09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 24 İkinciteşrin 1937 KUçük hikâye Köyde bir cinayet Peride Celâl nası sığardım» diye, ağladı. Hasrete dayanamamış, sonunda da gene dönmüş köye.. Genc kadınm başı tekrar yastığa düştü. Gözleri örtüldü. Gene derin derin soluklar almağa başladı. Fakat fısıltı halinde bir sesle söylenmesinde devam ediyor: Hasan kendini iyi golla!.. Kendini iyi golla Hasan.. Gocam çiftesini yokluyor bu gunlerde sık sık.. Yüzüme bakıp gülüyor sonram: «Bu evin etrafmda dolanan biri vamış, gurursem çiftem lâzım olacak sanırım» diyor. Hasan gaç bur dan be aslanım.. Dolanma gayrı burda.. Ya seni gurur de çiftesini alıp.. İki kadın gözleri korku ile dolarak üzerine iğilmiş, hastayı dinliyorlar. îkisinin de yüzü sapsan. Birdenbire Ayparçası gözlerini açarak doğruluyor, onlara korku ile bakıyor ve boğuk bir sesle: «Nirde gocam, nirde gocam.» diyor. Sonra ka dınların cevab vermesine meydan kal madan ayağa fırlıyor. Gür siyah saçlan omuzlanna dökülmüş, bu siyah saçlar dalga dalga küçük yüzünü çevreliyorlar. Yüzü şimdi adeta kırmızı. Birer ateş parçası gibi yanan gözlerini etrafta gezdiriyor. Birdenbire gözleri dehşetle bü yüyüp açıldı ve elini duvarda boş bir çiviye doğru uzatarak korkunc bir çığlık attı ve kapıya doğru koşmağa başladı Çifteyi almış, çifteyi almış oradan.. Hasan, Hasan, Hasancığım... İki kadın da onun peşinden «Ayparçası, amanın itme Ayparçası» diye koşu yorlar. Fakat genc kadın çoktan kapıdan çıktı. Büyük bir gümbürtü ile sokak kapısı örtülüyor. Uzaklarda ince bir kadın sesi hâlâ haykırıyor: Hasan.. Hasan.. Biraz sonra iki kadın bütün komşulan uyandırıyorlar ve hep beraber Ayparçasmı aramağa başlıyorlar. Aarıyanlann arasında genc kadınm kocası da var. Yüzü sapsan, asık, hiç konuşmuyor. Hep önüne bakıyor. Ancak sabaha karşı Ayparçasını köyden bir çeyrek kadar uzak olan çaym kenannda buldular. Hasan yanmda, vücudü delikdeşik yatıyordu. Genc kadınm ağzından akan kanlarla delikanlının yarasından boşanan kanlar birbirine kanşmış, ikisinin de vücudü çoktan soğumuştu. Vak'a gecesî Ayparçasının, evden bir çılgın gibi sokağa fırlayışına şahid olan, söylediği sözleri duyan iki kadın nedense susmayı tercih ettiler ve tahkikat katilin kim olduğunu meydana çıkaramadı. Birkaç ay sonra Ayparçasının kocası başka bir kadmla evlendi. Bir gece için çivisinden alınan çifte şimdi gene yerinde Jean Murat Dünyayı dolaştıktan sonra Holivud'daki karısına iltihak edecek İhtiyar kadın yufkalan saçın üze rînde çevirerek karşısında oturan genc komşusuna derdli bir sesle yavaş yavaş anlatıyor: Uy anam uy gızı görsen danımazsin, öyle kötüledi, öyle kötüledi ki... Gayrı döşeklere düştü.. Gene bugun hali çok betermiş. Ataşlar içinde yanar yanar dururmuş. Amma ben bu olacakları ta ne zamandan o anası olacak ganya bir bir söylemiştim: «îtme, gız öbürüne goniil vemiş, bu çarpuk çurpuk herifi neylesin. Para pul diyon amma bi de bu iki yanık yüreği düşün. Sonram gız bi hale düşer ki etek etek altın döksen çare götürmez, demiştim. Pişen yufkalan bir tepsiye alıyor ve îerin derin içini çekerek gene genc kadma lönüp devam ediyor: A.. Ah gan laf anlamıyo ki. So unda gızı zarazor evermez mi o deli Dzuğa. Obür oğlanın, Hasanm, ate başına vurdu sankim, mecnun gifırladı dağlara. Gızı da alla p, pullayıp gelin ittiler. îşte gız gun bu gundur iflâh bulmadı, git" Sarardı, soldu yavrucak. Yeni gelin up da bi gun giyinip; guşanam, demei. Hep ayağında o gara şalvar, başında eski yemeni.. Gocası olacak donuz heıf de hiç nefes aldırmıyo ki gıza. Yatakhra düştü de hâlâ bi gasabaya indireyim dt hukumet doktoruna gosterivereyim dimiyo bi.. Zıddıma gider herif zati eskidenberi. Gızı Hasanla yavuklu olduğu" nu bile almıştı. Anasına dimiş ki: «İki baş hayvan veririm sana. Tarlanı bu yıl benim ırgadlarım sürer, eker. Evini de yaptınveririm. Gızı bana ver, gozun arkanda galmaz. Tez vakitte o başı boş herifi de unutur meraklanma.» Gan bunlan duyar da durur mu? Gızı ağlıya zırlıya başgöz idivedi herifle.. Hani unutacaktı gız Hasanı.. Oysam gunden gune îçine işledi de bu hallere geldi işte.. Ge çen gun gocasını çeşme başında gordüm.. Yanına gittim. «Aman oğul dedim. Ay parçası bu gunlerde pek kötüledi. BaJr döşekten çıkamıyor, ateş ateş yanıyor. Gasabaya indirsen de, bi hukumet dok toruna baktınvesen.» Gaşlarını çattı da yüzüme şöyle bi baktu «Bişeyciği yok, gan değil mi hepsi naz» demez mi? Jean Murat Jean Murat geçen hafta Marsilyadan kalkan bir vapurla Uzakşarka hareket etti. Hedefi Amerikanm sinema payi tahtı Holivud.. Çünkü bir müddet evvel orada filim çevirmeğe giden karısı Annabella'ya kavuşacak.. Fakat Fransız ar tisti bu münasebetle uzun bir dünya se yahatine çıkmayı tercih etmiş, doğrudan doğruya garbdan Nevyork tarikile Ho livud'a gideceğine, Uzakşark memleketlerini ziyaret etmeği daha faydalı bul muştur. Vapurla Seylan'a gidecek, orada biraz kaldıktan sonra Singapur'a kadar gene bir deniz seyahati yapacak, tayyare ile Cava, Sumatra adalarını dolaştıktan ve Cava'da bir kaplan avına iştirak ettikten sonra HongKong'a kadar vapurla gi decektir. Bu noktadan ötesini ta Ameri kaya kadar tayyare ile katedecektir. Tayyare Tokio, Yokohama şehirlerile Havai adalannın merkezi Honlulu'da istasyon yapacak, Jean Murat 10 ikincikânunda Los Angeles'e vâsıl olacakhr. Annabella o vakte kadar Jean filmi ni bitirmiş olacak ve karıkoca Annabellanın bir aylık tatil müddetinden istifade ederek Kaliforniya'nın sakin bir köşesinde istirahate çekileceklerdir. Jean Murat'nın bu seyahat projesîni anlattığı gazetecilerden biri: Bu bir ay zarfında istirahat edeceğiniz, yahud gezeceğiniz yerler kararlaşmışmıdır? Diye bir sual soruyor. Ona cevab olarak Fransız san'atkân: • •j Bunu karım kararlaştıracaktır. Cevabını veriyor. Anlaşılıyor ki Jean Murat müthiş bir kıhbıktır!.. ŞAHANE MELODİ BUGO N l ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU Bu gece Beklediğiniz Eser (ÜSKÜDAR HALE) Bugün Başlıyor. sinemasında fırpgram ÇAMURDA ZAMBAK Perşembe (Bakırköy ANKARA: Miltiyadi), 12,30 muhtelif plâk neşriyatı 12,50 plâk: Greta Garbo Robert Tay Y'Or I Cuma (Pangaltı TAN) sinemalarmda Türk musikisi ve halk şarkıları 13,15 dahilî ve haricî haberler 18,30 muhtellf plâk neşriyatı 19 Türk musikisi ve haik Daima En iyi Filimler gösteren şarkıları (Hikmet Rıza Sesgör ve arkadaşları) 19,30 saat ayan ve arabca neşriyatsinema bugün 93738 sinema mevsi 19,45 Türk musikisi ve halk şarkıları (M. Karındaş ve mine bir çok yeniliklerle başhyor. rarLs: Hüseyinarkadaşlan) 20,15 konfe Namık Orkun 20,30 plâkla dans musikisi 21 stüdyo salon orkestrasıMuhterem müşterilerinin istirahatlerini temin için baştanaşağı yeni 21,55 yarınki program ve İstiklâl marşı. iüks koltuklar. İSTANBUL: Sesli makineleri yeniden Amerikanm en meşhur R. C. A. makine12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havalerile teçhiz edilmiş olmakla ve en güzel filimleri sinemamızda göreceğidis 13,05 plâkla Türk musikisi 13,30 nize hiç şüphe y.oktur. muhtelif plâk neşriyatı 14 son 18,30 plâkla dans musikisi 19 Necmi ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 19,35 radyofonik komedi (Dengi dengine) 19,55 borsa haberleri 20 Mustafa ve arkadaş Başrollerde: ANNA STEN HENRY WİLCOXON'ün ları tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları 20,30 Ömer Rıza taraîmdan a aşk ve ihtiras filmi rabca söylev 20,35 hava raporu 20,45 Ayrıca bu şahesere ilâveten : Nezihe ve arkadaşlan tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, (S A.) 21,15 orkestra 22,15 ajans haberleri 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 22,50 Meşhur komik CHARLES Chaplin'in en <»üıel komedisi son haberler ve ertesi günün programı 23 son. " VİYANA: 18,10 karışık yayın 20,40 BÜYÜK KONSER: Beethoven ve Mozart'ın eserleri 23,05 ASKERÎ Baş rollerde : Metro Politan Operası yıldızı GRACE MOORE Brahms ve sair BANDO: Suppe, Ehrorak, bestekârların eserleri. ve FRANCHOT TONE •• PEŞTE: GENÇLiK AŞK, SAADET, ZEVK, NEŞE <re 18,05 karışık yaym 20,25 ORKESTRA KONSERI, haberler 22,05 SENFONİ B. HAYAT TAŞIRAN büyük müzikal filmi dur: BRUCKNER 23,15 gramofon, yabancı dillerde haberler 24,15 CAZBAND TA KIMI 1,10 son haberler. BUKREŞ: 18,05 ORKESTRA KÇNSERİ 19,20 ORTA ZAMAN MUSİKİSİ: Misaller göstere ma^mm^^^^^ sinemasında başlıyor. ^m^^ammm rek konuşma 20,10 gramofon, konferans21,10 BANJO ORKESTRASI 21,40 Sonate KONRengin.... Güzelliğin .... Zarafetin Zaferi I 69 A. dur: BEETHOVEN 22,15 ŞAN hava, SERİ (Annakleine) 22,35 haberler, spor ve saire 22,50 gramofon, son haberler. LONDRA [National]: 19,05 KARIŞIK MUSİKİ 19,35 karışık yaym 20,45 facia 21,45 sesll filim par çaları 22,20 SENFONİK KONSER: Beet hoven, Çaykovski, Shumann ve sair bestekârların eserleri 24,45 yenilikler 1,20 DANS ORKESTRASI 1,35 gramofon. MARLENE DIETRICH CHARLES BOY Kadıkoy H A L E ' RADVO L A DAM O KAMELYA J SIK BALALAYKA Şarlo Maskeli Baloda Y I L D I Z Aşk Terzihanesi Tamamen lamamen renkli ve hransızca sözlü renkli bir filim M H J İhtiyar kadın son yufka parçasıni da alıp tepsiye koyuyor. Sonra elleri dizlerinde hiç hareket etmeden oturan ve alâka ile kendini dinliyen genc kadına iğilerek fısıldıyor: « İşin götüsü Hasan ne zamandır ortalarda gorunmiyodu. Şimdi o da kb'ye döndü. Hep ayparçasının damının yamacında dolanır dururmuş. Kocası olacak mendebur da bundan işkillenmiş pek hid asıh duruyor. PERtDE CELÂL deti burnunda diyolar. Gız da döşeklerde ateş içinde yanar durur. Ne itmeli bimem ki.. Bu gece gidip de bi yoklamalı gayn. Gönlü hoş olur. Öbür kadın yavaşça «ben de gelirim» d e diye mırıHanıyor ve susuyorlar. Yılbaşını geçirecekler Gece, iki kadın ellerinde fenerlerî ko AC ELE yün karanlık yollannda ağır ağır yürü yorlar. Tek katlı, beyaz badanalı bir kayıt olunuz. evin önüne gelince tahta kapmın ipini çekip içeri girdiler. Evin içersi sessiz, sanki kimse yo!c gibi. İhtiyar kadın: «Gene o donuz herif gızı yalnız bırakıp gahveye çıkmıştır» diye söylendi. Kapılardan bi rinin arasından hafif bir ışık sızıyor, iki kadın bu kapıya doğru ilerliyorlar ve yayaşça açıp içeri giriyorlar. San temiz, hasırlarla döşeli bîr oda. Köşede üstü kilim kaplı bir kerevet var. Kapınm yanmda bakır bir mangal ve büyük bir testi duruyor. Ortada bir yatak BUtUn DUnyanın Hayran serili. Kadmlardan ihtiyarı yatağa doğru Olduğu Adam îlerledi ve yaklaşınca diz çbküp yavaşça yorganın ucunu kaldırdı. Sonra kapınm yanmda ayakta duran öbür genc kadmı ve Buoun Bütün Dünyayı çağırdı. Yatağın yanma oturdular Yor ganı iyice açtılar. Gözleri yarım kapalı Hayran Eden Eseıi ince uzun yüzlü genc bir kadın başı meydana çıktı. Dışarıya doğru hafif çıkık yanaklarmın ucu hararetten pembeleşmiş, dudaklan kıpkırmızı ve yer yer çatlak. Derin derin nefesler alarak uyuyor. Daha doğrusu dalgm.. İhtiyar kadın elini ve onun alnına götürdü. Fakat birdenbire Ronald Colman ateşe dokunmuş gibi çekti: «Uy anam sankim furun!» diye, mırıldandı. HastamÇ ALEMDAR da "N nın vücudü kımıldıyor. Yüzünü buruşturarak ağır ağır gözlerini açtı. Siyah uzun kirpiklerle çevrili koyu elâ gözleri kanlanBU mış ve donuk donuk parlıyor. İki kadını al'şam görünce birdenbire dudaklarında hafif bir tebessüm belirdi, başını yastıktan güçlükle kaldırdı. Elile onlara arkasına dü şen, pullu bez perdelerle sıkı sıkı örtülü küçük pencereyi işaret ederek fısıldadı: l ALLAHIN mm BAĞÇELERİ Yarın akşam ^ m NÖBETÇİ ECZANELER Bu gece şehrimizin muhtelif semtlerindeki nöbetçi eczaneler şurüardır: Istanbul cıheti: Eminönünde (Salih Necati), Fatih Vez necilerde (Üniversıte), Karagümrükte (Ali Kemal), Bakırköyde (Merkez), Aksarayda (E. Pertev), Fener Balatta (Hüsameddin), Beyazıdda (Asadoryan), Küçükpazarda (Necati), Alemdarda (Ali Rıza), Samatyada (Çola), Topkapıda (Ahmed Hamdi). Beyoğlu ciheti: Şişli Pangaltıda (Nargileciyan), Taksim» de (Limonciyan), Beyoğlu İstiklâl cadde « sinfle fDfrllftsuda), Galata Karaköyde (Hüseyin Husnu), Kasımpaşada (Vasıf), Halıcıoğlunda (Barbud), Beşiktaşta (Suleyman Receb), Sarıyerde (Osman), Tarabya, Ye niköy, Emirgân, Rumelihisarı, Bebek, Ar navudkoy, Ortaköy eczaneleri. Kadıkoy Soğüdlü caddesinde (Hulusi Osman), Iskele caddesinde (Saadet), Üskü * darda (İttihad), Heybelladada (Tomadls), Büyükadada (Merkez). Ihtişam arasında en güzel aşk romanını yaşatacaklardır. Pek yakinda SAK ARYA sinemasında ^^^mm " ^ ™ Şeş kraliçesi HAMlYET Yöceses konseri ' Sâniatkâı' NÂŞlT ve arkadaşlan HABBE MOLLA vodvil 3 perde Varyete, Solo. raks, düet Tıtran Tiyatrosunda PEŞTE VVARREM VViLLİAM KAREN MORLAY LEWİS STONE Fransızca sözlü AŞK HEYECAN KANUN Cumadan itibaren HARİCİ ÎPEK" sinemasında ÖLÜM Eski posta müdürlerinden ve Sıvaslı Postacı oğullarından Bay Şevket dün ölmüş ve kalabalık bir cemaat tarafından cenazesi kaldırılarak Fatih cami « sinde namazı kılmdıktan sonra Edirnekapı mezarlığına gömülmüştür. Bay Şevket, temiz ve namuslu insan mefhumunun müşahhas nümunelerinden biri idi ve bu yüksek meziyeti ha;ebile kendini tanıyanlann umumiyetle >evgi ve saygısmı kazanmıştı. Allah •ahmet eylesin. HiSSî ve KAHRAMANLIK süperfilmi Yerler dolmaktadır. Galatasaray Tel.44914 HARRY B AUR NATTA !kUşam S U M E R «•»emas.nda Şehrimizin her tarafmda reklâmı yapılan ve sabırsızlıkla beklenen yıldız bütün dünya genc kızları tarafından model ittihaz edilen DEANNA DURBiN'in muzafferane muvaffakiyeti olan Teşekkür Yavrumuz ve varlığımız Nihad Uralın feci akibeti dolaysile ıstrabımıza iştirak ederek gerek tahriren ve gerekse şifahen taziyette bulunan ve defin me.'•asimine iştirak etmek lutfunu gösteren ve bu elim günümüzde maddî ve ma nevî yardımlarmı esirgemiyen aziz dostlanmıza ayn ayn teşekküre ye'si miz mâni olduğundan cümlesine alenen teşekkürü fcir vecibe telâkki ederiz. Marhum yavrunun Pederi Validesi Ziya Ural Feride Ural Yarınki perşembe akşamı saat 20 de KORKUSUZ' ADAM Fransa ihtilâli Fransızca sözlü filminde sizi gaşyedecektir. Şimdiye kadar hiç bir filme nasip olmıyan muhteşem, parlak bir şaheser. ilâveten : EKLER JURNAL Devrifilem havadisleri. B ^ ^ H ^ ^ ^ Bugün T Ü R K sinemasında bütün Istanbula fevkalâdeliği destan olan ODERN KIZ Filmin kahramam henüz 16 yaşında Lil Dagover Sabine Peters Karl SchÖntöck Geraldine Katt Sevecek kızlanD, seven ve sevilen karJırların, mutlaka sevgilisine kavuşmak istiyen erkeklerin filmi. MAKSİM Lokanta Dansing ve Müzikhol'ü açılıyor MELEK YARIN J akşamı Alman şaheserinden sonra bir Fransız harikası sinemalarmda Harry Fleming Yeni revüsü ile Hasan.. Kadınlar hayretle birbirlerine bakıyorlar. O, düşmemek için iki elile yastığa dayanmış kendi kendine konuşur gibi sö'yleniyor: Hasan orada, pencerenin ardında.. Hasan beni bekliyor. Gocaya vardım diye, gucenmemiş. Bana çaym kenarında: «Şimdi ayırsalar bilem ahrette ayıramazIar bizi Ayparçam.» dedi. Hasan gun lerce gurtlar gibi dağlarda dolanmış, £sen elin gucağmda olursun da ben köye MAHKUMLAR KALESİ Bir aşk, bir fedakârhk, bir vatanseverlik abidesi. Ambasadör Caz Fiatlar son derece tenzilâtlı ANNABELLA PiERRE RENOİR Hâvclen Ankarada yeni yapı'.an Gar'ın ve Paraşiit kulesininin resmi küşadı, nutuklar v.s.... Bu muhteşem eseri vücude getirenler Dikkat: B u g e c e için biletleri M E L E K gişelerinde; Y a n n gece için biletleri S A R A Y gişelerinde satılmaktadır. Halk matineleri MAKSİM Yeni kadro Emsalsiz temaşa Kusursuz servis Cumartesive Pazar saat 17 de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle