13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Bu hafta çıkan sayısında büyük mnham'r YEDİGUN isimli en yeni bir eserini neşre başladı. Bugün butÜD müVezzilerden ( Y E D i G U N ) isteyiniz. in MASKE ve RUH umhurıyet Ondörduncl yıl sayı: 4822 Telefori: Başmuüarrir ve evl: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. tdare ve matbaa taanı 24299 • 24290 Te K B AB A rikatüristimiz Cemal Nadirin Rızamn karikatürleri, Ercümend Ekrem, Yusuf Ziya, Orhan Seyfinin yazılarile, okuyucularını: Hem gUldürecek, hem düşündürecektir! Un çıkan sayısı îgraf ve meMub adred. ^ S t . faSLı L t a kutann istanbm, NÖ 246 Cuma 15 Birinciteşrin 193 7 ^ ^ Ege manevralarından alınan güzel neticeler Türk ordusu her şeyden evvel çok yüksek meziyetli bir kumanda heyetine maliktir. Bu ordu Başku mandanından dümen neferine kadar mecmu heyetinde her tarafı birbirini tutan ve ikmal eden kuvvetli surette köklii bir ahenk arzetmektedir. Eskişehir: 14 llkteşrin }) Hükumet yeni ve müessir tedbirler alıyor Yerli mahsul fiatları üzerinde fena hareketleri görülenler takib ve terhib edilecek ihrac mallarımızın kontrolu Ordumuz bugün büyük bir geçid resmi yapıyor Büyük Erkânıharbiye Reisinin riyasetinde topla* nan kumandanlar manevraların kritiğini yaptılar Manevraların sonu alnız güzel demek kâfi değil. rın takib ve terhibleri de alınan Ankara 14 (Başmuharririmizçok güzel, fevkalâde güzel dekat'î kararlar cümlesinden bulunuden, telefonla) Başvekil vekili meliyız. Başbuğ Başkumandayor. Celâl Bayar, bu defa Ege manevnın refakatinde bu askerî tatbikatı yakmBu yıl çok nefis olan Ege mmtaralan münasebetile Aydm havalisidan takib etmek hesabma askerliğimizin kası tütün mahsulünün de değer fine gitmiş olmasından istifade ederek ve millî müdafaa kabiliyetimizin vâsıl atla satılması için kezalik müessir bilhassa mahallî ihrac mahsulleriolduğu ileri dereceleri görüp anlamağa kontrol tedbirleri konulmuştur. Hümizin vaziyetleri üzerinde tetkikler fırsat bulduğumuzdan dolayı sonsuz kumetle beraber bir kısım malî müicra eylemiş ve müessir bazı kararbahtiyarlık duygularının derin ve keskin esseselerimiz de millî mahsullerimilar almıştır. Miktar itibarile bu yıl heyecanlarını yaşadık. Askerî hareketlezin kıymetlendirilmelerile yakından rekoltesi binnisbe az olan üzüm rin tozu dumanı içinde kısa kısa telgrafalâkadar olmıya davet edilmiş ve mahsulümüzün fiat ve satış durumu larla bildirmeğe çalıştığımız manevra onlar da bunu memnuniyetle kabul normaldır. İncır mahsulümüz üzesafhaları şimşek sürat ve kuvvetile tevali eylemiş bulunmaktadırlar. Almanrinde bazı ihrac tacirlerimizin en Kumandanlar harekât sahasmda ye teakub ederken gözlerimizin önünde yanm Türkiyeden mubayaatında ehemmiyetli bir ihrac piyasamız oAydm 14 (Suretî mahsusada giden ar sonra Germencikte toplanacaklardır. İstiklâl Harbi ordularımızın maddî ve resmî ve ahdî kontenjan haddile lan İngilterede fiatı düşürmüş olkadaşımızdan) Garbî Anadolu mamanevî her cihetle tekâmül etmiş modern Resmigeçid sahasmda davetliler için mahdud kalmıyacağı da memnuniduklarmı ispat eden malumat, tenevralarına iştirak eden kıt'alar, yaruı tribünler hazırlanmıştır. Halkm, geçid çelik heykeli canlanıyordu. Filhakika bu yetle öğrendiğimiz malumat cümleessüf ve teessürle karş:lanmış olGermencikte büyük bir geçid resmi yapa resmini lâyıkile takib edebilmesi için da askerler bir ordudan ziyade elâstikiyeti sindendir. makla beraber hükumet, müstahsicaktır. Bu geçid resmi, şimdiye kadar ya tertibat alınmıştı. Kahraman ordumuzun son haddinde çelik bir makine idi. İstediHükuetimîzîn ihrac mallanmız lin hukukunu konımak için en ileri pılanlarm en mühimmi ve en muazzamı yapacağı geçid resmini görmek üzere ği zaman kınlmadan çekilip toplanmağı, iizerindeki bu yakından ve candan ve en fedakâr çalışmalara karar verBaşvekâleı \t»ıli Celâl Bayar olacaktır. sırası gelince fırlayıp uçmağı ayni kolaydün geceden itibaren resmigeçid sahası* alâkası gözönünde tutulmak suretimiş ve d e r h ^ tedbirlerini de almıya lıkla, çünkü ayni azim ve iradenin mahManevralara iştirak eden kıt'a na binlerce halk gelmeğe başlamıştır. Ay* le müstahsillerimizin herhangi deregeçmiştir. Bir kere İnhisarlar îdarehadde tutulması için de kararlar alısulü olarak, başarıyordu. Ne yaptığmı, lar bulundukları yerlerden Germenciğe dında oteller dolu bulunduğu için Aycesînde telâş ve endişeye düşmiyesinin bu yıl incir mahsulünden yanarak icab eden tedbirleri takrir ve ne yapacağını bilen kudretli kumandangelmek üzere bu sabah yola çıkmışlardır. dınlılar gelen misafirleri evlerine kabul rek vaziyeti soğukkanlılıkla telâkki pacağı mubayaa miktarmı artırması tebliğ olunmuştur. ların elinde ordu, istenilen yere sevkolu28 saat devam edecek bir yürüyüşten etmektedirler. [Arkası Sa. 8 sütun 1 de] ve neticeye emniyetle intizar eylemuvafık görülmüş ve emirleri de Yerli mahsul fiatlan üzerinde nan canlı bir top gibiydi. Bu manevralarmeleri lâzım gelir. verilmiştir. Ondan sonra ihrac piyaoynıyanların bu yoldaki fena hareda askerî bir mütehassısın bir kumandan salarında fiatm rençperi koruyacak YUNUS NADÎ j ketleri not edilerek sırasında bunlahakkındaki şu takdirine bakın: « Adam san'atmı iskambil kâğıdı oynar gibi kullanıyor. Bu san'atkârlığm 6on kertesidir!» Bu çok yerinde hükmü Cumlıuriyet ordulan kumandanlannın hemen hepsine böylece izafe etmenizde hiç hata olmadığını biz de size, yani bütün millete en samimî kanaatimizle temin ve teyid edebilmekle mes'uduz. Türk ordusu herşeyden evvel çok yüksek meziyetli bir kumanda heyetine malik olmakla mümSalamanca 14 tazdır, ve hemen ilâve edelim ki bu ordu (A.A.) BüLondra 14 (Hususî) Bu akşam Başkumandanından dümen neferine ka yük umumî karar Evvelki geceki fırtına esnasında AnaDünkü hava vaziyeti Napoliden Trablusa üç vapurla 7000 dar mecmu heyetinde her tarafı birbirini gâh tebliğ ediyor: dolukavağı civarında bir facia olmuştur. Yağmur, dün fasılasız bir surette ve asker daha gönderilmiştir. Bu suretle tutan ve ikmal eden kuvvetli surette kökAsturies cephe Trablusa gönderilen İtalyan askerlerinin Şileden odun yükile limanımıza gelmek serpinti halinde devam etmiştir. Rüzgâr lü bir ahenk arzetmektedir. Ordumuz, sinin cenub mınta miktan 60 bine baliğ olmaktadır. Habeş te olan İsmail kaptanın idaresindeki ka ve birkaç gün devam eden yağmurlar" teçhizatınm eksiksizliği itibarile de dün kasında düşmamn harbindenberi ilk defa olarak İtalyadan yık, Kavak civarında Yönburnunda yüzünden hava birdenbire soğumuş, hayanın sayılı kuvvetlerinden biri olmak mukavemetini kırabu kadar büyük bir ordu Afrikaya gön kayalara çarparak parçalanmıştır. Ka raret derecesi çok düşmiiştür. mevkiini kazanmıştır. yıkta bulunan 8 tayfadan dördü, azg.n rak Sierra Migues'i derilmektedir. Evvelki akşam çıkan ve sabaKa kadaf Ege manevralarının tema'sı (halli işgal ettik. dalgalar arasında boğulmuş, diğer dörBugün Romada neşredilen resmî bir devam eden fırtına şehirde ufak tefek matlub mevzu) çok mükemmel tertib dü, Tahlisiye İdaresinin Kavak ambarı Asturies cephe tebliğde, son günlerde Habeşistanda cebirçok hasara sebeb olmuştur. Fırtına ve edilmiş bir mesele idi, ve onda faraziye sinin şark mmta efradı tarafından büyük fedakârhklarla reyan eden hâdiselerde 99 İtalyan zabit sularm akmtısı yüzünden Sirkeci rıhtı m olarak bililtizam en fena ihtimallerin kasında Pilo Alba kurtanlmıştır. ve askerinin öldüğü ve 66 yol amelesinin mmda bulunan Mersin vapuru demirinl aîelâde hayatta adeta hatır ve hayale nehrini geçerek Ar Boğulan tayfaların isimlerî şunlardır: de öldürüldüğü bildirilmektedir. tarıyarak rıhtım üzerine düşmek tehlikegelmiyecek şekilleri tahakkuk etmiş im riondayı ihata ettik. Ağvanm Kerçid köyünden İbrahim oğ kânlar gibi ileri sürülmüştü. Meselâ Sb'ke Aralarında Argonal Tebliğ, Habeşistan hakkında bundan lu İsmail, ayni köyden Ahmed oğlu Hü sıne maruz kalmış, fakat bir romorkör tar ve Kuşadası sahillerinde baskm şeklinde da bulunan 8 ka evvel verilen haberleri bu suretle teyid et seyin ve kardeşi Hasan, Ağvanm Büyük rafından çekilerek kurta ılmıştır. Fırtına yapılmıs bir ihrac ameliyesinin ayni su sabayı, iki tepe yüzünden birçok telgraf ve telefon hatı miş oluyor. aşağı köyünden Hasan oğlu Ali. retle Menderes boyundan motörize kıt yi ve birçok sırtları ları bozulmuştur. Bu sebeble, dün İstan* Mıstr hükumeti de harekete Kurtulanlar da İsmail kaptan, Ahmed alarla takviyesi bu cümledendir. Mo işgal ettik. bul Atina telefon hattı işlememiştir. geçiyor oğlu Nazif, Hüseyin oğlu Mustafa, Ahdern askerî hareketlerde bir kere bu haMadrid cephe [Arkası Sa. 6 sütun 4 tei Londra 14 (A.A.) Britich. Unted med oğlu Sükrü. lin böylece, manevra tema'sının faraziyesi si: Cuesta de la IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1MI1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1II1İIIIMIIIIIIIIIIII Press'in İskenderiyeden aldığı bir habere kadar kolay bir şekilde tahakkuk edemi Reina mmtakasın göre, Mısır kıtaatmda Trablus hududuyeceğini herkes bilir. Nitekim bir telgra da düşmanın birçok na doğru mühim hareketler görülmekte fjmızda işaret etmiş olduğumuz veçhile taarruzlarını azim dir. Son günlerde asker ve harb levazımı Söke taraflarının canlı halkı bile askerî zayiat verdirmek sudclu birçok kamyon koDarı Trablus huMadridin harab bir köşest hareketlerden evvel bu ihrac ameliyesi retile tardettik. dudu istikametinde Dekbar köyünden nin nasıl yapılmıs olduğuna şaşıyorlar ve Aragon cephesînde: Çabinanîgo mınAsilerin zayiatı çok mühimdir. geçmiştir. Bu kollardan biri 140 kamyonkendi başlanna bile bu ihrac ameliyesine takasında mevzilerimizi ıslah ve düşmanı dan mürekkebdir. Harb esirleri çalışhrılacak mümanaat edebileceklerini inanla ileri sü tardettik. Oran, Mediana, Fillero, Fu Valencia 14 (A.A.) Iyi bîr rüyorlardı. Fakat manevranm tema'sı işin ettes mmtakalannda yapılan diğer taarmembadan öğrenildiğine göre hükumet, bu ilk safhasile meşgul olmıyarak her naruzları da püskürttük. Milisler buralar yakında harb esirlerinin mecburî çalış silsa onu öyle olmuş bir vak:a diye kabul da 50 tank kullanmışlardır. Bu tanklar maları usulünü tesis edecektir. İlk olarak etmiş ve karşılıklı kuvvetlerin ondan sondan 15 i tahrib edilmiştir. çalıştırılacak olan esirlerin Madridle ra vaziyetlerin icablarına göre kendi takŞiddetli taarruzlar Cuenca arasmdaki münakalât yollannda dir ve tesebbüslerile kendi önlerinde ve Madrid 14 (A.A.) Cumhuriyetçi istihdam edilecekleri söylenmektedir. ellerindeki vaziyeti nasıl inkişaf ettirekuvvetler, Sesena'nm iki kilometro cenuce'derini görmek istemiştir. Madridde halk telâş içinde bunda büyük Casa de Mesuelo mevziini Madrid 14 (A.A.) Dün Madrî Ve işte bundan sonra Cumhuriyet ordin bombardıman edilmesi neticesinde dusunun taarruzda ve müdafaada göster anî surette bastırarak zaptetmişlerdir. Şarkta Cuesta de la Reina'nın garb birçok telefat vukua gelmiştir. BirdenbiGalatada îngiliz hastanesi kapıcısı diği yüksek kabiliyetin parlak tecellilericenahında harekât icra etmekte olan di re süratle yapılan bombardıman, halkı îbrahim oğlu Halil, dün akşam acıklı bir le karşılaşmaşa başlıyoruz. Unutmayımz ki taarruz eden kuvvetler de, müdafaa ğer cumhuriyetçi kuvvetler, Sesena yo telâşa düşürmüştür. Bir çok ölü ve yara kaza neticesinde ölmüştür. îbrahim oğlu Halil, hastaneye henüz geldiği bir sırada, Iı vardır. edenler de Türk ordusuna mensub kıt'a lunu kesmişlerdir. Arkadaşı Muhiddin: Cumhuriyetçiler, Cuesta de la Reîna Sinemaların kapılan omine obüsler lardan ibarettir. Manevra tema'sı taarruz « Yahu! Asansör bozuldu.. Şuna ^fflSî.:^^^^^^ yaDan kısma, öyle de olması pek tabiî mevziinin ihatası ameliyesini ikmal etmiş düşmüş ve panik çıkarılmıştır. Hemen bir bakıver!» demiş. lerdir. hemen bütün mahallelerde bombardımaolduğu veçhile, fazla kuvvetler vermişti, Halil de, asansörün önüne gelerek baMuharebe, 12 ilkteşrinde saat 16 da nın izleri görülmektedir. Vt bu kuvvetleri idare eden kumandanlar taarruz ve istilâyı askerlik fen ve san başlamış ve geceye kadar devam etmiştir. Hava taarruzîarı devam ediyor şını yukan kaldırmış, bozukluk nerede atnm bütün icablarına uygun olarak 13 ilkteşrinde fecir vakti asiler şiddetli Valencia 14 (A.A.) Müdafaa olduğunu anlamağa çalışırken, ayağı birdenbire kayarak, beş metro derinlikteki bir mukabil taarruz icra etmişler ve dün Nezareti tebliğ ediyor: kendi hesablarına müspet neticelere göasansör çukuruna düşmüştür. Sukut netürmeSe çalışmakla mükelleftiler. Bu sabah saatlerce devam eden çok şiddetli Merkez cephesinde: Cuhurîyetçî kuvsafhada Büyük Şef başta olduğu halde muharebeler yaparak yeni alınmış mev vetler Jarama ve Cuesta de la Reina ticesi zavallı Halil paramparça olmuştur. Adliye tabibi Salih Haşim, dün Habütün yüksek kumanda heyetimizin zileri istirdada çalışmışlarsa da hükumet mintakalarında hafif surette ilerlemişlerŞanghay sokaklarmda bir barikad lilin cesedinî muayene ederek gömülmeciler, düşmanın tazyiki karşısında kat'iy dir< YUNUS NADÎ (Yazisı 8 inci sah'dede) lArkası Sa. 3 sütun 5 tel yen çekilmemişlerdir. [Atkasi Şa. Ş sütun, g U\ i«ine izin Madrid bombalar altında Trablusa Muharebe, her tarafta birdenbire şiddetlendi. Hükumet, yeniden harb esirlerinin mecburî Habeşistanda yeni hâdiseler cereyan ettiği çalışmaları usulünü ihdas etmeğe karar verdi anlaşılıyor gönderi Ien İtalyan askerleri Anadolukavağı önünde bir facia oldu Fırtınanın yaptığı tatıribat Odun yükile Şileden gelen bir kayık parcalandı, dört tayfa boğuldu Japon filoları, 23 Çin istasyonunu harab ettiler Şanghay bombalandı. Beşinci Çin ordusu kumandanı: «Kayıdsız. şartsız muharebeye devam edeceoiz» divor Beyoğlunda dünkü feci kaza Bir kapîcî asansör çukuruna düşerek öldü
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle