13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 tkincit~~x'.r 1937 CUMHURlYET Çabuk çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharath ve biberli yiyenler, bilhassa içld içenler midelerini tahriş ederler ve İDENİZE Dikkat ve ÎYÎ HAZIM ediniz. EKŞiLiK HAZIMSIZLIK ağırhk baş donmeleri hissederler. A Z ON E Y VA T U Z U 10 DAMLASI Âsabı teskin, ihtilâçları def, uykuyu temin, gerginlikleri izale edici ilâç KAROLDUR. Saçlarınızı dökülmekten koruyunuz SAÇ EKSİRİ Güzel San'atlar Akademisi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Akademi için 90 aded çekmeceli ve dolablı resim masası, 90 aded tabura, 12 aded vitrin yaptırılacaktır. Yapılacak işin muhammen bedeli 6870 lira ve muvakkat teminat miktarı 515 lira 25 kuruştur. Şartname ve resimler Akademi den parasız verilir. Eksiltme kapalı zarf usulile 9/12/937 perşembe günü saat 15 te Cağaloğlunda Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. Talib lerin teklif mektublarmı 9/12/937 perşembe günü saat 13 e kadar Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyona vermelidirler. Eksiltmiye muayyen kanunî vasıflardan başka bir marangoz fabrikasına sahib olduk larını isbat edenler girebilirler. Lâzım gelen vesaiki zarflar içinde tevdi et memiş bulunanların teklifleri hükümsüz addolunacaktır. (7849) r Hazımsızlığı, Mide Ekşilik ve Yanmaları giderir. İnkıbazı defeder. Bugünden bir şişe MAZON alınız. Hiçbir mümasil müstahzarla kıyas kabul etmez. MAZON isim Horoz markasına dikkat Deposu: MAZON ve Boton ecza deposu. İstanbul Yenipostane arkasmda. HADEMİ HORMOBİN ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI Tabletleri. Her eczanede arayınız. İKTİDAR (Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, istanbul KOMOJEN Saçlann köklerini kuvvetlendirir. Dökülmesini keser. Repekleri tatnamen giderir ve büyüme kabiliyetini artırarak saçlara yeniden hayat verir. Kokusu lâtif, kullanısı kolay bir saç eksiridir. Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: İNGİLİZ KANZUK ECZANESi BEYOGLU İSTANBUL Karadeniz Ereğli Belediyesinden: 1 Yapılacak iş: Kasabamız Amaşlar istikametinde (7) kilometre mesa fede bulunan su isale işinin keşifnamesine aiddir. Bedeli muhammenesi 500 liradır. 2 Hulâsai keşif cetveli, A Projelerin tanzimi, B Keşif name, D Fennî şartname, G 3 Bu işe talib olanların su işinden anlar mühendis olması. 4 29/11/1937 tarihinde ihale edilmek üzere açık eksiltmiye vazedilmiştir. 5 İsteklilerin Beledivemize müracaat etmeleri ilân olunur. (7656) Misatirlerinize ikratn edeceğiniz ve hediye vereceğiniz Bayram şekerlerinizi tercıhen mağazamızdan almanızı tavsiye ederiz. HAFIZ MUSTAFA ve" MAHDUMU istanbul Bahçekapı, Telefon: 21194 Kâğıdın ismi Marka ve No. Eb'adı Miktarı Vahidi fiat Resim Kâğıdı «To» No. 6. H. 228 Watt 0.37X 0.54 6000 «Tabaka» 5 Kr. Resim Kâğıdı «Ku» No. 308 çekiç 1.57X10.00 50 Top 785 M2 850 » Milimetreli kâğıd No. 1730 1.05X10 00 50 » 525 M2 230 > Saman kâğıdı «Aydmger» No. 650 Diament 1.57X20 100 3140 M2 340 Şeffaf kâğıd 50 » 1570 M2 450 No. 611 » Parlak 1.57X20 Mektebimiz tedrisat ihtiyacı için tersim levazımından olan kâğıdlar bir şartname ile açık eksiltmiye konulmuştur. Cinsi, marka ve numarası, eb'adj, miktan ve vahidinin fiatı yukarıda gösterilen işbu kâğıdlann muhammen bedeli 1405 lira ve ilk teminatı 106 liradır. Eksiltmesi 10/12/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 14 te yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmive gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda Mekteb binası dahilindeki Komisyona müracaatleri ilân olunur (7182) ZİRAAT İŞLERİLE UĞRAŞANLARA; Bol ve iyi mahsul elde etmek için Amerikan usulü Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden: Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği hayvanatı ihtiyacı için satm alınacak iki maddede zikredilen hayvan yemleri aşağıda yazılı olduğu veçhile eksiltmeye konmuştur. 1 «529.500» kilo yulafın eksiltmesi kapalı zarf usuliledir. A Yulafm beher kilosu tahminî fiat beş kuruş on iki buçuk santimdar. B Muvakkat teminat olarak «2035» lira almaeaktır. C İhale günü 9 birincikânun 937 tarihine musadü perşembe günü saat on bir olarak tesbit edilmiştir. 2 «264.100» kilo arpamn eksiltmesi kapalı zarf usuliledir. A Arpanın beher kilosu tahminî fiat beş kuruş yetmiş beş santimdir. B Muvakkat teminat olarak «1140» lira almaeaktır. C îhale günü 9 birincikânun 1937 tarihine musadif perşembe günü saat on beş olarak tesbit edilmiştir. 3 îhale yeri Karacabey Harasında müteşekkil Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğü bjnaşıdu\ . , mmmmmtmamm*' • 4 îsteklilerin yukarıda gösterildiği ^gün ve saatlerde ve 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde Komisyona müracaatlerL. ., . , 5 Işbu istenilen hayvan ' yfemlertevs&fı yazılı • olduğu şartnameleri istekliler İstanbul, Bursa, Balıkesir, Eskişehir Baytar Müdürlüklerinde görebilirler. (7846) Kimyevî gübrelerini kullanmız; Anadolu için acenta aranmaktadır. Türkiyede yegâne satış yeri: AGBO KİMYA MÜESSESESÎ Posta kutusu 640 İstanbuL Meccanen kataloğ gönderilir. "AMOFOS,, IHMIHHHBHİII^HHHIHHHHIİHHH Maliye Vekâletinden: 2257 numaralı kanunla verilen salâhiyete istinaden yenilerinin piyasaya çıkarılmış olması itibarile eski nikel yirmi beş kuruşluklarla bronz on kuruşluklar 30/11/937 akşa* mından sonra tedavül etmiyecektir. < Işbu paralar bu tarihe kadar bilumum Malsandıklarile Hazine veznedarlığını yapan Merkez Bankasî ve Ziraat Bankası Şubelerine müracaatle mübadele ettirilmelidir. Bu müddetin ınkızasından sonra bu cins paralardan ellerînde kalanlar 1/12/938 tarihine kadar ancak Malsandıklarına ve Merkez Bankası şubelerine tediyatta kullanabilirler. Keyfiyet halkın nazarı dikkatine arzoIunur. (7876) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasmdan: Ecnebi memleketlerden klering yolile bankamıza havale edilmiş veya edilecek meblâğın, lehtarlan tarafından bankamız tavassutu olmaksızm ve ticaret veya borclar kanunundaki matlubun devri veya temliki şeklinde yapılacak olan devirler bizce tamamen menedilmiştir. Bu itibarla lehtarlardan matlublarrnı ahara devretmek istiyenler ban. kamıza müracaatle bu hususta ne şekilde muamele yapılmak lâzım geleceğı hakkında muktezi malumatı almalan lüzumu ehemmiyetle ilân olunur. (7914) Trabzonda yapılacak A T A T Ü R K anıdı müsabaka şartları Trabzon Ilbaylığından: 1 Trabzonda bir Atatürk anıdı yapılacaktır. 2 Anıd projesi 1 birinciteşrin 937 tarihinden 1 mayıs 938 ayı sonuna kadar müsabakaya konulmuştur. 3 Talibler bu hususta Kültür Bakanlığı Yüksek öğretmen Genel Direktörlüğü ile İstanbul Güzel San'atlar Akademisinden mufassal malumat alabilirler. 4 Trabzonda yapılacak olan Atatürk anıdı bir portre heykeli olmayıp Trabzonun millî mücadeledeki rolünü ve Atatürkün Trabzonu muhtelif za manlarda teşriflerinde halkın heyecanlarını ifade eder mahiyette bir abide olacaktır. 5 Bu abide için azamî 140.000 lira kadar sarfedilecektir. 6 Müsabakaya en az İstanbul Güzel San'atlar Akademisini bitirmiş olan Türk heykeltraşları girebilirler. 7 31 mayıs 938 günü akşamma kadar maket ve projeler îstanbulda Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğüne teslim edilmiş bulunmalıdır. 8 Maketler en az 1/50 büyüklüğünde olacaktır. 9 Projeler anıdın nihaî şekil hakkında tam bir fikir verecek vuzuhta olmalıdır. 10 Anıd kaidesinin blok halinde mermerden ve heykel ile kabartmalarm bronzdan ohnası şayani arzu ise de bu cihet heykeltraşların takdirine bırakılmıştır. 11 Proje ve maketler Güzel San'atlar Akademisinde Türk ve yabancı san'atkârlardan teşkil olunacak jüri heyetince tetkik edilerek birinciye 1000 ve ikinciye 500 lira mükâfat verilecektir. 12 Anıd yapılacak mahal tam bir müstevi şekilde kabul olunmuştur. Anıd mahallinin fotoğraflarile mevzua esas olacak yazılar Kültür Bakanlığı Yüksek öğretim Genel Direktörlüğünden ve Güzel San'atlar Akademisi Di rektörlüğünden parasız almabilir. (7457) ZARIF DURUST ^^ SAATLARINI HER YERDE AR AY I N IZ Urfa Valiliğinden: Urfa Vilâyeti telefon hatlanmn tamir ve ıslahı için 2861 lira 20 kuruş tahminî bedelle 16 kalem telefon malzemesi açık eksiltme ile almaeaktır. İhale 2/12/1937 günü saat 10 da Urfa Daimî Encümeninde yapılacaktır. îsteklilerin eksiltme kâğıdını ve listeyi görmek üzere îstanbul Valiliğine ve eksiltmeye girmek için de Urfa Vılâyetine müracaat eylemeleri. (7923) | Emlâk ve Eytam Bankası İlânlan Tekaüd, dul ve yetim maaşları Tekaüd, dul ve yetimlerin mart, nisan, mayıs 1938 üç aylıklarımn iskontosuna, bayram münasebetile, 25/11/1937 tarihinde başlanacaktır. Yoklama ve vize muamelelerini yaptıranlaruı iskonto gününü gösteren numaraları almak için cüzdanlarını şubemize getirmeleri ilân olunur. (7926) | r İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: I 5.000 aded 20 Vz m/m II nci sigara kâğıdı «Balin» 120.000 aded 28 m/m II nci sigara kâğıdı «Balin» 17.500 top 660 X 700 eb'ad 30 tefrikli sigara kâğıdı. I Yukarıda cins ve miktarı yazılı sigara kâğıdı şartnamesi mucibince pazarlıkla satm almaeaktır. II Pazarhk 10/XII/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kaba % taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisvona gelmeleri ilân olunur. «M.» (7789) Istanbul Universitesi Arttırma ve Eksiltme Pazarhk Komisyonu İlânlan 1 348 bin 437 lira 96 kuruş keşifli Istanbulda Cerrahpaşa hastanesin* de yapılacak şirüji kliniği binası inşası kapalı zarfla eksiltmeye korulmuıjtur. 2 Bu işe aid şartnameler şunlardır: A Eksiltme şartnamesi. B Mukavele projesi. C Baymdırhk genel şartnamesi. D Özel şartname. E Keşif cetveli, tahlili fiat cetveli, mesaha cetveli. F Proje. İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yüz binde beşi nis betinde bedelle Güzel San'atlar Akademisi Tatbikat Bürosundan alabilirler. 3 Eksiltme 29/11/1937 pazartesi günü saat 16 da Üniversite Rektörlü ğünde yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 17 bin 687,52 lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getirmesı lâzımdır. 1 1937 senesine aid 150 bin liralık Bayındırhk Bakanlığından almmış insaat müteahhidlik vesikası ve talibin kendisi bizzat mühendis veya mimar değilse ınşaat müddetince fennî mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir mühendis veye mimarın Noterden tasdikli senedini ve yahud bir mühendis veya mimarla müştereken taahhüde girdiğine dair Noter senedi vermesi. .. 5 Teklif mektublarmı 3 üncü maddede yazılı saatten 1 saat evveline kadar Unıversiteve getirilerek Eksiltme Komisyonu Başkanhğına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar eelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapa tılmış olması şarttır. Postada gecikmeler kabul edilmez. (7541) 1 İdaremizin Boğaziçi depolar grupuna bağlı Feriye Bakım ve tşleme evi ahçılığı şartnamesi mucibince pazarlık usulile eksiltmiye konmuştur. 2 Pazarhk 25/XI/937 tarihine rashvan perşembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. 4 îsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «M.» (7791) 1 Şartnamesi mucibince. Denizlide yaptırılacak kara barut deposunun inşaatı pazarhk usulile eksiltmeye konmuştur. 2 Keşif bedeli 2695 lira 17 kuruş ve muvakkat teminatı 202.14 liradır. 3 Pazarhk 9/XII/937 tarihine rasthvan perşembe günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı lacaktır. 4 Şartname ve projeler 13 kuruş bedel mukabilinde înhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesile Denizli Müdürlüğünden almabilir. 5 Eksiltmeye iştirak edeceklerin fennî evrak ve vesaikini İnhisarlar înşaat Şubesine ibraz ederek münakasaya iştirak için ayrıca fennî ehliyet vesikası almalan lâzımdır. 6 İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «B.» (7812) TEDAVOLDEN ÇEKiLEN PABANIZ UiCBiB CIHETLE SiZi İLE&LETMEZ. V İstanbul Belediyesi Merkez Hâl Müdürlüğünden: Hâlde 112 ve 113 numaralı kavun karpuz sergilerinde Ahmed, Gavril, Anargiros ile 134 numaralı sergide Serezli Mehmed Emin buradaki ticarî muamelelerine nihayet vermiş olduklarından idaremizdeki teminatlan iade edilerek alâkalan kesilecektir. Mezkur sergilerden alacakh müstahsil varsa evrakı müsbitelerile beraber nihayet 23/12/1937 tarihine kadar idaremize müracaatleri ilân olunur. (7915), ONU BANIkAYA YATI&INIZ MEB TüRlö ıZAHATI GıŞELEfiiMiZDEN ALINIZ JNİ NV HAN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle