11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUKIYET 24 Ikinciteşrîn 193*< 5 ngilterenin Meclisi Has reîsi Lord ll Halifax'ın Almanyaya y^ptığı seyaDevlet Havayolları idaresi tarafından hat, iki tarafın besledikleri ümidlere İngiltereye ısmarlanan tayyarelerin hepsi uygun netice verdi. İngiltere ile Almangelmiştir. Yapılan tecrübelerde Devlet ya, aralanndaki meseleleri hallederek saHavayolları tayyarelerinin memleketi mimî dostluk havası ve işbirliği tesis etmek için ciddî ve şümullü müzakerelere Geçen haziran ayının 15 inci gecesi, miz için çok elverişli olduğu anlaşılmıştır. Parisle intişar eden «Le Temps» Dün sabah Izmirden şehrimize 12 ohapisanede bir cinayet ışlenmişti. Vak'a Bu tayyareler diğerlerine nazaran daha girişilmesini kararlaştırmışlardır. Bu makgaztesimn Kahire muhabiri yazıyor: az esans yakmakta ve buna mukabil da tdbüs daha gelmiştir. Vilâyetin tasvibile sadla Almanya Hariciye Nazın Londraşöyle olmuştu: Mısır, en âcil millî emellerine, en atşeli bir av evvel de gene îzmirden 12 otobüs Gece, saat 21 de, mahkumlardan Ah ha süratlı hareket etmektedirler. yr gidecektir. îstiklâl arzulanna 26 ağubtos 1936 tarihli getirilmiş ve Kurtuluş Beyazıd hattına Yeni hava hatları med, hapisane koğuşunda, arkadaşı IbraHitler Almanyası ötedenberi ingiltere İngiliz Mısır muahedesile ve Mon 'ahsis edilmişti. İzmir İstanbul ve Adana İstanbul himin yanma giderek alacağı olan beş ile uzlaşmağı ve anlaşmağı kendi haricî treux'de akdedilen beynelmilel itilâflarla Yeni gelen 12 otobüsün Harbiye Ak politikasına en mühim bir esas addetmekbuçuk lirayı istemiş, İbrahim ıse, bu isteği hava yolunun biran evvel açılması için kavuştuğu halde, dahilde, el'an sükunete alâkadarlarca çalısılmaktadır. İzmir ve «?rav hattı üzerinde işletilmesi mutasav tedir. Bunun ilk delili olarak Almanya, mevsimsiz bularak: erememiştir. Nahas Paşa tarafından geAdana istasyonları İkmal edilmiştir. Ha verdir. Seni şimdiye kadar besledim. Sigaİngilterenin en hassas noktası olan deniz çen temmuzda yapılan kabine değişikli Sehrimizdeki otobüs «ervisinde çalış kuvvetleri rekabetinde, malum deniz an" ra aldım. Bende alacağın kalmadı. He vayolları umum müdürü Sabri dört moğindenberi, Kahirede derin bir huzursuzsablaşırsak, sen bana borçlu çıkarsın! di törlü bir tayyare ile bu yeni istasyonlara makta olan araba miktirı pek yakında laşmasile îngiltereyi kendiliğinden tatmin luk hüküm sürmekte ve siyasî partiler aragiderek tetkıklerde bulunmuştur. Şimdi biı misli daha artırılacaktır. ye cevab vermişti. etmiştir. sındaki muhalefet gitgide daha şiddet Ahmed, homurdanarak îbrahimin ya yeni hatlar arasındaki entıniyet istasyonBu anlaşma ile Almanya kendi donanOtomobil sahibleri sikâyetçi lenmektedir. Bilhassa Gije üniversitesi, mndan ayrılacağı sırada, tekrar dönmüş larının yapılmasma başlanmıstır. Bu ay Diğpr taraftan sehrimizdeki otobüs ser masının bütün îngiliz împaratorluğu do sık sık karışmakta, ve bu haller, üniversite lar içinde İzmir İstanbul ve İstanbul visinin faaliyeti dolayı^ilr taksi otomobil nanmasmın üçte birini tecavüz etmemesini muhitine münahısr kalmayıp partiler me ve: Ben bu parayı almasını bilirim! Adana hava yolunun açılması kuvvetle hafiline de sirayet ederek, hükumetin fayrin'n vaziyeti bir hayli gücle«mistir.Tak taahhüd etmiştir. Ahiren imzalanan yeni c Hapisanede senden daha kötü adam yok muhtemeldir. dalı icraatmı akim bırakmaktadır. « ' sabib'eri, otobü 'erin istedıkleri yerde bir mukavele ile de iki devlet zırhlılarının > tur! Gibi sözlerle, Ibrahime hakarette buYeşilköy hava meydanı durarak müsteri almalar ndan şikâyet et hacimleri ve top çapları birbirininkinden Senelerce süren kanlı mücadelelerden lunmuştu. imar edilecek pkte ve bu vazivet'n taksi müsterilerinin fazla olmaması hususunda mutabık kalve sürekli hamlelerden sonra, doğrudan İbrahim, bunun üzerine, yerinden fır Nafıa Vekili Ali Çevinkaya Yeşilköy de karırasma sebeb olduğunu iddia et mışlardır. Almanya İngiltereye bir cemidoğruya tesir icra eden her türlü ecnebi Mısır Başvekili Nahas Paşa lıyarak bir kolile Ahmedin başını yaka hava meydanını gezdiği vakit bu istas mektedirler. e olarak kendiliğinden deniz teslihatın nüfuzundan kurtulan Mısırlıların ekseri: yapmak maksadile mekteb talebesinin ve lamış, öteki elile de daha evvel hazırlıya ycnu İstanbul asfalt yoluna bdğlıyan boda dun bir vaziyeti kabul etmekle beraŞoförler Ccr vet'nin üerî selenleri bu yeti azimesi, memleket dahilinde nizam ve üniversite gencliğinin harekete getirilmesi rak bıçak haline getirdiği mangal ayağmı zuk şosenin asfalt olarak yapılması lâzım ^.usucta «ıın'arı söy!<*mektedirler: ber, diğer sahalarda tam müsavat istiyor. asayîşin, muvazene, sulh ve adaletin kat'î ; gibi haller görülmez olmuştur. Bu sebeb arkadaşının göğsüne saplamıştı. geld ğine işaret etmişti. Bu müsavattan biri de müstemlekelere surette teessüs ve istikranndan başka bir « îrimizde büyük fed'kârlıklarla Ahmed, dört yerinden aldığı yara nele, bu genclik, şimdi, hükumete muhalıf Bu yolun insaatına aid projeler ikmal iddir. bir otomobil alan ve her av 120 150 emel beslemiyor ve bugiine kadar henüz partilerin emellerine hizmet için grevler ticesi, hastaneye götürüldüğü sırada öl vc Nafıa Vekâleti tarafından tasdik Dünyanın büyük ve mühim devletleriVa 2'Si büvük bir taksit ödemek mecbutamamen tebellür etmemiş olan âcil ve edildiğinden İstanbul Nafıa müdürlü ilân ve cn'anevî nümayişlerine devam edi müştü. n'yetinde bulunan bircoV otomobil sahib nin cümlesi müstemlekelere lüzumundaa çok büyük bir vazifenin, muvaffakiyetle Ağırceza mahkemesi. dünkü celsesin ğüne gönderilmiştir. yorlar. •eri vardır. Halihazırda otobüslerin bu kat kat fazlasile sahibdirler. Meselâ Hobaşanlmak için, bütiin milletin elbirliğine de bu cinayet davasına devam etmiştir. Yakmda yolun asfalt olarak inşasma arazisi Kral ve hükumet vcziveti taksi islerini çok sarsmıştır. Bu anda Krallığınm Avrupadaki intizar ettiğini biliyor. Müddeiumumî, suçlu îbrahimin suçunu başlanacaktır. Yeşilköy hava istasyonun34,420 kilometro murabbaı ve nüfusu Bütün bu gürültüler siyasî gerginliği ve vaziyette bizler her ay ödfmek mecbu Bu vazife, hakikî istiklâli, beynelmilel sabit görerek, kendısinin ceza kanununun d? büyük bir kazino ile istasyon binası memleketteki huzursuzluğu artırmaktan riyetinde bulunduğumuz taksitleri karşı 7 730,577 olduğu halde yalnız Asya * rnuahedelerin metinlerinden filiyat saha 448 inci maddesi hükümlerine göre ce yapılacaktır. Iıvacak kazanç temin edemiyecek bir va da iki milyon kilometro murabbaı ve sma çıkarmak, İngiliz Mısır muahedesi başka bir işe yaramamaktadır. Kabinenin, zalandırılmasını istemiştir. Bu maddede ziyete düşeceğiz ve düşmekteyiz. Bunun 52,824,569 nufusu bulunan bir müstemnin, ağır ve masraflı askerî taahhüdlerini hallıle uğraştığı büyük müşkülâta bir de 15 sene ağır hapis cezası vardır. icin 10 kurusa müşteri taşımak suretile eke imparatorluğu vardır. Avrupanın en vakit geçirmeden yerine getirmek, dahilî bu vaziyetin ihdas ettiği güçlükler inzı Suçlunun müdafaasını yapabilmesî için duçar oldupumuz zararian kısmen kar kalabalık ve dar arâzisine sahib olan Alteşkilâtı yeniden tanzim etmek ve Mon mam ediyor. Hükumet, Kralın, son de duru«ma baska güne bırakılmıstır. sılıyabilecegimizi düşünüvoruz. Bu husu manyanın deniz aşırı müstemleke namına treux'de, Mısıra tam bir itimad göstermiş rece nazik bir vazife olan, Başmabeyncisun temini için de üç kişilik bir heyet Be bir kanş yeri yoktur. Umumî Harbden MÜTEFERRtK olan yabancı devletlere, şimdiden, mille liğini, bugünkü vaziyet dahilinde, Ali evvel bir çok zorluk ve fedakârlıkla elde 'divp ile temastadır.» tin siyasî olgunluğunu, kendisini serbesti Mahır Paşaya tevdı etmesıni oldukça enettiği, nisbeten fakir ve çorak yerlerden Alman heyeti gidiyor ve sulh içinde idare etmek hususundaki dışe ve hoşnudsuzlukla karşılamış görünBir müddettenberi memleketimızde mektedir. Vaktile Vefd partisi azasından ÎNHtSARLARDA müteşekkil müstemlekeleri de Versay Dün Maarif Vekâlctinden istanbul kabiliyetini göstermektir. bulunan Alman askerî heyeti bu ak Maarif Müdürlüğüne yeniden bazı tayin muahedesile elinden alınmıştır. ve son derece faal bir siyasî hayata maHalka mahsus ucuz sigara Bu maksadı tahakkuk ettirmek. Mısır lik olan Ali Mahir Paşa, bilâhare parti şamki ekspresle Berline dönecektir. Fakat Almanyaya eski müstemlekele" kararnameleri tebliğ edilmiştir. Bu kararda, dahilî anlaşmazlıklara ve kanşık den ayrılarak, Vefd ile mücadele etmek Heyet dün de bazı müesseseleri gez namelerdeki tayinleri yazıyoruz: tnhisarlar idaresi, halka mahsus ucuz ri kısmen yahud kâmilen iade edilse ve ;igara tipini tesbit etmiş ve ilk yapılan üzerine de zam yapılsa bile Almanyanın lıklara kat'î bir nihayet vermekle kabil ve onun faaliyetini kırmak yolunu tutan miştir. Vefa lisesi fizik kimya yardımcı öğ harmandan nümuneleri muhtelif yer Müzakere edilen ticaret olacaktır. Nil vadisi, istiklâlini tekrar a bütün kabinelerde mevki almıştır. Kral genişleme ihtiyacı tatmin edilmiş olmıyaretmenlığine İhsan Yılmaz, Galatasaray lere göndermiştir. İdare, bu nümunelerlarak Milletler Cemiyetine ve hür mem Fuadın vefatında Başvekâlette bulunu caktır. Almanya daha ziyade Avrupanın muahedeleri lisesi yardımcı türkçe öğretmenliğine Ca le beraber birer sual varakası da gönleketler manzumesine dahil olmak sure yordu. Kral Farukun babasını istihlâi etftîJa^Ui^a ^yç, ^arkında genişlem,ek istiyor. Hükumetimizle yeni bir ticarejt an^dermiştir.1Bunda (Tifyaki) temîfifjffirn tile, mühim taahhüdlere girişmiş ve yeni mesini müteakıb iktidar mevkiine gelen laş/ması yapmak üzere senebaşmda^bir hit H&yta, Kandüli< lisçsi müdür mua» sigaranm içiminin, isminin ve ambalâj Binaenaleyh, İngilterenin, yalnız müs « mecburiyetler kabul etmiştir. Aylardan Nahas Paşa riyasetindeki Vefdci kabine, tsviçre heyeti şehrimize gelerek Anka. vinliğine ayni mekteb riyaziye öğretmeni 5çklim|n,jppsjj,9jduğu, ve fiatının» ne ote temleke rneselesinde değil, ayni zamanda, eki^Kınnffltj Haydarpaşa lîseii mattiti beri, bütiin is"m âleminde ve' şarkî Ak Ali Mahir Paşa kabinesinin vücude ge raya gidecektir. ' J ' ' J • J ' • J orta ve şarkî Avrupada, herhangi suretle ması lâzım geldiği sorulmaktadır. Bir müddettenberi Ankarada müza öğretmenliğine eski izmir Karataş musiki denizde hüküm süren huzursuzluk içinde, tirdiği bütün yenilikleri ortadan kaldır iyasî, askerî ve iktısadî engel çıkarma Yılbaşına kadar toplnacak olan bu bu mües'uliyetler, sırf nazarî kalmaktan mıştır. Kralın, Ali Mahir Paşa hakkın kereleri yapılmakta olan Türkiye Po öğretmeni Cezmi, Papa kız orta okul riya suallerden sonra yeni sigara piyasaya mağı taahhüd ederek Almanyayı tatmin lonya ticaret anlaşması müzakereleri çok uzaktır. etmesi, iki büyük milletin uzlaşması ve daki en son kararına karşı, bütün Vefdci bitmiş ve yeni anlaşma parafe edilmiş ziye öğretmenliğine kız lisesi riyaziye öğ ıkarılacaktır. retmeni Halid, Beyoğlu orta okul ingiliz matbuat tarafından alınan vaziyeti, bu tir. Mısır çember içindedir Diğer taraftan, şimdiye kadar şehir anlaşması için elzemdir. ce öğretmenliğine Usküdar üçüncü orta lerde satılması memnu olan köylü si İngilterenin bu noktadan Almanyayı Yeni Türk Letonya tîcaret anlaş Habeşistanın îtalya tarafından zaptın hâdiselerle izah mümkündür. okul ingilizce öğretmeni Seniha, Taksim garası bundan sonra Ankara, îstanbul müsterih etmek için Sovyet Rusyayı her « dan, ahiren faşist askerî kuvvetlerin TrabSon günlerde, Nahas Paşa ile Kral masımn başlıca hususiyeti kâğıd fabri orta okul musiki öğretmenliğine Haydar e îzmir şehirleri haricinde, Türkiye hangi suretle iltizam ve müdafaadan felusta külliyetli miktarda tahşidine kadar, Faruk arasında vukubulan bir mülâkatta, kamızın muhtac olduğu sellülozu Le tonyadan almak için kontenjan cetve paşa lisesi öğretmeni Ziya, Üsküdar bi nin her tarafında satılacaktır. Bunun ragat etmesi birinci şarttır. Zaten ingilteYakınşarkın bu nazik noktasında iki sene sarayla hükumetin mütekabil vaziyetleri linde mühim mıktarı ihtiva etmesidir. rinci orta tarih ve coğrafya öğretmenliğine için köylü sigarasına yeni bir tip tesbiti re, Sovyet Rusyanın davasını ve haricî denberi fasılasız devam eden hâdiselerin tesbit edilmiş, fakat Ali Mahir Paşa hakpolitikasını bu devletin sırf Fransa ile Mühim bir mesele tetkik Üsküdar üçten Türkân, Fatih orta okul de mevzuubahstir. inkişafı, Nil vadisi halkı için, çok ciddî kındaki karar tebeddül etmemiştir. Kral türkçe öğretmenliğine Usküdar üçüncü TAPU VE KADASTRODA müttefik bulunmasından dolayı tervic ebir ihtar makamındadır. ediliyor tarafından bütün partilerin haricinde ve diyordu. Ispanyadaki dahilî harbde Geçen hafta Yugoslavyadan gelerek orta okul öğretmeni Celâl, istanbul kız liFilhakika, Mısır Libya garb hudu münhasıran milletin ali menafiinin müdaFransa daha ziyade; müttefiki SovyetleKadastro memurlan dunda, Sudanın müntehasında, hatta Ni faasile muvazzaf telâkki edilen Ali Ma ayni gün Ankaraya giden Türkofis u sesi müdür muavinliğine mektebin fran rin politikasını takviye etmek için Valenarasmda lin membalannda, tehdid bariz bir şekil hir Paşa, Kralla hükumet arasında irti mumî reisi Bürhan Zihni, Ankaradan sızca muallimi Handan. Kabataş orta <r ci& tarafıru tutmuştu. ingiltere dahi garbanî olarak şehrimize gelmiş ve burada kulu tabiiye öğretmenliğine Fatma, Os Kadıköy Kadastro fen memurluğuna almaktadır. Eskiden her türlü istilâ teh batı temine devam edecektir. bir gün kalarak bazı tetkikler yaptıktan maniye kız orta dikiş ve nakış öğretmen Kadastro mektebi mezunlarından birin da sıkı dostu ve adeta müttefiki olan likesinden masun olan Mısır, bugün sıkı Fransayı müteessir etmemek için Fran Vefd partisi bu karar karşısında mu sonra tekrar Ankaraya dönmüştür. TürÜğine Remziye, Usküdar birinci orta ta ci mıntaka fen memuru Hamdi, onun bir çember içindedir. Külliyetli yabancı tavaattan başka çare bulamamış, reddet'ya karşı müsaid davranmamıştı. Şimdi kofis Umumî reisinin mühim bir mese rih coğrafya öğretmenliğine istanbul e r yerine Kadastrodan Zahid, onun yerikuvvetler, icabında, her türlü müdafaa meğe gücü yetmediği bir iştiraki mesaiyi leyi tetkik ettiği söylenmektedir. ise vaziyet büsbütün değişmiştir. Ingil kek lisesinden Adile, Çapa orta okul ne Ankaradan Fethi, onun yerine de tertibatından ve müstahkem mevkiden kabule mecbur olmuştur. tere Franco hükumetini bilfiil tanıyarak" türkçe öğretmenlisnne kız muallim mek Beşiktaş ciheti memuru Bedrl Vassaf, mahrum olan hududlardan içeri girip Sümünasebata giriştikten başka Karadeniz" Meşhur kadın yankesici Sarıyer fen memurluğuna da Beyoğlu tebi Türkçe muallimi Süreyya tayin edilVeyş kanahndan serbest geçidin müemmen Kadastrosundan Kemal terfian tayin e den Valencia'ya silâh ve mühimmat göyakalandı mislerdir. olup olmadığını veya yukarı Nil vadisin Edirnede etnoğrafya müzesi türen bütün ingiliz gemilerini tevkif et dilmişlerdir. Ziya isminde bir adam, Beyazıdda açılıyor deki hayatî sevkülceyş noktalarını muayemektedir. ingiltere parlamentosunda bu Bir terfi saat kulesinin altında cebinden para DENİZ tSLERl neden geçirmeğe amade bulunmaktadır Edirne (Hususî) Sinanm eserle larını çıkarmış ve saydıktan sonra panmemleketin Sovyetlerle olan münasebatı Kadastronun memleketimızde teşek lar. Diğer taraftan, Mısır ordusu, Del rinden Selimiye camii bitişiğinde 15 odatalonunun arka cebine koyarak Harbi Yeniden yaptırılacak gemiler külündenberi Kadıköy ve Bostancı ha uzunuzadıya mevzuu bahsedildi. Merketa'da mütehaşşid İngiliz kuvvetlerile tak lı yeni etnoğrafya müzesinin hazırlıkları yeye gitmek üzere tramvaya binmiştir. Almanyaya ısmarlanmış olan yolcu valisinin kanşık harita işlerinde mu zi Moskovada bulunan komünist enter viye edilmiş olmasına rağmen, çok mübitmek üzeredir. Yakmda İstanbul ve nasyonalinin faaliyeti şiddetle tenkid edilBeyazıdda akşam üzeri soyacak bir ve yük vapurları bugünün ve yarmın kemmel teçhizata malik bülunan İtalyan Ankaradan kıymetli eserler getirilecek ve adam arıyan meşhur kadın yankesici ihtiyaclarmı karşılıyamıyacağı için ye vaffakiyetle ifayi vazife eden Kadastro di. îngiltere Hariciye müsteşan Lord mektebi mezunlarından fen memuru kıtaatına, gayrikâfi bir kuvvetle karşı müze açılacaktır. pantoflacı Muzaffer saatin altında bir ni vapurlar yaptırılmasma kat'î olarak Hulki, İstanbul Tapu sicilleri grup mü Cranborne, üçüncü enternasyonalin faa koyabilecektir. Türk Tarih Kurumunun önümüzdeki adamm para saydıktan sonra tramvaya karar verilmiştir. Şimdi yapılan va dürlüğü merkez mühendisliğine terfian liyetinden Sovyet hükumetinin mes'ul o" lamıyacağı noktai nazarını îngiltere hü yıl içinde Edirnede yaptıracağı hafriyat bindiğini görünce hemen tramvaya at purlar için tahsis olunan ve on senede tayin edilmiştir. Vefd ve rakibleri lamış adamcağızm 60 lirasını çaldıktan ödenecek olan 10,000,000 liradan baska Hududlannda bu vahim hâdiseler için umumî müfettişlik şimdiden hazırlık sonra ortalıktan kaybolmuştur. CEMİYETLERDE kumetinin hiçbir zaman kabul etmediğini ikinci bir on milvon liranın bu işe tahsöyledi ve Sovyet hükumetinin komünist hazırlanırken, Mısır, müessif dahilî müş larını ve tetkiklerini yaprrıiştır. 938 yılı çaBiraz sonra soyulduğunu anlıyan Zi sisi de mukarrerdir. propagandası yapmamasına aid ahdî ahBerberler cemiyetinin külâtla çarpışıp durmaktadır. Vaktile, lışmalarının bu yıldan daha zengin ya, tramvaydan inerek polise koşmuş Alâkadar makamlara bu hususta ekâma riayet hususuna dikkat edeceğini ittihadsızlık yüzünden zarar veremiyecek olacağı umulmaktadır. tur. Hâdiseye Emniyet ikinci şube yan tüdler yapılması hususunda emir ve verdiği karar beyan ederek bu ahkâma münafi hare vaziyette bulunan Vefd'in rakibleri bu Vize kazasmda eski e^erlerden kıymetli kesicilik masası memurlan el koymuş rilmiştir. Berberler cemiyeti idare heyeti dün ketler hakkmda parlamento azalarınm gün elele vermişler ve hükumetin mesai bir hamamın tekrar tesisi için umumî mü ve sabıkalı kadınm bu işi yaptığını tesmekteb meclisi idaresile müştereken hükumete malumat vermelerini rica etti. Bu ikinci kısım deniz ticaret filosu sini kötürümleştirmeğe kâfi gelecek bir fettişlik mimarı Mazhar Altan, plânını ve bit ederek pantoflacı Muzafferi yaka nun tamamen dahilde yapılması da bir toplantı yaparak kurs görmemiş Sovyet mekteblerindeki kitablarda înfaaliyet göstermekte bulunmuşlardır. Hü keşiflerini yapmıştır. Hamam 40,000 li lamışlardır. mevzuubahstir. Yeni tersanemizin bu berberlerin berberlik yapmalarına mükumet bu muhalefete karşı koymağa te raya Vize belediyesi tarafından yaptırı Anlaşma mer'iyete giriyor kudrette olacağı, hatta şimdiden bu saade edilmemesi hakkındaki dileği tas giltere aleyhindeki yazılar dahi şiddetle tenkid edilmiş ve bu meselede Moskovaşebbüs etmiş, üniversitede ve resmî mek lacak ve böylelikle Vize hem bir eser ve Türkiye ile Yunanistan arasındakı kudreti iktisab ettiği temin olunmak vib etmiştir. teblerde, muhalefet taraftarlarınm ika et hem de bir sağlık kaynağına kavuşmuş kaçakçılığın men'i ve müştereken taki tadır. Cemiyet idare heyeti bundan sonra da teşebbüs yapılması amele mümessillebi hakkmda Ankarada evvelce imzalabüyük kadrolu berberlerin İş dairesine ri tarafından bile taleb olunmuştur. Fran" tikleri kargaşahklara aid hab?rlere san bulunacaktır. Pire limanünda yapılan nan mukavelenin musaddak suretleri vermeğe mecbur olduklan dahilî tali sanm, Sovyetlere ve şarktaki bazı hükusür koymuştur. Üniversite rektörii Lutfi tetkikat matname projesini hazırlamıştır. Bu metlere karşı askerî ve diplomasi taahEdirnenin kurtuluş bayra teati edilmiştir. Paşa istifaya mecbur olmuş ve makamı, Liman idaresinin elyevm Pirede bu proje bugün yerberlere tevzi edilecek hüdlerile İngilterenin hiçbir zaman alâkaYeni anlaşma birincikânunun üçün ayni tehlikeleri göze alacak namzed bumına hazırlık den itibaren tatbik mevkiine girecektır. lunan heyetine Pire limanının işletme tir. dar olamıyacağı ve bu yüzden Fransanın lunmadığından münhal kalmıştır. şekli hakkmda tetkiklerde bulunması Edirne (Hususî) Her sene AnkaZavallı çocuk BORSALARDA yapacağı harbe îngilterenin iştirak etmi Universitenin, bu kargaşalıklara sahne ra, îstanbul ve Trakyanın muhtelif yer bildirilmiştir. Pirede limana yeni vesayeceği sarih ve kat'î surette bildirilmesi Beykozda Deri fabrikasında ökçe ma it mubayaası işile meşgul olan bu he olmasına şaşmamak lâzımgelir. Zira, lerinden gelen kalabalık heyetlerin iştirakinesinde çalışan 12 yaşlarında Hakkı yet bilhassa Pirenin kömür verme işle Türk borcu kupon bedelleri taleb edildi. bizzat Vefd partisi, yirmi senedenberi, kile çok parlak bir surette kutlulanan Poyraz, sol elini makineye kaptırmış ve rini de tetkik edecektir. ödeniyor Lordl.r Kamarasmdaki son müza iktidardan uzaklaştırıldıkça, kendi pro Edirnenin kurtuluş bayramı bu sene de tehlikeli surette yaralanmıştır. Türk borcu tahvillerinin kupon be kere ve münakaşalar, İngilterenin gerek •pagandasını yaptırmak \e etrafına fitne fevkalâde tezahüratla başarılacaktır. ADLÎYEDE Küçük amele baygın bir halde kanlar dellerinin tediyesine yarm başlana müstemleke işindc, gerek Sovyetler mesetohumları saçmak için ddima talebeyi kulİki haftadanberi devam eden hazırlık içinde hastaneve kaldırılmıstır. Tevkif edildi caktır. lesinde tamamile Almanyanın noktai nalanmıştır. Bugünkü üniversite talebesi, bü lar sona ermek üzeredir. Şehrin her taraRamazan 20 Çarşamba Bu defaki kuponlar memleketimiz zanna uygun bir vaziyet almasına zemin Bazı kimseleri, pasaportsuz olarak tün tedris hayatlarını bu gibi karışıklıklar fında bu büyük gün için yapılan hazır Yunanistana kaçırmaktan suçlu kaptan de frank hesabile 0,79,40 sent üzerin hazırlamıştır. Bu savededir ki Lord HaÖğU Âçinde geçirmeğe alışmiş olan genclerdir. lıklar göze çarpmaktadır. Edirne meb'uskindi Akşam Yatsı tmsak' Vangel isminde biri, dün birinci sulh den ödenecektir. Bundan sonraki ku lifax'ın Alman devlet adamlarile anlaşS. D. S. D. S. D. S. D. S. D. ingiliz Mısır muahedesinin akdinden ları şimdiden gelrnislerdir. Ankara ve İsceza mahkemesinde sorguya çekilmiş ponlar 25 mayıs 1938 de ödenecektir. ması kolay olmuştur. Ezani 7 15 9 45 12 1 36 12 29 «onra vaziyet hissedilecek derecede de tanbuldan bu sene de kalabalık heyetler Dün, Türk borcu tahvilleri 14,85 live sorgu sonunda hâkim Reşid tarafını Zeval! 12 00 14 30 16 45 18 21 5 14 Muharrem Feyzi TOGAY gişmiş, îngiltere aleyhinde nümayişler beklenmektedir. raya kadar yükselmiştir. dan tevkifine karar verilmiştir. Siyasî partiler aıasında Hapisanedeki Yeni hava hatları Şehirde otobüs cinayetin davası İstanbulIzmir ve Adana seferleri artıyor sinsi bir muhalefet var Müddeiumumî, maznu hatları yakmda açılıyor Otomobil sahiblei i de bu nun 15 sene hapse konulmasını istedi vaziyetten şikâyete başladılar Mısırda dahilı vaziyet ( Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal İngiltere AÜnanya Sovyetler Hükumet, Krahn, başmabeyncilfğini Ali Mahir Paşaya vermesini hoşnudsuzlukla karşılamıştır Yeni tayinler Muallimler arasında nakiller yapıldı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle