13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İS Birindfeşrtıf 193"> CUMHURÎYET POKER [1 Annelik, yorgunluk V lan, takatsizliği ta kip eder. Kuvvetli ve sağlam iken, kuvvetsiz düşer. Bu anne, artık tabiatin kendisine tahmil ettiği bütün vazifeleri bihakkın ifa edemez. Bu halde; uzviyeti kuvvetlendirmesi lâzımdır. Bunun en iyi ve en müessir çaresi: Q U I N A L A B O C H E kuvvet ilâcını kullanmaktır. Çünkü terkibinde: Zayıf ciğerleri kuvvetlendirmek ve kansızlığı gidermek için lâzım olan bütün mukavvi unsurlar mevcuddur. Bilhassa lögusadan kalkan annelere şayani tavsiyedir. Hemen bugünden ahp tecrübe ediniz. Her eczanede satılır. fmf PLAY SEFALİN . „ ^55 r bîçağmclân ucujunu BASDİS NE2LE GRİP ve üşütmekten husule gelen ağnları f* ¥, &ı Romatizmayı Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 1 Eskişehirde inşası mukarrer kapsül deposu, keşfi, şartnamesi ve plânına tevfikan pazarlıkla yaptırüacaktır. 2 Pazarhk 26/X/937 tarihine raslıyan salı günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 3 Muhammen bedeli 3879,38 lira ve muvakkat teminat 291 liradır. 4 Şartnameler 20 kuruş mukabilinde hergün Inhisarlar İnşaat Şubesinden ve Eskişehir Başmüdürlüğünden alınabilir. 5 îsteklilerin, pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güven rae paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «B.» (6899) 10000 top 600X700 25 tefrikli sigara kâğıdı 15000 top 600X700 35 tefrikli sigara kâğıdı. 500 top 600X700 50 tefrikli sigara kâğıdı I Yukarıda cins ve miktarı yazılı 25500 top sigara kâğıdı şartnamesi mucibince pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarlık, 21/10/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 14 te Ka . bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapüacak tır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabüir. IV îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (6584) I Şartnamesi mucibince alınacak 2 tonluk bir aded yük asansörü kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. II Eksiltme, 22/XI/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. III Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. IV Şartnameler 30 kuruş mukabilinde hergün Inhisarlar İnşaat şubesinden almabilir. V Asansör cWertheim Stiglar, Sehindler veya A. T. G.» markalı olacaktır. VI Piatsız teklifler ve kataloklar eksiltme gününden en geç bir hafta evvel Tütün Fabrikalar Şubesine verilerek eksiltmiye iştirak vesikası alınacaktır. VII Mühurlü teklif mektubu, kanunî vesaik, eksiltmiye iştlrak vesikası ve % 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. «B.» (6808) I Şartnamesi mucibince satın alınacak kurulu dekovil ray ve vagon lan kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. II Eksiltme 26/X/937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Kaba taşta înhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. III Muhammen bedeli 7250 lira ve muvakkat teminat 544 liradır. IV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. V Münakasaya iştirak etmek istiyen firmalar. eksiltme tarihinden 10 gün evvel fiatsız ve mufassal tekliflerini türkçe ve fransızca tercümelerile İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve tek lifleri muvafık görüldüğü takdirde münakasaya iştirak edebilmek için mezkur şubeden vesika almaları lâzımdar. VI Mühürlü teklif mektubu, kanunî vesaik, eksiltmiye iştirak vesikası' ve % 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. «B.» (5975) I îdaremizin Çamaltı tuzlasında şartname ve tablo şemasına uygun olmak üzere yeni bir elektrik santralı tesisi işi kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. II Bu tesisatm montajı da dahil olduğu halde muhammen bedeli slf îzmir 95000 lira ve muvakkat teminat 6000 liradır. m Eksiltme 9/XII/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapüa caktır. IV Şartnameler 475 kuruş mukabilinde înhisarlar Levazım ve Mubayaat şubesile Ankara ve îzmir Başmüdiirlüklerinden alınabilir. V îsteklilerin, fennî şartnamede yazılı takatta bir gazojen tesisatı yapmış olduklanna dair resmî vesikalarını ve şartnameye uygun olmak üzere ihzar olunmuş fennî teklif projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme gününden en az 15 gün evveline kadar Inhisarlar Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne vermeleri münakasaya girebilmek için dahi eksjltmeden azamî 2 gün evveline kadar tekliflerinin muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden vesika almaları lâzımdır. VI Mühürlü teklif mektubumın, kanunî vesaiki ve V ncı madede yazılı diğer vesikayı ve muvakkat teminat akçesi makbuz veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. «B.» (6960) derhal geçiren eşsiz ilâcdır. ESKİ OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN TAKSİME UĞRAMIŞ DÜYUNU UMUMİYE MECLİSt Paris, 12 Birinciteşrin 1937. Kesidelerde çikmış olan (Lots Turcs) muvakkat makbuzları hâmillerine lerin İ L Â N Eski Osmanlı împaratorluğunun taksime uğramış Düyunu Umumiye Meclisi, 1 birinciteşrin 1924 ilâ 1 ağustos 1928 tarihleri arasında çekilen 328 ilâ 351 numarali kesidelerde çikmış olan (Lots Turcs) lerin muvakkat makbuzları hâmillerine, 29 temmuz 1936 tarihinde Maverayı Erden Hükumetile aktedilmiş olan itilâfname mucibince bu (Lots Turcs) lere isabet eden ikramiye ve amortismanlardan mezkur devlet hissesine düşen kısmm tediyesinin Maverayi Erden mümessil senedatı itası suretile ifa edileceğini beyan €yler. Bu senedat diğer Osmanlı istikrazlannın muvakkat makbuzları hâmilleri lehine ihraç edilmiş bulunan senedatın aynıdır.. (Meclisin 15 Jemmuz 1937 tarihli ilân ve ihbarnamesine müracaat). Kesidelerde çikmış muhtelif nevi (Lots Turcs) lere, Maverayi Erden mümessil senedatı olarak, itibarî kıymet üzerinden verilmesi icab eden miktar aşağıdaki cetvelde irae edilmiştir: (Lots Turcs) lerin kazan'dıkları ikramiyeleri veya amortismanlann kıymeti Frank 400.000 200.000 30.000 10.000 4.000 2.500 2.000 1.250 *"•' ""*"• 1 Eksiltmiye konulan iş : Bursada Kirmasti çayi ve Apolyont gölü seddelerile tefcir kanalları ve teferrüatı, keşif bedeU «562,139» lira €99» ku ruştur. 2 Eksiltme: 9 sonteşrin 937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasmda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık lşleri genel şartnamesi, fennî şartname ve projeyi «28» lira «12» kurug bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin «26,235» lira «60» kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve «150,000» liralık Nafıa işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikası ibraz etmesi, istekli lerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. «3805» (6928)" Nafıa Vekâletinden: =^ 5^ Kesidelerde çikmış olan tahvilâta Maverayi Erden mümessil sene datı olasak itibarî kıymet üzerinden verilmesi icab eden miktar 44. 22. 3. 1. 0. 0. 0. ' I Eyüb Posta Cın»^rno<3«j »a nyat nuausunda dt marka a a a t l e r l « , m u k t y t f t K u 1 lana n lardarvft) 1 •*X'f1 K l l ^ * < ifte. 0 vaktt^nlçlh herkaaln* •ytnlS İ EVO f E jSaâtlnl tarçl ksınıs^ tsterlin 0. 2. 2 1/2 1.000 240 0. 0. 6 J / 4 t , r t r t h Bu ilânda mevzuu bahsedilmiş olan tediyat, muvakkat makb'uzların 1 numarali kuponları mukabilindo, yalnız Pariste Osmanlı Bankası tarafından icra edilecektir. tstanbul, Paris, Berlin, Frankfurt, Viana, Amsterdam ve Romada (Lots Turcs) lerin servisini ifa ile mükellef olan diğer müesseseler, masrafı hâmiller tarafından ödenmek şartile, lâzım gelen muamelelerin Pariste icrasına tavassut edebileceklerdir. Yukarıda zikredilen 1 numaralı kuponun tediyesine müteallik muamelât 18 birinciteşrin 1937 pazartesi günü başlıyacaktır. Binaenaleyh mezkur tarihten ıtibaren hâmiller mevzuubahs kuponları muhtelif müesseselerin gişelerine ibraz edebilirler. ESKİ OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN TAKSİME UĞRAMIŞ DÜYUNU UMUMİYE MECLİSt Q.1.11f* 10. 3 5. 1 6. 9 2. 3 8. 10 5. 6 4. 5 1/4 1/2 1/4 3/4 3/4 1/4 T. T. Şefliginden: Kemerburgazla Eyüb P. T. T. Merkezi arasında hergün mütekabllen bir sefer yapümak şartile posta nakliyatı bir ay müddetle ve pazarlıkla ihale edilecektir. Nakliyat iki şekilde yapılacaktır. Birl oto dlğerl beyglrle olacaktır. Gidiş geliş olan her seferde ağırlık yekunu azamî 75 kilodur. Muham men bedel her iki şekil için de ayda on beş liradır. Muvakkat teminat 13 lira 50 kuruştur. 28/10/937 tarihine musadif perşembe günü saat 9,30 da Eyüb' P. T. T« binasmda müteşekkil Komisyonca ihale edileceğinden talib olanlar mezkur Komisyona müracaat etmelidirler. (6633) Malatya Askerlik Şubesi Başkanlığından: 1 Eksiltmiye konulan iş: Malatyada yapılacak sekiz aded askerî inşaat binaları olup keşif bedeli «17534» lira «40» kuruştur. Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 2 Bu işe aid evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Fennî şartname C Mukavelename projesi E Resim projesi S Nafıa işleri genel şartnamesi 3 İstiyenler eksiltme şartnamesile buna bağlı evrakı Malatya Askerlik şubesinde görebilirler. 4 Eksiltme 22/10/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 16 da Malatya Askerlik Şubesinde toplanacak Komisyon huzurile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için taliblerin 1315 lira 8 kuruşluk yüzde ye*di buçuk muvakkat teminat vermeleri ve 937 yılına aid Nafıa Vekâletinden musaddak ehliyet vesikası ve Ticaret Odası kayid vesikalarını göstermeleri şarttır. 6 Teklif mektublan yukarıda D. maddede yazılı müddetten bir saat evveline kadar İnşaat Komisyon Reisliğine getirilerek makbuz mukabilinde verecektir. Posta ile mektubların muayyen saate gadar gelmiş olması ve dış tarafm mühürle iyice kapatılmış, olması lâzımdır. Postadaki gecikmeden dolayı mesuliyet kabul edilmez. (6700)' l tstanbul Vakiflar Direktörlügü Dânlari Muhammen tlk İhale günü Miktarı bedeli teminat C İN S İ Lira Lira K. ) 540 40 50 22/10/937 cumartesi Hasta karyolası 20 saat 15 te Port küvet 18 ) Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ve miktan yazıh karyola ve port küvetlere istekli çıkmadığından eksiltmesi on gün uzatümıştır. İhalesi yukarıda yazılı gün ve saatte Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi hergün Levazım kaleminde görülebilir. (7034) j Dahiliye Vekâletinden: 1 Vekâletin 937 malî yılı ihtiyacı için «350» ton Sömikok «Türk Antrasit» kömürünün mubayaası kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 2 Eksiltme 3 ikinciteşrin 937 çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada Yenişehirde Vekâlet binasmda toplanacak Satınalma Komisyonunca ya pılacaktır. 3 Muhammen bedel «10150» liradır. 4 Muvakkat teminat «761» lira «25» kuruştur. 5 İsteklilerin bu babdaki şartnameyi Vekâlet Levazımmdan almaları lâzımdır. 6 îsteklilerin 3 ikinciteşrin 937 günü saat 14,30 a kadar teklif mektublarını Satınalma Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri icab eder. 7 Posta ile gönderilecek teklif mektublarmm altıncı maddede yazılı saate kadar Reisliğe gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler muteber değildir. «3864» (7045) L Devlet Demiryolları İşletme Umrnn Mudarliigindeı Gümrük ve Inhisarlar Vekilligi Müfettis Muavinliği Müsabaka lmtihanı Vekillık Teftiş Heyetine otuz beş lira aslî maaşlı iki müfettis muavini müsabaka ile alınacaktır. 1 Bu müsabakaya girebilmek için: A Memurlar kanununun dördüncü maddesinde yazılı vasıfları haiz bulunmak, B Yaşı otuzdan yukan olmamak, C Askerlik vazifesini bitirmiş olmak, Ç Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Okulu. Yüksek îktisad ve Ticaret mektebinden veya bunlara mümasil aynı derecedeki ecnebi bir mektebden mezun bulunmak, • D Fransızca, almanca, ingilizce lisanlarından birini bilmek, E Ahlâk ve seciye itibarile kendisine güvenilir olduğu anlaşılmak, F Sıhhati her türlü iklime ve her nevi seyahate müsaid olduğu tam teşekküllü bir resmî hastaneden almacak raporla tevsik edilmek, gerektir. 2 İstekli olanlar, nihayet Snümüzdeki birinciteşrinin sonuna kadar Vekillik Teftiş Heyeti Reisliğine dilekçe ile müracaat edip, oradan verilecek tercümeihal beyannamesini eklerüe birlikte ve üzerinde anlatüdığı gibi ek siksiz olarak dolcUırup, en geç ikinciteşrinin on beşinci gününe kadar Vekillik Teftiş Heyeti Reisliğine ulaştırmış bulunacaklardır. 3 İsteklilerden evsafı uygun bulunanlar, birincikânunun yedinci salı günü arzularına göre Ankara veya İstanbulda malî, iktisadî ve hukukî mevzular dahilinde yazılı bir imtihana çekilecekler ve aynca bildikleri lisandan da imtihan edileceklerdir. 4 Tahrirî imtihanda kazananlar, birincikânunun on dördüncü salı günü Ankarada aynca bir de şifahî imtihan vereceklerdir. 5 Her iki imtihanın yapüacağı yerlerde başlangıc saatleri, Teftiş Heyeti Reisliğince, isteklilerin dilekçelerinde gösterecekleri adreslere yazile bildirilecektir. İ3702» (6730) Eskişehir, İzmir cer atölyelrile muhtelif depolar için birinci sınıf kazana ve tesviyeci almacaktır. Taliblerin Ankarada Cer Reisliğine, Eskişehirde Cer Atölyesi Müdürlüğüne, Haydarpaşada Birinci ve Sirkecide Dokuzuncu îşletme Müdürlük • lerine istida ile müracaat etmelerL «3766» (6857) Muhammen bedeli 9236 lira olan muhtelif cins saplar 10/11/1937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasmda satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin (692,70) liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikalan ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (6889) Ankara İstanbul arasında seri ve gündüze mahsus devamh bir yolcu servisinin ihdası muvafık görühnüştür. Ankaradan pazar, salı, çarşamba, cuma günleri saat 8,20 de kalkarak Hay darpaşaya saat 20,00 de varmak ve Haydarpaşadan pazar, salı, perşembe, cumsrtesi günleri saat 9,00 da kalkarak Ankaraya saat 21,03 te varmak ve 21/ 10/937 tarihinden itibaren başlamak üzere sefere vaz'ı takarrür eden bu gündüz seferinde yolcuların yemek, içmek ve her türlü istirahatleri temin edildiği gibi bu trenle seyahat eden yolculardan da ekspres ücreti farkı alınmıya cağını sayın yolcuların ıttılaına arzederiz. «3868» (7044) İstanbul Liman İşletme İdaresinden: 1 İdaremizin inşa ettireceği yolcu salonu binasmın pazarlığı 2/11/937 salı günü saat 14 te îdare Şefler Encümeninde yapılacaktır. 2 Bu işin muvakkat teminatı 30.000 liradır. Talibler asgarî 250.000 lira kıymetinde bir tek bina yaptıklarmı tevsik edeceklerdir. 3 Taliblerin referanslarını nazarı dikkate alacak olan Îdare işi en ucuz fiat verene vermeye mecbur değildir. Teklif sahiblerinin vücude getirdikleri eserlerin bir listesi teklifnameye raptedilecektir. 4 Teklifler Encümene zarf içinde kapalı olarak verilecektir. 5 Bu işe aid şartname ve projeler fen servisinden 25 lira mukabilinde alınacaktır. 6 Mütemmin izahat için Yolcu Salonu İnşaat Bürosuna müracaat edile cektir. (7041) t^ma^^^mm Sobalar ve maltızlar İçin TÜRK N En idareli ve en kuvvetli kömürdur. Sahş yerleri : | | GALATA Rıhtım caddesi 7 Telefon 43126 B. OGLU latiklâl eaddesi 117 TeL 41907 Kömür işleri BÜYÜKAOA Liman çıkmaı 151719 A N T R A S Karyola ve Çelik Möble Son sistem karyolalar muhtelif cinate çelik Mtmyeler rt çeHk madenlmob lelerimiz teşhir edilmiştir. Salkımsogüd Demirkapı caddesi 7. TeL 21632 Halil Sezer karyola ve madenî eşya fabrikası ME Ş HER1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle