09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMnURÎTET 1 tkincîteşrin 1937 Küçük hikâye Fıstık külâh .Yazıhanenin kapanması zamanı yak dökmek için külâhı ters çevirip avcunun ISTANBUL: laşıyordu. Canı tez bazı memurlar, ses üstünde silkelediği vakit, aralarında bü12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havadis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 siz ve gürültüsüz masalannm gözlerini külüp katlanmış bir küçük kâğıd parçaSON 18,30 plâkla dans musikisi 19,00 kilidliyorlar, eşyalarını topluyorlar, ka sının düşmesi nazarı dikkatini celbetti. konferans: Alı Kâmı Akyı^; (Çocuk terbilemlerini yerlerine yerleştiriyorlardı. Bu da neydi? Açtı ve bir anda kan bey yesı) 19,30 çocuklara masal; Bayan Nme tarafmdan 20,00 Rlfat ve arkadaşları taDaktilolardan bir kısmı, makinelerinin nine çıktı. «Seni daima seviyorum, bin • rafmdan Turk musıkısı ve halk şarkılarılerce öpücükler!..» üstüne muşamba örtülerini geçirmişlerdi 20,30 Omer Rıza tarafmdan arabca soylevbile.. Bu işleri daha evvel yapıp bitirmiş Utanmaz adam... Daha evlendiği üç 20,45 Belma ve arkadaşlan tarafmdan Turk musıkısı ve halk şarküarı, (Saat ayan) olanlar hırsızlamadan gözucile oturduk dört ay olmuştu.. İşte erkekler böyledir 21,15 radyofonık opera. (Karmen) 22,15 lan yerden, boyah camın kenarından so zaten.. Şurada namuskârane çalışıyordu. Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi gunun Malum ya, bugün birçoklan, hayatlakağı seyretmeğe çalışıyorlardı.. Başkaları gibi ona hiçbir sırnaşıklık, şı programı 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23,00 SON. rmı ancak birkaç iş birden yapmakla teSüsüne pek düşkün olan Melâhat ay marıklık yapmamış, yüz vermemişti. VIYANA: min edebiliyorlar. Sinema yıldızları ve nasmı, pudra kutusunu çıkarmı§, derin bir Fazla güzel de değildi. Yalnız tazeliği, 17,50 MUSIKI VE ŞAN 18,35 karışık yarejisörleri de kâfi miktarda, hatta ihtiyackörpeliği vardı. ihtimamla yüz tuvaletini yeniliyordu. yın 19 OPERA YAYINI 24,05 habeıler, larından fazla kazanmakla beraber, bispor 24,10 gramofon. Zır..r..r... birden direktörün zili bütiin Eve çok asabî girdi. Fakat meseleyi BERLIN: rikmiş paralarını bir işe yatırarak oradan kuvveti ve acılığile öttü. Daktilolar, bir annesine babasına açsa, kabil değil bir 18,05 MUSIKİ 18,35 kitablara dair «. Çankından bir köşe da biraz menfaat elde etmek istiyorlar. birlerine bakıştılar ve birden kaşlarını çat daha onu büroya göndermezlerdi. Gece19,05 DANS HAVALARI 20,05 haberler Ankara Kayseri yolundan Kılıclar Ekserisi sinema ve filimcilikle hiç alâka20,15 EĞLENCELI MUSIKI 21,05 gunün Uİar: yi çok fena geçirdi, sık sık uyandığı za akıslerı 21,20 ŞAN KONSERİ 23,05 ha öf..f..! Bu adam da daima tam manlardan bir kaçında ağladığı bile ol istasyonunda ayrılan ve yavaş yavaş sı bulunmıyan işlerle meşgul oluyorlar. va, haberler, spor 23,35 DANS HAVALA. yükselmeğe başlıyan yol, buradan iti Meselâ meşhur sahne vazıı Frank Bordu.. O, böyle bir muameleye lâyık mıy tatil zamanına yakın iş çıkanr! RI VE EĞLENCELI MUSIKI. baren Çankırı Filyos ve Zonguldağa zage Holivud'un «çHavaî Cenneti» isPEŞTE: Kim gidecekti? Bu angaryeyî hafif dı? kadar uzanır, bir hayli yükseldikten 17,40 KONSER 18,20 konferans 18,50 mindeki gece eğlentisi yerini işletenler ara* ** tertib nöbete koymuşlardı amma, bugünsonra tatlı bir meyille inmeğe başlar ve SALON MUSIKISI 20,05 konferans 20,35 sındadır. Aktör Francis X . Bushman bir kji nöbetçi Şefika dişi ağrıdığı için daha gramofon 21,35 ORKESTRA KONSERİ Ertesi sabah evden çok kırgın ve hid <Acısu» çayını takib ederek Çankınya 1,10 son haberler. sandviç lokantasının sahibidir. Mae öğleyin izin alıp savuşmuştu. O halde.. detli çıktı. Annesi: gider. BUKREŞ: West bir konserve fabrikasındaki sermaGene, iş, yazıhanenin en yenisi, en genYolda giderken goze çarpan manza 18,05 gramofon ve saire 19,20 PİYANO Kız sende muhakkak birşey var!.. ci Dürdaneye düşüyordu. ralar şunlardır: Dağlar ve tepeler, ağac ye sahiblerinin en mühimlerinden biridir. KONSERİ 19,50 MUSIKI 20,25 konfe Diyordu. Ona: rans 20,40 dans plâklan 21,20 konfesız ve bir çölü andıran kum sahralan ve Muhtelif yaz ve kış gazinolarının sermaDürdane ergeç bu ağır yükün altına Biraz rahatsızım! rans 21,35 PİYANO KONSERİ 22,10 bunların arasmda bir zümrüd gibi yer yedarları arasmda Evelyn Venable, kendisi gireceğini pekâlâ bildiği için fazŞARKILAR 22,35 KONSER 23,50 haCevabını verdi. Yazıhanenin kapısın yer parlıyan bağlar, bahçeler. Ralph Bellamy, Charles Farrell gibi taberler. la nazlanmağa hacet görmeden mütevekdan içeri istemiye istemiye girdi. Daha Acısu birdenbire sağa kıvnlır ve tren nmmış artistler vardır. BELGRAD: Holivudda kazino işleten artistlerden kilâne yerinden kalktı. Kurşun kalemini, yerine oturmağa vakit kalmadan hademe yolu sanki bu hareketinden müteessir 18,35 KONSER 18,40 halk şarkıları19,10 Evelyn Venable bloknotu alarak dışan çıktı. Saatin yel geldi: Profesyonel spor işlerine kanşmış fiKONSER 20,05 gramofon, ulusal yayın, oluyormuş gibi sola döner, artık Çan kovanı tam beşin üzerine gelmişti. Masakırınm içine giriyoruz. Yolun her iki lim yıldızları da az değildir. Bing Grosby, ğu kumpanya kendisine imzalatmış oldu haberler, piyes 23,05 haberler 23,25 Müdür bey, dedi, sizi istiyor!.. lardan kapıya doğru yaklaşan birçok Victor Mae Laglen at yarışları tertib et ğu bir mukavele ile bu işi yapmaktan onu DANS MUSIKISI. LONDRA: Dürdane büsbütün fenalaştı. Heye tarafını büyük bir cömerdlikle kaplıyan ayak sesleri salonda bir müddet adamayeşil bağlar ve bahçeler arasmdan Çan mekle şöhret kazanmışlardır. Charles menetmiştir. 17,05 VIYOLONSEL VE PİYANO 19,05 candan elleri ayaklan titriyordu. Men kılh bir gürültü kopardı. Sonra her taraf kınya girmek çok lâtiftir. Yolun sol ta Bickford müteaddid benzin satış yerleri çocukların zamanı 20,05 HAFİF MUSIKIBundan maada birçok artistler de hus adam, muhakkak bu sefer artık açık rafında 40 50 tane yeni ve asrî bina, 20,05 karışık yayın 21,35 KONSER birdenbire sükuna garkoldu. tesis etmiştir. George O'Brien, Kovboy krem, sabun, sigara, şekerleme, çikolata, ŞAN VE MUSIKI 22,35 ORKESTRA 22,05 KONtan açığa ilânı aşkedecekti. Öyle ya.. muntazam kaldırımlar, ilk nazarda çok » ** atları yetiştiren bir hara işletmektedir. elbise, pasta ve saire reklâmlarına vasıta SERİ 23,25 karışık musıki 24,05 karışık Dün o pusula ile kapısını yaptıktan sonra iyi tesir etmektedir. Sağ tarafta da büyayın 24,30 DANS ORKESTRASI 1,35 Dîrektörün dikte ettinnekte olduğu iş kolaylaşmıştı. Sert bir hareketle kur yük bir alçı fabrikası nazarı dikkati cel Charles Ruggles ise cins köpekler üreten olaraktan mühimce bir miktarda kazanc haberler ve saire. Reginald temin etmekte, ar yılı değil, kâr yılı prenmektub pek uzun birşeye benzemiyordu şunkalemini, bloknotu aldı. Kızgın ve beder ve şehir geniş ve yeşil bir ova ü bir müessesçnin sahibidir. PARİS [P.T.TJ: Denny evvelce boş zamanlarında tayya sipine tamamı tamamına uymağa çalış18,05 Org konseri, kıraat, gramofon, pi * amma, adamcağız her zamanki tabiî hal haşin direktörün odasından içeriye girdi. zerine serpiştirilmiş gibi yapılmıştır. yes, haberler 22,05 MUSIKI 22,35 komere pilotluğu ederdi. Şündi mensub oldu maktadırlar. ve tavrüe söyliyemiyordu ki.. MütemadiŞehrin civarında, sanki küçük çocukSemihin yüzüne bakmıya cesaret ededi 24,35 haberler, hava, gramofon. yen, kurutma tamponunun yanında du medi amma, masa üzerindeki ellerinin lar tarafmdan kumdan yapılmış gibi bir ROMA: 18,20 MUSİKİ . 18,55 karışık yayın 21,35 ran san bir külâhtan birer ikişer çektiği parmaklannın asabî hareketleri onun da çok küçük küçük tepeler görülür. Fa KARIŞIK MUSIKİ 22,05 DANS HAVALASam fıstıklannı çıtır çıtır kmp iç kabuk müthiş bir halecan içerisinde bulunduğu kat yağmur mevsimlerinde bu küçük RI 22,45 konuşma 22,55 NEFESLİ SAZtepeciklerin yamaçlarından çok şiddetli •Jc Evvelce vermiş olduğumuz bir ha •^T Fransada «Marsilya Güneşinde» LAR KONSERİ 23,25 DANS MUSIKISI. larını da kemali ihtimamla saymakla uğ nu anlatıyordu. seller akar. Bunların tahribatına mâni ber etrafında yeniden dedikodular olma ismindeki operet filme çekilecektir. Baş. raştığı için zihni tamamile mevzula meş Dürdane Hanım.. olmak için müteaddid kanallar, sedler ğa başlamış ve Avrupa gazetelerinde tek rolleri Henry Garat, Charpin, Mireille gul olamyor, ağzı da küçük yeşil tane ve köprüler yapılmıştır. Bu sözlerden sonra uzun bir sükut rar neşriyat başlamıştır. Mesele Greta Ponsard oynıyacaklardır. Fransızlann cikleri çiğnemek için epeyce zaman sar Bu gece şehrimizin muhtelif semtlerinortalığa hâkim oldu. Genc kız, bloku, îstasyondan başhyan geniş.parkeli Garbo'nun orkestra şefi Stokowski ile Almanlarla beraber çevirecekleri «On fettiğî cihetle kelimeleri ancak uzun fasıkalemi müdürün kafasına atıp çıkmak bir 'cadde, şehrin ortasına kadar gider. evlenmesi işidir. Fakat henüz ortada ha Beş Günlük Saadet.» fılminin fransızca de nobetçi eczaneler şunlardır: Istanbul clhetı: lalarla söyliyebiliyordu. Şehrin ortasında, vilâyet konağmın öiçin hazırlanıyordu. Semih devam etti: kikat olarak yegâne şu vak'alar vardır. versionunda ise başrolleri Lucien Ba Emınonunde (Hüsnü Onar), Fatih Sa • Ayni agırlık ve Iâkaydilik Dürdaneye nünde büyük bir meydan vardır. Bu raçhanede (Ibrahlm Halil), Karagumrük Lâkırdıya nereden başlıyacağımı meydana Atatürkün güzel bir heyke Şimdiye kadar herkesten kaçan, cemiyet roux, Andre Lafaur, Pauline Carton, te (Mehmed Fuad), Bakırkoyde (Istepan), cle anz olmuştu. Bakışlan ihtiyarsiz di bilemiyorum.. Aksarayda (Ziya Nurı), Fener Balatta linin dikilmesi için bir proje hazırlan ayatından hoşlanmıyan Isveçli yıldız Larquey temsil edeceklerdir. rektörün yüzüne, daha doğrusu çenesine Dürdane, başmı hiddetle kaldırdı, ona mıştır. Şimdiki halde Vekâletçe tetkik davetlere iştirake ve gece eğlence yerle•^ John Boles'le Luli Deste'nin çe (Merkez), Beyazıdda (Cemil), Kuçukpazar'oğru kayıyor, ağzı sulanıyordu. peyrev olarak eli de blokla beraber kalk edilmekte olan bu proje Atatiirkün ş*p rine devama'başlamrştıfr'Btt sUretle Iti virmekte olduklan filmiıv ismi «Bir ar da (Yorgl), Yedlkulede (Teofılos), Cağaloğlunda (Abdulkadir), Topkapıda (Nâ^ • Kafasından şöyle bir mülâhaza da mak üzere idi. Bereket versin, direktör ka inkılâbını ebedileştirecektir. yadlarında bir degişiklîk vukua gelmiş tistle evlendim» di, şimdi «Artistle evle zım). geçmiyordu değil: sözünü tamamladı: Beyoflu cihetl: Gene ayni cadde üzerinde .«Giineş» tjrİDiger taraftan Stokowski'nin • kanstjıen kadın» a çevrilmiştir. «Park cadde« Ne olur, bana da bir avuc verse Şlşll Osmanbeyde (Şark Merkez), Tak ismini taşıyacak olan İDÜyük b!f fiförîek™Amerikanm meşhur evlenme ve boşanma sindeki kadın» kordelâsının adı da Karımın külâh içinde bana gon sim Istiklâl caddeslnde (Kemal Rebül), ya!.. teb binasmın inşaatı bitmek üzeredir. şehri «Reno» ya gelmiş ve kocasının a «Grrenvvich köyündeki cinayet» e tahvil Tunelde (Matkovfb), derdiğini sonradan haber aldığım pusulaYuksekkalduunda Sonra boyle açgözlülüğe delâlet ede yı da farkına varmadan fıstıklarla bera Esasen Çankırıda maarif meselesine hu eyhine ayrılma davası açmıştır. Bundan olunmuştur. Bu ikinci kordelâda başrol (Vınıkopulos), Galata Topçular caddesin « cek bir düşünce aklına geldiği için kendi ber size takdim etmişim!. Affedersiniz! susî bir ehemmiyet verilmektedir. Ni maada hiçbir müsbet hâdise yoktur. Ne leri Fay Wray'la Bichard Arlen oyna de (Merkez), Kasımpaşada (Mueyyed), Hasköyde (Aseo), Sarıyerde (Asaf), Tarabkendine utanıyor, karşısındakinin bu ar Kimbilir benim için ne fena şeyler düşün tekim yalnız bu sene üç tane yeni ilk Greta, ne de Stokowski izdivaclan hak maktadırlar. ' <*» ya, Yenıkoy, Emirgân, Rumelıhisar, Bebek, mektebin inşası bitirilmiştir. zusunu gözlerinden keşfetmesi ihtimalin dünüz! ^ Amerikanm şimali garbisindeki a Arnavudkoy, Ortakoy, Beşiktaşta (Nail). Senebaşma kadar da üç mekteb daha kmda hiçbir şey söylemek istememekteKadıköyünde Söğudlü caddesinde (Hu den korkarak önüne, tam ayaklannm u Dürdanenin damarlannda hızla dö razinin keşfile müstemleke şekline kon lusi Osman), İskele caddeslnde (Saadet), bitirilecek ve bir de nümune ziraat mek dirler. cuna bakmağa mecbur oluyordu. masının safhaları filim haline konulmak Uskudarda (İttıhad), Heybelladada (To nen kanı birden seyrini ağırlaştırdı. Hid tebi yapılacaktır. *fa «Tom Sawyer'in Maceraları» biÖyle ya, müdür, nazarlannın ağzma deti ve kızgınlığı yavaş yavaş sükuna tadır. Bu kordelâda baş erkek rolünü madis), Büjoıkadada (Merkez). Çankırıyı iyice seyredebilmek için su iyorsunuz ki Amerikalı muharrir Mark ve fıstık külâhına müteveccih olduğunu münkalib oldu. Çatık kaşlar birbirinden Cary Grant oynıyacak ve tıpkı Shirley deposunun bulunduğu mevkie gitmek Tvvain'in bizzat kendi çocukluğunu ve Temple gibi küçük ve }'aman bir çocuk farketti de, hakikaten ona biraz almasmı ayrıldı ve yüzünde hafif bir tebessüm be lâzımdır. Buradan bütün şehir, insanın gencliğini tasvir için yazmış olduğu eserteklif etmeğe kalkışırsa.. Nekadar mah lirdi. ayaklan dibinde imiş gibi görülüyor. dir. Bütün dünyada 2 milyon nüshadan artist olan Edith Fellovvs da ona partö ZAFERUEN ZAFERE KOŞUYOR çub olacaktı. Dudaklarının arasmdan çok samimî Evvelce buradan şehre su sevkeden bo fazla satılmıştır. Şimdi filme çekilen bu nerlik edecektir. •^ Grace Moore son çevirdiği «Bir Fakat genc ve asrî bîr adamm böyle bir eda ile fırlıyan «istağfirullah!» keli rulann fena olması, suları kirletmişti. eserde başrolü yeni bir çocuk yıldız aşka atıhyorum!» ismindeki filminin is bir hareketi yapması doğru muydu? Ca mesinden sonra artık orada kalmasına Fakat bu borularm kötü kısımlan çı Tommy Kolly oynıyacaktır. tirahat zamanlarında senaryoculuğunu, m fıstık istiyorsa evinde yiyemez miydi? liizum olmadığma karar vererek kapıya karılmış ve yerine yeni ve güzel boruDünyanm en meşhur ZENCÎ tenor lar takılmıştır. Bu sayede şehir iyi ve •Jf Prenses Bibesco'nun împaratoriçe rejisörlüğünü ve operatörlüğünü bizzat tş zamanmda bunun lüzumu var mıydı? doğru yüıüdü. Salona dönerken kısmen ve Baritonu BOZAMBO ŞOV BOT emiz suya kavuşmuştur. Şimdi, hatta, !harlotte ve kocası Maximlian'ın hayatı yaptığı küçük bir filim vücude getirmiş Dünya oyledir zaten, memurlar için en müsterih, biraz da mahzundu. Demek, filminin unutulmaz yıldızı buradan civar köylerden bazılarına da na dair yazmış olduğu eser rejisör Mar tir. Bu kordelâda aktörlük vazifesini «Bir büyük bir kabahat telâkki edilecek olan müdür ona ilânı aşketmek şöyle dursun, su sevkedilmesi düşünülmektçdir. :el l'Herbier tarafmdan filme çekilecek aşka atıhyorum!» un rejisörü E. Griffith bu lâübalilik, direktör için gayet tabiî bir böyle birşeyi akhndan bile geçirmemişti. Çankırı ile Kayseri arasmdaki şose ile Melvyn Douglas yapmışlardır. hareket sayılıyordu. Karısile, birbirlerine fıstık külâhı içinde de memleketimizin birinci smf şosele rir. un en eon çevirdiği Dürdane müdürün sesile daldığı rüya sevda mektublan yolhyacak kadar seviş rinden biridir. Yakınlarda bitirilen bu iîan uyandı: mekte devam ediyorlardı! Niçin, neye?.. sose üzerinden yaz, kış rahatça otomo«... Saym müessesenizîn bu teklifi O kadar silik, o kadar nazarı dikkati cel bil ve kamyon seferleri yapılabilir. Mütemadiyen bağlar ve bahçeler arasm mizi kabul edeceğinden emin olarak de betmiyecek bir kız mıydı? Kızgın Arabistan çöllerinde dan geçen bu yolda seyahat etmek çok rin saygılarımı sunanm efendim..» gecen büyük macera filmi Ahmed Hidayet güzeldir. Önümüzdeki Çarşamba Mektub bitmişti. Eski eserlerden şehirde göze çarpan Çabuk bunu tape edip getirin.. O.. en büyük eser, Koca Sinanın 960 senefilminde Saat beş buçuğu geçmiş!. sinde inşa etmis olduğu camidir. Kendi » »* nevileri arasmda bir şaheser olan bu sinemasmda başlıyor. camii, ne yazık ki tamir edilmekte olDürdane seri darbelerle beş dakikanın Kahkaha duğundan ve etrafı tahtalarla çevrilmiş îçinde başlıkh kâğıdm yarısını lâciverd ERTUĞRUL SADÎ TEK bulunduğundan yakinen göremedim. Kralı .... TİYATROSU renkli kelimelerle doldurdu. îmzalatmak Fakat umumî hatlarmın harikulâde uyBu gece için direktörün yanma döndüğü vakit gunluklarmdan eserin kıymeti kolayca Kadıköy Süreyya Bay Semih pardesüsünü, şapkasını giy anlasılıyordu. sinemasmda mişti. Mektuba şöyle lâkaydane yukarıVilâyet hastanesi genişletilmek ve bir (ÇAMURDA ZAMBAK)' dan aşağı bir nazar fırlattıktan sonra kapaviyon üâve edilmek üzeredir. ( İ G N A C E ) Bar perdesinde (müzik, lemi hokkaya batırıp mükellef ve azametZEYNEL AKKOÇ Bir kahkaha tutanı ^ Karagöz, eğlence) li bir imza kondurdu. ESK1ŞEHİRDE Teşekkür ederim Bayan Dürdane! Ses Işık Kitabevi, Bahaeddin Emin Dedi. Sonra masanın üzerine takılan Cumhuriyet gazetesinin Eskişehirnazarlan ona yeni bir fikir ilham etmiş de tevzi merkezidir. Kırtasiye, Figibi durakladı: Şirndiye kadar hiç bir tilimde beraber oynadıklarım görmediğimiz muazzam bir temsil heyeti lips radyolan ve bilumum mekteb kitablan ve levazımmı da en ucuz Lutfen, diye ilâve etti, şu küçük HARRY BAUR MARiE BELL RAiMU P. RİCHARD WiLLM PiERRE fiatla burada bulabilirsiniz. hediyemi kabul eder misiniz.. Herhalde BLANCHAR FERNANDEL FRANÇOiSE ROSAY LOUiS JOUVET fıstık seversiniz zannederim! gibi en büyük Fransız artistleri tarafmdan oynanmış Dürdane: Yarın akşam saat 21 de Ne hacet efendim î Cevabile önüne baktı. Korktuğu başına gelmiş, direktör, demek demin iştihalı Dehakâr âma piyanist iştihah ona baktığınm farkına vannıştı. Neyse, iş işten geçmiş olduğu için Semihin teklifini reddetmesi büsbütün ayıb oBu film, Venedik Müsabakasında En BUyUk MUkâfatı Kazanmıştır. Habeşistanın Aksum şehrindeki mulacaktı. Direktörün kendisine uzattığı kaddes Obelisk Romaya nakledilmis Fransız Sinemacılığının Bir Zaferi GörUlmemiş emsalsiz Bir Mevzu. külâhı derin bir mahçubiyetle aldı. ve faşistlerin Roma üzerine yürüyüşüLocalar satılmışhr. Kalan bir kaç numaralı koltuktan istirade ediniz. Fevkalâde program «** nün on beşinci yıldönümü münasebe Telefon : 41341 Fiatlerde hîç bir zam yoktur. ^^m^^mt^^^m^m^ tile abidenin küşad resmi yapılmıştır. Genc kız fıstıklan o saatlerde Sirkeciden Maçkaya kadar bir kağnıdan daha ağır giden tramvay arabasmda ta mamile öğüttü. Dibde son kalanlan da J Çankırıda vücude getirilen eserler Yeni caddeler açıldı, mektebler yapılıyor, hastahane büyültülüyor RADYO Sinema yıldızları aıiistllkten başka ne işlerle meşgul olurlar? Bu aksamki program J Film san'atkârları arasmda lokanta işleterder, benzin satış yerleri tesis edenler bile vardır C Bir iki satırla NÖBETÇİ ECZANELER SİNEMAMIZ ÇÜNKÜ PAUL ROBESON Aksum'dan Romaya... KORKUSUZ ADAM FERNÜNDEL d NiTA RAYA HARRY BAUR GEORGES RİGAUD RİKA RADİFE KARA DEV ALKAZAR Gör!... Işit!... Söyleme Bu akşam S A K A R Y A sinemasmda Fransız Tiyatrosunda BiR BALO HATIRASI SÜPERFiLMiNiN ilk iraesi m ü n a s e b e t i l e B Ü Y Ü K G A L A İMRE UNXlAR'ın Veda Konseri Senelerdenberi dünya efkârı umumiyesini meşgul eden meşhur ingiliz polis hafiyesi ŞERLOK HOLMES şehrimize
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle