnamesi D Tesviyei türabiye, şose ve köprüler insaatına dair fennî çartnamS E Hususî şartname F Metraj cetveli, keşif cetvell G Proje. İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Denizli Belediye Reisliğinde inceliyebilirler. 3 Eksiltme 8/4/1937 tarihinden itibaren otuz gün olup 7/5/1937 tarihinde cuma günü saat 16 da Denizli Belediye dairesinde teşekkül edecek Beledive Encümeni huzurunda yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmive girebilmek için isteklilerin (975) lira muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup Belediye Encümenine göstermesi lâzımdır. A Nafıa Vekâletinden 1937 senesi yapı işleri için alınmış müteah hidlik vesikası. B Ticaret Odası vesikası C Teklif mektubları vukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Denizli Belediye dairesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektr. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumile kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. (2012) • • • • • 1 •• • • • • • • Hereke Haftası! Fırsat kaçırmadan Herekenin nefis kumaşlarmı almağa koşunuz. YERLİ MALLAR PAZARLARI YALOVA KAPLICASI lMAYISTA AÇILDI Akay İşletmesi Direktörlüğünden: Mayıs ayı zarfında kaplıcanın otel ve banyo ücretlerinden \üzde «Kîrk» tenziîât yapılmıştır. Tabldot yemek 60, kahvealtı 20 kuruştıir. Mayıs ayı zarfında: Bir gün bir gece veyahud iki gün bir çece kalmak üzere komple biletler de dahi tenziîât vardır. tki Bir Kişilik Vapur, otobüs. bir banvo, iki öğle ve bir aksam yeKişilik meklerile sabah kahvaltısı ve bir gece O T E L 870 Vapur, otobüs, banvo, bir öğle ve bir akşam yeme460 ğile bir kahvaltı ve bir gece otel 750 Mavıs avı içinde her hafta cumartesi günleri saat 13,30 400 Yalovaya bir da vapur kaldırılacaktır. KAT'Î LiKiDASYON ş • • • S TA V Ri Di S Tuhafiye mağazası 5 Mayıs Çarşambadan itibaren ve Beyoğlunda Tokatlıyan karşısında YALNIZ 15 GUN İÇİN Bütün stoklarını u • • • • •lu 1 • • Müstahzarat Lâboratuarları Sahiblerinin dikkat nazarına v. 40 T E N Z i L A T L A elden çıkaracakbr. • İstanbul Sıhhat ve İçtîmaî Yardım Direktörlüğünden: Zeytinburnunda satılık arsa ve hangarlar istanbul Ziraat Bankasından: Bankamızın malı olan Zevtinburnunda bir tarafı çimento ve diğer tarafı Zevtınburnu fabrikaları arazisi ve bir tarafı îstanbul caddesi ve diğer tarafı Msrmara denizile mahdud ve her türlü bina ve fabrika insasma müsaid 6552 metTo murabbaı arazi. üzerinde mevcud üç hangar ve iki oda bankamızca pazprlık suretıle satılığa çıkarılmıştır. Satıs bedeli pesin veya bankamızca kabul edilecek şekilde taksitle ödenecektir Taliblerin fiatla tedıye şartlarını ihtiva eden teklif mektublarmı ni havct 15/5/937 tarihine kadar bankamıza göndermeleri ve daha fazla izahat alr^ak istivenlerin subemize müracaatleri ilân olunur. (2119) RIZA UNVER Türkive Ziraat Bankası İstanbul Şubesinden: Bu akşam P A R K otelinde SARi BARABAS? numaralarına başlıyor. Arjantinli muganni S C A L O N ' u n muvaffakiyeti devam ediyor. İstanbul Barosu Başkanlığından: Baromuzun 997 kütük sayısında adı yazılı ve Eminönünde Yelkenci hamnda a\ ukat Ali Şevket Erkün iki ay muddetle ve gene Baromuzun 1286 kutük styısında adı vazılı ve Meydancık. Adliye karşısı Büvük Kmacivan hanında avukat Hikmet Tekçe bir ay muddetle avukatlık yapmaktan menedılmisler ve keyfiyet İstanbul C. Müddeiumumıliği tarafından 27/4/937 tarihinde clâkadar makamlara tamim edılmiştir. Sıvas İli Bayındırlık Direktörlüğünden: 25/5/937 cumartesi günü saat 12 de Sıvas Vilâyet Daimî Encümeninde ihale edilmek üzere 22476 lira 70 kurus keşif bedelli Sıvasta vapılacak Vali evi in^a?tı kapalı zarf usulile 24/4/937 den itibaren tekrar eksiltmive konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri keşif. proje vesair evrakı Vilâvet Encümeninde her zaman görülebilir. Muvakkat teminat 1857 lira 53 kuruştur. isteklilerin müteahhidlik vesikası göstermeleri ve bir taahhüdde en az 15.0"0 liralık bina ve buna benzer insaatı ivi bir surette vapmış olduklarım isbat evlemeleri şarttır. İstekliler teklif mektublarmı 25/5/937 cumartesi günü saat on bire kadar Vilâyet Daimî Encümenine vermeleri lâzımdır. (2402) Babanakkas Vakıf Kaymakamlığından: 29/3/937 tarihinde ihale edilen Vakıf çayırına haddi lâyıkile görülemediğmden bir hafta muddetle temdid edilmis olduğundan alacaklılar 6 mayıs 937 perşembe günü Çatalca Vakıf İdaresine müracaatleri ilân olunur. (2456) POKER Siz de POKER PLAY İstanbul Posta T. T. Vilâyet Müdürlügünden: Sıvas İli Bayındırlık Direktörlüğünden: 24/4/937 gününde kapalı zarf usulile ihalesi mukarrer bulunan 14284 lira 42 kurus kesif bedelli Kovulhisarda vapılacak beş sınıflı ilk mekteb insaatına talib cıkmamasmdan dolayı eksiltme kanununun 40 ıncı maddesi mucibince 24/4/937 den itibaren bir av içinde pazarlıkla ihale edilecektir. Muvakkat teminat 10 071 lira 33 kuruştur. Proie ve keşifler her zaman Nafıa Dairesinde görülebilir. İsteklilerin müteahhidlik vesikası ibrazına ve en az 10 000 liralık bina ve buna benzer iş vapmış olduklarım isbat evlemeleri lâzımdır. (2403) Gönen Beledîvesinden: İstanbul Deniz Ticareti Müdürlügünden: Devlet Basımevi Direktörlüğünden: Metresi Muhammen Pev akcesi fiatı 'r 7.5 Lira Lira Kitab kaplığı bezi 3000 1980 148.5 Basımevindeki nümuneye göre acık eksiltme ile satın almacak kovu laciverd renkte ve 0.90 santim eninde kitab kaplık bezin 19/5/1937 çarşamba günü saat on beste Basımevi İdare Komisvonunda acık eksiltmesi vapılacaktır. İsteklilerin muavyen gün ve saatten evvel pev aVrni^rini Devlet Basımevi veznesine vatırmaları gerektir. Şartnamesi Ayniyat Seflığinde görülebilir. (2463) Akay İşletmesi Müdürlügünden: istanbul Liman Işletme Idaresinden: İstanbul Telefon Direktörlüğünden: Türkiye Cumhuriyet İstanbul Nafıa Müdürlügünden: Merkez Bankasından: 645 kuruşluk safi kânn, Merkez Banvan V ca y İ Ü b a r e n K [ ^belerimizce ve bulunmım a v ) s t n Z i r İ ? } ^ ™ ^ Bankası 5 ube veva sandıklarmbaşlanacağı ilân olunur. (2477) İCİn v e r i l m e s i hisse Bevoğlunda Tomtom sokağmda santralımız binası ittisalindeki arsada yapılacak duvar. demir kapı. parmaklık vesaire pazarlığa konulmuştur. Pazarhk 6/5 'D37 perşembe eünü saat 15 te Direktörlüeümüz merkez binasmda toplanacak Alım Satım Komisvonunda yapılacaktır. Muhammen bedel 442 41 lira ve muvakkat teminat 33,23 liradır. Şartname ve keşifname Levazım Dai remizde görülebilir. '2434) 3/5/937 pazartesi günü saat 15 te İstanbul Nafıa Müdürlüğünde *1300» lira kes'f bedelli Havdarpasa Nümune hastanesi garaj binası ikinci kısım inşaatı pazarlıkla eksiltmive konulmuştur. Mukavele. eksiltme, Bavındırlık isleri genel şartnameleri. proje, keşif hulâ<;q^;le buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. Muvakkat teminat «98» liradır. İsteklilerin en az »1000» liralık bu iş* benzer iş vaptığına dair göstereceği vesika üzerine Nafıa Müdürlügünden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (2429)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle