12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 1 fkînciteşrin 1937 Osmanlı Rasputini a ın ve Memleket Haberleri J Doğuda Üniversite Türk polisi Rumen İstanbul Trabzon yolunda seyahat misafirlerimizin bîr ihtiyacdır Halkla yakmdan temas takdirini kazandı Güvertede yolculuk hayli edecek eleman lâzım! Erzurum (Hususî) Şark vilâyetlerimizden birinde, Erzurumda, bir üniversite kurmak meselesi üzerinde hükumetimiz uzun zamandanberi ciddıyetle dur maktadır. İstanbul Üniversitesi lâzım geldiği şekilde buralara kadar hulul edememektedir. Esasen memleketin münevvere olan ihtiyacını İstanbul Üniversitesine kapattırtmağa kalkmak imkânsız dır. Halka sıhhatinin ne olduğunu anla tacak müesseselere, elemanlara ihtiyac vardır. Buradaki kazalar bile bir doktoru barmdırmağa müsaid değilken birbi rinden saatler ve hatta günlerce uzak, bir patikanın birbirine bağladığı az nüfuslu köylere doktoru nasıl sokalım? Nasıl yapalım ki, buralara gelen doktor, tabiatle, vesaitsizlikle, çaresizlikle.karla, kışla, rüzgârla, altmdaki beygirle, yürümiyen otomobilile mücadele etmekten bıkmasın ve gözlerinin önünde, Ankaranm, Istan bulun, îzmirin serabı canlanmasm? Ve nasıl yapalım ki şehirlerde hastaneler tnevcud olsun? Siyasî icmal Fransada partiler Tarihî tefrika : 72 Yazan : M. Turhan Tan Yenîçeri isyanı başlıyor Odabaşı ocaktan geldiğini söyliyerek Veziri uyandırdı: «Kazan kaldırıldı. Başının çaresine bak» Romanya Emniyeti Umumiye Müdürünün gazetemize beyanatı Dost Romanya Başvekilinin memlekeÖtekiler ise Topkapı bahçesinden yel yada, Afrikada Türk kudretinin, Türk timize vâki seyahati münasebetile şehnyeperek ocağa gelmişlerdi, en cesur ar satvetinin yıktığı sayısız tahtlann velvelemize gelmiş ve Ankarayı ziyaret etmiş Kadaş olmak haysiyetile Kara Muradı li inhidamı hikâye olunurken YeniçeriKolan Romanya Emniyeti Umumiye Başkendılerine baş yaparak isyan bayrğını ğm gür ve cesur sesini de o hikâyeler a müfettişi Huserescu ve Köstence Emnirasmda duymamak imkânı yoktur. Türk açıvermişlerdi. yet Müdürü Antenescu bu fırsattan istiKazanın altı çoktan tutuşturulduğu i adına tabiatin ve tarihin sardığı sonsuz fade ederek Türk polisi hakkında da tetçin dumanı yaymak kolay oldu ve ocak kudretten büyük bir parça Yeniçeriligin kikat yapmışlardır. ihtiyarlarile Odabaşılar bir lâhzada Ka ruhuna aşılanmıştı. îşte bu kutsî aşı sayeDün kendilerile görüşen bir muharririra Muradm etrafmda yer aldı. Ne mü sinde Yeniçeriler cihanm en kudretli asmize dost memleketin emniyet âmirleri pozakere, ne münakaşa vardı. Elebaşı Mu kerleri olmak şerefini kazandı. lisimizden sitayişle bahsederek demişlerOnlar Türk terbiyesine bağlı ve Türk rad Ağa ne söylüyorsa korkunç bir sükut dir ki: içinde kabul olunuyordu. Zaten ortaya meziyetlerine sanlı kaldıkça Türk tari « Türk polisi Balkanlar zabıtası iahlan maksad da basitti. Kara Murad hine parlak sahifeler ilâve etmişlerdir. Padişahlann Türklükten yavaş yavaş uçin cidden örnek olacak ve göğüs kabarAğa: «Âlemi fesada veren, Padişahı atacak bir mükemmeliyettedir. Polisinizin yarbp baştan çıkaran Vezirdir. Onu ara zaklaşmalan, tmparatorluk idaresinde Türk olmıyanlann üstünlük kazanmalan kıyafeti fevkalâde güzeldir. Fakat ilâdan kaldırıp bir müstakim adamı Vezir ve millî karakterin yabancı âdetlerle, ve edelim ki bu üniformayı giyenler haedelim» diyordu, başka birşey teklif etbid'atlerle toza bulanması yüzünden Yekikaten bunu iksaya lâyık bir ehliyet ve oıiyordu. niçeri ocağı da hızla müteessir oldu, maddirayettedir. Yaptığımız temas ve telkikBütün memleket halkınm emeline, didî ve manevî nizamını kaybetmeğe baş ler Türk polisinin hiçbir Avrupa poleğine uygun düşen bu teklif, ocaklı taraladı. Bunun çaresi, şarkta kurulacak bir lisinden eksik tarafı olmadığına bizi inanfından muvafık görüldükten sonra gene Fakat ibretle kaydolunmağa değer bir Tıb fakültesindedir. Bu fakülte kuruldu dırdı. hızla harekete geçildi, Fatih camisi vaizi Veli Efendi 5eyhülislâma gönderildi, ü hakikattir ki Yeniçeri ocağını saltanat ğu yere bir yenilik, bir muhit getirecek Istanbulun gene ve değerli Emniyet lemayı toplayıp maksad üzerine konuş makamına karşı ilk ayaklandıran gene o tir. Sıhhat müesseselerinin artmasmda, Müdürü Salih Kılıcı bu ziyaretlerimiz ması ve söz birliği temin ctmcsi rica olun makamı ihraz edenlerden biridir, Yavuz hocalann, asistanlann yetişmesinde amil esnasmda daima tükenmez bir gayretle Sultan Selimdir. Yeniçeriler meselâ Ikin olacaktır. Ortamektebden çıkarak tahri du. Güverte yolculan için ayn yer tefrik çalışır bulduk. Bunun ne derece müsbet ci Sultan Murad devrinde de ayaklan rat kâübi olmağı ideal olarak kuran Sabaha kadar bu işler başanlmış ve neticeler verdığini bize refakat eden bi edilmemiş olduğundan bu zavallılar, zeymışlardı. Fakat bu hamle, devlet idaregencler artık liselerini bitirerek doktor rinci komiser Nailin şahsmda gördük. gün doğarken bütün Yeniçeri ortalan sitinyağı fıçısmm, beygirin, otomobilin ve sinin başında kendilerini zaferden zafere olmak istiyecekler ve o şark şehri, civa lâhlanıp Etmeydanında sıralanmışn. KaBalkan zabıtası arasında bir teşriki koyunların yamnda, onlerla haşrüneşro götürecek tecrübeli bir hükümdar gör nndaki gencleri toparlıyabilecek ve o fa mesai bize çok yakın görünüyor. Polisi larak seyahat etmeğe mecburdurlar. ra Murad kendi iradesine cilâ veren bu mek arzusundan ileri geliyordu. Çünkü külteden mezun olan doktor, yerli ola nizle bihakkın iftihar edebileceğinizi söy Güvertede yolculuk eden halk için ye müsellâh kuvveti derin bir gururla temaşa tkinci Murad tahttan çekilmiş ve bu hârak, Vana, Erzuruma, Ardahana, Kar lemek isteriz.» ettikten sonra atlandı. Şeyhülislâm konagâne şikâyet mevzuu budur. B. Dülger dise hudud boyunda kanşıklıklar vukua sa, Bitlise, Muşa, Elâzize ilâh... yerleşeğma gitti. Ülema gürühunun başı olan getirmişti. Tahta çıkan Sultan Mehmed cektir. O doktor, İstanbul doktorunun Abdürrahim Efendi geceyansı aldığı hahenüz çocuk sayılacak bir yaşta olduğunçektiği azabı, ıstırabı daha kolaylıkla berber üzerine hocalardan çoğuna adam yoldan Yeniçerilerin gözünü dolduramıyortaraf edecek, çünkü onun gözünde, îs lamış ve kendini de girişilecek mücadele' du. Buna vezirlerin entrikalan da katıldı tanbul parlamıyacak, doğduğu yerde, oiçin hazırlamıştı. Kara Muradı görür ve ocak harekete geçerek padişahı iş bakuduğu, gözünü açtığı memlekette hiz görmez büyiik bir sevinç gösterdi: ş'na getirdi. met edecektir. îşte o zaman, doğunun en Ağa oğlum, dedi, Allah sizden raFatihin ve îkinci Beyazıdın saltanatı başta gelen sağlık davası kökünden hal zı olsunu Girdiğihiz yol Hak yoludur. sıralarında da ocağm hoj gorünmiyen holedilmiş bulunacaktır. Demek ki Hak da yardımcmızdır. Devlemurdanmalan vardır. Lâkin bunlar o ti, memleketi kurtaracaksınız. Bugünedek Şark vilâyetlerine üniversitenin diğer ocak halkınca hak sayılan cülus veya zaçektiğimiz azab neydi, ıstırab neydi? Mafeı bahşişı istemek dolayısile yapılan kı şubeleri de lâzımdır. Cemiyet adamı olalımızdan, canımızdan emin değildik. Rak^bu memleketJeri kalkın,dırpu®a^ pj»anTl pırdamaladır. Askerî zihniyete ve hele hat yüzü görmüyorduk. yak olacak hukukçular, mühendislçr, Yeniçeriler arasında kökleşmiş olan ni Ve içindeki eodişeyi de açığa vurmak zamseverlik ve hadbilirlik düsturlanna rüccarlar buranın üniversitesinden yetk tan çekinmedi: J uvmıyan ilk hakikî isyanı, dediğimiz gi melidırler. Ancak onlarm kuracaklan . Merammız bari kolayca husule bi, Yavuz Sultan Selim hazırladı, o ce mesaidir ki, şarkı sanayileştirebilir. Şar gelse. Sonunda nedamet çekilmese? sur askerleri bizzat kendi babasına karşı km iktısadî seviyesini yükseltebilir. Bu sözile Ocakhnm tamamile dil ve ayaklandırdı. Şu halde buralara bir de hukuk fakülelbirliği yapıp yapmadığını anlamak, yaYavuzun bu hareketi, devlet idaresini tesi, ufak çapta birkaç ziraat ve ticaret pılacak mücadelede iki tarafm elinde buanarşiden kurtarmak itıbarile belki isa mektebi, fen fakültesi, mühendis mektebi lunacak kuvveti tartmak istiyordu. Evvelki gün Üsküdarda Muradreis semt ocağı binasının temeli atılmışür. betli görülebilir. Fakat o isyanla Yeniçe gibi müesseseler dc kurmak lâzımdır. Kara Murad Ağa onun tereddüdünü Yukarıdaki resim, merasimde bulunanları göstermektedir. ri ocağında yeni ve korkunc bir an'ane Hükumetin kalkmma hareketini kültügidçrmeğe değil, riyakârlığım yüziıne kurulmuş oldu. Artık ocaklılar kendile rel bir kalkmma hareketi de takib etmevurmağa ehemmiyet verdi: rini saraydan kuvvetli görüyorlardı ve lidir ki, memleketin bu kısımları lâyık ol Behey efendi, dedi, yanıp yakıldıtaht üzerinde diledikleri zaman değişik dukları umran seviyesine bir an evvel gın işler, âlemi harabe veren edebsizlıkIik yapabileceklerine kanaat getirmiş bu erişerek umumî ahenge uygun adım ataler hep sizin dilinizi kısmanızdan, gözülunuyorlardı. bilsinler ve doğunun, batıdan farkı kal nüzü yummanızdan ileri geldi. Hak için Sarayın Kanunî Sultan Süleymandan masın. ağız açsaydımz fenalıklar bu mertebeye sonra büsbütün tefessüh etmesi, padişahB. Diîlger gelmezdi. Fakat şimdi geçmişten söz açların her manasile bayağılaşması, Sokulmak abestir. Biz yapacağımızı biliyoruz, lunun ölümile de değerli vezirler silsilesiMÜTEFERRİK kuvvetimiz de yerindedir. Kimseden pcrne nihayet gelmesi üzerine Yeniçeri oyamız yoktur, hemen siz ülemayı toplacağındaki «tahakküm» rneyli ve kudreti Bükreş elçimiz yın. Fatih camisine gelin. Bu gaile gidearth, ayaklanmalar teseîsüJ etmeğe başDün, Ankaradan şehrimize gelen rilmedikçe cemiyetimiz dağılmıyacaktır. ladı. Askerliğin ruhu nizam ve intizam ol Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi TanOna göre davranın. duğuna, bu ruhu kaybeden ve yerine si növer bir müddet şehrimizde kalacak Kara Muradla arkadaşlan, ülemayı yasetle uğraşmak zevkini, para kazanmak tir. 3a aralarına aldıktan sonra saraya baş hırsını koyan askerî bir teşekkülün arnk vurmayı ve o arada Sadnazamı ele geçir mensub olduğu memlekete, devlete fayda Italyan kulübünde dünkü meği münasib görmüşlerdi. Halbuki ken gerirememesi tabiidir. merasim dileri Topkapı bahçesinden kışlaya gelip Yeniçeriler, Sultan Ibrahim devrinde de çorbacıları, ihtiyarları toplar toplamaz Faşistlerin Roma üzerine yürüyüşü iste bu durumda bulunuyorlardı. Yirmı Ahmed Paşanın Ocaktaki hafiyelerinden nün on altmcı yıldönümü münase"betıle dört yıl önce kanlı bir hareket yapmışlar, biri de felâketi haber vermek üzere dün Beyoğlundaki İtalyan kulübünde îkinci Osmanı tahttan indirip öldürmüşTıre (Hususî) Bundan iki ay evvel Lnşaatın 50 bin liraya dahi ikmal edileyola çıkmış bulunuyordu. lerdi. Dördüncü Murad zamanında uzun merasim ve tezahürat yapılmıştır. Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu tarafm miyeceği söylenmektedir. Bu hafiye ocakta seksen birinci bölüMerasim, İtalyan Başkonsolosu tarafetretler yaratmışlardı. Onun, Dördüncü dan temeli atılan ortamekteb binasının Gönderdığim resim, temellerinden gün odabaşısıydı. Kara Muradm isyana Muradm Yeniçeriler arasından buldu fından açılmış, bundan sonra sureti işaret teşkil eden nutkunu dinledikten soninşaatı hayli ilerilemiştir. İlk keşfi 42 başka birinci kat kalıbları dahi dökü ğu yardımcılar sayesinde alabildiği sert mahsusada bu iş için İtalyadan gelen bir ra yavaşça savuşmuş, yollarda tanmmabin lira tutan bu binaya talib çıkmadı len ortamektebi inşa halinde göster tedbirler sekiz on yıl ocağı sakin durdur mümessil nutuk söyliyerek faşizmin mak îçin yüzünü şalla Örterek paşa ko muşsa da îbrahimin delilıği, vezirlerinin İtalyadaki muvaffakiyetlerinden bah ğından bu işi bir heyet yapmaktadır ve mektedir. lağına koşmuştu. Vakıt hayli geçti. ehliyetsizliği o sükuneti nihayet kaldırmış setmiştir. Ağalann pusudan kurtulduğunu duyan ve Kara Muradm ortaya anlmasile Sadnazam, telâş ve ıstırab içinde yataSinobda palamut balığı gına girmişti, korkunc rüyalara sarılarak Gene Osman hailesiııi unutturacak, Dördüncü Murad saltanatının ilk yılla firpınıp duruyordu. bolluğu nndaki kanşıklıklardan daha mühimle Odabaşı yüzünü açmadt, sadece o Sinob (Hususî) Burada balıkçılarırini doğuracak yeni bir isyan yüzgös :aktan geldiğini uşaklara söyledi ve şişmızın bir aydanberi avlamakta devam nan veziri uyandırarak kulağma fısılda termişri. Bu isyanın tasvirini en iyi yapan mü ettıkleri palamut balıklan harice sevh: kedilemedikleri gibi iç şehirlerımize de Kazan kaldınldı. Başının çaresine verrih Naimadır." Kara Çelebizade Ab dülâziz Efendi de hâdisade şahsan büyük gönderilemediğinden perakende olarak >ak! roller oynamış bir ihtilâlci sıfatile Rav kırk paraya satılmasına rağmen alıcı zarülebrar adlı tarihinin zeylinde gördük bulunmamaktadır. Şehrin ihtiyacmdan Yeniçeri ocağı, uzun yıllar bir hama lerini, yaptıklannı yazmıştır. O devri id fazla tutulan balıklann denize dökül et ve celâdet kaynağı halinde kaldı. Os rak eden sarayhlardan Mehmed Halife meleri, buralarda bir balık konservesi aanlı Imparatorluğunun istilâ ve yükse nin Gılmanî Tarihi diye tanılan eserinde fabrikası kurulması fikrini günden gü $ devrinde o kaynaktan dökülüp gelen de çok kısa olarak bu isyan hâdisesi ne takviye eylemektedir. ıerd kanlann oynadığı rol mühimdir. yazılıdır. Kâtib Çelebi, gene o yıllar içinüleyman Paşanın Rumeli yakasına a de yaşadığı ve bu vak'ayı gözile görenlerYozgad elektriğe kavuştu ım atbğı günden sonra birbirini takib den bulunduğu için «Fezleke» sine kıyYozgad (Hususî) Şehrimiz, tesısat Jen zaferlerin hepsinde Yeniçeriliğin bir meth malumat koymuştur, lâkin muhta Köylüler tarafından yaptırılan köy odası işi biten yeni elektrik şebekesinin kü tihar hissesi vardır. Kosova, Varna, sardır. Hammer bütün bu membalardan Bursa (Hususî) înegölün Yenice köyünde, diğer köylerîmize nümune fiybolo, Muhaç, Güneş savaşlan gibi ve bir de Nasuhpaşazadenin bir tarihç. şad resmile çifte bayram yaptı. Gece leyin verilen baloya köy muhtarları eş olacak şekilde ve imece ile büyük bir köy odası yaptırılmıştır. Bu köy oda;rbiri bir hamaset destanma mevzu teş sinden iktibas ederek Kara Murad Ağa1 edenzaferlerde Yeniçeri kanının kı nm idare ettiği (1648) isyanını hikâye lerile ve valinin davetlileri sıfatile i§ sınm alt katmda halk için bir okuma odası vardır. îmece usulile yapıldı ğından bu koskoca bina 1600 liraya çıkmıştır. I gururu gözc çarpaı. Balkanlarda, As etmişür. ,tirak ettiler. lArkast van ransada âyan meclisi azalarini intihabda müessir bulunan vilâyet ve kaza umumî meclis erinin yan azasınm üç senede bir defa memleketin nahiyeden diha büyük mültaksimatı bulunan kantonlarda yapı an seçimler ahiren tamarclandıktan sonra Trabzon (Hususî) Denizyollan •"ransada ve hatta bütün Avrupada na idaresi, sulanmızda vazifeye başladığı arlar Lille'de toplanan radikal sosyalist tarihtenberi gemilerimizde seyahat eden ısrtisi kongresine tevcih edilmiştir. ecnebileri dahi memnun edecek bir mü Çünkü brk senesindeuberi kısa bir iki kemmeliyette işlemektedir. Seyrüsefer asıla müstesna olarak Fransanm dahilî muntazamdır. Vapurların içinde birinci e haricî politikasına daima hâkim olan ve ikinci mevki yolculanna temin edilen e bugünkü kabinede de Başvekâlet, konfor, diğer ecnebi şirketlerin temin etHarbiye ve Hariciye gibi en mühim matikleri konfordan daha iyidir. Fakat idakamlan elinde bulunduran bu büyük sirc, bu meyanda asıl sadık müşterileri o asî fırkanın son kanton intihablannın lan güverte yolcuları hakkında hiçbir şey neticesine göre nasıl hareket edeceği ve yapmamıştır. istanbul Trabzon gibi bil osyalistler komünistlerle birlikte 1936 hassa günlerce süren yolculuklarda bu senesi umumî intihabında ve kabineyi zavallılann hali hakikaten düşünülmeğe eşkilde (Halk cephesi) namı altındaki değer. Birinci, ikinci mevki yolculan, ttifakta devam edip etmiyeceği ve binakışm pek nazhdırlar, onun için gemiler •naleyh Fransanm bütün istikbali bu yaz mevsimi geçtikten sonra sefere baş ongrenin sonunda belli olacaktır. ladılar mı münhasıran bir yerden bir yeRadikal sosyalistler 1871 de Fransare çalışmağa giden güverte yolcularmı a üçüncü defa cumhuriyetin tesisinden taşırlar. Bu vatandaşlar için ambarlar onra meydana gelen yegâne parri ve ayrılmıştır. Lâkin uzanacak bir yer temm umhuriyetçilerin sol cenah:ndan başka edilmemiştir. Güvertede namahremlik ıirşey değildir. Cumhuriyetçiler, Napolkalkar, kadın, çoluk çocuk, Ahmedin a on, Orlean ve Baurbon hanedanlann nası, Mehmedin babası hep bir arada an birini tutarak tefrikaya uğnyan hü yatalar, bazan kalabahkta yanınızdaki ümdarcılara karşı mücadeleye girmişler müşterinin ayağı sizin üzerinize gelir. e muvaffak olmuşlardır. Vaktile sosyaBunun gibi komşunuz da sizin sepetinizi istler bile bu parti safındaydılar. Sonra yastık yapabilir. dan cumhuriyetçiler cenahlara ve muhte sıkıntıh bir iştir Muradreis semt ocağının temeli atıldı f hiziblere aynlmışlardır. Fakat her zaman radikal sosyalistler münevver ve ayrimünevver orta burjuvo smıfını tem • il edegelmişlerdir. Bu sol bunuva ve muhafazakâr parti 919 da millî blok denilen sağ ve orta ruplar tarafmdan iktidar mevkiinden aılmışü. Bir defa da 1928 de gene ayni gruplar tarafından düşürülınüçtü. Fakat 932 de sol partilerle Kartel namı alhnda birleşerek gene iş başına gelmişti. 1936 senesinde dahi bunlarla tekrar Halk ephesi namı altında birleşmişti. Fakat Fransada efkân umumiye o zaman müfit sağ ve sol partileıe temayül eylediğinden bu intihabda radikal sosyalistler memleketin en büyük partisi mevkiini îeb'usan meclisinde sosyalistlere bırak sışlardı. Fakat bundan sonra müfnt sollann alk üzerindcH tesiri azaldığmdan geçen 'ftfe' Bîaritz'de" 'toplanan radikat sosya ist kongresinde bu partinin müfrit sollara nekadar beraber yüriyebileceği hakkında bir hudud çizilmişn*. Sosyalisller komünistlerin zoru üzerie bu hududu aşhklanndan radikal sos iralist parlisi âyan meclisinde devam e • den ekseriyeti vasıtasile sosyalistleri hü • umetin başmdan düşüriip yerine kendi eri geçmişlerdi. Kanton intihablannda Başvekil Chautemps son nutkunda tasrih ettiği veçhile radikal sosyalistler 200,000 azla rey almışlardır. Bu suretle âyan meclisindeki mevkilerini ileride de muhafaza edeceklerinden emin olan radikal sosyalistler bu defaki kongrede sosyalistlerle komünistlere karşı daha ciddî ve kat'î vaziyet aldılar. Herleyden evvel sosyalistlerle komünistlerm birleşmemeleri için ültimatom verdiler. îçtimaî ıslahat kanunlannın tatili uzun zaman süreceğini ve bütçenin tevzin edilmeinde ısrar eylediklerini ve istihsalin ar tınlması için haftada 40 saatlik mesai esasınm tadil edileceğini anlatblar. Başvekil Chautemps sosyalistlerle yukarıda söylenen esaslar üzerine işbirliğinde de « vama imkân kalmadığı yaktinde radi •» kal sosyalistlerin ne yapacaklarını da şu suretle izah etti: Intihab usulünün ıslahını müteakıb parlamentoyu feshedeceğim. îşte Halk cephesi ittifakî gayet nazik bir safhaya girmiş bulunuyor. Tire orta mekteb inşaatı ilerliyor Muharrem Feyzl TOGAY Inegölde güzel bir köy odası yapıldı Somada pamuk ve zeytin mahsulâtı Soma (Hususî) Bir haftadanberi yağmurlu ve soğuk giden havalarm açmasile pamuklarımız zarar görmekten kurtulmuşlardır. Islah edilmiş tohumdan yetiştirilmiş pamuk mahsulü toplanmaktadır. Geçen sene soğuktan hiç mahsul vermiyen zeytinlerde bu defa iyi mahsul vardır ve dip zeytinler toplanmağa başlanmışlardır. Isyan Cum huri yet Nüshası 5 kuruştur. Abone şeraiti { Törkiye için Senelik Altı aylık Üç aylık Bir aylık 1400 750 400 150 K r, • > > Haric için 2700 Kr. 1450 • 800 • Yoktur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle