18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURfYET 17 Ikîncîteşrin 1937 RUVVETLİ ALIS KABİLİYITİ PHlUPS'in TEKDÜĞMESI sizin için Ûüşünen bir ayar Bu TEL AYIRMA KABİLİYETİNİ TANZİM EDER otomaiiğidir Bu TEL IRMIK O 2 U > BUGOAY OZU MERCIMfcKjii7 İSTASYONLARI AYIRMA TERTİBATINI ÇALIŞTIRIR Dünya mevaddı gıdaiyesi arasında en büyük mükâfatla zafer nişanını, diplom donör ve altın madalyayı kazanan ve bu suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan HASAN özlü unları Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat Bu TEL SES KTTVVETİNİ ÂYAR EDER Bu TEL SES PERDESİNİ TANZİM EDER Pirinc, Yıılaf, Mercimek, Bıığday, Irmik, Pcıtates, Mısır, Türlü, Beselye, Badem, Çavdar Ozü Unlarını Çocuklarınıza Yediriniz. Allahın yarattığı saf hububattan alınan vitamini ve kalorisi, kuvvei gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü Unlarına doktorunuz şehadet eder ki hayatın ve tabiatm en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. Hasan Özlü Unlan çocaklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvünemalarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hastalıksız tombul yapar. Hasan Özlü unlarile çok leziz muhallebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka H A S A N markasma dikkat. P. T. T. Fabrikası Direktörlüğünden: 5850 kilo Muhtelif eb'adda demir saç 2150 » » > lâma demiri 1350 » » » dört köşe demir 200 * T. Demiri Mıktar ve envaı yukarıda yazılı dört kalem malzeme açık eksiltme ile satın ahnacaktır. Eksiltme 1 ikincikânun 937 tarihine rashyan çarşamba günü saat on beşte icra kıhnacaktır. Bunların muhammen bedeli 1494 lira ve muvakkat teminatı 112 liradar. Taliblerin şartnameyi görmek için hergün, eksiltmiye girmek için de muayyen gün ve saatte teminat makbuzlarile birlıkte Fabrika Satmalma Komisyonuna müracaatleri. (7753) I Teküüğmeli f^hilips radyosunu kul/anâ Sünra haşka radyo alamazsımz. Niçin daima tercih ediliyor? Çünkü : Evvelki gün soğuk almıştı, dün yatıyordu, bu sabah dipdiri ayağa kalkb PHILIPS GRiPiN Bütün ağrı, sızı ve sancıları dindirir. Safrş Yerleri: P H İ L İ P S S A L O N U Galata, Jeneral han, Voyvoda cad. 17 ve acen taları: OROZDİBAK. İstanbul BASMACIYAN, İstiklâl caddesi, Beyoğlu EKREM, Kadıköy, Muvakkithane caddesi 49 AHMED ve HAMDİ ÖZGÜL. Pendik. Taşra Satış Yerleri: Ankara Adana Afyon Antalya Adapazarı Amasya Bordur Bal ıkesir Bandırma Bursa Bolu Çorum Çankırı Çanakkale Diyarbekir Esk'şehir Edirne Elâziz Gazianteb Giresun tsparta İzmir İzmit înebolu Kayseri Konya Kütahya Kırşehir Kırıkkale Kastamonu Kırklareli Mersin Merzifon • Maraş Malatya Niğde Ordu Sıvas Sa n?sun Sinob Tokad Tekirdağ Trabzon Uşak • Urfa Yozgad Zonguldak. GRiPiN Sağuk algınhğına, nezleye, gripe, diş, bel, si nir, adale ağrı larile romatizmaya karşı bilhassa muessirdir. A GRiPiN Tecrübe ediniz. icabında günde 3 kaşe almabilir. Taklidlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla Gripini isteyiniz. Aydın Asliye Hukuk Mahkemesinden: ARADIGINIZ BUTUN RAHATI HALiS TEREYAGI \ ve sureti mahsusada Otelde çıkarılan „ ile yapılmış en nefis yemekleri bulacaksınız. Sirkeci, Orhaniye caddesi No, 7 Tel. 24394 Aydına tabi Köşk nahiyesinin Cumadere köyünden Memiş oğullarından İsmail kızı Fatma tarafmdan kardeşi İsmail oğlu Mehmedin Umumî Harbde askere giderek bir daha avdet etmediğinden «Mehmedin» kayıbhğma ve «Mehmedin» veraseti kendisine münhasır olup başkaca kanunî mirascı bu lunmadığından Mehmedin mirasımn kendisine aid olduğuna karar verilmesi hakkında açılan davanın yapılan muhakemesi netiçesinde Mehmedin Umumî Harbde askere giderek bir daha dönmedıği şahidlerin şehadeti ve köy şehadetnamesile sabit olduğundan medenî kanunun 32 ve 34 üncü maddelerine tevfikan kayıbhğma ve veraset hakkındaki iddia şahidlerin şehadetine göre sabit olmadığından reddine 4/10/937 tarihinde karar verildiği ilân olunur. (7756)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle