09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 1 Mavıs 1937 Kongreyi Birlik ikinci reisi Hasan Fon Nöyrat'ın Roma seyahati ve Avusturya Alman itilâflarına sadık Gazetemiz tarafından tertib edılen büBu hafta millî küme için seyahat etmck Tahsin açmış ve bundan sonra riyaset dıRoma 30 (A.A.) İyi malumat kalacaktır. Fakat bütün memleketlerle ve sırası Ankara takımlarına düşmüş bulun yük güreş müsabakalarına yarın Güneş vanı seçimi yapılmıştır. Sabanın riyaseti alan mehafilde beyan olunduğuna göre, bilhassa komşularile arasındaki bağlan maktadır. Genclerbirliği bugün burada kulübünün Kumkapı şubesinde devamla altında toplanan kongrede evvelâ ıkinc Alman Hariciye Nazırı fon Nöyrat'ın kuvvetlendirmeğe karar vermiştir.» Taksim stadyomunda Beşiktaşla, yarın neticelendırilecektir. Güreş müsabakala reis Tahsin bir senelık mesai raporunu oRomayı ziyareti programında hiçbir de Kont Ciano • Kral Zogo mülâkatt r Kadıköy stadında Fenerbahçe takımile nndan e\ vel mutad olan tartı işi saat kumuş ve bir sene içinde geçen hâdıselerğışiklik yoktur. Fon Nöyrat 3 mayısta oynıyacak, Ankaragücü de bugün Izmir 10 la 11 arasında yapılacak ve karşılaşTiran 30 (A.A.) İtalyan HariciIe hesab vaziyetini bildirmiştir. Romayı ziyaret edecektir. de Üçokla, yarın da Doğansporla karşı malara tam saat on ikide başlanacaktır. ye Nazırı Kont Ciano, dün Kral Zogo Bundan sonra rapor üzerinde müzakeDr. Göbels'in bir nutku Ia|acaktır. Bu haftaki müsabakalar, her sıkletin ile 2 saat kadar konuşmuştur. Nazırın şereler olmuştur. Bu müzakerelerden BirliBerlin 30 (A.A.) Dün akşam İtalPrens Nikola ve karısı refine bir gala ziyafeti verilmiştir. Bu Genclerbirliği takımı puvan itibarile birincisi tayyün edınciye kadar devam ğin esbak idare heyeti tahsildarı uhdesinyan gazeteleri şerefine verilen bir ziyaziyafette Arnavudluk Başvekilile kabine millî küme içinde en iyi vaziyette olan edeceğınden bir müsabık birkaç güreş Romanya sarayını bir müddet dediko de 102 liralık bir paranın kaldığı anlaşıfette nutuk söylıyen doktor Göbbels, ezazası, sefirler heyeti ve birçok zevat habir takımdır. Ankaralı çocuklar bu iyi yapmak mecburiyetinde kalacaktır. Bu dularla çalkalandıran hâdise artık ka lıyordu. Bunun üzerinde bazı münakaşacümle demıştir ki: zır bulunmuştur. İki memleketin Haricivaziyetlerini sırf şansla temin etmiş değıl sebeble yarınki müsabakalarda idmanlı ol panmıştır. Prens Nicolas, beş günden lar yapıldıktan sonra İstanbul ve Galata « Bu ziyaretiniz Almanya ile İtalye Nazırı arasında samimî nutuklar teati dirler. Gerek Ankarada ve gerekse Izmir mak, nefesini uzun müddet kaybetmemek beri, Nicolas Brana ismini almış ve zev gümrüklerinin tevhidile bugün hâsıl olan yayı birbirine bağlıyan an'anevî dostlu edilmiştir. deki maçlarda elde ettıkleri neticeler bi meselesi oyun bilmek, onları tatbik ede cesile beraber Viyanaya yerleşmıştir. vaziyet üzerinde görüşülmüş ve bunun üğun yeni bir tezahürüdür. Bu ziyaret te Prens Nicolas'nm Romanyadan hare zerinde muhtelif münakaşalar olmuştur. rincilikle namzed takımları düşündürecek bılmek kadar büyük rol oynıyacaktır. İkinci mülâkat bütün dünyaya ve aynı zamanda Al derecededir. Yarınki güreşlerin bilhassa millî takım keti o kadar gizli tutulmuş ve buhususta Bu münakaşalardan şu vaziyet anlaşılıTiran 30 (A.A.) Kont Ciano, buman ve Italyan milletierine kat'iyetle Millî küme için Ankara seyahatinı yap azaları tarafından dıkkatle takib edilece o kadar iyi tertıbat alınmıştır ki, beynel yordu: bildirecektir ki, Roma Berlin mihveri gün Kralla ikinci bir mülâkatta bulun mış olan Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı oyun ğmı zannedıyoruz. Çünkü malum olduğu milel nizamat mucibince, Prensin bindiği 1 Gümrüğün yeni vaziyette mua sağlamdır ve devamlıdır. Avrupa vazi muştur. Gazeteler, İtalya Dış Bakanının culardan bazılannın kulağımıza çalınan üzere bu turnuvada birincilik ve ikincilik tayyarenin muvasalat saati Vıyana tay yene memurlarının adedi azalmış ve ih yetini en kısa bir tarzda telhis etmek için ziyaretine uzun makaleler tahsis etmek • mütalealarına göre Genclerbirliği takımı derecelerini alacaklar, bilâhare tertib e yare istasyonundan bile gizlenmiştir. Bu tiyacı karşılıyamaz hale gelmiştir. unu söyliyebilirim ki , bugün Avrupada tedirler. enerjik olduğu kadar güzel futbol oynı deceğimiz tevziı mükâfat merasimi mü nun neticesinde de Prens, tayyareden 2 Tetkik servisine lüzum yoktur. şuurlu milletlerle bolşe^zm arasında ta Kont Ciano Berata gitti yan mütecanis bir teşekküldür. Takımda nasebetile millî güreşçilerimizle karşıla iner inmez polis refakatinde merkeze ka Ankarada bir Tetkik Bürosu varken İs rihî bir mücadele vukua gelmektedir. Tiran 30 (A.A.) Kont Ciano, dar gitmeğe ve nizama muhalif hareke tanbuldaki işi müşkülâta sokmaktan başki ferd itibarile temayüz eden oyuncula şacaklardır. Eğer milletlerimiz bütün milletleri tehdid dün İtalya ile Arnavudluk arasındaki sitmden dolayı para cezası vermeğe mec ka birşeye yaramamaktadır. rın her hatta serpiştirilmiş bulunması AnYarınki güreşlerin millî takım azaları eden bu tehlıkeden kurtulmuşsa, İtalyan yasî ve iktısadî münasebetler hakkında karahlan müdafaada olduğu kadar hü kadar Güreş Federasyonu rüesası tara bur kalmıştır. 3 Veznedarların adedi azdır. Di milleti bunu Duçeye Alman milleti de Kral Zoğo ile uzun bir mülâkat yapmışPrens Nicolas ve zevcesinin refakatin ğer kişelerin de açılması lâzımdır. cumda da kıymetli bir varlık haline ge fından da dikkatle takib edileceğini umuFührere medyundur.» tır. tirmektedir. İstanbul sporculan bunların yoruz. Çünkü bu turnuvaya Istanbulda de «Demir muhafızlar» dan bir yüzbaşı 4 Beyanname almak için memurlaAvusturya Hariciye Nazırımn İtalya Hariciye Nazırı, bu mülâkattan arasmda yalnız Kadri ile İhsanı tanırlar. güreş sporile uğraşanlann en mütemayiz bulunuyordu. Yolcular, doğruca Emper rın sürati kâfi gelmemektedir. beyanatı yal oteline inmişler ve dairelerine çekil sonra tayyare ile Berat'a hareket etmiştir. Galatasarayın «ski sağ muavini Kadri bu simalan iştirak etmiş bulunmaktadırlar. Bütün bunlar üzerinde yeni idare heViyana 30 (A.A.) Salâhiyettar Burada imtiyazları İtalyaya verilmiş olan takımda gene sağ muavin oynamaktadır. Bunlar arasmda millî güreş takımına gir mişlerdir. Prens, gazetecileri, bütün ısrar yetinin teşebbüslerde bulunmasına karar bir membadan öğrenildığine göre, Guido petrol madenleri vardır. Eski İzmirli ve sonradan eski Fenerbah meğ veya namzed olmağa lâyık olanla larına rağmen kabul etmemiş ve beya verildikten sonra diğer bazı mâzakereler schmidt parlamentonun Hariciye encü Roma 30 (A.A.) Siyasî italyan çeli Ihsan da kendisini görmeğe ahştığı rı seçmek veya mimlemek için kendilerine nat vermemiştir. cereyan etti ve yeni idare heyeti seçimimeninde Venedık görüşmeleri hakkında Prens Nicolas'nm Bükreşten ayrılışı ne geçildi. mehafilinde, Tiran konuşmalan esnasın• mız merkez muavin mevkiinden aynlarak mükemmel bir fırsat düşmüş bulunmaktaizahat verirken ezcümle şunları söylemişçok hazin olmuştur. Kendisini, tayyare da hiçbir yeni anlaşma yapılmadığı kat'î bu takımın müdafileri arasmda yer almış dır. Heyeti umumiye Hasan Tahsinin ri tir: istasyonuna kadar zabitan teşyi etmiş ve olarak beyan olunmaktadır. bulunmaktadır. Bu iki oyuncunun mevcuyasti altında bir idare heyeti seçilmesine Fakat yannki güreşlerin millî takım ahatta bu teşyi bile pek gizli cereyan etdiyeti de bugünkü maçı oldukça alâka zaları ve Federasyon rüesasmdan ziyade karar vererek saat 20,30 da dağıldı. V verici bir mahiyete sokmaktadır. Çünkü turnemizde finale kalmağa muvaffak o miştir. Prensin hareketinden, zabıta resmen haberdar görünmemiştir. Tayyare malum olduğu üzere siyahbeyazhların lanlar için ehemmiyetli olduğu şüphesizhücum hattmda en kıymetli rükünîeri soî dir. Çünkü bunca senedir kulüblerinin istasyonunda, bir küçük kız tarafından iç"le sol açıktır. Kadri, senelerdenberi yan mütevazı minderinde çalışan bu gencler Prense büyük bir gül demeti verilmiştir. [Başmakaleden devam] IBaştaraJt ı inct sahifese] yana oynıyarak birbirlerine adamakıllı a kendilerini tanıtacak müsabakalar yap Bir küçük erkek çocuk ta, bir tepsi içinKonsey kararının tatbıkata geçirilmesin şey belli etmeden kendilerini kabul eden lışmış Şerefle Eşrefe karşı koymak mec mak fırsatını yakalamış bulunmaktadır de bir torba Romanya toprağı, bir şişe IBaştarafi ı tnct sahifese] den başka yapılacak birşey kalmadığı çok otelci Şevket, kahve içmek için otelin buriyetinde kalacaktır. Beşiktaşlıların ha lar. Her sıkletin zayıfları tuşla veya Romanya suyu, bir küçük kutu da tuz meydandadır. kahvesinde otururlarken bir ara dışan (Tunca) şu takriri verdiler: vermiştir. vadan oynamalan da hayli uzun boylu hükmen yenile yenile tasfiyeye tâbi tu «Başvekil ve Hariciye Vekilinin resmî Hal böyleyken Cenevrenin biraz na çıkmış ve derhal keyfiyetten zabıtayı haPrens fevkalâde müteessir olmuş ve olan ve topa kafa vurmakta hayli mahir tulduklanna ve ortada en iyiler kaldığızabitana ancak bir iki kelime ile veda e zıyaretleri esnasında asil Yugoslav mille sıl söyliyelim? ağır yürüdüğünü gör berdar etmiştir. bir oyuncu bulunan İhsanı sık sık müda na göre bunların çarpışmalan herhalde Bunun üzerine polisler kahveyi çevir ti tarafından şahıslarına ve Türk mille mekten azçok rahatsızlık duyuyoruz, ve halelere sevkedecektir. Kadri ile İhsanın çok çetin olacaktır ve bu çetin çarpışma debilmiştir. Tayyare, hareket ettikten sonra, Bükreş tayyare istasyonu üzerinde tıne kendiliğinden gösterilen geniş sem Suriye tarafında ise Hatay davasının bu mişler ve birdenbire içeri girerek bu iki çalışmalarma iştirak edecek olan Genc lardan sonra birinci ve ikinci çıkmak bitiki veda devri yapmış ve uzaklaşmıştır. pali Türkiye Büyük Millet Meclisini hal şeklini beğenmiyen hırçınlıkların de tehlikeli caniyi kıpırdamağa bile raeydan ler müdafaasının önündeki hücum hattın tabi çok mühim bir muvaffakiyettir. pek mütehassis etmiştir. Türk milletinin vam etmesinden muztaribiz. Belâ şurada bırakmadan yakalamışlardır. da Selim ve Rasim gibi methini çok işittiHindistanda ölen bir Ermeni Yugoslav milletine karşı olan samımî dır ki Konsey karannı yalnız Suriyeliler Abdullahla Tevfik karakolda herşeyi tspanyol futbolcularının bir ğimiz oyuncular da muvaffakiyet göstehıslerile hemahenk olan bu temas millet değıl, oralardaki Fransız müstemleke me itiraf etmişlerdir. Bu itiraflarından pen nin bıraktığı servet zaferi rirlerse alacaklan neticeler herhalde iyi lerimizin sulh ideali ve medeniyete hiz murları dahi hoş görmemışlerdir, ve bize cere demirini kesmek ve buradan atla Bundan bir müddet evvel HindistanTamamen İspanyol millî oyuncularınolur ve bu suretle bundan evvelki Ankameti yolunda ve Balkan komşuları ara hâlâ burada Paristen başka bir Fransa mak suretile kaçmış oldukları anlaşılmışragücü maçlarında Ankara futbolu hak dan müteşekkil Bask takımı hafta içinde da öldürülen bir Ermeni zengininin sındaki muhadeneti kuvvetlendirme ve var gıbi geliyor. Ergeç bu tezad ve tena tır. Azıh katillerin üstleri arandığı za kında edinilen müsaid intıbalar daha faz Parise gelerek Rasing takımile bir maç Keyseride bulunan beş kardeşine 3 mil artırma idealinde kıymetli bir âmıldir. yon İngiliz liralık bir servetle gene milkuzun halh Fransaya aid bir keyfiyettir, man tabanca, kurşunlar ve sahte hüviyet yapmıştır. la kökleşmiş olur kanaatindeyiz. yonlar kıymetinde gayrimenkul bırak Çok samimî teşekkür, muhabbet ve duy ve Fransız devletınin bundan haberdar vt ..alan bulunmuştur. Kendileri yarın İspanyol oyuncuları gösterdikleri kaBiraz da Beşiktaş takımına göz atacak tığını yazmıştık. Bu Ermeni vatandaşın gularımızın ve Yugolav milletinin kuvvet, sabah îstanbula sevkedileceklerdir. İki biliyet ve elde ettikleri netice ile yurdla varisleri namına hareket eden Fransız refah ve saadeti hakkmdaki halis dilek olmadığında bizim şüphemiz yoktur. olursak siyahbeyazlılann evvelâ nefes cani Suriye hu^'^'inu geçmeği tasarlı Suri lilere gelince bütün yanhş rında cereyan etmekte olan dahilî harb liselerinden birinde talebe Mari isimli lerimizin yüksek reislık tarafından Yu itibarile çok iyileştikleri nazan dikkali hareketlerine rağmen biz bu kıt'ada yorlardı. , den hiç müteessir olmadıklarını ve kıy bir kız kalan paranın yarısını Türk Ha goslavya meb'usan meclisi yüksek reisliği celbeder. Bugün Güneşe karşı oynamıyan ki insanları dünkü ve yarınki kardeşŞEK1B metlerinden birşey kaybetmediklerini gös va Kurumuna teberru etmiştir. vasıtasile millet vekillerine iblâğını tek Feyzi ile Hayatinin takımdaki yerlerini lerimiz saymakta devam ediyoruz. termişlerdir. Birinci devrede iki gol atan Türk Hava Kurumu şimdi bir heyet if ederiz.» alacaklarını umuyoruz. Merkez muavini Suriyenin hakikî istiklâline kavuşma Çivi buhranı yeniden başladı Basklar ikinci devrede bunlara bir ye tarafından idare edilen mirası kurtar Teklif sürekli alkışlar arasında ve smı ve nihayet sükunetli bir idare ile yerinde kimin oynatılacağı hususunda teİktısad Vekâletinin narhı yükseltmenisini daha ilâve ederek maçı 3 0 ka mak için Hindistana bir avukat gönder Meclisin ittifakile kabul edıldi. Meclis sinden sonra muvakkat bir müddet için reddüdlü vaziyetin bugün de devam etbize çok iyi bir komşu olmasını bümeğe karar vermiştir. Bu avukat yakınzanmışlardır. ortadan kalkmış olan çivi buhranı tek mesi ve maç esnasında Hakkının bir ilerida Mari ile beraber Hindistana gidecek riyaseti bu kararı içtimaı müteakıb tel tün samimiyetimizle temenni ederiz. İspanyol takımında merkez muhacim rar ve daha şıddetli olarak meydana grafla Yugoslavya millet vekillerine bil Suriye bizden fenalık değil, ancak de bir geride oynatılması ve geriye alıntir. çıkmıştır. Çivi fabrikaları satış fıatları dırdi. madıkça vaziyetin fenalaşması, ileriye a oynıyan ve üç golü atan Langara'nın çok iyilik bekliyebilir. idare etmediğınden çivi imalâtmı tek lınmadıkça da müdafaanın daha ziyade mükemmel, adeta ideal bir oyuncu olduSuiistimal yapan memur Başvekilin Londra seyahati Bizce Hatay meselesi insanlığın vicda rar durdurmuşlar ve satışı kesmişlerdir. rahat etmesi, siyahbeyazlıların seyrettiği ğu söylenmektedir. İhtilâstan suçlu Belediye memurla Ankara 30 (Telefonla) Başvekil nı önünde en makul ve en muslihane hal Pıyasada bulunan çivi de süratle azalDavet miz maçlarından edindiğimız kanaate görından Nadi Ahmed hakkında verilen Ismet İnönü önümüzdeki çarşamba gü şeklini bulmuştur. Bir an evvel bunu tat mış ve buhran başlamıştır. İnşaat mevT. S. K. istanbul Bolgesi Başkanlığmdan: Tıbbı Adlî raporunu «deli değildir> ye nü Ankaradan Londraya müteveccihen re söylüyoruz, muhtemeldir. bikat sahasına koyacak tesisatı vücude ge siminin en hararetli zamanı olduğu için Bazı mühim işleri görüsmek ve icabmda Bugün Taksimde, yarın da Kadıkö bu işler hakkında karar vermek üzere bol rine tdelidir» şeklinde değiştirmekten hareket edecektir. Başvekile seyahatin tirmeli, Suriyedeki hararetli hareketler de buhran daha fazla hissedilmektedir. yünde yapılacak karşılaşmalar birer inti gemize bağlı bütün kulüblerin salâhiyetli maznun olarak hakkında takibat yapıla de Orgeneral Kâzımle Amınral Okan artık kezalik bir an evvel sakin bir so Çivi fabrikaları yedi İngiliz lırasmı bilmesi için Vekâlete müracaat edilmiş refakat edecektir. Başvekil ayın altısında geçmiş olan ham madde fatıle çivinin kam maçı mahiyetindedir. Bugün Beşik birer delegelerini 4 '5 '1937 salı günu saat 18 de bolge merkezine göndermeleri lüzu olan Tıbbı Adlî müessesesi Başkâtibi İstanbuldan Parise hareket edecek Ka ğukkanhlığa dönmelidir. narh olan 16 kuruştan verilmesine imtaşlılar Ankarada Genclerbirliğine, yarın mu önemle bildirilir. Raif hakkında takibata başlanması için le'den Kocatepe ile İngiltereye geçecekkân görememektedirler. Bunun için narYUNUS NAD1 da Ankaralı gencler Ankarada Fenerdün Vekâletten miisaade gelmiştir. hın 19 kuruşa yükseltilmesini istemek tiı. bahçeye karşı uğradıkları mağlubiyetlerin Müddeiumumilik derhal Raif aleyhiKarısını yaralıyan adam tedirler. acısını çıkarmak için birer fırsat yakalane dava açmış ve evrakı birinci sorgu Ticaret Odası vaziyeti İktısad VekâBir haftada yakalanan Beyoğlunda Küçükpiyale sokağmda mış olacaklardır. hâkimi Rahmiye yollamıştır. letine bildirmiştir. oturan Asye, dün evinde yemek pışirirkaçakçılar Mrs. Simpson'un, Baltimore şehrindeki İzmirdeki maçlara gelince AnkaragüBir tekzib Ankara 30 (A.A.) Geçen bir hafta ken kocası Yusuf geçımsizlik yüzünden Bir taarruz cünün gerek Üçoka, gerekse ve bilhassa evi Wallis Simpson müzesi haline ifrağ içinde gümrük muhafaza örgütü, 46 ka bir bahane bularak kendısile kavga etAnkara 30 (A.A.) 29 nısan tarihli Doğanspora karşı muvaffakiyet ihtimal edilmiş ve nisanın 26 sından itibaren halPaşabahçe Şişe fabrıkasmda çalışan meğe başlamıştır. Akşam gazetesinde Sümer Bank genel lerini çok az görüyoruz. Ankaralı oyun ka açılmıştır. Elli çent duhuliye ile girilen Milânla nişanlısı Leyli, dün sabah Pa çakçı, 495 kılo gümrük kaçağı, 150 kilo inhisar kaçağı, 1 kilo 371 gram esrar, Kavgada Yusuf, karısını bıçakla ya direktörünün değiştirileceği başlığı al cular misafiri bulundukları şehrin takım bu müzede sabık Kral Sekizinci Ed şabahçe civarında dolaşırlarken Bekir 7711 defter sigara kâğıdı, 4 altın lira, ralamıştır. Polisler Yusufu bıçağile bir tında intişar etmiş olan haberin tama larına karşı iyi neticeler alabilmek için vvard'la müstakbel zevcesine aid birçok ve Lâtif adında iki amelenin taarruzu 274 kâğıd lira, 12 kaçakçı hayvanı ele likte yakalamışlar, yaralıyı da tedavi al men asılsız olduğunu beyana Anadolu rakiblerine nisbetle su götürmez bir faiki eşya teşhir edilmektedir. Müze, 1900 se na uğramışlardır. Mılân mütearrızlara eçirmiştır. ajansı mezundur. tına almışlardır. karşı koymak istemişse de muvaffak oyet göstermeleri ve yakalıyabilecekleri nesi Victoria stili güzel mebilya ile süslamamış, ve ameleler adamcağızı bı fırsatlardan mümkün olduğu kadar istifa lüdür. Müzeyi dolduran resimler arasın çakla yaralamışlardır. de edebilmeleri lâzımdır. Aksi takdirde da, sabık Kralın ve Mrs. Simpson'un Yaralı tedavi altına alınmış, suçlular Izmir sahasında, İzmir seyircisi önünde muhtelif kıyafetlerde çekilmiş fotoğraflan da yakalanarak haklarında tahkikata Izmir takımına karşı muvaffakiyet göster görülmektedir. Bilhassa Yunan kıyafetile başlanmıştır. alınmış bir resim fevkalâde nazan dikkamek ihtimali çok azdır. îş arıyan bir vatandaşın ti celbetmekte ve müzenin bir köşesinde, * ** şikâyeti sabık Kralın tahttan feragati münasebeİstanbul Futbol Ajanlığından: Kasımpaşada Tahtagazi 42 numarada tile söylediği nutuktaki «sevdiğim kadın» 1 Millî küme maçlarından Beşik cümlesi bir levha halinde göze çarpmakta Mehmed imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: taş Genclerbirliği karşılaşması 1 mayıs dır. <Bırçok zamandır işsizim. Ekmek pa1937 cumartesi günü Taksim stadında Bunlardan başka, müzede, Belvedere rasmı temin edebilecek bir yer bulabilsaat 16 dadır. Maç hakemi İzmir böigeşatosunun, İngiliz Kral hanedanının di mek için başvurmadık yer bırakmadım sinden Mustafa, yan hakemleri Tarık, ğer malikânelerinin resimlerile, Mrs. Her taraftan nezaketle reddedıldım. Son Samim Taludur. Simpson'un muhtelif yaşlarda çekilmiş defa Vılâyete müracaat ettim. Belediye2 Fenerbahçe Genclerbirliği kar fotoğraflan da vardır. Bunlar arasında, ye gitmemi söylediler, gittim. Reis muşılaşması 2 mayıs 1937 pazar günü Fe müstakbel düşes de Windsor'un eski ko avini biz iş bulamayız, çık odadan diye mukabele etti. ner stadında saat 16 dadır. calarının fotoğraflan da görülmektedir. İş aramak için ilk müracaat yerim Maç hakemi gene İzmir bölgesinden Mrs. Simpson'un yatak odası, kullan Belediye olmadığı için işsizlere yapılan Mustafa, yan hakemleri Muammer, Fe dığı eşya, çocukluğunda süt içtiği kâse, red muamelesinı iyi biliyorum. Fakat ridun Kılıcdır. 16 yaşında iken giydiği ve pek sevdiği bir ne yalan söyliyeyım, hiçbir tarafta bu Parıste, 25 mart Çanakkale muharebelerının yıldönümü Büyük Elçimizin hazır bulunduğunu yazmıştık. Resmimizde 3 Fiatlar: Tribün, 50, duhuliye 25 elbise de müzede teşhir edilen eşya ara şekilde bir mukabeleye maruz kalma münasebetile, Zafer abidesindeki Meçhul Asker mezarında Büyük Elçimiz Suad Davaz, General Gourau, Amiral Gukuruştur. dım.» sındadır. merasim yaDildığını ve bu merasimde ilk defa olarak Paris ebraute görülmektedir. Istasyonda kendisine Kumüsyoncular gümrükRomanya toprağı ve lerdeki bazı teşkilâttan Italya ve Almanya şimdilik hiçbir beynelmilel küîtıe rnacları şikâyet ediyorlar Gençlerbirli^i Be«iktaşla, Yarın Güneş kulübünün Romanya suyu verdiler Konferansa iştirak etmiyecekler, tam bir Türk Gümrük Kumusyoncuları BirliAı*kara«nidi de Izmirde Kumkapıdaki güreş hareket birliği teyid olundu ği heyeti umumiyesi dün Birliğin Eminö nündeki merkezinde yapılmıştır. salonunda vapılacak Uçokla karşılaşıyor İBaştaraft 1tocisahifede] « Avusturya, İtalyan dostluğuna Bugünkü millî Büyük güreş müsabakamızm finali Prens Nikola'nm Gümrük kumüsyonayrılışı hazin oldu cularınm toplantısı Romada kararlaştırılan ittifak esasları Türk milletinden dost Yugoslav milletine selâm ve sevgi Hatay meselemiz ne halde? Tevkifhaneden kaçan katiller Adanada yakalandı Amerikada Mrt. Simpson müzesi açıldı Pariste 25 martın yıldönümü
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle