12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURlYET 17 Hdnciteşrin 1937 GÜNÜN BULMACASI 1 2 3 4 5 Ö T 8 9 10 11 • • • • • • • • 1 •1 • • • Cazip Bir iştiha SAÇ BAK1MI Güzelliğin en birinci şartıdır. Soldan sağa: 1 Birinden kendisine mal kalan (mtirekkeb kelime). 2 İyi iş yapanlara söylenir, ağrı. 3 Şeffaf bir madde, Avrupada bir burun. 4 Büyük muharrir, İtalyada bir şehir. 5 Nota, bir cins ceylân, kokulu bir ot. 6 Atlıyarak, alfabede bir harf. 7 Gümüş üzerine tezylnat. 8 Bir yemiş, bir cins saç boyası. 9 Blrşeyin hızla boşa giderken çıkardığı ses, boş, bir edatın kLsaltılmışı. 10 Bir nebat. 11 Bir soru edatı, bir şiir vezni, kısa kılıc. Yukarıdan aşağıya: 1 Sergüzeşte bayılan (mürekkeb ke lime) . 2 Birşeyi anlatma, tohuma kaçmış sinek. 3 İki nota arka arkaya, ta vana asılır. 4 Güzel san'at, buğday salkımı, alfabeden iki harf yanyana. 5 Kurşun, çizgi, nur. 6 Cenubî Anadoluda bir kasaba, kaz cinsinden bir hayvan. 7 İngiliz alfabeslnde bir harfin okunuşu, ciğere işliyen lâkırdı. 8 Düzlük. 9 Ot, bir yemiş. 10 «Ey ruhum!» a benzer bir söz, kraliçe. 11 İran dilinde ekmek, lâyık görmeklik, dahilî kısım. Evvelki bnlmacanm halledilmi; şekll 1 2 S 4 5 8 T 8 9 10 11 I • • ! • • Nezle Başağrısı Kırıklık Diklcat Ediniz. 1 • • 1 • Bir kediyi su içerken gördünüz mü? Yalnız dilinin ucunu kullanır. Pelikan dolma kalemi de aynen öyle yapıyor. Doldurmak için yalnız bir santimetre kadar kalemi mürekkebe batırmak kâfidir. Bu suretle kalemin boğazı kirlenmez. Pelikan kaleminin diğer bir çok tekemmülâtile pivasada emsali arasmda en temiz, en zarif bir kalem olarak tanmmıştır. Pelikan dolma kalemleri için Pelikan mürekkebi kullanınız. Doldurmağa elverişli gayet pratik şişelerde satılır. Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerreb bir ilâcdır. Sıvas Tapu müdürlüğünden: Sıvasta, Gökmedrese mahallesinde sağı Palabıyık oğlu Süleyman, solu Benefşe oğlu Osman, arkası Kara Mustafa oğlu Mehmed Ali, önü yolla çevrili bir bab müfrez hane temmuz 324 tarih ve 214 sayılı tapu kaydile sahibi Ayvalıdereli oğlu Mehmed iken mumaileyh işbu müfrez hanesini 326 senesinde haricen hususî şekilde Malatyanın Arga ilçesinden Aşağı Örükçüler köyünden ve elyevm Sıvasın Gökmedrese mahal lesinde mukim Derviş oğlu Osmana haricen ve hususî şekilde sattığından ve Osmanın da ölümile terkeyledikleri vereselerinin mahallesinden aldıklan ve belediyece musaddak 3/10/936 tarihli ilmühaberle bu yerin hakkı karar yolile adlarına tescili taleb edilmektedir. Senedsiz tasarrufata kıyasen mahallen keşif ve tahkikatı için ilân tarihinin ferdası gününden başlamak üzere altmış bir gün sonra tapu idaresinden mahal linde tahkikat yapılmak üzere memur gönderilecektir. Bu yerin sahibi evveli bulunan Mehmedin ikametgâhı meçhul bulunduğu cereyanı muameleden anla şılmakla tebliğat ifasına imkân görül mediğinden bu muameleye bir diyeceği olanların kestirilen günde mahallinde tahkik memuruna ve yahut daha evvel Sıvas Tapu idaresine müracaat eylemeleri ilân olunur. (1951) PETROL NiZAM NEVROZiN Almak lâzımdır. NENROZıN soğuk algınlığının fena akibetler doğurmasına mâni olmakla beraber bütün ıztırabları da dindirir. Bu ilk tehlike alâmetlerini gorür görmez derhal icabında günde 3 kaşe alınabilir. Isim ve markaya dikkat, taklitlerinden sakınınız. Nafıa Vekâletinden: 1 Eksiltmiye konulan iş : Ankarada istasyon arkasmda Çiftlik yolu üzerinde fidanlığın karşısmda bahçeli evler mahallesine isale edilecek su tesisatı. Muhammen bedeli: (50,211) lira (41) kuruştur. 2 Eksiltme 7/12/937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi. Baymdırlık işleri genel şartnamesi, fennî şartname ve projeyi (2) lira (51) kuruş bedel mu kabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 4 Eksiltmiye girmek için isteklilerin (3760) lira (57) kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve 25 bin liralık Nafıa su işlermi taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta fennî kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikası ibraz et « mesi, isteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. «4229» (7747) Başlıca kırtasiye nağazalarında bulunur. ZIRAAT IŞLERILE UGRAŞANLARA Bol ve iyi mahsul elde etmek için Amerikan usulü ÖİBİEİKİA TİAİN •İP E Z llcll m AİLİE vli. R • T E • İAİKİA R • • İK î • E N İK O N U GİA § İ Y|B B A N AİLı EİNİİ S • İTİB • • L L AİKİE • AİŞ • ç • s E V • • A B AİN 0 Z • » N A MİA T A D U R A N 10 '• • AİLİI K • GİA L A KİSİAJKİBİPİAİKİB M 11 Kimyevî gübrelerini kullanınız; Anadolu için acenta aranmaktadır. Türkiyede yegâne satış yeri: AGRO KİMYA MÜESSESESÎ Posta kutusu 640 İstanbul. Meccanen kataloğ gönderilir. "AMOFOS„ BU AY SİLJCO Saçlarınızı dökülmekten koruyunuz İst. Borsası 16/11/937 PARALAR Kapanış Açılı? 628. 622. Sterlin 126. 122. Oolar 86. 80. Frank 112. 106. Liret 84. 80. Belçika Fr. 23. 18. Drahmi 580. 570. îsviçre Fr. 23. 20. Leva 70. 65. Ayrıca 8 sayfa ek ve bir büyük örnek paftasile Florin 82. 78. Bu sayıda: Kız mı? Erkek mi? Tıbbî yazı Reşelyö işi bir örtü Kron Çek ROMATİZNA 23.50 21. Şilin Avusturya Yer halısı ve yastık Spor tayyörlere yeni bluzlar Jimnastik Kışlık bir LUMBAGO 29.50 26. tayyör Halk düşmanları Kroşe dantel işleri Resimli nasihatler Yün Mark S I Y A T I K V E BUTUM 22. 20. bebek Kelebekler Çay masası Renkli örtüler Kanava işi yastık Zloti S T D D E T L I AĞaiLARI 23. 21. Yavrumuzun sağlığı Yün eldiven Kestaneden neler yapılır? AşçıbaşıPengo TESK1H vmİKALE EDER. 14. 12. nm öğüdleri Nasü yemek pişirmeliyiz? Elbiselerimizi nasıl boyamahyız? Ley 52. 48. Dinar Nebiloğlunun yeni bir şarkısı, notasile. Sultanahmed birinci sulh hukuk mah32. 30. Kron tsveç Her evin hem ziyneti ve hem de baş dostu olan bu güzel eseri siz de kemesinden: 1086. 1085. Alhn ^ ^ • • m ^ M H B B H H yuvanız için alınız. 15 kuruş. • § • • • • • • • • • • • • 268. 266. Fatma ve Emiş ve Süleyman ve Ra Banknot Zonguldak icra dairesinden: ÇEKLER mazan ve Ümmügülsüm ve Nasihat ve Kapanış Bir borcdan dolayı mahcuz olup pa Zeliha ve Teslime ve Fatma ve Nazife ve Açılış 623. 624. Londra raya çevrilmesi mukarrer üç aded Şev Emrullah ve Mehmed ve Ayşe ve Dur0.8020 0.8021 NewYork role markalı kamyonlar biri 900 lira, muş ve Süleyman ve Mehmed ve HavMükemmel ve her türlü takımlarile diğeri 1000 lira ve biri de 850 lira mu 23.6275 23.6625 Paris va ve Mehmed ve Ana kadm ve Ana kız 15.265 15.23 Milâno amatör ve iş sahiblerine çok elverişli hammen kıymetli kamyonlar açık art ve Samiye Bahriye ve Dürdane Emine 4.7138 4.7055 Brüksel Tophane tramvay caddesi 399 tamirci tırmıya çıkarılmıştır. ve Yusuf ve Ayşenin şayian ve müşte 87.72 87.58 Atina Birinci arttırma 25/11/937 tarihine reken mutasarrıf oldukları İstarfbul îsHeranta müracaat. 3.47 3.465 Cenevre tesadüf eden perşembe günü saat on hakpaşa mahallesinde Küçükaya 64.1025 64.205 Sofya dan on ikiye kadar Zonguldak taksi ma sofva caddesinde 236 kütük ve 110 1.4496 1.4471 Amsterd. hallinde arttırması icra edilecektir. ada ve 1 parsel ve eski 12 mü22.7660 22.8025 Prag Muhemmen kıymetlerinin yüzde yet kerrer ve yeni 12, 6/4 kapı numaralı 4.80 4.2210 Viyana TRAÇ BIÇAKLARI mis beşini bulmadığı takdirde ikinci 36 metro (50) desimetre murabbaında 12.68 12.66 Madrid 1.9887 1.9851 Berlin BİR TECPÜBE KÂFİDİR arttırmaları 10/12/937 tarihine tesadüf altında dükkânı olan kârgir hanenin 4.2325 eden cuma günü saat ondaft on ikiye izalei şüyuu zımnmda füruhtu tekar4.2260 Varşova 4.0125 İstanbulda Merkez posta binası yanında kadar Zonguldak taksi mahallinde açık rür ederek müzayedeye vazolunmuştur. 4.0064 Budapeşte Alalemciyan han No. 14 106.9020 106.73 Bükreş ve kat'î ihalesi icra edilecektir. İstetyi Heyeti umumivesinin kıvmeti muham34.59 33.5350 Belgrad lerin muhammen kıymetin yüzde yedi menesi (1500) bin beş yüz liradır. 2.7575 2.7530 Yokohama buçuk nisbetinde pey akçelerile hazır Birinci açık arttırması 22/12/937 taÜsküdar asliye hukuk hâkimliğinden: Moskova 23.5575 23.5175 bulunmaları ilân olunur. (1952); rihine musadif çarşamba günü saat İkabla tarafmdan kocası Üsküdarda 3.1132 Stokholm 3.1084 14 ten 16 va kadar icra olunacaktır. KıvKaracaahmed mahallesinde 44 No. 1 ^ E SH A M meti muhammenesinin yüzde yetmiş Açılış Kapanış evde sakin Akif aleyhine açılan tesçili beşini bulduğu takdirde o gün ihalei Anadolu Şm. talâk davasından dolayı müddeaaleyh kat'iyesi yapılacaktır. % 60 Peşin 25.10 25.10 daveti kanuniyeye icabet etmediğinden Aslan çimenfb 10.95 10.90 Bulmadığı takdirde en son arttıramn müddeiyenin talebile gıyab kararı ittiİ S T İ K R AZL AR taahhüdü baki kalmak üzere on beş haz ve tahkikat 6/1/938 perşembe saat Acılıs Kapanıs 14 e bırakılmış ve bir daha gelmediği gün müddetle temdid edilerek ikinci aTürk bor. I vadeli 14.75 14.95 çık arttırması 6/1/938 tarihine musadif takdirde tahkikata gıyabında bakılaca» n Vadeli 14.30 14.30 perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar ğına dair gıyab kararı mahkeme di SıvasErzurum < 101.25 I 101.25 icra kılmacak ve o gün en cok arttırana vanhanesine asıldığı gibi keyfiyet ikaSıvasErzurum III 101. 101. ihale edilecektir. İpotek sahibi alacak metgâhmın meçhuliyeti hasebile ayrıca T AH V1 LA T lılarla dieer alâkadarların işbu gayri gazete ile de ilân olunur. Açıhş Kapanış menkul üzerindeki haklarını, hususile Anadolu I P*>sin faiz ve masrafa dair olan iddialarını ev> I Vadeli 40.10 40.20 rakı müsbitelerile yirmi gün içinde bilSatılık Konforlu Ev » II Vadeli 40.10 40.20 dirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları Ayaspaşa Alman sefarethanesi yanm tapu sicillerile sabit olmadıkça satış beBevoğlu Yıldi2 sineması karşısı da Çifte Vav sokağmda kalorifer, sıcak delinin paylaşmasından hariç kalacak Leklergo Apt. lVuayene 4 ten sonra su, havagazi, elektrik ve telefonu, kuyu, lardır. cumartesl fakirlere paras'Z sahrmç, terkos ve karşısmda Hamidiye Tel. 43924 Müterakim vergiler borcları nisbetinBeyoğlu İstiklâl caddesinde Tomemba suyunu havi altı oda, iki sofa, de hissedarlara ve tellâliye ve vakıflar kathyan karşısmda Şükrüpaşa amermer iki taşlık, alafranga ve alatur kanunu mucibince verilmesi lâzım geGerede hukuk mahkemesinden: partımanma (No. 243) nakletmiştir Kâbiller mahallesinden Kosralı Ya ka mutfak, çamaşırlık, kurnalı, banyo len yirmi senelik taviz bedeli ve ihale rımoğlu Osman karısı Meşkurenin müd lu gayet lüks hamara, çiçekli ve ağaclı pulu ve tapu masrafları müşteriye aidSAMSUNDA deaaleyh kocası aleyhine açtığı feshi bahçe ve her türlü konforu ve nezareti dir. Arttırma şartnamesi işbu ilân ta nikâh davasmda müddeaaleyh Osmanın kâmileyi havi bir ev satılıktır. Tel: 20711 rihinden itibaren mahkeme divanhaneHalk Kitabevi sine talik kılınmıştır. Talib olanların Cumhuriyet Gazetesinin ve bü ikametgâhı meçhul bulunduğundan ilânen tebliğat ifasına karar verilmiş ve kıymeti muhammenesinin yüzde yed tün mekteb kitablan, kırtasiye, muhakeme 22/11/937 pazartesi gününe buçuğu nisbetinde pey akçesile o gün Cildiye ve Zühreviye tnütehassısı mecmua ve gazetelerin tevzi yeridir. En son model daktilo ve fo bırakılmış olduğundan yevmi mezkurve saatte îstanbul Divanyolunda daire Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı tograf makinelerini de burada bumahsusasmda Sultanahmed birinci sulh da Gerede asliye hukuk mahkemesinde karşısmda Posta sokağı koşesinde lursunuz. hukuk mahkemesi başkitabetine 937/36 hazır bulunroaklığınız tebliğ makamma Meymenet apartımanı. Tel: 43353 Samsun Gazi caddesi numara ile müracaatleri ilân olunur. kaim olmak üzere ilân olunur. (1950) SAÇ EKSiRi 40 SAYFA OLARAK ÇIKTI KÖMOJEN Saclann köklerini knvvetlendirir. Dökülmesini keser. Kepekleri tamamen giderir ve büyüme kabiliyetini artırarak saçlara yeniden hayat verir. Kokusu lâtif, kullanışı kolay bir saç eksiridir. Satılık sepetli motosiklet İNGİLİZ KANZUK ECZANESi BEYOĞLU ISTANBUL l Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: I CONTINENTAL I Şartname, keşifname ve plânına göre Küçükyozgadda* yaptırılacak üç odalı memur evinin insası pazarlıkla eksiltmiye konmuştur. II Eksiltme, 23/XI/937 tarihine raslıyan salı "günü saat 14 te Kaba « taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Keşif bedeli 3730.95 lira ve muvakkat teminat 280 liradır. IV Şartnameler 19 kuruş mukabilinde hergün İnhisarlar İnşaat Şubesinden ve İnhisarlar Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. V İsteklilerin diplomalı mühendis veya mimar olmalan veyahud bunlardan birile müşterek bulunmaları lâzımdır. İstekliler münakasa gününden evvel vesikalarını ibraz ederek pazarlığa girebilmek için İnşaat şubesinden ayrıca vesika almalıdırlar. VI İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. cB.» (7473) Veihtilâçlar.kol ve ayafc titremeleri, ağlamalar KARDOL i l ^ sükunet bulur. )> GERGINLIK idraryollan hastalıklan müîehassısı »uphi Şenses I İdaremizin Paşabahçe Müskirat fabrikası arazisi dahilin9e yıkılan baca ve diğer mahallerde şartnamesi mucibince yapılacak 9660 lira keşif bedelli hafir ve tesviyei turabiye işi açık eksiltmiye konulmuştur. II Eksiltme 29/XI/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubavaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Muvakkat teminat 725 liradır. IV Şartname ve keşifname hergün 25 kuruş mukabilinde înhisarlar İnşaat şubesinden alınabilir. V Eksiltmive iştirak edeceklerin mühendis, mimar veya bir mühendis ve mimarla müşterek olması şarttır. Bu şeraiti haiz olanlarla idaremize evvelce bu kabil isler yapmış bulunanlar eksiltmeden üç gün evvel kadar İnhisarlar İnşaat Şubesine müracaatle raiuıakasaya iştirak vesikası alma iıdırlar. VI İsteklilerin kanunen kendflerinden aranılan vesaikle yukarıda yazılı vesikalar ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (7691) Foto Febüs Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden: Eski hisse senedlerinin değiştirilmesi ve 1936 senesine aid % 10 kazanc payı ile istihlâk üzerinden yapılacak % 8 risturunun tevziatma devam olunmaktadır. Ankarada bulunmıyan ortakların hisselerinin muvakkat makbuz veya cüzdanlarını Ankarada Şirket Müdürlüğüne göndererek muvazzah adreslerini bildirmeleri rica olunur. DOKTOR ÇiPRUT SALON ÇAYI İyi çay içmek isterseniz yalnız SALON ÇAYI içiniz. SALON ÇAYI sayın müşterilerimize muhayyer verilebilir. Israrla her yerde S A L O N Ç A Y I arayınız. Toptan satış y e r i : İstanbul Asmaaltı Tahmis sokak AZERBAYCAN Ticarethanesi No. 8. Tel. 21771
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle