19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET 1 lkinciteşrin 1937 GÜNÜN BULMACASI 1 2 8 4 5 8 T 8 9 10 1 • • •• • • • • ••• • • • GUZELLİGİN 1938 senesinde keşfi înkıbazı, hazımsızlığı s e 4 l 6 1 8 \> 10 • • :VÖG ekşilik ve yanmalarını i DE MIDE ve barsakları alıştırmaz. icilmesi lâtif, tesiri kolay, ve mülâyimdîr. Yerini hiç bir mümasil müstahzar tutamaz. MAZON isim, HOROZ markasına dikkat. Deposu: M A Z O N ve B O T O N ecza deposu. istanbul yeni Postahane arkasında No. 47. Meyva Tuzu giderir. MAZON Soldan sağa: 1 Sofra levazunatından olan bir şeyin cem'i. 2 İngiliz Hariciye Nazın, yarı§ atlarınm terbiye edildiği yer. 3 Toprak, harflerden teşekkül eder. 4 Boş ve manasız, bir emir. 5 Eğlenceli ve güldüren yazı, nota. 6 Yonga. 7 Esklden softalar kullanırlardı, guzel. 8 Cakalı, meydan. 9 Fiatm kısaltılmışı, arabca akrabamn cem'i. 10 Yemek, kavga, bir hayvan. Yukarıdan aşağıya: 1 Meşhur bir edib ve muharrlrimizin lsmi. 2 Guzel yazı sınıfına mensub, duvar Ilânı. 3 Yemiş ve salata kabilinden şeyler, alfabeden iki harf yanyana. 4 Genişlik, müşteriye verilen. 5 Sun'î değil. 6 . Gayret, bir parçacık. 7 Bir çiçek, Kafkasyada bir yer. 8 Alışmış olan, cenubî Amerikada bir hükumet. 9 Bir çeşid fala bakma, bedava. 10 TutkaL S E F A L i N Kaşe 18 profesörün çalıştiğı VOG müessesesi 500 bin liralık güzellik müessesesidir. Dünya nın bütün bayanları yalnız VOG kremi ve pudrası kullanır. VOG kremi formülünde genç ve güzel hayvanlarm cevheri aslilerinin VOG krem ve pudrası formülüne girmesi cild üzerinde güzellik ve gençlik yaratan bir cevherdir. Bu mühim keşf iyatın eseri olan VOG kremini ve pudrasını hemen alınız tecrübe yapınız. Gündüz yağsız beyaz VOG kremi gece yağlı pembe VOG kremini mutlak surette tecrübe ediniz. Her mağazaya gelmiştir. Ankara, Istanbul, tzmir ve diğer şehirlerde maruf mağazalarda bulunur. BU S E F E R Mes'ud olmuş bir çok dostlan mm tavsiyesi üzerine yeni tertib tayyare piyangosu için biletimi Ufak bir üşütme, büyük bir hastalık çıkarabilir. Vücu dünüzde bir kırıkhk hissederseniz derhal bir alırsanız derhal iyileşirsiniz. Soo Bahar geldi K A D ER gişelerinden alacağım. Çünkü bu gişe, sattığı ekser biletlere en büyük ikramiyeler isabetile maruf ve meşhurdur. SEFALİN ve bütün ağrılara karşı SEFALİN kullanınız. Eczanelerden 1 lik ve 12 lik ambalâjlarını ısrarla araymız, faşra siparişleri sür'atle ve muntazaman gönderilir. Adrese dikkat: İstanbul, Eminönü, Valde hanı yanı No. 4 5, Tel: 23970. Beyoğlu, İstiklâl caddesi, Parmakkapı. No. 109. Tel: 43696 Evvelki bulmacanın halledilmiş jeklj 1 2 1 8 4 5 « T 8 BAŞ DiŞ » 1 0 KİA R 1İKİO CİAİB Ej E D E BİIİY AİT • N1 X A F • İMİU L A J • E P İ YİBİKİtİK • E P A KİEİTİB •!• Ö Zı İ Z •İDİA V A R • A R A H İİB • L U P • • R A • İA Ş 1 R A N Y I L AİN • C • T 1 10 E • î §!• K IİYİA K Bu sırrı tıiçbir vakit zevcime ifşa edemen,, 11 SEFALİN az zamanda büyük bir rağbet kazanmıştır. Herkes onu ısrarla istemektedir. Siz de alınız. Dahiliye Vekâletinden: Zara Kasabası Içme Suyu Tesisatı ve Inşaatı Eksiltmesi Zara kasabasmda 3410 metre mesafedeki membalardan suyun şehre isalesi, depo inşası ve dığer müteferri işlerın yapılması kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 1 İşin muhammen bedeli 3500Ü liradır. 2 îstekhler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı 185 kuruş mu . kabilinde Dahiliye Vekâleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şeflığinden ala bılirler. 3 Eksiltme 11/12/937 tarihine raslıyan cumartesi günü saat 11 de Ankarada Belediyeler Bankası ikinci katmda toplanacak Belediyeler İmar Heyetince yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girebilme'fe için is^eklilerin aşafıda yazılı teminat vesaiki ayni çün saat ona kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. A ^ 249Q sayıh kanunun 1Q ve î ? nci madelerine uygun 2625 liralık ıraıS vakkat teminat. B Kanunun tayin ettiği vesikalar, C Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmiye girmiye bir mâni bulunmadığına dair imzalı bir mektub, D Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden münakasaya girmek için alacaklan vesika. 5 Teklif mektubları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektublarınm iadeli taahhüdlü olması ve nihavet bu saate kadar Komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkmda fazla malumat almak istiyenlerin Belediyeler tmar Heyeti Fen Şeflığıne müracaat etmeleri. c4017» (7283) KAPiTAL'in ncı forması 1 teşrİDİsBnide çıktı Almanca aslından çeviren Japonların Asıl Kuvveti General Pertev Demirhanm Tiirk gencliğine yazdığı mühim eserdir. Japonların nlçin ve nasıl yükseldiğini tetkik ve izab eden bu eseri her Türk okumalıdır. Fiatı 50 kumştan her kitabcıda bulunur. Tevzi yeri Cumhuriyet matbaasıdır. Her }ey« lcızıyoruz, hıçbır jey bızt memnun etmıyor, fakot en fenası bütün etrafımtzdakıler bu çok Jcötlj tob'Otımızdan ddojı bnden uzoklojıyorloıy » • HiKMET KIVILCIMLI Fiatı 6 kuruş l Işte burado VALIDOLÎmdodımızo Onu bir kere tecrübe edınrz, ondan sonrO dünyayı b>r kal daho guzel goreceksınrz, •nm ^ **> VAllDOlı domlo, loblet ve hop holınde hef eczonede bulunur. <Şimdi eskisinden daha fazla sevi şiyoruz. Halbuki bir müddet, muhab beti ve sevgisi azalmıştı. Sebebini de biliyordum. Buruşukluklarım, beni 50 yaşlarında ve adeta ihtiyarlamış gibi gösteriyordu. Bugünse 30 dan noksan görünüyorum. Zevcim bunun sırrına vâkıf değildir. Fakat, bunu da yegâne cild unsuru olan Tokalon kremine medyunum. Kullanmağa başladığım günden bir gün sonra nekadar genc, n«k««iar 4$ze*görünüyordum.» Tokalon kremi, cildin hüceyrelerini geneîik fsaliyetine irca için yegâne vasıtadır. Terkibinde Viyanada yapılan şayanı hayret fennî keşfin cevheri olan «Bıocel> mevcuddur. Bu cevher, genc ve sağlam cild hüceyrelerini besliyerek ıkaz ve ihya eder. KfifaylıkŞıKMK *^H«r aaydan a»v»l kolaylıgı ara.* yın anor maraklm Bayanlar, onljr İçln yapılmtf olan bu aantGrkA* lotlan glyarak şıklıjjl da lamln «I.J fflif oluHar Hulutu Inealllr V OJ cydun tanaıubOnO dGzattir va aft «adld harakatlard* blla fcat'iyyan üaymas \ jFlyatlî 7 1/2 llradan itTbartrf S a t i f yari yalnıc ı İSTANBUL, Tunal maydanı 12 No. I . Majfazamızı ılyarat adlnlz »aya1 > 2 No.lu tarlfamizl lataylnlz. 1 T> ıFlyatlanmııda bflyOk tanzlllt. I FEY2ULLAH I 1 Doçent Dişhekimi I I 1 Siz de bu kadının yaptığıni yapabilirsiniz. Siz de yegâne cild unsuru olan To kalon kremini kullanınız. Akşamlan yatmazdan evvel (pembe rengindeki) (Tokalon kremini ve sabahlan (beyaz rengindeki) Tokalon kremini kullanı nız. Mukavvî, besleyici ve beyazlatıcıdır. Beyoğlu, İstiklâl caddesi, Olivo apartıman No. 3 DOGRUER j Dr. Şükrü Ertan Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 (Cağaloğlu eczanesî yarunda) ıTelefon: 22566 ı GözHekimi RIZA UNVER Doğum ve kadın hastalıkları Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı Telefon 22683 Operatör İnhisarlar Umum Müdürlüefünden: mOtehassısı I Emlâk ve Eytam Bankası îlânları I Bankanm hesab No. YERİ Nev'i İcra Dosya No. İkraz B. 9 Feriköy İkinci kısım mahallesi Hane 1678/34 Şişli Büyükdere Kır sokak 143 mükerrer yeni 38 No. Bankamıza ipotekli olup tstanbul Altıncı îcra Dairesince yukanda numarası yazılı dosya ile 2/11/937 tarihine musadif salı günü açık arttırma ile satılacak olan gayrimenkulü satın alanlar arzu ederlerse Banka bu gayrimenkule jneyzuatı dahilinde kendilerine para ikraz edebilir. (6600) ) | Devlet Demiryollan Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 2 grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 3/11/937 çarşamba günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahüindeki Satınalma Komisyonu tarafından pa zarlıkla satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarında yazıh muvakkat teminatlarile birlikte pazarlık günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 1 1000 kilo dana derisi, 500 kilo yağlı kösele, 100 kilo keçi derisi muhammen bedeli 3289 lira, muvakkat teminatı 246 lira 68 kuruştur. 2 1000 kilo yağlama için yün fitil (yerli) muhammen bedeli 1200 lira, muvakkat teminatı 90 liradır. (7124) Muhammen bedeli 117672,50 lira olan 56 kalem lokomotif alev ve duman borularile Regülâtör boruları, çelik çekme boru ve fren hava sevk boru ve parçaları 16/12/1937 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasmda satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin (7133,62) liralık muvakkat teminatile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 588 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak ta ^ır. (7329) Miktarı Bulunduğu yer Malm cinsi Kolcu bel kayışı 490 aded Eski fiseklik 30 Boynuz düdük 194 Bel kayışı tokası pirinçten 330 Kıhc 262 Sirkecide Meydancıkta Müstamel çifte 35 Teftiş Şubesi binasınm Kolcu yakalığı pirinçten 470 üst katmda. Balçık kavışı 154 Çifte namlusu 52 Çifte dipçiği 47 Doldurma makinesi 26 Yatağan 520 Boş şişe 75 gramlık 18863 90 17483 100 14 125 2312 Diyarbekir Müskirat 7512 200 739 223 Fabrikasında 347 333 2116 400 19 750 56 900 58 parça Maltepe Enstitüsünde Demirbaş eşya Cinsleri ve miktarları yukanda yazılı eşya 3/XI/937 tarihine raslıyan çarşamba gunü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malları hergün hizalarmda yazılı mahallerde görmeleri ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte Kabataşta inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (7178) I Kapalı zarfla eksiltmiye konmuş olan 2 aded sigara paket makinesi için teklif edilen bedel haddi lâyıkta görülmediğinden pazarlıkla alınması kararlaştırılmıştır II Pazarlık 4/XI/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Muhammen bedeli 18000 lira ve muvakkat teminatı 1350 liradır. IV Şartnameler parasız olarak hergün yukanda adı geçen Komisyondan almabiiır. V İdarece «Yağenberg» makinesi alınması mütesavver olup, eksiltmiye girecek makine «Yağenberg» dir. Münakasaya iştirak etmek istiyen başka firmalar fiatsız fennî tekliflerini eksiltmeden en az 3 gün evvel tetkik edilmek üzere İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine vemeleri ve tekliflerinin kabul olunduğuna dair vesika almaları lâzımdır. VI İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte eksiltmiye iştirak vesikası ve yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona müracaatleri ilân olunur. «B.» (7122) Bu Çemberden Kurtul OKSÜRÜK ŞURUBU Çim tolmmu Londrada meşhur Raynes Park müessesesinin ekstra ekstra marka 32 librelik hakikî Raygras çim tohumu Türkiyede yalnız müessesem namma gelmiştir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu çim tohumunu bahçe sahiblerinin, Belediye ve müesseselerin tecrübesine amade bulun duruyorum. 4 üncü Vakıf han, 4 üncü kat 18 No. da Bahçe Miman Mevlud Baysal Tel: 23426 Dr. Suphi Şenses idraryollan dastalıkları mütehassısı Beyoğlu Yıldız sİDeması karşısı Leklergo Apt. IVuayene 4 ten sonra Sahfb ve BaşmuharriTtı Yanas Nadi ümumt nesriyatı tdare eden Yazı îşlen Müdüru: Hikmet Münit Cumhuriyet matbaası cumartesi fakirlere parasız fel. 43924 En muannit öksürüklerle Bronşit, Astm, ve Boğmaca öksürüğünün kat'î ilâcıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikâye edici tesiri şayanı dikkattir. Bütün eczanelerde bulunur. İNGİLİZ KANZUK E C Z A N E S İ Beyoğlu, İstanbul
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle