16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
lf CUMHURÎYET 1 İkîncîfeşrfo İ33? Günde yalnız bir defa Diş macunu ile dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve inci gibi parlak ve beyaz kalır. Dişleriniz çürümez, diş etleriniz kanamaz. Tüp 7.5, dört misli 12.5, en büyük 20 kuruştur. DANTOS wmmmmmm Ankara Valiliğinden: , Keşif bedeli 20695 lira 65 kuruştan ibaret bulunan Ankara Etimes'ud Radyo istasyon iltisak yolunda toprak tesviyesi, smaî imalât ve makadam şosa inşaatı kapah zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. Îhalesi 3 teşrinisani 937 çarşamba günü saat 15 te Ankara Vilâyeti Na » îıa Müdürlüğü odasında yapüacaktır. ' îsteklilerin teklif mektublannı 1553 lirahk muvakkat teminat mektubu veya makbuzu, Ticaret Odası vesikası ve Nafıa Vekâletinden alınmış 937 senesine aid müteahhidJik vesikasile birlikte saat 14 e kadar Komisyon Reislığine vermeleri lâzımdır. İstekliler, keşif evrakını ve şartnameleri hergün Nafıa Müdürlüğünde 'gorebilirler. c3865» (7059) Nezle Bütün göğüs hastalık larına yol açajbilir: Fakat bir tek RadyVsâhasında malik^oîdiTgu "tükenmer teKnİlc menbaları GRiPiN sayeiJnde RCA her.vakıt ilk.olarak tekmil dünya müşterilerine en müheyyiç icadlarrarzetmjştira Tekmil sair<markalar,,bunları yalnız takip ettiler. RCA birçok icadlan. fneyantnda ilk olarak: Dinamik oparlörü, Eiektrik şebeke cereyanile işliyen ilk radyoyu, İlk çelik lambalarf icad^etmiştir* .» Dünyanın en b U y ü k teşkılâtına.malık.R C A tarafından vücude getirilen bir'ahizeye^malik olmaktan^dolayı tam manasile Baş, diş adale ağrılarile ciığer ağrıları en kısa zamanda ve en kat'î şekılde dındırır, nezleye, soğuk algmhğına, grıpe ve emsali hastalıklara karşı bılhassa müessirdir. İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. îsim ve markaya dıkkat. Taklidlerinden sakınmız. mağrur" . o l a b i l i r s T n i z , İstanbul üman İsletme îdaresinden: > 1 Merkez binamız karşısındaki takriben 1625 metre murabbaı saha asf alt ile döşenecektir. 2 Bu işin pazarlığı 3/11/937 çarşamba gunü saat 10 da Şefler Encü menmde icra edalecektir. , 3 Muvakkat teminatı 500 liradır. 4 Bu i§e aid şartname ve mütemmim izahat Fen Servisi Şefliğinden almacaktır. (7338) SOI/PIA B/PADFPIFP VE Ş'J STANBUL ANKARA ı l M i R PASTİL FOR Ağızdan alman mikroblara karşı en müessir devadır öksurük, nezle ve bronşit, boğazdaki bademciklerin iltihabı had ihtilâtlara yol açabilir. Bunlan ve diğer taharrüşleri PASTİL FOR kullanarak izale edebüirsiniz. ADANA ADAPAZARI AKHİSAR ANTALYA BALIKESİR BOLU BURSA ÇANAKKALE ÇORUM DİYARBEK1R ELAZİZ ESKİŞEH1R GİRESUN KASTAMONU KAYSERt KONYA KÜTAHYA MALATYA ORDU SAMSUN SIVAS TOKAD TRABZON YOZGAD ZONGULDAK ve aşağıdaki Anadolu şehirlerinde SUMER BANK BURSA MERiNOS FABRİKASININ Saçlarınızı dökülmekten koruyunuz KROŞE YÜNLERi GELMÎŞTİR SAÇ EKSİRİ PASTİL FOR ^^^^"^^^^^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^a^a^H^BMB^MalMBBBI^HHHai^H YERLi MALLAR PAZARLARI Karyola ve Çelik Möble Son sistem tatyolalar muhtelif cinste çelik somyeler ve çelik madenî moblelerimiz teşhir edilmiştir. Salkımsöşüd Demirlcapı caddesi 7 Tel 26132 KOMOJEN Saçlann köklerini knvvetlendirir. Dökülmesini keser. Kepekleri tamamen giderir ve büyüme kabiliyetini arürarak saçlara yeniden hayat verir. Kokusu lâtif, kullamşı kolay bir saç eksiridir. Harb Akademisi Komutanlığından: Halil Sezer karyola ve madenî eşya fabrikası Yıldızda Harb Akademisinde muhtelif binalann bazılannın çatı ve dahilı aksanunın tamiratı pazarlık suretile yaptırılacaktır. Keşfini görmek istiyenlerin Akademi İnşaat Komisyonuna ve bu işi yapmaga ıstekli bulunanlarm da Beşiktaş Malmüdürlüğüne yatırılmış 75 lıralık pey akçeleri makbuzüe beraber 5 II. Teşrin 937 cuma günü Akademi Satınalma Komisyonuna muracaatleri. İ7374) MEŞHERi İNGİLİZ KANZUK ECZANESi BEYOGLU İSTANBUL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle