20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 1 Mayıs 1937 ( Şehlr ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Tarihi tefrika : 105 Yazan : M. Turhan Tan (Tercütne ve iktibas edilemez) Festival programı hazırlanıyor Gümrük ve Inhi Yüksek Muallim sarlarda ıslahat mektebi genişliyor İtalya ve Balkanlar akın zamana kadar îtalyanm haricî politikasmı, münhasıran kendi elinde tutan M. Mussolini haricde sık sık temaslar yapılması ve diplomasi faaliyetinin son derecede ge» mşlemesi için damadı Kont Ciano'yu Hariciye Nazırı tayin ettiğindenberi bu devletin alâkadar bulunduğu büyük meseleler, yalnız Romada görüşülüp halledilmekle kalmıyor, îtalyanm gene na zın kayinpederi ve büyük şefi M. Mussoliniden aldığı direktifler üezerine mütemadiyen seyahat ederek Avrupanm si yasî mukadderatı üzerinde büyük tesirler yapan mühim meseleleri diğer devletlerin payıtahtlannda hal ve tesviye ediyor. Almanya ile Îtalyanm Avrupa poli tikasında bir safta yürümelerini temin eden ve Avrupanm siyasî vaziyetini altüst edip bütün kıt'ayı iki cepheye ayıran Alman îtalyan anlaşması Berlinde Kont Ciano ile Almanya Hariciye Nazm Baron von Neurath arasında imzalanmıştı. Arnavudluk, Orta Avrupa ve Balkan işleri hakkında daima münaferet ve zıddiyet içinde yaşıyan Yugoslavya ile îtalyanm arasındaki bütün ihtilâflı mesele leri ortadan kaldıran Belgrad misakı dahı bu şehirde Kont Ciano ile Dr. Stoyadinoviç arasında imzalanmıştı. Hakîkî bir âşık olan Hünkâr Her yerde ve her şeyde Hurremi görüyor, gökler, ufuklar, vadiler ve ırmaklar hulâsa herşey ona Hurremi hatırlatıyordu Sultan Süleyman kendi şanma hiç te yakışmıyan bir gafletle Fuzuliyi bu biçimde bırakıp Tebrize doğru yola çıkt;. Hedcfi gerçi o ünlü payıtaht idi. Lâkin gözü hep Istanbuldaydı. Yol boyuna olduğu gibi geceleri de Hurremi düşün mekle meşgul oluyordu. Taşıdığı olgun ve coşkun aşk onu hem bahtiyar, hem bizar ediyordu. Üzerinde yiirüdüğü geniş ovalan, güçlükle aşılan sarp dağlan, nereden çıkıp nereye gittiği belirsiz suları, ucu bucağı görünmiyen gökleri, sayısı bilınmez yıldızlan, ışığına doyulmaz aylan, sıcağma dayanılmaz gü neşleri, en müphem bir tecellisile görünmez ve sezilmez hale koyup kâinatı kendi güzellıği içinde eriten Hurremi sev mekten heyecanlı bir saadet duyuyordu. Zaman, mekân, mesafe, uzunluk, kısalık, genişlik, ziya, hararet, ses, renk ve herşey Hurremden doğuyor ve Hurremde sönüyordu. Hünkâr, görülen ve sezilen her şeyin onda var ve onda yok oiması yüzünden bütün küreyi ve bütün güzellıkleri kendi ruhuna girmiş, kendi benliğine yayılmış sanarak gurura da kapıhyordu. Fakat her büyüklüğü, her giizelliği tel tel inhilâl ettirerek saç veya birden eriterek bakış haline koyan sev gilisini gözbebeklerinde mürtesem ifâhî bir serab biçiminden çıkanp bir cür'a şarab yaparak içememek, yahud o serabı bir deraguş şekline çevirememek âşık Hün kân üzümüzüm üzüyordu. Bu üzüntü hırçınlıklar doğurabilirdi Lâkin saltanat zevkini şaha kaldıran hâdiseler kendisini oyalıyordu ve hayal ile hakikatin ayni haşmetle karşılaşması hissî muvazenenin bozulmamasına medar oluyordu. Kâinatı sevgilisinin varlığında erir gö'ren Padişah, gene o kâinatın mücessem bir aciz halinde kendi önünde eğildiğine de şahid oluyordu. Şehzade Sam Mirza, yurdunu ve baba ocağını bırakıp Sultan Süleymana iltica etmişti. 0nun §u ilticasında bütün şarkın secdeye kapandığını hissettiren bir mana vardı. Gene bu Tebriz yolculuğu sırasında Paristen yola çılcan bir elçi, ülkeler ve kıt'alar aşarak Padişahın muhteşem mevkibine ulaşmış. Fransa Krahnın saygılannı sunmuştu. Bu vakıada da bütün garbin Türk gücü önünde diz çöktüğünü tebellür ettirtn tarihî bir hakikat yaşıyordu. Sultan Süleyman işte bu tecessüsler ve bu müşahedeler içinde Tebrize vardı, Şah Tahmasın sarayına yerleşti. Ibrahimi de ayni saraya almış ve gece gündüz onunla birlikte yaşamıya koyulmuştu. Fakat vezirinin ordu üzerinde bol bahşiş vennek suretile kazandığı nöfuzu baltaJamak siyasetini gütmekten geri kalmı yordu. İkide bir vesileler bulup Yeniçeriiere, Sipahilere, kuvvetli tımar sahıbi beylere para dağıtıyordu. Nefer başına bir defada yirmi altın verdiği de vakidi. Ibrahim, bir pula bir altm değeri /eren Padişahın birden cömertleşivermesinde kendi aleyhine bir mana sezinsemekten çok uzaktı. Bu değişikliği, bir buçuk yıldanberi diyar diyar dolaştırılan, mih netten mihnete ulaştırılan Yeniçerilerle Sıpahileri okşamak düşüncesine atfedi yordu. Gurur, o kahn gaflet perdesi vezirin zekâsını artık tamamile kaplamış gibiydi. Sulann uyuması mümkün olsa bile düşmanın uyumıyacağmı düşünemiyor, Padişahın düşman vaziyetine geçmek üzere bulunduğuna ise hiç ihtimal vermıyordu. Süleyman da pek ihtiyatlı davranıyordu. Tebrizin ve Bağdadın fatihi olmak şerefini kendisine hasreden vezirine karşı küçük bir hoşnudsuzluk göstermiyordu. Sekiz on defa ordu tellâllannın «Seras r ker Sultan hazretleri ferman buyuruyo » diye bağırdıklarını kulağile işittigi halde gene ses çıkarmamış, durumunu değiştirmemişti. Ayak divanı yapmak hakkı ordunun başmda bulundukları müddetçePadişahların hakkı iken vezirin bu hakka da ortak çıkmaktan, ikide bir at ü«tünde divan kurarak beylere, paşalara el öptürmekten perva etmediğini de gör müşken ayni kayidsizliği muhafazadan geri kalmadı, cesur ve mağrur vezire tek bir sitem kelimesi söylemedi. Fakat bu sükut, bu tahammül onu bazan sinir buhranına düşürdüğünden ve Ibrahimin sazını bırakıp Hurremin ya nına koşmak imkânı da bulunmadığından kendini avutacak işler anyordu. Nişancı Celâl oğlu Mustafa, onun bu aramalarmda iyi bir kılavuz oldu, tarihî bir eser yazmıya başladı ve müsveddelerini sunmak suretile Hünkârı oyaladı. Bütün İran edibleri, Sultan Süleymanın okumıya tenezzül ve lutfen takdir etmiş olduğu bu tarih kitabile alâkalanmayı bir şeref vesilesi saymışlar, küme küme saraya gelip esere takrizler ( I ) sunmuşlardı. Şerif Hüseyin, Hüseyin Kasım oğlu Mevlâna Ahmed, Şebester zade Fazlullah, Hüseyni Mustafa Şerif, Şeyh Mehmed o ediblerin en ileri gelenlerindendi. Hünkâr vakitle Şah lsmaile kasideler sunan Fuzuliye yüz vermediği gibi bu aöamlara da iltifat etmedi, para dağıtrradı. Çünkü mağlub hükümdann matemini tutacak yerde galib tacidara dalka vukluk yapmak için yarışa çıkan o adamların kalemlerini beğenmiş, kalblerinden iğrenmişti. Kendisi ise kalbe kalemden çok fazla değer verdığinden müdaheneci ediblere güler yüz göstermemeği tercih ediyordu. Fakat Celâl zade, o alay alay edibin yazılannı kendi mefharet vesüesı olmaktan ziyade gelecek nesillere ibret nümunesi olmak üzere eserinin başına geçirdi. Hünkâr, on beş gün Tebrizde ka'dı, idarî işlerle uğraştı, Şah Tahmasın kar deşi olup kendine sığınan Sam Mirzayı «oğul» gibi telâkki ettiğini ilân ederek koca bir ülkeye vali yaptı. Hiyaban bağlarında, Şami Gazanda bülbül konser leri dinledi ve gene Hurremi anıp için için inledi, sonra: «Yeter illâllah» diyerek İstanbula dönmek emrini verdi. (1) Bir eserl manzum veya mensur btr yazı ile methetmeğe «takriz» denilır. Takrizler, taalluk ettıkleri eserin ya başına, ya sonuna konur. Garbde de bu adet varsa da şarktaklnden farklıdır. Şarkta takriz, mu.tla.ka methi tazammun eder. Garblıler ise bır eserin ilmî kıymetini tahlil ve tesbıt için takriz yazarlar, müellifi uluorta önmekle lktifa etmezler, tenkid dahl ederler. Bu yaz İstanbulda yapılacak eğlencelerin programını tesbitle meşgul olan festival heyeti dün Belediye Reis muavini Ekremin riyasetinde toplanmıştır. Şimdiye kadar yapılan toplantılarda muhtelif işler üzerinde görüşülmüş; dünden itibaren ise programm esasma geçilmiştir. Selânik Konservatuanndan elli kişilik bir koro heyeti festivale iştirak için müracaat etmişti. Bu müracaat tetkik ve kabul olunmuştur. Bolu Belediyesinin musikisile beraber Köroğlu oyunlan pynamak hususundaki müracaati de yerinde görülmüş; bu da programa ilâve edilmiştir. Kastamonu Belediyesinin Sepetçioğlu oyunlan için bir heyet göndermeleri hakkmdaki teklifi de kabul edilmiştir. Bu seneki eğlencelere fazla olarak kılıc kalkan oyunlannın ilâvesi de kararlaşmıştır. Konservatuar Müdürü Yusuf Ziya mayıs nihayetinde bu işlerle meşgul olmak üzere bir seyahate çıkacaktır. Yusuf Ziya, evveîâ Sofyaya, oradan Bükreşe ve daha sonra Macaristana geçecektir. Peştede uzunca kalarak Macar konservatuarile temaslarda bulunacaktır. Bilhassa bu seneki festivalde Macar musikisine mühim bir yer aynlmaktadır. Konservatuar Müdürü Peştedeki te maslanndan sonra Belgrad, Atina ve Selânik yolile istanbula dönecektir. Bu sene Anadolu ve Islahat işine Istanbul güm Talebe kadrosu 200 e ibMacar musikisine geniş rüklerinden başlanacak lâğ edilecek. Modern bir Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince büyer verilecek bina kuruluyor tün gümrüklerde yeniden ve esaslı ısla hat yapılmasına karar verilmiş bulunu yor. Bu ıslahatta geçenlerde Avrupa gümrüklerini uzun uzadıya tetkik etmif olan heyetin hazırlamış olduğu raporlar, esas olacaktır. Bu raporlarda Avrupada en müterakki ve mütekârnil gümrüklerin teşkilât ve çahşma tarzlan tesbit edilmiştir. Bu gümrüklerde görülen ve fayda ları anlaşılan yeniliklerin bizde de ma hallî ihtiyaclarda nazarı itibara alınarak tatbikı kararlaştırılmıştır. Öğrendiğimize göre, alâkadarlar, bizde gümrük muamelelerinin daha ziyade basitleştirilmesine taraftar bulunuyorlar. Bu arada lüzumsuz birçok formalitelerin kaldmlması, muayene usullerinin daha modern sistemlere bağlanması esas ola caktır. Bu arada peket gümrügünün ta mamen yeni bir şekle sokulması ve buradaki servisin değiştirilmesi mukarrerdir. Gümrüklerimizde yapılacak olan bu ıslahat işine tstanbul gümrüklerinden başlanacak; burada alınacak neticelere ve e hemmiyetlerine göre diğer gümrüklerde de ayni ıslahat yapüacaktır. Bu işle mütehassıs bir heyet müstemiren meşgul olacaktır. Maarif Vekâleti, orta tedrisat muallim ihtiyacmı karşılamak maksadıle Yüksek Muallim mektebi talebe kadrosunu ço ğaltmağa karar vermiştir. Şimdiye kadar bu mektebin talebe kadrosu 130 kişiydi. Bu ders senesi başmda yeniden 70 talebe ahnmak sureetile kadro 200 kişiye iblâğ edilecektir. Yeni alınacak talebeler, Ü niversite Edebiyat, Tarih, Coğrafya şubelerile Riyaziyat, Tabiiyat ve Kimya şubelerinin ikinci sömstrinde bulunanlarla bu şubelere bu sene kaydolunacak talebeler arasından seçilecektir. Bunun için ders senesi başmda bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. Mekteb yeni kadrosile halihazırda iş gal etmekte olduğu binaya sıkışamıyacağı için Maarif Vekâleti bu yüksek ilim müessesesine yeni ve daimî bir bina tedarikini de lüzumlu görmüş, bu iş için, Şehzadebaşmda vaktile Şeyhülislâm Hayri tarafından başlanıp ta yarim kalan Ta lebe Yurdu binası münasib görülmüştür. Burada bütün konforu havi modern bir yüksek mekteb binası kurulması için Vekâlet bu seneki bütçeye lüzumu kadar tahsisat ta koymuştur. ŞEHlR tŞLERİ Çemberlitaşm etrafı park MÜTEFERRİK Evkaf idaresi,oluyor Çemberlitaşm etrafım açarak imar etmeğe ve burada bir de Bahar Bayramı Bugün Bahar bayramıdır. 1 mayısın Bahar bayramı olarak tanınması geçen sene bir kanunla kabul edilmiştı. Bu münasebetle bugün resmî devair ve mek tebler tatil yapacaktır. Bahar Bayramı dolayısile hususî devairin de tatil yapması ihtiyaridir. park yapmağa karar vermiştir. Lâkin bu iş şehrin müstakbel plânile alâkadar olduğundan Belediye ile Evkaf idaresinin yaptığı temaslar sonunda mütehassıs Prost'un şehrimize avdetinde meselenin görüşülmesi muvafık görülmüş tür. Profesör Afet şehrimizde Merhum G. Abdullah dün gömüldü Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı profesör Afet, Vıyanaya gitmek üzere şehÇöplerin denize dökülmesi için Be rimize gelmiştir. lediyece bir şartname yapılmış ve bu iş münakasaya konmuştur. Fakat, işi üzeDevairde yaz saati Pazartesi gününden itibaren devair rine almak istiyen müteahhidlerin tekde yaz mesaı saatinin tatbikına başlana lifleri yerinde görülmediğinden müna caktır. Memurlar sabah saat 8,30 da iş kasa müddetinin uzatılmasına karar ve Denizyollarının yaz tarifesi başına gelip öğle tatili yaptıktan sonra rilmiştir. Mayısın on beşine kadar bu Denizyolları idaresinin yeni seyrüseakşam beş buçukta tatili faaliyet ede işe bir netice verilecektir. fer programı bugünden itibaren tatbik ceklerdir. CEMÎYETLERDE edilecektir. Rumen talebesinin konseri îktısad Vekâletince tasdik edilen prog Sanayicilerin içtimaı Şehrimizde bulunan Rumen talebe Millî Sanayi Birliğinin dün bazı bü rama göre, evvelce Mersine haftada iki ler dün gece Eminönü Halkevinde bir yük fabrikaların mümessillerinin de iş defa olarak Mersm postası, şimdi bir konser vermişlerdir. tirakile bir toplantı yapılmıştır. Uzun hafta iki, müteakib hafta bir olmak üYüksek tahsil gencliği tarafından bü süren bu toplantıda Ankarada yapıla zere, ayda altı postaya indirilmiştir. yük bir 'alâka gösterilen bu konser, sa cak içtimalarda mevzuu bahsolacak mePerşembe günleri Karadenize saat lonun dar olmasından kalabahğı alma seleler üzerinde görüşülmüştür. 16 da kalkan posta sah, pazar postalarmmış ve bir kısım halk geri dönmüştür. Ankaraya gidecek sanayi heyeti için da olduğu gibi saat 12 de kalkacaktır. Rumen talebeleri konsere evvelâ de Sümer Bank fabrikalan müdürle Eski programda Karadenizden dönüş türkçe olarak İstiklâl marşımızı, sonra rinden bazıları da bulunacaktır. postalarmı yapan vapurlar sah, cuma Rumen millî marşını söyhyerek başlaKÜLTÜR tŞLERİ ve pazar günleri geliyorlardı. Yeni progmışlar ve konseri muvaffakiyetle ver ramda bu vapurlar birer gün evvel gemişlerdir. Galatasaray lisesinde resim leceklerdir. îzmir postaları olduğu gibi bırakıl Maaş yoklamaları başlıyor sergisi mıştır. Şimdiye kadar Mudanyaya, paMütekaid, dul ve yetimlerın birinci Galatasaray lısesi resim atelyesi ta altı aylık yoklama muameleleri çarşam lebesi bir sene zarfında vücude getir zar, sah, perşembe ve cuma günleri olba gününden itibaren başlıyacak ve a dikleri eserlerden mürekkeb bir sergi mak üzere haftada dört posta vardı. Mayın yirmisinde ikmal edilecektir. Alâ hazırlamışlardır. Sergi yarın saat 15 te yısın on beşinden itibaren Mudanyaya her gün bir vapur gidecek, oradan da kadarlar bağlı oldukları malmüdürlük mektebde açılacaktır. bir vapur gelecektir. Mudanya için halerine maaş cüzdanı, resmî sened, yokVÎLÂYETTE zırlanan programa göre, îstanbul yol lama ilmühaberi ve nüfus hüviyet cüzcuları, Bursaya danları, malul iseler bir rapor gönder Soy adı almıyanlara ceza bileceklerdir. bir günde gidip gele mek suretile müracaat edeceklerdir. Mayısın on beşinden itibaren vilâyet idare heyetleri soy adı almıyanlara soy Yeni deniz tarifeleri bugün Konservatuarda imtihanlar adı verecek ve soy adı almamaktan müMayısın on beşmde Konservatuarda tatbik edilmiyor imtıhanlara başlanacaktır. Bu sene me tevellid para cezalarını vermiyenler Denizyolları idaresinin yeni navlun zun olacak talebe yoktur. Yapılacak im hakkmda hapis cezası tatbik edilecektir. tarıfelerinin tatbıkatına bazı sebebler tihanlar sınıf geçme imtihanlarıdır. Almanyaya ısmarlanan yeni den dolayı bugün başlanamıyacaktır. Bahar gezintisi İktısad Vekâleti tarifenin daha ziyaposta vapurları Ege Yurdunun senei devriyesi münade yolcu ücretlerinde ve Marmara is Almanyadaki şantiyelere ısmarlanmış sebetile Egeliler tarafından yarmki pa olan yeni posta vapurlarımızın inşasma keleleri arasmdaki yük navlunlarında zar günü Yalovaya bir bahar gezintisi başlanmıştır. Ismarlanan vapurlardan esaslı bazı tenzilât yapmıştır. Bu tenzitertib olunmuştur. İstanbuldan ve bil evvelâ Marmara hattı için ısmarlanam lât miktar ve nisbetlerini, tarife evvelhassa Kadıköyden birçok aıleler geziye yapılacak, bunu Mersin ve îzmir posta ki gün tebliğ edildiği için bütün iskele iştirak etmek için dün toplanan idare larına aid gemiler takib edecektir. ve acentalara bildirmek kabil olama heyetme müracaat etmişler ve arzuları Denizyolları idaresi fen şefi Server mıştır. is'af olunmuştur. Çok nezih olacak olan gemilerin inşaat işlerile yakından alâ Binaenaleyh yeni tarife basılarak bübu gezi için Üniversıteli gencler tara kadar olmak üzere birkaç güne kadar tün alâkalı yerlere tebliğ edilinciye kafından İzmire has eğlenceler tertib o Almanyaya gidecektir. dar eski tarife tatbik edilecektir. lunmuştur. Şehrimizde bulunmakta olan Romanyalı talebeler de geziye davet olunmuşlardır. Çöplerin denize dökülmesi münakasaya konuldu Şimdi, İtalya Hariciye Nazırı Bul garistan gibi tam bir Balkan hükumeti olan Arnavudluğun merkezi Tiranda bulunuyor. Kral Ahmed Zogo ve Ar • navudluk devlet adamları ile görüştü. Bu ziyaret, halk ve bahusus Arnavud DENİZ l$LERt münevverleri tarafından hararetle karşı lanmıştır. Çünkü, bu seyahat, ArnavudDenizyolları idaresinde luğun Balkandaki siyasî ve askerî mevtesfiye kiini kat'î surette tayin edecek kararlarla Denizyolları idaresinde tasarrui ted neticelenecektir. birlerinin tatbikına başlanmıştır. Ev Şimdiye kadar Arnavudluğun gerek sivelce de tafsilen yazmış olduğumuz gibi, yeni tekaüd kanunu mucibince açı yasî ve gerek iktısadî vaziyeti belli değıldiğa çıkarılacak memurlara tam olarak a Arnavudluk Balkandaki komşulan taraçık maaşı verümek icab ettiğinden bun fından sıkıştınldıkça hep italya bütün lar peyderpey gerek taşradaki acenta nüfuz ve kurvetini sarfederek kendisinin lıklara, gerekse idare merkezinde diğer imdadına koşmuştu. Epir hududunun tavazifelere yerleştirileceklerdir. yininde ltalyanlar Arnavudluğun davaDün bir kısım memurlara açıkta kal smı iltizam etmişlerdi. Bu yüzden birkaç dıkları tebliğ edilmiştir. Pazartesi gü îtalyan zabitinin Yunanlılar tarafından nü de memuriyetleri ilga edilen diğer katli üzerine îtalyan donanması Korfomemurlara keyfıyet bildirilecektir. Va yu bombardıman etmiş ve Umumî Harzifesi ilga edilen şeflerden Zat îşleri be sebeb olan Avusturyanın Sırbistana şefi Ali Kemali yeni teşkil olunan verdiği ültimatom gibi italya dahi Yu Tekaüd Sandığı müdürlüğüne tayin onanistana 1923 te bir ültimatom ver lunmuştur. mişti. 1927 haziranında Arnavudlukta bir casusun tevkifi, az kalsm, bu hükumet le Yugoslavya arasında bir harbe sebeb olacaktı; ancak Îtalyanm yardımı ile bu mesele süratle kapandı. O senenin teşrinievvelinde imzalanan ve 1931 senesinde tecdid edilen italya Arnavudluk ittifak muahedesi Adriyatiin cenub kısmmda karşı karşıya komşu bulunan iki devleti birbirine bağlamış tır. Umumî Harbin akabinde Arnavudukta manda tesis etmek isteyip te sonradan bu denizin ağzına hâkim Saseno adasmı almakla kalan ve her fırsatta Balkan yarımadasına el atmak istiyen îtalyanm bu ittifakla Balkanlarda kendisine bir köprübaşı vücude getirmiş olması, îtalya ile zaten arası açık olan Yugoslavyanın büsbütün infial ve şüphesini celbetmişti. Yugoslavya, Italyanın niyetlerinden emin olmadığından Paristeki sefirler konferansile tayin olunan Yugoslav Arnavudluk hududunu şimdiye kadar tanımamıştı. Ancak Belgradda imzalanan îtalyan Yugoslavya misakı ile Yugoslavya, Arnavudluk hududlarını tammıştrr. îtalya da Arnavudluğun istiklâlini karşılıkb olarak tanımışbr. Bu suretle, italya, Balkanlardaki statükoyu yani mevcud vaziyet ve hududlan bozmamağı taah hüd etmiştir. Fakat italya ile Arnavuduk arasmdaki ittifak ve malî bağlar devam ediyor. Şimdi iki müttefik hükumet, omşularının şüphelerini celbetmeksizin ralanndaki münasebetlerini sağlamlaş tırmak istiyorlar. Bu maksadla Kont ıano Tiranda bulunuyor. Muharrem Feyzi TOGAY Polis enstitüsü açılıyor Keşanda Çocuk bayramı v İzmirde vefat eden General Abdullahın cenazesi, dün sabah Dumlupınar vapurile şehrimize getirilmiştir. Vapur, saat 11 de Galata rıhtımına yanaşmış ve merhum Generalin, bir Türk bayrağına sarıh olan cenazesi vapurdan vinçle nhtıma indirilmiştir. Galata rıhtımında cenazeyi General Ali Fuad, General Sedad, mütekaid General Cevad, eski Sadrıazamlardan General Salihle daha birçok mütekaid generaller, kurmay zabitleri ve kalabalık ' *.» J t,ıJ Ankarada evvelce inşa olunan polis enstitüsünün resmi küşadı için hazır lıklara devam edilmektedır. Dört kısımdan ibaret olan bu ensti tüde jandarma âmirleri de staj göre ceklerdir. Bu münasebetle Avrupa ensbir halk kütlesi karşılamıştır. titülerinde tetkiklerde bulunmak üzere Bir tabur asker resmi selâmı ifa etmiş Emniyet Umum müdiriyeti doktoru ve tir. Cenaze, askerlerin ellerinde taşınarak lâboratuarlar âmiri Lozana hareket etrıhhma gelen bir top arabasına yerleşti miştir. rilmiştİT. Bundan sonra askerî mızıkanın Sandal Bedesteninde satılan çaldığı cenaze marşının terennümleri arae§ya sında hareket edilmiştir. General AbdulYapılan bir istatistiğe göre, mart ayı Keşan (Hususî) Çocuk Bayramının ılk günü kaza merkezimizde fevkalâde lahın cenaze alayı Mumhane caddesini içinde Mezad idaresinin mücevherat tezahüratla kutlulandı. Yapılan geçid resminde bilhassa miniminilerin millî takiben Karaköye, oradan Köprüye gel kısmmda 9,152 liralık 512 parça, halı kıyafetlerimizle geçişleri çok alkışlandı ve meydanda toplanan halk bunlar^n miştir. Burada cenaze hazırlanan bir va kısmmda 5,128 liralık 655 parça, muh Zeybek ve Kafkas oyunlarım zevkle sey retti. purla Adaya gb'türülmüş ve hazırlanan telif eşya kısmmda da 7,227 liralık 1271 Gönderdiğim resim, küçüklerin büyük bir daire halinde Zeybek oynamalarını ebedî metfenine gömülmüştür. parça eşya satılmıştır. göstermektedir. INHÎSARLARDA Uyuşturucu maddeler tnhisarı taşmdı Uyuşturucu maddeler İnhisarı dün iman hanında evvelce Liman idaresi tarafından işgal edilen kısma taşınmıştır. Dördüncü Vakıf Hanın zemin katmda bulunan İnhisarın depoları da Tophaneye nakledılmiştir. Cumhuriyet Nüshası 5 kuruştur. Abone şeraiti Senelik Altı aylık Üç aylık Bir aylık Türkiye için 1400 Kr. 750 » 400 » 1S0 » Hariç için 2700 Kr. 1450 » 800 • loktur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle