13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Ikindteşrin 1937 SER MAKİNİST aranıyor îstanbula yakm bir elektrik santralinde aşağıdaki şeraiti haiz bir sermakinist almacaktır: 1 Sanayi mektebinden mezun olacak, yahut ayni derecede amelî ve nazarî malumatı haiz olacaktır. 2 Dizel ve gaz motörlerinden iyi anlıyacak, motörler üzerinde esaslı çalışmış olacak, iyi bir tornacı, tesviyeci olacaktır. Talib olanlarm ellerinde bulu nan bonservislerin birer kopyasını, tercümei hallerini, fotoğraf ve adreslerile ücreti İstanbul posta kutusu (1006) ya bildirmeleri. İstanbul dördüncü icra memurluğundan: Sabiha ve Eşref tarafmdan borc alınan «22.950» yirmi iki bin^dokuz yüz elli lira mukabilinde Anadolu Sigorta şirketine birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına yeminli ehli vukuf tarafın dan «20.410> yirmi bin dört yüz on lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda Şişlide Meşrutiyet mahallesinin Meh tab sokağında eski 13 mükerrer ve yeni 56 numaralı sağ tarafı müfrez iki harita numaralı ve 485,5 dört yüz seksen beş buçuk ziralı Zafer Hanıma tahsis kılınan apartıman, sol tarafı Arif Bey hane ve bahçesi, arkası Arkadere sokağı, cephesi atik Kır ve cedid Mehtab sokağile mahdud arsa üzerinde kârgir apartımanm evsafı aşağıda yazılıdır: Zafer apartımanı namile manıf olan bu apartımanm 54 numaralı apartımanla müşterek kapısı ve müşterek merdiveni vardır. Evsafı! Zemin kat: Bir kapıcı odası ve antre. 2 numaralı daire: Bir koridor üzerinde dört oda, bir banyo, bir halâ, alafranga ocaklı mutfak vardır. Bodrum kat: Bir koridor üzerinde altı odunluk, halâ, sabit kazanlı bir ça maşırhane, su deposu, çamaşır teknesi vardır. Antre kat: 4 No.lı daire: Bir koridor üzerinde biri içiçe dört büyük oda, bir halâ, bir banyo ve mutfak vardır. Birinci kat: 6 No.lı daire: 4 No.lı dairenin aynidir. İkinci kat: 8 No.lı daire: 4 No.lı da irenin aynidir. Üçüncü kat: 10 No.l ıdaire. 4 No.lı dairenin aynidir. Dördüncü kat: 12 No.lı daire: 4 No.lı dairenin aynidir. Beşinci kat: 14 No.lı daire: Bir koridor üzerinde 4 oda, halâ, mutfak vardır. Bu katta bir tarasa ile ütü odası vardır. Her katın arkalarında tarasaları mevcuddur. Mesahası: 276 metro murabbaı olup bundan 136 metro murabbaı kısmı a partımanm nısfını teşkil eder. Kalan bahçesidir. EN0, "Frui! Salf, "Sel de Fruit" ve "Meyva Tuzu" kelimeleri fabrika markası olarak tescil edilmiştır. ENO'S, 6 0 seneden fazla bir zâmandanberi, sıhhatın muhafızı olarak tanınmıştır. ENO'S da ; hiçbir zararlı madde ve müshil maden tuzu olmadığı gibi ne şsker, ne de ş e k e r l i bir madde vardır. Şeker hastalıgı olanlar bile ENO'S u alırlar . Tereddüd edilecek ve alışmak korkusu yoktur. Bugünden bir şişe ENO'S alınız; o vakit k a n a a t kesbedeceksiniz. J U V A N T IN ^~ KUMRAL SiYAH Ter ve yıkanrcakla kat'iyyen nınmış yegâne sıhhî saç boyalarıdır. çıkmaz; tabiî renk veren ta SAÇ BOYALARI İNGİLIZ KANZUK ECZANESİ Enos Fruit Salt öksürenlere ve göğlis nezlelerine BEYOĞLU İSTANBUL İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânlan KATRAN HAKKI EKREM GRİP • BAŞ ve DiŞ AGRILARI • NEVRALJI • A R T R i T i Z M • R O M A T İ Z M A • K I R I K L I K ve BUTUN A G R I L A R I D i N D i R i R NEOKALMİNA BİR KAŞE Kıymeti Pey parası Lira Kuruş Lira Kuruş 3654 00 274 50 Cağaloğlu: Alemdar mahallesinde Ticarethane ve Çatalçeşme sokaklarında 12 numaralı 261 metro murabbaında bulunan müfrez bir kıt'a arsa. 402 3060 00 229 50 Cağaloğlu: Alemdar mahallesinde Ticarethane ve Çatalçeşme sokaklarında 46 numaralı 225 metro murabbaında bulunan müfrez bir kıt'a arsa. 402 193 79 14 50 Lâleli: Balabanağa mahallesi eski Derbend yeni Kurultav sokağında 21 numaralı ve 37 metro arsa. 10561 Yukarıda yazılı emlâk satılmak üzere (15) gün müddetle açık arttırmıya çıkarılmıştır. İhalesi 10/12/1937 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. İstekîiîerin Mahlul'ât Kalemine gelmeleri. (7919) J Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 937/32 Emniyet Sandıgı ile Fatma Ferhundenin müştereken mutasarrıf oldukları Galatada Sultanbeyazıd mahallesinde Kılıcalipasa caddesinde eski 88, 90, 94, 96 numaralarla murakkam dört bab mağazavı ve içinde dükkânları müştçmil Loid hanı demekle arif eski 92 numaralı bir bab hanm tamamı şuvuun izalesi için acık arttırmıya vazedilmiştir. Sözü gecen yerin hududu: Sağ tarafı Rıhtım Şirkerinin depo ittihaz evlediği barakayı müşte mil arsa, sol tarafı Hüdavendigâr hanı ve bazan Sitefransez hanına mürur eden tarikihâs, arkası ashabı emlâkin başkaca senedlerle mutasarrıf olduğu rıhtım mahalli, ceohesi Kılıcalipasa caddesile mahdud bulunan gayrimenkullerin evsafı mahkeme başkâtibi nezdindeki 937/32 numaralı dosyada yazılı olduğundan anlamak istivenler orada okuvabilirler. Açık arttırma 27/12/1937 pazartesi günü saat 15 ten 16 ya kadar Bevoçlu Sulh mahkemesi baskâtibliğinde vapılacaktır. Arttırma bedeli kıymeti <~Tnahwnmenerrin '% 15 hıf bulüfSâ t' &M inaî^ edlfeVektir. Bulmadıgı takdirde ikinci arttırması 15 gün temdid edilerek 11/1/1938 tarihine rasthvan salı günü saat 15 terrl6.y8 kadarıicra^olunaeak^ytrjen 4;ok arttırana ihale edilecektir. Gayrimenkule (46500) lira kıvmet takdir edilmiştır. 1 İhaleve kac«ar birikmiş Maliye, Beledive, Vakıf lcaresî, tellâliye ve 20 senelik Evkaf taviz bedeli müşterive aiddir. 2 Arttırmıva girmek istivenler muhammen bedelin % 7.5 u nisbetinde teminat akçesi veya ulusal bir bankanın teminat mektubunu getirmeleri şarttır. 3 Arttırma bedeli ihalecVn itibaren 15 gün içinde mahkeme kasasına yatırılacaktır. Aksi takdirde ihale bozularak zarar ve ziyan ve faiz bilhüküm kendisinden alınacaktır. 4 2004 numaralı icra ve iflâs ksnununun 185 incl maddesine tevfikan ayni gayrimenkul üzerin&eki ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarlar da gavrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ispat için ilân günündıen itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte satış memuruna müracaat etmelidir. Aksi takdirde hakları Tapu sicillile sabit olmıvanlar satış parasını paylaşmadan haric kalırlar. 5 Fatma Ferhundenin hissesi birinci ve ikinci derecede ipoteklidir. 6 Şartname mahkeme divanhanesinde herkesin görebileceği yerde asılmıştır. Fazla malumat almak istivenlerin 937/32 sayılı dosya numarasile mahkeme başkâtibine müracaatleri ilân olunur. (7925) Romatizma, lumbago, siyatik, silen şiddetli ağrıları teskin ve izale eder. ilko I I I j Dr. Suphi Şenses idraryollan hastalıkfarı mütehassısı Beyoğlu Yıldız sinem a sı karşısı Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra cumartesl fakfrlere parasız Tel. 43924 FARUKi' nın nir ve soğukalgınlığından ileri ge Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası gösterilen gayrimenkulün tamamı açık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin ilân tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafmdan görülebileceği gibi, 3/1/ 1938 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma be deli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 19/1/1938 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında en çok arttırana ihale edilecektir. F Cildiye ve Zühreviye mütehassısı Beyoğlu Yerli Maüar Pazarı karşısında Posta sokağı köşesinde Meymenet apartımanı. Tel: 43353 DOKTOR ÇiPRUT % CiCi SURMESi Avrupa rimellerinden üstündür: Yakmaz ! DökUlmez !! Leke yapmaz !!! Her yerde arayınız. ROMANYA SEYRİSEFAİN İDARESİ Hareket edecek vapurlar: ALBA JULİA vapuru 27 T. sani cumartesi saat 18 de (Pıre, İzmir, Malta ve Marsilya) ya. RECELE KAROL vapuru 27 T. sani cumartesi saat 13 te (Köstence) ye. Tenzilâtlı fiatlarla Berlin, Breslau, Dresden, Londra, Brüksel, La Haye, Lwow ve Warszawa için doğru biletier, bütün Romanya için eşyayi ticariye sevkiyatı, gayet elverişli yeni tarifc mucibince Tuna limanları için, Türk Rumen itilâfı mucibince şarkî ve merkezî Avrupa için tenzilâtlı fiatlar a sevkiyat. Fazla tafsilât için Galata Yolcu Salonu karşısında Tahirbey hanmda İstanbul umumî acentahğma müracaat. Telefon: 4944949450 Ademi îktidar, gevşekliği, Dermansızlık, Vücut v Dimağın e yorgunluğunda pek müessir Ve emin bir ilâctır. v Kutusu 2 0 0 Kuruş Taliblerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanm teminat mek tubunu hâmil bulunmaları lâzımdır. Müterakim vergiler, vakıf icaresi, be lediyeye aid tenvirat ve tanzifat rüsu mu ve taviz bedeli müsteriye aiddir. 2004 No.lı icra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası mu cibince bu gayrimenkul üzerinde ipo tekli alacaklılarla diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife aid olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün çinde evrakı müsbitelerile bil dirmeleri, aksi halde hakları tapu si cillile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan haric kalacakları cihetle alâkadaranm işbu maddenin mezkur fıkrasma göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 935/1275 dosya numarasile dairemize müracaatlan ilân olunur. (2092) BEŞİR KEMAL MAHMUT CEVAT me tertibaBir çok defa, dolma kalemitı, mürekkebin nizin yazmadığından ve temiz muntazam ve famektub kâğıdınızın lekelensılasız olarak akdiğinden müteessir oluyor masını temin ederek ve sinirleniyorsunuz. ne kâğıdmızm lekeHalbuki Pelikan dolma lenmesine, ne de sikalemlerindeki münirlenmenize mahal bırekkebi sevketrakmaz. Fiatı 750 kuruş. Pelikan dolma kaleminiz için Pelikan dolma kalemi mürekkebini kullanmız. Kalem u Anî hareket Eczanesi Sirkeci Satılık hane Fatih Zincirlikuyu Aatik Alipaşa mahallesinde Mehmedağa caddesinde Simzade Bosnalı merhum Muharrem Beyin 19 oda ve diğeri 4 odalı 10,5 dö nümlük bahçe ve karşısında ahırlık satılıktır. Taliblerin Fatih Altayında 23 numaralı hanede Hasan Çamparaya müracaatleri. ksuruk, Nefes darlığı Soğukalğınlığı VE göğüs nezleleıinden Sizi kurtaracak en iyi ilâc budur. Her eczaneden ısrarla isteyiniz. SkliKan cundan kolayca akar ve doldurulmasma elverişli gayet pratik şişelerde satılır. , Başlıca kırtasiye mağazalarından arayınız. İyi çay içmek isterseniz yalnız SALON ÇAYI içiniz. SALON ÇAYI saym müşterilerimize muhayyer verilebilir. Israrla her yerde S A L O N Ç A Y I arayınız. Toptan satış yeri: İstanbul Asmaaltı Tahmis sokak AZE^îBAYCAN Ticarethanesi No 8. Tel. 21771 SAÇ BAKIMI Güzelliğin en birinci şartıdır. Satılık hane Fenerde Tahtaminare oda, sokağında 23 numaralı iki katlı ve her katmda ikişer altında dükkânı bulunan bir kârsatılıktır. Taliblerin hanede 23 numaralı gir evin tamamı Fatih Altayında M. Z. B O Y E R Lâboratuan. n ^ >^ ,n Hasan Çamparaya müracaatleri. f* I Kıymettar halılar satın alınır. SALON ÇAYI PETROL N i Z A M Kepekleri ve saç dökülmesini tedav eden tesiri mücerreb bir ilâcdır. Mandolînler 4,5 Ahenkler 10 liradır. Herkesin seve seve kullandığı bu çalgılarla diğer ihtiyaclarınızı isteyiniz. Eskişehir, Ahenk musiki ticarethanesi. C i l t Frengl v* aiger Z ü h r e v î hastaiıkiar C*ina sınıf mutafıassıSı Babıafl ai. VîlSrtt koıam Ilerisl Tıyyan Cemfyrt Ö I Î B I . 0 Telefon : 21942 \PazartKi Perşembe gflnlerl saat 1 8 , 5 d a n 1 7 , S a katfv 'yalnız 2 5 kuruş mukabrönde H a v a K u n ı m u meflfm*» tma muayane n damar Içlne enıeksıyonlar ymphr. K adl I E istanbul po ta kutusu 261 «• mek H a a ^ ^ B tubla müracaat.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle