15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 23 ftancîfeşrîn 1937 Mevsim hastahklarından kendinizi korumak ancak : Kullanmakla kabildir. GRİP NEZLE SOGUK ALGINLIGI ve ATEŞLİ Hastalılclara lcarşı tesiri gayet ânidir. S E F A L i N kullanmakla üşütmekten husule gelecek birçok tehlikeli hastalıkların önüne çebilirsiniz. BAŞ DİŞ ROMATİZMAve MAFSAL AGRILARI kadınların AYBAŞILARI ve bütün ağrılarl derhal geçirir. Tesirindeki sür'at hayretve Mideyi, kalbi yormaz, icabında günde 3 kaşe alınabilir. SEFALiN'i her eczaneden ısrarla arayınız ve kullanınız. 1 !ik ve 12 lik ambalâjları vardır. Başı ağrıdan çatlıyacak gibi Izmir İli Daimî Encümeninden: Doktor Nörolog ÇAHİD CEVAD EMRE Bakırkoy Akliye ve Asabiye hastanesi Nöropsişiyotrlartndan Lâleli Galib B. apart. No.2. 15 ten 20 ye Cumartesllerl muhtaclara meccanen. r Kırıklık, esnemek ve rahavet ı I Hastalıkların piştarıdır, fakat onları | İzmirde Ağamemnon üıcalarında yeniden yaptırılacak binalarla tesisat projesinin tanzimine aid müsabaka müddeti birincikânunun 937 nihayetinde bitmif olacağından projelerin birincikânun 937 nihayetine kadar İzmir İli Baymdırhk Direktörlüğüne yollanması tekrar ilân olunur, (7810) GRiPiN Radyolin müesseselerince hazırlanan ve Tiirk kitnyevî müstahzarlarının en muvaffaklarından biri olan o ilâcdır ki vücudii nezle, grip, bronşit hastaIıklarına karşı kale gibi müdafaa eder, harareti süratle düşürür ve bütün ağnları geçirir. ile karşılayabilirsiniz! En şiddetli baş ve diş ağrılarım dindirir NEVROZİN NEVROZİN icabında günde 3 kaşe alınabilir. Taklîdlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla G R i P i N isteyiniz. Bütün ağn, sızı ve sancıları keser. NEVROZİN icabında günde 3 kaşe alınabilir. Karacabey Harası Direktörlüğünden: Yalnız müessese memurin ve müstahdemininin tedavilerile iştigal edecek 150 lira aylık ücretli bir hekime ihtiyac vardır. Memurin kanununundaki evsaf ve şartları haiz olanlarm evrakı müsbitelerile beraber nihayet 937 birincikânununun onuna kadar Karacabey Harası Direktörlüğüne müracaatleri lâzımdır. ' (7916) Nezle, grip ve ro matizmaya karşı çok müessirdir. fsim ve markaya dikkat, taklitîerînden sakınınız. Bu bir fennî hakikattir ki: KOMüR S O BA LA RI PHILCO RADYOSU • PHILCO • RADYOLARININ TURKIYE UMUM MÜMESSILLİĞİ S ATi E de V E R E S i Y E KREM PERTEV Cildi temizler, pürtksüz ve • gergin tutar. Buruşukluklan giderir, tabiî güzelliği muhafaza eder. Safıtb ve fîa$mu/ıamri: Yuna» Nadi ümumi neşrtfjaU Idare eden Yazı tglert Müdürü: Hikmet Münif Cumhuriyet matbaast İSTANBUL GALATAVOYVODA CAO. I2*»I26I28»TEL.: HELIOS •TELEFONîrl»lf6l6 •HELİOSHVESSESATI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle