09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 İkinciteşıin 1937 CUMHURIYET Emniyet Sandığı ilânları Taksitle emlâk satışı S E MT1 Beyoğlu Kamerhatun mahallesi eski Karnavola yenj Karakurum sokağı eski 18, 18 Mü. yeni 22 No.h Ortaköyde eski Portakal yeni Gürcükızı sokağmda eski 45 Mü. yeni 63 No. Kabataşta ömeravni mahaüesinde Acıçeşmeyarasa sokağında eski 10 yeni 12 No.h Boğaziçinde Yeniköyde Mollaçelebi mahallesinde Köybaşı caddesinde es ki 308 yeni 309, 311 No.h Ortaköyde eski Taşmerdiven yeni Karakaş sokağında eski 36 Mü. yeni 14 No.h 1 2 3 Muhammen kıymeti Lira Üç katlı, üç daireli, beher dairesi üçer odalı, terkos, elektrik tesisatını havi kâr3000 gir bir apartımanın tamamı Üç katta altı odalı, üç sofah, elektrik tesisatını havi bahceli ahşab bir evin tamamı 700 îki katta beş odalı, elektrik tesisatını havi kârgir bir evin tamamı. 1000 Ahşab maaoda iki dükkânın tamamı. * 600 Cinsi Aziz Vatandaş beni candan dinle! Sırf muşter ı celbetmek maksadile üzerlerıne Türk ismi konup pıyasada satılan bir çok bıçaklar vardır, halbuki bu Türkçe isimli traş bıçakların ekserisi ecnebi malı olduğu fizerlerinde yanlı ( MAPE In GERMANY ) markasından bellıdir. S a y ı n V a t a n d a ş ! haricden gelen bu traş bıçaklannm uzerindeki Türkçe ismıne aldanma kendi menfaatini gözet beyhude yere paranı metnleket dışına çıkarma : şu hakikati unutma ; 4 Dört buçuk katlı, on beş odalı, terkos ve elektrik tesisatmı havi ahşab bir evin tamamı. 2100 Arttırma 8/11/937 tarihine düşen pazartesi günü saat 14 te yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenin üstünde kalacaktır. Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetinde pey akçesi yatırmak lâzımdır. Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tâbidir. Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkuller Sandığa birinci derecede ipotekli kalırlar. (6953) TURK ANTRASiTi SATIŞ . GiLKRiST VOKER ve Ksı. Ltd. Galata MERKEZi • Yolcu salonu karşısında, Tahir Han 5 icni kat» Maltızlarda ve her nevi madenî sobalarda yakılabilir Tel. 4491S "Yerli malı kullanmak Memleket borcudur,, S a y ı n k a r d e ş I öz yerli ( EMIR ) ve ( HAK1KI RAD1UM ) traş bıçaklarımız yurdumuzda kendi kardeşlerimizro eli ile meydana geldığinden kıymeti bır kat daha fazladır. Bınaenaley işçilerimizi korumak, paranızı dışanya çıkarmamak, tassarrufa riayet etmek mukaddes bir vazifedir. A z i z V a t a n d a ş 1 Ecnebi traş bıçaklanna tercihan her tOrkun kullanacağı yegâne traş bıçağı yalmz yerli ( E M I R > ve ( RADİUM ) bıçaklarıdır, çünkü bu yerli bıçaklar cins ve metanet itibarile dışardan gelen Ozerlerinde ( MADE In GERMANY) yazılı traş bıçaklarından çok üstün ve ucuz olup arbk bu ecnebi bıçaklanna kat'iyyen ihtiyac bırakmatnışür. Bunu denemek için bir tecrübe kâfidir. Her yerde ısrarla arayınız ve alıp göle güle ve afiyetle kullanınız, VENÜS Gibi Güzel Olmak İstiyorsanız Daima VENÜS Kremİ VENÜS Pudra«ı VENÜS Alhğı VENÜS Ruju VENÜS Kirpik sürmesi VENÜS Sürmesİ ^ ^ VENÜS Briyantini R A D i U M traş bıçağının tanesi her yerde 5 kuruştur B RADİUM TiCARETHANESi ' s T •a "a tü a• • G I Okçumusa caddesl 104106 Telgraf RADİUM Istanbul ^rj^fj^ / VN S I » EÜ VENÜS Kolonyasl Ç?am kokulu EREN kolonyası kullanınız. Türk Kadınları VİDOZAE ATI Basur memelerinin ANTİVİRÜS ile tedavisi Iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlfi iltıhaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde daima muvatfakiyetle şifayı temin eder Beşiktaş Biçki, Dikiş Yurdu Türkiyenin en eski ve en yüksek tahsilli biçki, dikiş mektebi olup mem lekete şimdiye kadar bir çok san'atkâr yetiştirmiştir. Mezunlanna verllen diplomalar Kültür Bakanhğmdan tasdikli olduğu için her yerde muteberdir. Yeni sene için talebe kaydi devam etmektedir. Dikiş bilenler için aynca kısa devreli üçer aylık kurslar açılmıştır. Talimat ve program gönderilir. Adres: Beşiktaş Akaretler, No. 87 VENÜS müstahzarah nam ve şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, mnlını bütün dünyaya beğendirmek suretile isbat eden şa^agı İtimad yegâne markadır. . . Umumî deposu: Nureddin Evliyazade ecza, alat ve ıtriyat deposu îstanbuL Emniyet Genel Direktörlüğünden: Cinsl Miktan kilo Muhammen O/o7,S teminatı bedeli kuruş Lira kuruç Münakasa tarihi ve saati Maliye Vekâletinden: Birincikânun 937 başmdan mayıs 938 gayesine kadar depoda mahfua şartnamesi mucibince Kabataşla Beşiktaş arasındaki her hangi bir iskeleden Dolmabahçedeki Kırtasiye deposuna ve mütekabilen depodan iskeleye ka dar eşya nakliyatı açık eksiltmiye konulmuştur. îsteklilerin 125 lira muvakkat teminatile birlikte ihale günü olan 8/11/937 pazartesi saat 14 te Dolmabahçe Kırtasiye deposuna müracaat eylemeleri. (7074)1 Şark Ispençiyari Laboratuan, Istanaul Ekmek K fasulye K. Barbunya K. Bezelye K. Bamye Pirinç Sanmsak Kırmızı mercimek Kara mercimek Patates Nohud Çay Bugday K. Soğan Tarhana Bulgur Kırmızı biber Kara biber Sirke Salça Soda Tuz ' Süt Yogurt Tereyağ Beyaz peynir Kaşar peynir Kavmak Yumurta Reçel Ekmek kadayıf Tel kadayıf Yassı kadayıf Zeytin Zeytinyağ Sabun Sade yağ Kesme şeker Toz şeker Koyun eti Kuzu eti Sıgır eti Dana eti 3300 1000 200 200 100 3000 50 350 100 3000 1000 50 50 3000 50 100 10 10 50 200 100 800 9,75 15 15 20 100 20 120 20 15 7.50 15 280 8 5 20 12.50 30 120 15 25 10 7 15 20 150 50 60 200 2 40 25 25 30 25 65 40 100 24 13 8/11/937 10 pazartesl 16 birincikânun 937 perşembe gunü saat 15 te Ankarada Vekâlet Malzeme EksUtme Komisyonunda 658400 aded takriben 286.404 ton cGalvanize Tir fonun kapah zarf usulile eksilttnesi yapılacaktır. Teklif edilecek Tirfonlara; ecnebi malı olup Mersinde sif supalon teslim edileceğine göre 50.120 lira 70 kuruş ve yerli malı olup Mersinde vagon içinde teslim edileceğine göre 87353 lira 22 kuruş muhammen bedel tesbit edilmiştir. Bu hususa aid şartname ve teferrüatı 437 kuruş mukabilinde Ankarada Vekâlet Malzeme Müdürlüğündsn almabilir. Muvakkat teminat: Ecnebi malı teklif edildiğine göre 3756 lira 03 kuruş ve yerli malı teklif edildiğine göre 5617 lira 66 kuruştur. İsteklilerin teklif zarflarını talimatnamesine göre Vekâletten almmış müteahhidlik vesikasile birlikte 16 birincikânun 937 perşembe günü saat 14 e kadar Ankarada Vekâlet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri l'âzımdır. (7350) Nafıa Vekâletinden: 148 50 8/11/937 10,30 pazartes] HAVA VE KİMYA HARBİ KORUNMASI HASTALIKLARI f TEDAVİSİ Doktor Hasan Kadri Dirim 450 aayfa 90 resim Kimyaçer Izzet Kemal Erksal 4 büyük levha 1 tablo 1500 2000 40 500 400 40 10000 aded 50 500 aded 80 80 500 400 700 1500 1500 1500 5000 800 1500 1500 122 25 5/11/937 11 pazartesi 88 49 112 50 67 50 8/11/937 14 pazartesi 8/11/937 14,30 pazartesi 8/11/937 15 pazartesi Fiatı 150 kuruş Subaylar, hekimler, kimyagerler, eczacı, baytar, mühendis ve ziraatçiler, havadan ve zehirli gazden korunma işlerini sevk ve idare edecek olan mülkıye âmirleri için sonderece faydalı olan bu pek mühim eser. Avrupada en son çıkan zehirli gaz eserlerinden ve mecmualanndan isti fade edılerek yazılmıştır. Her memlekette büyük bir faaliyetle ilerlemekte olan «Havadan ve zehirli gazden korunma» işleri, bütün milletler efradını son derece alâ kadar etmektedir. Sayın vatandaşlarımın da bu çok lüzumlu bilgiyi edin meleri için hisseme düsen vatanî hizmeti ifa etmek maksadile bu çok değerli eseri neşrederek herkesin alabileceği pek ucuz fiatla satışa çıkardıro Takdir ve muvaffakiyeti sayın okuyuculanmdan dilerim. 32 28 45 40 35 40 277 12 8/11/937 15,30 pazartesi «İKBAL» Kitabevi Diploma konkuru ba şladı Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: Resim Şubesinin diploma konkuru 8/11/937 tarihinde başlıyacaktır. Alâkadarların 5/11/937 tarihine kadar Akademi ld,aresine müracaatleri, £7376) Koyun kara ciğeri 1000 aded 20 Kovun beyni 1000 aded 15 8/11/937 16 pazartesi Koyun işkembesi 300 aded 7,50 43 69 Sığır işkembesi 1000 aded 20 Paça 1000 aded 1 1 Ankara Polis Enstitüsü ihtiyacı için cins, miktarı, muhammen bedelile jlk teminatlan ihale gün ve saatleri yukanda yazılı erzak parti açık ek siltme usulile münakasaya konulmuştur. 2 Bu işe aid şartnameleri almak istiyenlerin Emniyet Umum Müdürlüğu Satınalma Komisyonuna müracaatleri. 3 Eksiltmeye girmek istiyenler teminat makbuz vçya banka mektubunu 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir likte tayin edilen gün ve saatte Komisyona gelmeleri. «3959» (7210) Türk Hava Knmmu BÜYÜK PİYANGOSU liradnr 24. üncü YENİ tertib başlamîştır... Birinci keşide 11 İKİNCİTEŞRİN 937 dedir. Büyük İkramiye: 3 0 . 0 0 0 Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükâfat vardır... Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak edinlz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle