20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 Ikinc:*c«r:a 193? CUMHURIYET BOZKURT TPflŞLtVHZlMHTI Scvgililer aroslnda saadeî yaradır B A Z HAZIMSIZLIK ekşilik ve yanmaların giderir. Son dere ce teksif edilmi bir tozdur. Müma •il mfistahzarlar dan daha ça buk daha kolay, daha kat'î tesir edeı Mide ve barsakları alıştırmaz. Ağızdaki fena kokuyu ve tadsızlıgı defeder. M A Z O N isim vt HOROZ markasına dıkkat COLUMBİA YESARi ASIM •»GıC fiOTl» Ilk Şarhilarını Altm sesli Bayan Hamiyet'e mesketti Bu şarkılar birer melodi nümunesidir. Bayan Hamiyet'in sesi ve değeri bu şarkılarda tamamile anlaşılmaktadır. Bu kanaate varmak için plâğı baştan sonuna kadar dinleyinız. Birinci plâk numarası: 17405 ÇARE SAZIM HÜNKÂR SULARI Münhasıran COLUMBÎA plaklarında HİS NEŞE RUH SAN'AT Bayan Hamiyet'in COLUMBİA plâklarına okuduğu diğer şarkılar da "^^^~~~~^ pevderpey satışa çıkarılacaktır. Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Tunceli Nafıa Direktörlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan iş: «Tunceli Vılâyeti içerisinde Mameki Seyidhan Şehsu, Türüşmek köprüleri inşaatıdır.> Bu işin keşif bedeli 173.000 liradır. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele proı'esi. C Baymdırlık isleri genel şartnamesi. D Tesvivei türabive, şose ve kârgir inşaata aid şartname. E Hususî şartname. F Keşif cetveli, silsılei fiat cetveli, metraj cetveli. G Betonarme köprüler fennî şartnamesi. Istiyenler bu şartnamevi ve evrakı 8.50 lira mukabilinde Tunceli Nafıa Müdürlüğünden satm alabilirler. 3 Eksiltme 30/XI/937 salı günü saat 15 te Elâzizde Nafıa Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 4 Eksiltme kaoalı zarf usulile olacaktır. 5 Eksiltmeve girebilmek icin isteklinin 9900 lira muvakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikalan haiz olup göstermesi lâzımdır. A Nafıa Vekâletinden alınmış 1937 senesine aid müteahhidlik ehliyet vesikası ve Ticaret Odasmdan alınmış sicil vesikası. B Bir taahhüdde en az 75.000 liralık köprü betonarme ve sair inşaat yapmış olduğuna dair vesika. 6 Teklif mektubları yukanda 3 üncü maddede vazılı saatten bir saat evveline kadar Tunceli Nafıa Müdürlüğü dairesine gönderilecek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edılmez. (7620) İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: İmtihanla memur alınacaktır îdaremiz mülhakatında acık ve açılacak memuriyetlere imtihanla memur alınacaktır. İmtıhan îstanbulda 30/11/1937 salı günü saat 13 te Sirkecide İnhisarlar Memurın Kursu binasında yapılacaktır. îmtihana girmek istiyenlerin aşağıdaki evsaf ve şeraiti haiz olmaları gerektir. 1 Lâakal ortamekteb tahsilini bitirmiş olmak. 2 Askerlığıni «fiîî veya kısa hizmetli> bitirmiş olmak. 3 21 vaşından aşağı ve 30 vasından vukarı olmamak. 4 Sıhhatli olmak ve vazıfe ifasına mâni bir rahatsızlığı bulunmamak. 5 İyı ahlâk sahibi olmak. Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevsiki gerektir. BOZKURT TP\% LEVAZİMATf Sahibleri: Fehmi Ardaiı ve Mehmed Bozkuri| O ! " 7 ^\TT BOZKURT hraş bıçagını, tıraş makinasım 9 I L U C tıra; sabununu KULLAN1NIZ. Çünkü: Sahibi 6z kardeşindir. UNUTMAY1NIZ ki öz TURKE vereceğiniz para memleketten dışarı çıkmıyacaktır. Imtihan mevzuu şunlardır: 1 Hesab 2 3 4 5 t Hendese J Muhasebe : Coğrafya : Kitabet : Not: îmtihana girmek îstivenler şimdiden bir dilekçe ile ve evrakı müsbite « lerüe üç aded fotografla birlikte îdaremiz Memurin Şubesine muracaat et « melidirler. B Imtihan netlcesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasmda ec • nebi lisanma vâkıf bulunanlarla muhasebe sualine doğru cevab verenler tercih edilirler. (7662) Adadi mürekkebe, taksimi gurema, halita, tenasüb, faiz iskonto. Satıhlar, hacimler. Usulü defterî «ihtiyaridlr». Umumî Türkiye. Orta tahsile göre. ZARİF DURÜST İstanbul Belediyesi SAATLARINI HER YERbE A R A Y I N IZ ı ,*•* »4* Merkez Hdl Direktörlüğünden : Devlet Demiryolları Işletme Umam Müdürlüğânden îç ve daş basur memelerinde, basur memelerinın nerrorİü iltihablarında, cerahatlenmiş fistullerde, kanayan basur memelerinin tedavısinde daima muvaffakiyetle şifayi temin eder. Beher tonunun muhammen bedeli (110) lira olan aşağıda liste numaralan ve muvakkat teminat mıktarları yazıh takriben 4854,448 ton muhtelif cins demir, potrel, demir levha ve saç 27/12/1937 pazartesi gunü saat 15,30 dan itıbaren sırasile ayn ayrı ihale edilmek üzere ve kapalı zarf usulile Ankarada îdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminatla kanunun tayin ettıği vesıkaları ve Nafıa müteahhidlık vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 518 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satümakta dır. (7533) Liste No. Tonu Muvakkat teminat Maliye Vekâletinden: 2257 sayılı kanunla verilen salâhiyete istinaden evvelce ilân edildiği üzere eski nikel yirmi beş kuruşluklarla bronz on kuruşluklar 30/11/937 akşammdan sonra tedavül etmiyecektir. Tedavülden kalkacak olan bu paralan ellerinde bulunduranlarm mezkur tarihe kadar bilumum Malsandıklarile Malsandıkları veznedarlığını yapmakta olan Ziraat Bankası san dık ve şubelerine veyabud Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerine müracaatle mübadele ettirmeleri ilân olunur. «4216» (7687) Hâlde 108 No.da Mehmed Toprakseven, 110 No da Suphi Ercan, 145 No.da Hakkı Güler kavun, karpuz ticaretile iştigal etmekte olan ve yukarıda isimleri yazılı tüccarlar buradaki muamelelerine nihayet vermiş olduklarından idaremizdeki teminatlan iade ecülerek ilişikleri kesileceğinden mezkur Sergilerden alacağı olan müstahsil varsa evrakı müsbitelerile birlikte nihayet 18/12/1937 tarihine kadar müracaatleri ilân olunur. (7750) Eti Bank Ereğli Kömürleri İsletmesi Kömür Satış Şubesinden: Îstanbulda ve bilâhara lcabmda Zonguldakta muhasebe işlerinde çalıştırılmak üzere seksen liraya kadar aylık ücretle ve imtihanla müptedi bir memur alınacaktır. îsteklilerin aşağıdaki şartları haiz bulunmaları lâzımdır t 1. Türkiye Cufhuriyeti tebaasmdan olmak. 2. Askerlik hizmetini yapmış bulunmak. 3. Yaşı otuzdan yukarı olmamak. 4. En az lise veya Orta Ticaret Mektebi mezunu olmak. 5. Sıhhat raporu ibraz etmek. 6. Bır suçla mahkum olmadığına dair vesika ibraz etmek. Bu şeraiti haiz bulunanların imtıhan günü olan 10 ilkkânun 1937 ye kadar Tophanede İskele caddesinde 28 numaradaki daireye müracaatleri. ŞEHİDLİKLERI İMAR CEMİYETİNDEN: Cemiyetimizin, 938 yılı için takvim ve muhtıra çıkarmadığı ve piyasadaki takvim ve muhtıralarla hiçbır alâkası bulunmadığı saym halka ve müesse sata arzolunur. 1 2 3 4 1289,530 1481,514 941,270 1142,134 8342,42 lira 9398,33 > 6426,99 » 7531,74 Devlet Demıryolları ve Limanları Birinci tşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıda cmsı, mıktarı, muhammen bedeli ve muvakkat teminatları yazılı adi tuğla ıle sonmemış, kireç ayrı ayn olarak kapalı zarf usulile eksıltmiye çıkarılmıştır. Eksiltme 30/11/937 salı günü saat 15 te Haydarpaşa gar binası içinde Birinci İşletme Komısyonunca yapılacaktır. Isteklılerın eksiltme şartna mesinde yazılı muvakkat teminat mektubu ve kanunun tayin ettiği evrak ve vesaikle teklıf mektublarmı eksiltme günü nıhayet saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermiş olmaları lâzımdır. Bu işe aid şartnameler ücretsiz olarak Haydarpaşada Yol Başmüfettişliğinden almabilir. (7749) Muhammen Muvakkat C 1NS 1 Miktarı bedeli teminat L. K. L. K. Adi bina tuğlası 70 000 9450 00 708.75 Sönmemiş kireç 60.000 6000.00 450^00 I SAÇ BOYALARI JUVANTIN KUMRAL SiYAH Ter ve yıkanmakla kat'iyyen çıkmaz; tabiî renk veren tamnmış yegâne sıhhî saç boyalarıdır. Türk Ticaret Bankası A. Ş. Umum Müdürlüğünden: KUMBARA SAHÎBLERtNE: 30 ikinciteşrin 1937 tarihinden itibaren eski nikel 25 ve bronz 10 kuruş luk paralar tedavülden kaldırılacağı cihetle, kumbaralarında bulunan bu gibi ufak paraların değiştirilmesi için, saym müşterilerimizin mezkur tarihe tesadüf eden salı gunü saat 12 ye kadar Kumbaralarını şubelerimiz veznelerine boşalttırmaları tavsiye olunur. Mevduat içın elvenşli şartlar Para plasmam içın öğütler Kıralık Kasalar Bütun gün arasız açıktır İNGİLİZ KANZUK ECZANESi BEYOĞLÜ 1STANBUL Sahlb ve Başmuharrtrti Yamu Nadı ümumi nejrtyaU tdare tden fazt Ulen Müdurt'. Hikmet Munif Cumhurtyet matbaast * M Kıymettar halılar I satın alınır. I iatanbul posta kutusu 261 e mek L^Hi tubla muracaat
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle