12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
t4 İkincfteşrin 1937 CUMHURÎTET ZJRHLI TAYYARE DüELLOSU îktısadî hareketler Ticarî birlikler Büyük Önder, Meclis kürsüsünden n lk duyuluşta manasız görünüyor son defa söyledıkleri nutukta ticarî biramma düşünülünce inceliği anlaşılı lıklerm ehemmiyet ve lüzumuna işaret yor. Çünkü Divan edebiyatile mu ettiler. Hukumetın programmda ticarî vazi yürüyen bir Mühür edebiyatı mev birlıklerın teessüsünün şayani arzu olduğu ve buna çalışılacağı kaydolunuyor. cuddur. Gerçi bu edebiyat henüz tesbit, Geçen hafta içinde îktısad Vekâleti Müs tasnif, tahlil ve tevsik edılmemiştir. Fa teşarı Faik Kurdoğlunun, Ticaret Odaselelerin hallinden sonra şirketin satın a kat vardır ve varlığını hoşuma giden şu Birkaç gündenberi bazı gazeteler İs smda ihracat tacırlerile yaptığı konuş tanbuldaki imtiyazlı şirketleri birdenbire lınması mevzuu bahsolacaktır. Esasen tabiri icad ederek ilk hatırlatan da Is malarda bılhassa bu nokta üzerinde duBaşvekil Celâl Bayar nutkunda imtiyaz tanbul Mektubcusu Bay Osman Nuri rulduğu ve ticarî birliklerin kurulması Belediyeye geçirecek karar ve projeler den bahsetmektedirler. Buna nazaran A lı ecnebi şirketlerin bütçenin müsaadesi dir. na karar verildiği söyleniyor. Hafta Evet, edebiyatın taze ve bayat, hoş içinde bunun müsbet neticelerini gör kay Belediyeye geçiyormuş, hatta devir nisbetinde satın alınacağından bahset dük. İşin ehemmiyetini ve menfaatinı muamelesinin icrası için, Akay müdürü Tlİ tİ. ve nahoş birçok kısımlarına yıllardan Dün bir muharririmiz İstanbul Valisi beri alâkalandığım, hatta edebiyat hocamüdrik olan bir kısım ihracatçılar, bir Cemil İktısad Vekâletile temas etmek üzılan okuyarak, denizcilerî, tayyalik kurmak için faaliyete geçtiler. zere Ankaraya gitmiştir. Filhakika Akay ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ lığı da yaptığım halde Mühür edebiyatı recileri ve denız tayyarecilerini isticDünyanm iktısadî gıdışı bilhassa u müdürü Cemil Ankaraya gitmişse de gi dan bu haberlerin sıhhatini sormuş, Vali: tabirine Bay Osman Nurinin Belediye vab ederek, meselcnin hakikî hal tarmumî buhran yıllarmdan sonra çok de dişinin bu devir muamelesile alâkadar ol« Ben de gazetelerde okuyorum. Mecellesini gözden geçirinciye kadar tezını meydana koymağa uğraştık. Değişmiştir. Eski kredi ticaret sisteminin duğuna dair hiçbir iş'ar yoktur. Cemil Buraca yapılmış birşey yoktur. Hükumet sadüf etmedim. Değerli Mektubcumuz dığimiz gibi, bütçe menabiimizin ma artık kalkmakta olduğu görülmektedir. merkezi meşgulse bilmiyorum» demiştir. halline masruf olması, hatta bizzat Bu sistemin tabiî icabları olan ve bu bir muharrirknize: bir münasebet getirerek eserinde edebî Yaptığnnız tahkikata nazaran mesele « Akayın Deniz Banka verileceği istikbalimiz, bu tarzı halle bağlıdır. güne kadar ticarî meziyetler arasında mahiyet alan mühürlerden bahsediyor ve Fakat, bu husustaki münakaşanın e sayılan rekabet, fiat kırma, arkadan Deniz Bankın teşkili hakkındaki kanun şudur: Mühür edebiyatı üzerinde incelemeler Avrupanın birçok büyük şehirlerinde sasına girişmeden evvel, iki mülâ vurma gibi hareketlerin de bugünün ti lâyihasmda hükumetin henüz bu lâyihayı yapılmasmı gerekli buluyor. haza varid görülmektedir. Evvelâ, caretinde yeri olmadığr aşikârdır. Bu Meclisten geri aldığına ve yahud Akaym bu kabil nakil vasıtalarile telefon, elek Onun nümune olarak ileri sürdüğü mübu mühim mevzu, bütün devletleri iş nun yerini millî ticaret birliklerinin Deniz Banka verilmesinden sarfmazar et trik ve saire gibi şehrin umumî hizmetle hürler, tarihle ve edebiyatla uğraşanlann tutması bilhassa ihracat sahasmda tiğine dair bir guna malumatımız yok rini yapan müesseselerin gelirleri hemen lüzumlu, hatta mecburidir. Bu şekle uy tur» demiştir. kâmilen Belediyeye aiddir. Operatör bildikleri şeylerdir. Meselâ şair Bakinin, mıyan memleket ticaretinin muvaffak 5irketi Hayriyeye gelince: Bu şirket Cemilin Şehreminliği zamanındanberi İs Tökeli İmre'nin, Kont dö Bonüval'in olması mümkün değildir. müdürlüğü de kendilerine bu hususta hiç tanbul Belediyesi bu kâr getiren müesse (Kumbaracı Ahmed Paşa), Budin valiGeçen hafta içinde üçü îzmirde, üçü bir müracaat vaki olmadığını söylemiştir. selerin kendine verilmesini isteyip dur lerinden İskender Paşanın mühürleri ki de Karadeniz sahil şehirlerinde olmak Esasen dünkü akşam gazetelerinden biri maktadır. Bu istekler, geçen sene Halic bunlar hemen bütün tarih kitablanna üzere altı ihracatçınm piyasaya arkadan Şirketi Hayriyenin Belediyeye verilerek vapur şirketinin idaresi Belediyeye dev geçmiştir. Hiçbir kitaba geçmiyen «Müvurmak, haric piyasalara düşük fiat hür edebiyatı» tabiridir ki benim zannı Akayla birleştirileceğini yazdığı halde, redildiği zaman da tekrarlanmıştı. teklif etmek gibi millî birliği vuracak Belediye îstanbulun imarı için altı kü ma göre gerçekten güzel bir buluştur. başka bir akşam gazetesi de Tramvay, hareketlerde bulundukları görüldü. » * * Harb layyareleri kısa bir zamanİktısad Vekâleti teşkilâtile Cumhuri Elektrik, Havagazi şirketlerinin ve A sur milyonluk bütçesinin kâfi gelmediğini 'da fevkalâde bir iekâmüle mazhar yet Adliyesinin büyük bir hassasiyet kayın Belediyeye geçeceğini, fakat Şir pek hakh olarak iddia ediyordu. Sabık Bay Osman Nurinin gelişigüzel seçtiverilmesi Başvekil İsmet înönü Muhiddin Üstüngösterdiği bu meseleyi ihracat tacirleri keti Hayriyenin Belediyeye olunca, ortaua bir «zırhlı mı, tayyaği edebî mühür nümuneleri arasında de nefretle karşıladıîar. Bu bozguncu mevzuu bahsolmadığını ve Şirketin mu dağdan, şehircilik mütehassısı Prost'un Mazlumpaşazade Memduh Paşanın re mi?» münakaşası çıklı. Zırhlılann firmalarm ihracat ruhsatiyelerini yırt kavelesinin 14 sene daha müddeti oldu hazırladığı plân hakkında izahat alırken hava hücumlanna dayanamıyacak ki de var. Malum olduğu üze maktan zevk duymıyacak bir Türk yok ğunu yazmaktadır. bu plânın ikmali halinde, hükumetin u \an, binaenaleyh büyük harb gemilere bu zat, Ziyalarm ve Kemal tur. Fakat işin üzerinde durulacak tarafı, Tramvay şirketinin Belediyeye devri mumî bütçeden tahsisat vermek, yahud If; tinden vazgeçilerek tayyare filoları bu bozgunculuğun ihracat tacirlerimiz hakkında da şirkete henüz hiçbir teklif da Belediyeye yeni varidat bulmak su lerin dahi beğenip takdır < kleri üs yapılması ileri sürüldü. Havacıların «^ tadlardandı. «Şairliğini ünde de arasında millî birliğin henüz tamamen yapılmamıştır. retile her sene İstanbulun imarı için üç bu fikrine karşı denizciler, büyük yerleşememiş olmasıdır. Böyle bir ha Tramvay şirketi işi Elektrik şirketinîn milyon lira temin etmek vadinde bulun göstermek, yahud eskilen.i yolunda yüzvrhlılann kıymet ve luzumunda ısreket nasıl umumî nefreti mucib oldu rümüş olmak için «Hemnamı Muham far ettiler. ise, bir daha bu gibi hallere meydan satm alınması işile alâkadardır. Hatta muştu. med şüde Memduh» mısraını mührüne Celâl Bayar hükumeti ise bu işe ehemverilmiyecek tedbirlerin alınması da o Elektrik şirketi satın alınmadıkça TramJngiltere gibi, varlığı deniz haki] ^esinin vay şirketinin satın alınmasında mana miyet verdiğini programında açıkça kay kazdırmıştı. Mısradaki şüde kadar lüzumludur. fniyetine dayanan bir imparatorluk Belediye Mecellesine nası. . «ola» yoktur. Elektrik şirketile cereyan eden detmiştir. bu mühim meseleyi ciddî surette tetkike Amerikamn eski zırhlılarından AlabaF.G. müzakere ise henüz bir itilâfa müncer olBu mesele hakkında yapılan neşriyat, şeklinde geçtiği gözümden kaçmadı. Ge\üzum gö'rdü. ma tayyare bombalarile batınlarak bir mamıştır. zırhlının bu bombalara mukavemet şîmdilik, Başvekilin program nutkuna ne Mecellede «Yaft namem zi MuhamFilvaki, Amerikada ve Avrupada, derecesi anlaşılmak istenilmişti Hükumet, şîrketle evvelâ bazı malî istinad eden zan ve tahminlerden ibaret med Rif'at» mısraını taşıyan bir mühür eski harb gemileri üzerinde yapılan ve görülüyor. Bu, şair îzzet Mollanın mühmeseleleri müzakere etmektedir. Bu me tir. tayyarenin lehine çıkan tecrübeler, bu çok gal etmiştir ve hepsi, bunu, denizüstü gerünü taklidle yapılmışa benziyor. Çünkü mühim meseleyi kestirip atmağa kâfi de milerinin, ezcümle zırhlının lehine halletMollanın mührü de «Yaft namem zi Muğildi. îngilterede teşekkül eden bir ko •mişlerdir. Misal olarak îngiltereyi alalım. hammed îzzet» şeklindeydi. Fakat bu jnisyon, birçok teikiklerden sonra, tayyaİngiltere sekiz zırhlt yapacak mührün tarih bakımından büyük bir kıyrenin zırhlıyı ortadan kaldıracak hir'harb îngiltere, hava kuvvetleft fçitf "fevfcattmeti vardı. Zira îzzet Mollanın ebced vasıtası olmadığına karar verdi. Biz, vak de büyük mesai sarfediyor; fakat, bahrihesabile ölüm tarihini gösteriyordu. Yıltile Cumhuriyeile, Ingilieredeki letkik esine, bundan daha fazla tah»ieat ver larca taşınmış, kullanılmış bir mühür ülerin vardığı bu neticeden bahseimişiik. mekten de geri kalmıyor. M. Eden, MilAltın fiatlarında iki aydanberi goriilen zerindeki yazının o mühür sahibinin ö Fakat İngilteredeki komisyonun ver etler Cemiyetinde söylediği nutukta, BüParis 23 (A.A.) Agence Econoyükselme hareketi dün de devam etmişParis 23 (A.A.) Nazırlar, bu sa lümünü tesbit etmesi inanılmıyacak te » diği karar, zırhlı ile tayyare arasmdaki yük Britanyanın, 450,000 tonluk inşaatla tir. Altın dün borsa haricinde 1096 ku mique et Financier, âyan meclisi harici bah Elysee'de Lebrun'unriyasetindetop sadüflerden değil midir?.. düelloyu sona erdirememiştir. Tayyare meşgul bulunduğunu, bunun, yakında inruştan alınıyor ve 1097 kuruştan satılı ye encümeni reisi M. Henry Brenger'in lanmışlardır. • * » cilerle denizciler arasında münakaşalar şasına başlanacak diğer gemilerden haric yordu. Bu gidişle hafta sonuna kadar Hariciye Nazın M. Delbos'ün orta AvSarraut, meclis huzurunda şimalî Afridevam etmektedir ve yeni bir harb çıkıp lduğunu söylemiştir. Bu inşaatın içinde, Mühür edebiyatı üzerinde konuşulur * altmın 1,100 kuruşa çıkacağı muhakkak rupada yapaeağı seyahat hakkında yaz kanın siyasî, iktısadî, içtimaî ve malî me da her iki silâh birbirile çarpışınaya ka 35,000 tonluk sekiz zırhlı vardır. Bu gedığı bir makaleyi neşretmektedir. görülmektedir. seleleri hakkındaki izahatının birinci kıs ken şu meşhur fıkrayı da hatırlamamak dar da devam edeceklir. miler, bir iki tayyare bombasile, kolayca Renger diyor ki: elbette mümkün değildir: Herifin biri Altmın memleketimîzde şimdiye ka mma başlamıştır. Bu mevzuu ahiren bir Fransız müte • denizin dıbine gidebilecek şeyler olsaydı, «Bu seyahat son zamanlarda Parise Bu izahat gelecek toplantıda nihayet mühür kazanlardan birine gider: hassısının ciddî bir Fransız mecmuasında, İngiliz parlamentosu, bu işe bizim para dar, yani evrakı nakdiyenin memleketi mizde ihdasmdanberi bu kadar yüksel yapılan muhtelif ziyaretleri iade eyle bulacaktır. Bu toplantıda Sarraut, derpiş Efendi, der, bir mühür isterîm. esaslt surette, tetkik ve münakaşa ettiğini mızla on milyar frank yatınr mıydı, sadiği görülmemişti. Evrakı nakdiyenin pi mekle beraber, ayni zamanda orta Av ettiği tedbirleri ihtiva eden bir program Fakat bu mühürde benim kim olduğum, gördük. Bu etüdü ehemmiyetli bulduğu nırsınız? îngiliz Amirallığı, istediği tahsiyasaya çıkhğı 1915 senesinde evvelâ al rupada bazı askerî ve diplomatik vazi teklif edecektir. neci bulunduğum, nerede oturduğum fimuz için aynen tercüme ediyoruz. atı, tecrübelerden ve mühim teminatlar tın başabaş gitmiş sonra mütemadiyen yük yetleri aydınlatmağa yanyacaktır. Dermoy, geçenlerde meydana çıka lân yazılı olmalı. dan sonra alabilmiştir. selerek geçen sene başında dokuz Türk M. Delbos'ün, Çekoslovakya hakkın nlan silâh ve cepane depolan hakkında Hakkâk zarif bir şairmiş. GülümsiyeTayyarenin, denizüstü gemilerine ve Almanya da, İtalya da zırhlı lirasma kadar çıkmıştı. Nihayet iki ay da, Lille radikal sosyalist kongresinde yapılmakta olan tahkikat hakkında izahat rek sorar: ezcümle yüksek tonajlı büyük gemilere yapıyorlar danberi her gün iki kuruş almağa baş yaptığı beyanat hatırlardadır. Çekoslo vermiş ve dün gece Pariste pek mühim karşı yapacağı taarruzların ne dereceye Kimsiniz, necisiniz, nerede otunı * Her devlet bahriyesi zırhlı inşasına gilamıştır. Bu suretle Türk kâğıd lirası ile vakya ile Fransa arasmdaki muahedelere araştırmalar yapıldığını söylemiştir. Bu yorsunuz? Anlatmız da mührün şeklini kadar müessir olduğunu bilmek, emniyet rişmiştir. Almanya, ikisi 35,000 tonluk göre. Çekoslovakya, mülkî tamamiyeti araştırmalar neticesinde tahkikat yapan ve selâmetimiz noktasmdan en mühim ve olmak üzere, dört zırhlıyı tezgâha koy altın liranın arası 11 lira açılmıştır. düşünelim. üzerinde ve yahud istiklâli üzerinde bir lar pek mühim bir alâka celbedecek olan Borsa komiserliği altın borsa haricinde en yerinde meselelerden biridir. Millî muştur. Rusyanın zırhlı inşasına teşebbüs Bana Hatiboğlu Köse Ömer derMüdafaa daimî komitesinden, Harbiye, etmemesi, tersanelerinin kudretsizliğin olmakla beraber fiatlardaki bu yükseliş tecavüze uğradığı takdirde, Fransa ken bazı evrak ele geçirmişlerdir. ler. Koşalak bağınm sahibiyim. Bir yanBahriye ve Hava nezaretlerinin üçü bir dendir. Sovyet Rusya, bu endüstriyel ka üzerinde Maliye Vekâletinin nazan dik disine; askerî ve diplomatik muzaheretEsasen meclisin içtimaından sonra alı dan eskicilik, bir yandan balcılık yapa den tahsisat istemişlerdir. Bu tahsisatın biliyetsizlikten dolayı, gemilerini haricden katini celbetmiştir. Şehrimizdeki alâka te bulunacaktır. Bu mesele, Çekoslovak nan malumata göre, millî emniyet servis rım. Mahkemeye bitişik evim vardır. nıecmuu, şu sıradaki malî imkânlarımızın tedarik kararını vermiştir. En tipik misal, darlar hükumetin bu hususta bir tedbir yanın Almanya tarafmdan doğrudan leri pek mühim bir iz üstünde bulunmakVe bir nebze durduktan sonra ilâve doğruya mülkî tamamiyeti ve millî istikfevkinde görünüyor. Binaenaleyh, verilen tayyareye en yüksek ehemmiyeti veren alacağmı ümid etmektedirler. tadırlar. eder: lâli istihdaf eden mütemadi tehdidlere tahsisatın, bu üç nezaretin ihtiyaclarmın İtalyadır. Zırhlılarının, Akdeniz gibi dar Sarraut raporunu verdi Bir gözüm de gordür. Mühürde müstaceliyetine göre taksimi ve tayyare bir denizde, bilhassa tehlikeye maruz ka tzmir ihracatçıları birlikler maruz kalmasından dolayı bilhassa ciddiParis 23 (Hususî) Şarkî Afrika bu kusurum da görünmelidir. dir.» lerin tahrib hususunda haiz oldukları ka labileceği mülâhazası, Mussolini'yi, Lit yapacaklar hâdiseleri hakkında tahkikata memur ediHakkâk hemen aleti eline ahr, îrîce biliyet, denizüstü gemilerinin, ezcümle torio ve Vittorio Veneto gibi 35,000 tonîzmîr (Hususî) Bir habere naza len eski Başvekil M. Albert Sarraut ra bir mührün üzerine şu beyti kondurur: zırhlılann mevcudiyetile tehalüf ettiği sa luk iki zırhlıyı denize indirmekten meneran muhtelif mahsul ve maddeler üze porunu hazırlamıştır. Kabine bugün bu Aselî, kefşigerî, mahkemecari, a'ver ## bit olduğu takdirde, deniz programların dememiştir. Milletler, yalnız yeni gemiler rine ihracat yapan tacirler, kendi ara raporu tetkike başlamıştır. M. Sarraut Ce Bagtbani Koşalak, ıbni Hatib, Kose Ömer! da ihtiyatlı davranmak gerektir. Böyle yapmakla kalmıyorlar, tayyare bombala larmda (incir ihracatçıları), (üzüm ihzayir, Tunus ve Fransız Fasının birleş olmayıp da, bu gemilerin, tayyare yüzün rına tahammül edebilecek şekilde yapıl racatçıları), (palamut ihracatçıları) ve Aselî balcı, kefşigerî eskici, a've kör Bundan iki ay tirilmesini ve bir elden idare edilmesini den anormal hiç bir muhataraya maruz mamış olmalarına rağmen, eski zırhlılarını saire isimlerile sekiz tane birlik teşkil kadar evvel Yalodemek olduğuna göre herifin hal tercütevsiye etmiştir. • bulunmadıkları tahakkuk edecek olursa, birçok masraflarla yenileştiriyorlar. Hu edecek ve haric satışlarla piyasalardaki vadan gelen Kalamesi mühre sığmış olmuyor mu?.. bunların, seferberlik ihtiyaclarımıza ve lâsa, ya bütün devletler, bir hava hücu vaziyetleri müştereken tetkik ve mümış vapuru Köp M. TURHAN TAN Bursada feci bir cinayet denizaşırı arazimizin muhafazasma uy mu karşısında batmağa mahkum zırhlılar talea suretile çalışacaklardır. Bütün rünün Kadıköy isBursa (Hususî) Fethiye Kızık kögun olan inşaatını, hiçbir suretle tatil et yaparak para batıracak kadar delidirler, birliklerin müşterek bir haysiyet divan kelesine yanaşmış, ları olacak ve tacirlerle mahsullerimizi Emniyet kaçakçı yünde çok feci ve işitilmemiş tarzda bir memek lâzımdır. yahud, bu hava hücumu, bazı kimselerin alâkadar eden fena ahval, bu divanlar hk bürosu memurcinayet olmuştur. Bir adam 11 yaşmda Tayyarecilerin iddiast iddia ettiklerinden daha az tahribkârdır. tarafmdan tetkik edilecektir. ları vapura girerek bir çocuğa kızarak elindeki keseri zaTayyare ile gemi arasında böyle bir İspanya harbinden alınan ders Birlikler, Vekâletlerle olan muhabe tetkikatta bulunurvallının başma indirmiş, keser çocuğun mübareze ihtimalinin mevcudiyeti, heyeEsasen, İspanya harbi, hava kuvvet relerini gene Ticaret Odaları kanalın larken bir kenarda kafa tasını delerek beynine saplanmış, canlı münakasalara yol açmıştır. Kara lerinin, karada parlak sahibsiz bir elma muvaffakiyetler dan yapacaklardır. honhar adam keseri çekerken çocuğun sepetinin durmak Esrar kaçakçısı tayyarecileri, havada uçmanm verdiğ kazandığı halde, denizde pek yaya kal beyninden bir parçayı da dışarı çıkarHatice güzel heyecan ve itimadla, zırhlının, ken dığını göstermiştir. Muhasamatın başm Peyami Safanın konferansı ta oldutunu gör mıştır. Bursa hastanesine nakledilen zadileri için kolayca vurulabilecek bir hedef danberi tayyareler, hasım taraf gemile Arkadaşımız Peyami Safa, önümüz müşler ve sepetten şüphelenerek içini vallı çocuk 21 gün yaşadıktan sonra ölolduğunu zannediyorlar. Bundan dolayı nne taarruza uğraşıyor. Halbuki, hava deki cuma günü akşamı, saat dokuzda muayene edınce yedi torba içinde dört müştür. da kimse onlara tarizde bulunamaz. Hat filoları, on iki ayı mütecaviz bir zaman Şişli Halkevinde (Şiir) mevzulu bir kilo 950 gram esrar bulmuşlardır. O vakittenberi yapılan tahkikatta bir Irana gönderilen ipek ta, artık zırhlı devrinin geçtiâi bile söy danberi havalarda dolaştıkları halde, iki konferans verecektir. Duhuliye serbest çok kimselerin ifadeleri alınmış, fakat olduğu için herkes dinliyebilir. lendi. Fakat, herseyden evvel, harbin ifa muhasım taraftan hıçbiri, kendi gemile böceği tohumu bir netice çıkmamıştı. de ettiei hakikatleri ve atısların verdiğ rinde büyük bir hasar vukua geldiğinden Bursa (Hususî) Dost ve komşu İraMemurlar dün bir adamı isticvab epratik dersleri hesaba katmıyan bu gib: bahsetmiş değildir. Tahrib edilen gemi harb esnasında vukua gelmesine imkân derken o gün vapurda bir kadımn se na satmış olduğumuz (35) bin kutu itefe'üllerden tevakki etmek lâzımdır ler, ya topla tahrib edilmiştir, yahud olmadığı şüphesizdir. petten elmalar düştükçe mütemadiyen pek böceği tohumunun İran hududuna Palyvestre merkezi tayyarecilerinden bi mayinle. Nitekim nasyonalistlerin Espana Mongioia, Britishcorporal ve Djebel yerden alıp üstüne koyduğunu öğren varmış olduğu, buraya Trabzon Ticaret Odasınm bir telgrafıle bildirilmiştir. ri, denizin, bulutların ve rüzgârın verdiğ zırhlısını, ağlebi ihtimal, kendi mayinle Aman gemilerinin bombardımanı netıce mişlerdir. Tohumlarımızın bu sene, Umumî Harb acı derslerle mücadele halinde bulunan rinden birisi batırmıştır. Almanların sinde, yalnız Mongioia'nın kaptanı öl Bunun üzerine uyuşturucu madde kaların aklı selimine aykın gelen ve zâhiren Deutschland zırhlısına gelince, atılan müştür. Gemiye atılan iki bombadan çakçılarınm resimleri bu adama göste yıllarındanberi ilk defa olarak harice riyazî mahiyette olan mücerred hüküm bombalar, bu geminin güvertesinde bü hiçbirisi, tayyareler çok aşağıdan uçmuş rilmiş ve adam, sabıkahlardan Hatice~ satılması Bursa ipekçilik âleminde mesleri «hayalî nazariyeler» diye tavsif edi yük bir hasar yapmamıştır. Ölü adedinin oldukları halde, hedefe isabet etmemiş nin resmini tanıyarak «işte bu kadmdı!> ud bir hâdise telâkki olunmuş ve ileriAlmanyanm Mainz şehrinde, resmim de bu satışm artacağı yolunda kuvvetli yordu. fazlalığı, gemiye taarruz eden tayyare tir. Süvari, isabet eden bomba parçaların demiştir. Bu suretle İbrahim kızı Hatigördüğünüz, Matmazel Hıldegart Küb» ce yakalanmıştır. Hatice her şeyi oldu bir kanaatin kök salmasma vesile ol ne karnaval prensesliğine seçilmiştır. Her devlet zırhlı lehinde nin, tayfayı, açıkta, yemek esnasmda bas dan ölmüştür. | muştur. ğu gibi itiraf etmiştir. İArkast var). Bu mesele hakkında yazılan bütün ya tırmış olmasındandır. Böyle bir hâdisenin Tayyarelere rağmen her devlet zırhlı yaptırıyor İmtiyazlı şirketlerin Belediyeye devri PENCERESİNDEN Mühür edebiyatı Yapılan neşriyata rağmen bu hususta resmî hiçbir iş'ar vâki olmamıştır D İspanya harbinden alınan dersler, tayyarelerin yalnız harb gemilerine değil, ticaret gemilerine karşı bile müessir olamadıklarını göstermiştir e Altın f iatları boyuna yükseüyor Fîatlar bor«a harîcmde Orta Avrupa vaziyetini Dünkü içtimada şimalî 1096 kuruşa çıktı . * aydınlatmağa yarıyacak Arrıka ışlerını goruştu Delbos'ün seyahati Fransız kabinesi İki aydanberi aranılan kaçakçı bulundu Karnaval Kraliçesi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle