09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET Î937 Kanser Enstitüsünde Dün toplanan konseyde teşkilât etrafında görüşüldü. 15 gün sonra tekrar rçtima edilecek Sunturlu felâket Bafraspor Ankaradaki maçı kazanarak Türkiye futbol şampiyonu oldu Arnavudlukta çok hazin bir facia cereyan etti Arnavudlukta, en heyecanlı mecara romanlarına mevzu teşkil edebilecek bir vak'a cereyan etmiştir. Vak'anm kahra manı Resine Riza isminde bir kızdır. Bundan on beş sene kadar evvel, Ahmed Rıza isminde Tiranlı bir tacir, kızı Resineyi Azak isminde bir delikanlıya vermeği kararlaştırmış ve kızına elli bin altın vereceğini söylemiştir. Paranm, Azak üzerinde kuru vaidden daha fazla tesir yapacağını düşünen Ahmed Rıza, altınları delikanlmın gözü önüne serdik ten sonra, düğün günü bu parayı kendisine vereceğini söylemiş ve parayı gene saklamıştır. Fakat, düğünden iki gün evvel, Ah med Riza, attan düşüp ölmüştür. Felâket onun ölümile kalmamış, altmların s«klı bulunduğu yeri Ahmed Rizadan başka bilen olmadığı için bu koca servet meydana çıkarılamamıştır. Kayinpederinin vadettiği alhnlara güvenip, büyük ve tehlikeli işlere girişen Azak, mev'ud servetten mahrum kalınca taahhüdlerini yerine getirememek yüzünden yeisle ölmüştür. Felâket silsilesi bu kadarla da kalmamış, Resine, babasının ölümünden sonra r.işanlısmı da kaybettiğini haber alır al maz çıldırmış, tımarhane/e kapatılmıştır. Ailenin hayatta kalan son ferdi, yani Resinenin erkek kardeşi, babasının anî ölümünden sonra bir parasız kalarak di lenci olmuştur. Burada bitmesî lâzımgelen bu facianın ikinci perdesi, bu sefer daha hazin safhalarla, on beş sene sonra oynanmıştır. Ahmed Rizanın evini yıkmak icab etmiş, duvarlar yıkıl'rken, bunlardan birinde, Resineye ayrılan elli bin altın, ve ayrıca bir okadar daha para meydana çıkmıştır. Bu ikinci elli bin altın Resinenin erkek kardeşinin hissesi imiş. Ahmed Rizanın oğlu bu muazzam servete kavuşunca, kızkardeşini Tiranda bulunan en hazik doktorlara tedavi ettirmiştir. Resine her nekadar iyileşmişse de, deli olarak yaşadığı seneler onu bir kocakan denecek derecede ihtiyarlattığmdan iyileştikten birkaç ay sonra, mahvolan saadctine ağhya ağlıya ölmüştür. Ankara 16 (Telefonla) Türkiye futbol grup birincilıkleri müsabakaları bugün neticelendi. Afyon grupu şam piyonluğunu kazanarak Ankaraya ge len İzmitin Akyeşil takımı geçen cu martesi günü ilk maçmı yaparak Ada nalıları 9 1 gibi büyük bir farkla yenmişti. İlk maçmı dün Balıkesirlilerle yapan Karadeniz şampiyonu Bafraspor da 31 galib gelmişti. Kanser Enstitüsü konseyinin dünkii toplantısı Galibler bugün öğle üzeri şehir stadDün öğleden evvel Üniversitede kan mürekkebdir. Rektör, Tıb fakültesi de yomunda karşılaştılar, Bafra takımı ser enstitüsü konseyi, mutad içtimaını kanı, Sıhhiye Vekâleti hıfzıssıhha işleri 3 1 Akyeşili yenerek Türkiye şampi reisi ve îstanbul sıhhat müdürü konseyin yonu oldu. yapmıştır. Geçen nisanda Maarif Vekâletile Sıh tabiî azasıdırlar. Profesör Murad Canka hiye Vekâletinin mütaleası alındıktan reis vekili ve profesör Sedad Tavat da sonra îstanbul Üniversitesinde bir kanser genel sekreter intihab edilmişlerdir. enstitüsü açılmış, bu suretle Türkiye de, Konseyin hedefi, komite ve teknik or îstanbulda bu diğer memleketlerde olduğu gibi, kanser ganizasyona çalışma direktifleri vermek, lunan güreş, de le mücadele teşkılâtma iştirak etmişti. kanserin erken teşhis ve kansere dair yeni nizcilik ve eskrim Kanser enstitüsünün tesısinden gaye, telâkkiler ve tedavi vasıtaları hakkında federasyonları re konser üzerinde ilmî araştırmalarda bu hekimleri tenvir etmek, halk arasmda fay isleri Ahmed Fet lunmak ve memlekette kanserle esaslı bir dalı propaganda .yapmak ve kanser lâbo geri, Celâl ve Fuad Balkan ile bunsurette mücadeleye girişmektir. ratuarı olarak ayrılan Eksperimantal Pa ların mesai arka Kanser enstitüsünde üç organîzasyon toloji Iâboratuarında kanser üzerinde il daşları Türk Spor mevcuddur: Konsey, komite, teknik teş mî araştırmalarda bulunmaktır. Kurumu umumî kilât... merkezinden birer Bir buçuk saat süren dünkü konsey îçmektub alarak ikaKonsey, senede ikî defa içtîma eder timaında kanser enstitüsü organizasyonu metgâhlarmı An Gureş Federasyonu ve Sıhhat Vekâletinin muvafakatile Ma arif Vekâleti tarafmdan gerek Üniversite üzerinde münakaşalar olmuş ve muhtelif karaya taşımadık reisliğinden istifa edahilinden, gerek haricinden kanserle ya karalar alınmıştır. Konsey 15 gün sonra lan takdirde müs den Ahmed Fetgeri tafi addedilecekleri bildirilmiştir. kından alâkadar olan mütehassıslardan tekrar toplanacaktır. îşleri güçleri Îstanbulda olan bu üç federasyon reisinin Ankaraya gide Bolu köylerinde elektrik Sar'a nöbeti yüzünden... bilmeleri imkânsız olduğundan bunla Bolu (Hususî) Vllâyetimizde elekBeşiktaşta Dikilitaşta oturan inekçi rın istifa edecekleri şüphesizdir. Nite trik köylere girecek kadar umumileşmiş, Ahmedin kayınbiraderi Süleyman, dün kim, Güreş Federasyonundan Ahmed benimsenmiş bulunmaktadır. Karaçayır gece civardaki mandıranın havuzunda Fetgeri ile Sadullah istifa ettiklerini bildiren mektublarını alâkadar makamve Ekinviran köylerinde su kuvvetinden boğulmuş bir halde bulunmuştur. Yapılan tahkikat sonunda Süleyma lara göndermişlerdir. istifade suretile vücude getirilen elektrik tesisatı, civarından su geçen diğer bütün nm müptelâ olduğu sar'a hastalığı yü Ahmed Fetgeri, Celâl ve Fuad Bal köylerin halkını harekete getirecek dere zünden kazaen havuza düşerek boğul kanın yerlerine Vehbi, Şekib ve Cemalin getirıleceklerl hakkında bir rivayet cede müessir olmuştur. Bu köyler birer duğu anlaşılrruştır. vardır. Vehbi, îş Bankası müdürlerin radyo makinesi de tedarik ederek mey Bergamada çaldı, tzmirde dendir. Şekib, Matbuat Umum müdürdanlarma kurmuşlar ve dünya havadis yakalandı ğü, Cemal de Maarif Vekâleti müntelerile daha yakından alâkadar olmağa ve Izmir 16 (Hususî) Bursalı Ah siblerindendir. musiki dinliyerek daha iyi eğlenmeğe başmed Münir namında birisi, Bergamada Askerî mektebler arasında lamışlardır. bir otelde Amerikan Tobako kumpanyahendbol maçları Izmirde beyni parçalanan sı eksperinin 530 lirasmı çalarak îzmire Askerî mektebler arasında tertîb edikaçıp gelmiş, sinemada otururken yakayı kadın len spor birinciliklerinin hendbol yani tzmir 16 (Hususî) Tirenin îğride ele vermiştir. Paranın 400 lirası bulun el topu müsabakalarırra £azar günü re köyünden Ali Çavuş oğlu Alinin bin muştur. Kasımpaşadaki Deniz Gedikli Erbaş diği at, yolda giderken ayni köyden MesSekiz sene sonra tutuldu Hazırlama mektebinin sahasında baş tan kızı Esmaya çarpmış ve zavallıyı al lanmıştır. Izmir 16 (Hususî) Bundan sekîz Birinci haftanm müsabakasını iki setına almıştır. Kadmcağız, beyni parçala sene evvel Mudurnuda genc karısı Emi nedir askerî mektebler hendbol şampinarak ölmüştür. Ali on dört yaşındadır. neyi öldürüp kaçan Mehmed oğlu Ak yongulunu muhafaza eden Kulelililerîe Tahkikata başlanmıştır. can Menemende yakalanmıştır. birkaç hafta evvel Topkapı sahasında Alman lisesi takımmı yenen Maltepe Bursada belediye faaliyeti Bursada fabrikalar gece ça liler yapmışlar ve neticede Kulelililer Bursa (Hususî) Yeni Bursa bele2 1 7 galib gelmişlerdir. lışmıyacak, otomobiller diye reisi Neşet Kiperin işe başlamasını İkinci kümenin murahhaslarî müteakıb şehirde hummalı bir belediye korne çalmıyacak faaliyeti göze çarpmaktadır. Belediye davet ediliyor Bursa (Hususî) Belediyemiz, mazabıtası bir gün içinde balıkhanede kok halle aralarında ipekli kumaş dokuyan Futbol Ajanlığından: muş olarak 700 tane bahk bulmuş ve mu imalâthanelerin geceleri çalıştıkları zaBölgemize bağlı ve ikinci kümeye sadere etmiştir. 109 kilo kokmuş ciğerle man çok gürültü çıkardıklarını, bu gü dahil bütün kulüb murahhaslarının bir işkembe bularak onları da imha etmiş rültünün halkı rahatsız ettiğini nazarı husus hakkında görüşmek üzere 17/ tir. Fırınlar baştan aşağı teftiş edilmiş, dikkate almış ve bu gibi imalâthanele 11/1937 çarşamba günü akşamı saat 18 açıkta gıda maddeleri satanlardan 20 es rin geceleri saat sekizden sonra çalış de Cağaloğlunda C. H. Partisi binasın* daki Bölge merkezine gelmeleri rica onaf tecziye edilmiş, ve gene açıkta tab malarını menetmiştir. Belediyemiz sabahlan saat sekizden lunur. lalar üstünde satılan 180 simit imha o evvel otomobillerin korne çalmalarıru lunmuştur. İstanbul güreşçileri tesbit da yasak etmiştir. Belediyemiz, bütün cihana şöhret veediliyor Yeni Belediye reisi Neşet Kiper her ren Yeşilcami ve türbe gibi tarihî abideler gün şehrin muhtelif semtlerini dolaşa Güreş ajanlığından: yolunun Arnavud kaldırımı olarak kal rak gördüğü noksanları tamamlamıya 1937 1938 yılı güreş programınm masını muvafık görmiyerek bu yola parke başlamıştır. Belediye zabıtası bir gün tanzim edilebilmesi için bölgemizde döşenmesi için hesablar yapmıya başla içinde (250) kilo kokmuş peynir imha mevcud güreşçi sayısmın tesbit edilmeetmiştir. sine lüzum görülmüştür. Bunun için gümıstır. Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser lcabında günde 3 kaşe alınabilir. Taklidlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. Beşiri İlçebaylığından: Beşiri İlçesinde yeniden inşa edilecek (20005) lira (44) kuruş bedeli keşifli Hukumet Konağının tâ*hsisatı mevcud (15,000) liralık kısımları kapalı zarf usulıle tahb çıkmadığından eksiltmenin 10/12/937 cuma günü saat 14 e kadar bir ay zarfında pazarlığa terkedılmiştir. (7744); Kış geliyor, havalar soğudu Ufak bir üşütme başınıza büyük bir hastahk çıkarabilir. Üç federasyon reisi istifa Bunun için derhal bir ALINIZ Izmitte rıhtım inşaatı ilerliyor ( tzmit (Hususî) Belediyemlzin yaptırmakta olduğu rıhtım inşaatına hararetle devam edilmektedir. İkmal edilen birind ve ikfnci kısımlardan sonra sıra üçüncüsüne gelmiştir. Mütehassıs mü hendislerin 25 30 bin liralık tahminî masraflarma mukabil şimdiye kadar ancak 8 bin lira gibi çok az bir meblâğ sarfedılmiştir. Bu inşaat vesilesile şe hirdeki bütün arsa molozları da denizi doldurmak için kullanılarak umumî bir temizlik de vapılmıstır. reşçisi bulunan kulüblerin: 1 Ellerinde lisansı olan güreşçilerlnin lisans ve bölge sicil sayılarını. 2 Lisans almmak için müracaat edilmiş olup henüz muamelesi tekemmül etmemiş olan güreşçilerin de bölge sicil sayılannı gösterir bir cetvelin 1/12/937 gününe kadar güreş ajanlığına göndermeleri önemle rica olunur. /jPolckan sonra Bütun NEZLE GRİP BAŞ DİŞ ve ROMATİZMA SEFALirT icabında günde 3 kaşe alınabilir. Taklidlerinden sakınınız ve ısrarla S E F A L İ N isteyiniz. 1 lik ve 12 lik ambalâjı vardır. mmmmmmmmam İstanbul Sucular Cemiyetinden: *îki sene için intihab edilmiş olan Cemiyet İdare heyeti azalarından işbu müddeti bitirmiş olan msfının tebdili için 18/11/937 perşembe günü seçim yapılacaktır. Cemiyet mensublarının tayin olunan günde saat 10 dan 16 ya kadar Türbe Babıali cad. 10 No.lı Cemiyet idare merkezine hüviyet cüzdanlarile birlikte gelerek reylerini kullanmaları rica olunur. Macaristan: 2 tsviçre: 1 Budapestede Avrupa kupası için karşılaşan Macaristanla İsviçre millî ta kımlarınm maçını Macarlar 2 1 kazanmışlardır. On bin kişi önünde cereyan eden bu oyırn, bozuk bir hava ve dolayısile bozuk bir saha yüzünden hiç de zevkli bir şekilde cereyan etmemiştir. Bir aralık maçm tehiri bile düşünül müştür. Macarlar birinci devreyi de 1 0 galib bitirmişlerdir. r K A Ş E Grip, Baş ve Dİ; Ajrıları, Nevralji, Artritizm, Romatizma düşünmüşündür, senin de bir hesabın vardır. Osman önüne bakmağa devam ederek başını salladı ve tekrarladı: Bilmem, beyim. Zehranın yüzüne hayretle baktım. Pazarhğı o idare edecek olduğu halde lâkırdıya karışmak niyetinde değil gibi görünüyordu. Bilmem olmaz, dedim, on mu, on beş mi, söyle! Böylece vereceğim paranm on lira ile on beş arasında tehalüf edebileceğini Osmana hissettirmek istiyordum. Fakat bu on beş rakamını çok bulmasmdan kor karak Zehranın yüzüne bir daha baktım. Gözkapaklarını yumdu ve açtı: «İyi!» demek istiyordu. Fakat Osmandan ses, sada çıkmamıştı. Söylesene! dedim. Hâlâ önüne bakıyordu, ağır ağır başını kaldırdı: Doğrusunu istersen beyim, dedi, ben birşey söyliyemem. Burada karnım doyacak değil mi? Yatıp kalkacağım da. Sen bana dilediğin gibi tütün paramı, harclığımı verirsin. Aylığa bağlasak olmaz mı? Osman kat'î bir baş hareketile cevab verdi: Olmaz, beyim. Niçin? Cevab vermedi. Bunu bir izzetinefis meselesi mi yapıyordu? Zehra da benim gibi hayret ettiği için tekrarladı: Niçin? Son suali Zehra sorduğu halde Os man benim yüzüme bakarak: Gücüme gider! dedi. Pek güzel! dedim. Osmana odasını gösterdik ve Zehra ile yukanya çıktık. Öyle zannediyorum ki mükemmel bir adama düştük, dedim. Zehra itiraz etti: Saçma! Ne saçma? Aylık istememesi. Kibrine doku nuyorsa neden uşaklık ediyor? Harclık diyor. Harclık aylıktan daha mı iyi? Sadaka gibi birşey. Dedim ya, biraz kibirlice bir adam. Biraz değil, çok. İşini iyi görsün de kibrinden bize ne? Öyle deme Fazıl, onun suratı çekilmez, hergün. Ne yapayım? Gönderelim mi? Sen bilirsin. Ben bilirsem kalsın. Fakat sonra itiraz dinlemem ha! Peki. Hem ben Rukiyeye de hiç itiraz ettim mi? (Arkasi var) Lİ1M Korkuyorum ! Tefrika: 38 Yazan: Server Bedi Osman. Şimdi gelecek. Fena bir Rukiye gîderken ben bahçede idim. Onun uzaklaştığmı gördükten sonra evin adama benzemiyor. Kibirlice, fakat tercephesine baktım. Zehra pencerede idi. biyeli görünüyor. L Gülüyor ve elile bana buseler gönderiyor Öyle imiş. Memleketinde babasıI du. nın arazisi varmış. Sonra felâket görmüşAşağı indi ve koşarak üstüme geldi. ler. El kapısına muhtac olmuş. Efendiden bir adam, desene... fc Aylardanberi onda hiç görmediğim bir sevincle boynuma sarılıyordu: Berber öyle söylüyordu. Sana teşekkür ederim, dedi, çok Öyle ise çok iyi. Zehra yüzünü buruşturarak: teşekkür ederim. Beni bir... fena rüya dan... bir... nasıl diyorlar ona, bir... kâ Ben de böyle adamları pek sev bustan kurtardın. Belki bütün sıkıntıla mem, dedi. rım bu kan yüzündendi. Bilmezsin, onun Nasıl adamları? bakışları, sözleri bana nekadar dokunu Yüzünü görmedim ama uşaktan yordu. Boğrnak istiyordum onu, boğ ziyade efendiye benziyen adamları. mak! Ta... ilk geldiği gün ben anladım; Niçin? onun ne fesadcı kan olduğunu anladım. însan onlara... bilmem... rahat emOoh... şimdi boynuma sanlan bir yılan redemez gibi geliyor bana. dan kurtulmuşum gibi rahatım. Nefes alr Yok, bilâkis, vazifesini bilen adam" yorum. Ooo...h! sa daha iyi iş görür. Şimdi gelecek. Bir Kollarını açtı, gerindi ve derin bir ne tecrübe et bakalım. Karanfilleri sulamasını emret. fes aldı. Sonra yanıma gelerek: Nasıl adam bu, uzun boylu mu? Ha!... dedi, o adam nasıl?. Boyundan sana ne? Orta. Osman mı? Başka yerde çalışmamış, öyle mi? Adı Osman mı? Fakat hemen işe başladı. Ona Ru Çalışmamış. Öyle ise yemek pîşirmesini bilmez. kiyenin odasını gösterelim. Biliyormuş. Haline bakarsan her Aylığını konuştun mu? şeyi bilirim iddiasında o. Zehra para işlerinde uyanık bir kadındı. Ben tüccar olduğum halde başlıca Çok fena. noktayı unutmuştum. Belki de Osmanın Zehra içmi çekti. Yoo...k! dedim, şimdiden başlamı düzgünce hali beni böyle bir mevzudan yalım. Gelsin, bir kere de sen gör, ko gayriihtiyarî uzaklaştırmıştı: Hayır, unuttum, dedim, bunu da nuş, beğenmezsen adamı boş yere ümide düşürmiyelim, şimdiden yol verelim. Ge sen konuş. cikmiş itirazlar dinliyemem. Olmaz mı? Zehra pazarlıkta birebirdi. Ben külliyetli bir malın pazarlığında meharet gös Ne konuşacağım? Sen konuşmadm termekten hoşlandığım halde esnafla mı? Bir insan konuşmakla anlaşılmaz. çekişmekten zevk almazdım. Şaziye de benim gibiydi. Onun sağlığında da küçük Ben verdiği ilk tesire bakarım. Bahsi değiştirdik. Zehra kıra bakarak pazarlık işini Zehraya bırakırdık. İlâve ettim: bana Bursanın yeşilini, Çekirgede otel den görünen manzaranın güzelliğini anla Sen becerirsin. tıyordu. Bahçe kapısmdan içeriye Os Peki. man girdi. Bizi görmekle haleti ruhiye Dur çagıralım. sinde hiç birşey değişmemiş gibi telâşsız, Çiçekleri sulamağa başlıyan Osmana ağır adımlarla yürüyordu. Yanımıza yak seslendim ve işaret ettim. İşe nekadar laştığı zaman önüne bakan Zehra, bir hızlı yürüdüyse, bize doğru o kadar ağır denbire doğrularak: geliyordu. Bu farka dikkat etmiştim. Şu karanfilleri sular mısm? dedi. Yürü biraz! Ben de kovanın yerini gösterdim ve Diye bağıracaktım, fakat cesaret edekuyunun bağ tarafında olduğunu söyle medim. Yaklaştı. Dedim ki: dim. Osman uzaklaştı. Zehra sesini çı Biz en mühim şeyi unuttuk. Nekakarmıyordu. dar aylık istiyorsun? Nasıl? diye sordum. Osman önüne baktı: Bilmem, beyim, dedi. Bilmem ki... Dediğin gibi... Kibirli Bilmem olur mu? Elbette birşey bir adam galiba.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle