16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Hayat Ânsîklopedisi Her eve lâzım olan çok faydalı bir eserdir OndönlDncfl yıl sayı: 4839 umhuri «a»* Cumhuriyet 19Î8 nüshası için ilân kabulüne başlanmıştır ve Telefon: Başmuharrir ve evl: 22368. Tabrir heyetl: 24298. tdare ve matbaa tosmı 24299 24290 246 Pazartes! 11kînc!teşrin 1937 M. lataresco dün Ankaradan Meclis bugün açılıyor gelerek memleketine gitti Büyük Şef beklenen nutkunu bugün irad edecek Başvekil Celâl Bayarm, hükumet programını çarşamba içtimamda okuması muhtemeldir Muhterem misafirimiz Tataresco Yolcu salonu önünde millî marşı dinlerken Cumhuriyetin 15 inci yılına girerken Tiirk ordusu Ateş mektebinin yetiştirdiği ve Atatürkün zaferden zafere kosturduğu tecrübe görmüş çelik ruhlu zabitlerimiz ve kumandanlarımız eşsiz bir hazinedir. Onlara inanır, onlara güvenir, onlarla iftihar ederiz Aziz misatirimizin beyanatı » artık ferdlerîn «Türk Rumen ittif akının ruhuna sinmiş olduğunu söylemek isterim» da temas edecek ve hükumete direVtiflel verecek olan nutuklarınm bir saatten faz« er yaz bir ordu manevrası ve la süreceği tahmin ediliyor. Kart almak kolordu mıntakalarının çoğunda üzere müracaat edenlerin sayısı, daha bit; da kolordu manevralan yapan İArkası Sa. 5 sütun 3 te\ Türk ordusu bu sene, Cumhuriyetin on dördüncü yıhnda iki ordu manevrası yaptı. Trakya manevralannda, Birinci ordu Kendi kendimizi tenkid: müfettişliğine bağlı kolordular, Ege manevralannda da İkinci ordu müfettişliğine Muhterem mîsafirimiz Haydarpaşa ganndan çıkarken merbut kolordular, bir imtihan geçirdiMuhterem misafirimiz Romanya Baş kara Elçisi, dost îranın Romanyadaki ler. Trakya manevralarını Balkan ve Memleketimizde sonlan (abad) la biSaadabad andlaşmalarile müttefikimiz vekili Tataresko dün Ankaradan şehri Elçisi ve Bükreş Elçimiz Hamdullah ten bir takım yer adlart vardır ki hâs olan altı devletin Genelkurmay başkan mize gelmiş ve akşam hususî vapurla Suphi Tannöver bulundugu halde tren isimdir diye üzerlerinde hiç durmaksıden inen M. Tataresko, istikbale gelen zın aynen kullanıp gitmekteyiz. Halbuları ve bütün dığer dost devletlerin ata Romanyaya hareket etmiştir. şemiliterleri takıb ettikleri için, bu imti Dost ve müttefik memleketin kıymetli lerin ayrı ayn ellerini sıkmıştır. Bando ki (abad) lı yer isimlerinin çoğu gühan ecnebi mümeyyizler huzurunda cere Başvekilini hâmil bulunan hususî tren evvelâ Rumen millî ve sonra tstiklâl mar zel türkçemizi tahrij eden Enderun sayan etti. Bu bakımdan son Trakya ma dün saat 11 i beş geçe Haydarpaşaya şını çalmış, bir ihtiram kıt'ası da resmi ray edebiyatının bir garibesidir. (Abad) lann çoğunun ve bilhassa eski onevrası, meselâ daha evvelki senelerde gelmiştir. İstasyonda Vali Muhiddin selâmı ifa etmiştir. lanlarının hepsinin aslı ovadır. OldumTrakyada yapılan ordu manevralarma Üstündağ, îstanbul Komutanı ve Mer Aziz misafirimizi görmek ve selâmla alasıya toprağa bağlı ölan Türk, ovaya nazaran, daha ehemmiyetli bir imtihan kez Komutanile Emniyet Müdürü Salih mak için garın içinde ve dışında binlerce olmuştur. Birinci ordunun bu imtihanı Kılıc, yeni üniformalarile emniyet şube kişi toplanmıştı. Yapılan bu tezahürattan bayilır; ve ârızalı araziden geçerek düz bir yer gördü mü oranın adını, yerin muvaffakiyetle verdiğini iftiharla söyliye müdürleri bulunuyordu. memnun olan muhterem Rumen Başve kendisine ilham ettiği mejhumla karıbiliriz. Beraberinde Hariciye Kalemi mahsus kili, halkı müteaddid kereler selâmla şan bir (ova) ile takar. Türkün geçtiği [Arkast Sa. 7 sütun 1 de] ve hele alâkalandığı sahalarda bu (oEge manevraları ise, demîryollannm müdürü Refik Amir, Romanyanm An mıştır. da bir seferberlik imtihanı geçirmesi, ara IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIllllllllllltlllllMllllllllinilllilllllllilllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllllll va) lı yerler pek çoktur: Gökova, înceova, Akçeova gibi. zinin sarplığı ve nihayet havaların fırtınah ve yağmurlu gitmesi itibarile daha Enderun edebiyatı bu (ova) lan türkgeniş ölçüde ve daha çetin bir imtihan çe ve aklınca kaba bularak onları (abad) oldu. İkinci ordu da, bu imtihandan paryabancı kelimesile değiştirmek manalak bir netice ile ve alnının akile çıktı. sızlığmı irtikâb etmiş, bunun neticesi olarak meselâ yukarıki isimler Göka Türk ordusu, istediği ve hazırlandığı bad, İnceabad, Akçeabad olmuştur, ve zaman onu da pek iyi yapabildiğini Angiderek bu Enderun zihniyeti (abad) t karada, Cumhuriyet bayramlannda pek mamure manasında kullanmak suretile iyi ispat etmekle beraber, bir tören ve Belgradda yapılan konsey içtimalanna aid bir safha bazı yeni yerlere de (Hamidabad) füân resmigeçid ordusundan ziyade harb ve Balkan Antantı konseyinin şubatta edecektir. Bunun için şubatın ilk Hafta* gibi adlar tdkmıştır. darb ordusudur. Bir ordunun ilk vazifeAnkarada toplanmasına karar veril smda Romanya Başvekili M. Tataresco, Bir kere eski (abad) lann hepsi (osi de harbetmek olduğuna göre, ordumuz Yunan Başvekili General Metaksas ve va) dır, onlan öyle düzeltmeli, yeni (a miştir. tam manasile asıl işinin eri bir ordu deBalkan Antantı konseyinin bu defaki Yugoslav Başvekili M. Stoyadinoviçi bad) lar da manasız ve biçimsiz olduklamektir. [Arkası Sa. 5 sütun 6 da] ^ nndan onlan da muvafik isimlerle de toplantısına Balkan Başvekilîeri iştirak Paris 31 (A. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııiMiıııııııtıııııııııınııınıınııııııııııınıııııırıınııııiHiıınııııııiMiııııım Herhangi bir ordunun hakikî kuvveti ğiştirmeli. canlı insan malzemesidir. Bu insan kuv A.) M. Cerru veti de ikiye ayrılır. Askerler ve onları ti'nin mezuniyet alsevk ve idare eden zabitlerle kumandan ması üzerine Pariste bundan bir se lar. Trakya manevralanndan sonra, aynca ne evvel Fransa yazdığımız bir yazıda, Mehmedciğin ru nın Roma sefirliğihundan, manevî kuvvetinden bahsetraiş, ne tayin edilmiş o M. Desaint ve onun asıl hakikî kıymetinin, manevra lan Quentin'in bir türdan ziyade, harbde, ateş ve ölüm karşısında tecelli eden büyük ve yenilmez lü vazifesi başına olduğu kahramanlığı ve imanı olduğunu anlat gidememiş mıştık. Sulh zamanmda basit ve kaba hatırlatılmaktadır. hâki üniformasmın içinde, saf ve babayaFilvâki Roma, Brendizi 31 (A.A.) Yunan Kralı ni duran Mehmedciğin harbe tutuşup da, Fransız sefirinin itiGeorges, Hellas yatile dün akşam buranamlısının ucuna süngüsünü oturttuğu ve madnamesinin H a ya gelmiştir. Bugün Romaya hareket hücuma kalktığı vakit, nasıl korkunc ve beşistan İmparatoru edecek ve Avrupa devlet merkezlerini M. Cerruti'nin Pariste istikbalt esnasında b'nüne durulmaz bir aslan kesildiğini bu namına yazılmasmı ziyareti serisine başlıyacaktır. alınmış resimlerinden süngü hücumunu karşılamak felâketinin istemektedir. Bu ise İtalyan fütuhatını ta danberi Amerikanm yeni sefiri itimadna Bulgar Kral ve Kraliçesi Pariste acısını tatmış olanlarla, onu sevk ve ida nımak demek olur. mesini Habeşistan împaratoru kaydi olParis 31 (A A.) Bulgar Kral ve re edenler bilirler. Parlamento mehafili, İtalyan hükume maksızın takdim etmiştir. îngiltere sefiri Kraliçesi, bu sabah Parise gelmişlerdir Türk zabitine gelince, o da, savletin ti tarafından bugün yapılmış olan teşeb de Kral Altıncı Jorj'un tahta çıktığı za Kral ve Kraliçenin bu seyahati, tamaden ölümün bile yıldığı Türk erinin, kah büsün Paris zimamdarları tarafından bi mandanberi yeni itimadname takdimine mile hususî mahiyettedir. Kendileri raman Mehmedciğin kanındandır ve kah dayettenberi kabul edilmiş bulunan hattı davet edilmiş değildir. Romadan gelmektedirler. ramanlığınm şuurlu olması itibarile on hareketi üzerinde bir tesir icra etmesine Diğer taraftan, Fransanın Habeş Im Londra yolunda dan üstündür bile. Fakat, zabitin yalnız ihtimal vermemektedir. paratorluğunu tanıması ancak bu babda Paris 31 (A.A.) Saat 10,40 ta Bulkahraman olması kâfi değildir. Harb Bir taraftan Fransız mümessili hak Milletler Cemiyetince bir karar verilme gar Kralı Parisi terk ederek şimal is • Şimalî Çinde, Japon askerî nakliyatı AB1D1N DAVER kında haksız bir fark gösterilmektedir. sinden sonra kabildir. tasyonundan Londraya müteveccihen LYazm 3 üncü aahifemizdel lArkası Sa. 2 sütun 3 fej haıeket etmiştir. [Arkast Sa. 3 sütun 3 te\ Filvâki İtalyan împaratorluğunun ilâmn Atatürk Millet Meclisi kürsüsünde Ankara 31 (Telefonla) Büyük Büyük Onderin sabırsızhkla bekle Millet Meclisi, yarın saat 14 te topla nen nutuklannda millet ve memleket için nacak, bu rçtimada Cumhurreisi Ata • yeni yeni feyizli ve hayırlı işaretlerin butürk senelik açüış nutuklarım irad ede lunacağı şüphesizdir. ceklerdir. Cumhurreisimizin iç ve dış politikaya (Abad) lı memleketler 938 içtimaının Ankarada aktı kararlaştırıldı Şubat içinde, M. Tataresco, M. Metaksas, M. Stoyadinoviç Ankaraya gelecekler Balkan Antantı Konseyi Fransa, italyan fütuhatını tanıyacak mı? Son hâdise yeni ihtilâflara yolaçıyor İtalyanın Paris, Fransanın da Roma sefaretleri daha bir müddet sefirsiz kalacak Japonlar, Çin mevzilerini Yunan ve Bulgar gene tazyika başladılar Krallarınm seyahati İki hükümdar, payıtahtlan dolaşıyor Yeni teşekkül eden müstakil Mogol devleti, Mogolistanı Kızıllara karşı koruyacaktir
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle