16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 Birinciteşrîn 1937 CUMHURIYET 11 Dişlerine tabiî beyazlığı vermek için BAYAN AYTEN, ARKADAŞLARININ NELER YAPTIKLARINI ÖGRENIYOR. Nihad, artık Diılıriın bt b e n i s e v m i I rngı fıMI tfafıldlr. rÇARPINTI, BAYGINLIKI \ * yor. Dişle I KOLYNOS rim çirhin ve , , ^ a , rt!ral saraımtştır. | I Artık dişlerim daha beyazdır. Pazartesl I İle geçfrirsfniz. Evlnlzde bulundurunuz. Yolculukta unutmaI ^ M yınız. Yalnız NEVROL CEMAL ismlne dikkat edlnlz. ^m NEVROL CEMAL Pazarlık usulile eksiltme ilânı VE BUTUN SİNİR BUHRANLARINI DÜNYANIN Van Nafıa Müdürlüğünden: 1 Başkale kazası Hükumet KonaŞmm bodrum kaüna aid 15000 liralık keşif bedeli üzerinden münakasaya konulmuştur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavelename projesi C Bayındırlık genel şartnamesi D înşaata aid fennî ve hususî şartname G Metraj keşif hülâsası, silsilei fiat cetveli, plân tstiyenler bu şartnameleri ve evrakı ücretsiz Nafıa Müdürlüğünde göre bilirler. 3 Eksiltme 28/9/1937 tarihinden itibaren bir ay müddetle 28/10/1937 perşeımV günü saat 16 da Van Nafıa Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 4 Münakasa pazarlık suretile olacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka on beş bin liralık inşaat yaptıklarına dair Nafıa Vekâletinden alınmış fennî ehliyet vesikaları ibrazı şarttır. 6 Teklif mektublan vukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Malsandığına vatınlan 1125 liralık muvakkat teminat mek tubunu Van Nafıa Müdürlüğü makamında Eksiltme Komisyonu Riyasetine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve diş zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6594) Şimdi de cidden parlak ve sehhardırlar. Salı ÇMşamb.: Irtalt bJyi. aıü bir ttralnt nalik «Imu ıpı • " KOLYNOS j a Dişlerinize tabiî güzelliği vermek için yeni ve emin bir usul vardır. Bu usul, donuk ve sararmış dışleri hemen bir lâhzada beyazlatır. Eski diş macunlannı kullanan binlerce kişi, KOLYNOS namı verdikleri bu veni ve müessir diş macununu kullanmağa başlamışlardır. Onun şavanı hayret tesiri, tamamen başka fennî bir nazariveye müsteniddir. KOLYNOS vakit kaybetmeksizin dişleri çirkinleştiren sarı tabaka yı giderir. KOLYNOS terkibinde kıymetli maddeler mevcuddur. Tesiri seridir. KOLYNOS kullanarak tabiî beyazlığa kavuşan dişler sayesinde cazib ve sehhar bir tebessüm temin edilmiş ve arkadaşlarınızın takdir nazarlarını celbetmiş olursunuz.KOLYNOS'u kullanınız. Hayrette kalacaksınız. KOLYNOS CREME DENTIFRICE n Yataklı ve yemekli TUrkiye servisleri İçin muteber renzilâtlı Abonman Karneleri Sosyete acentelerlnde yakında satılığa çıkarılacaktır. ATAKLI VAGONLAR Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlâni Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Büyük Kanştıran civanndaM «Horhoi menba» suyunun Küyükkarıştıran k ö ^ n e ve İstanbul • Edirne yoluna akı • tılması inşaatıdır. Keşif bedeli 14961 lira 30 kuruştur. 2 Eksiltme 25/10/937 tarihinde pazartesi günü saat 16 da TeHrdag Nafıa Müdürlüğünde Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile ya • püacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Nafıa Müdür* lüğünde görülür. 4 Eksiltmive girebilmek için taliblerin 1123 lira muvakkat temlntt vermesi ve Resmî Gazetenin 3645 sayılı nüshalarında çıkan talimatnamey» tevfikan müteahhidlik vesikası ibraz etmesi lâzımdır. îsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilin^e verme^eri mukt»* z:dir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmer. (6923)' Izmir İli Daimî Encümeninden: Kapalı eksiltmive konulan iş: ödemiş Çatal yolunun 1 '£ 540 14 + 350, 25 4 500 26 + 100 kilometreleri arasındaki köprü, menfez ve şosenin esaslı overılması. Bu işin keşif bedeli: «74947» lira «92» kuruştur. Bu işe aid keşif vesair evrak aşağıda gösterilmiştir. A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, E Bayındırlık işleri genel şartnamesi, D Hususî, umumî, fennî şartname, C Keşifname ve grafik. îstekliler: Bu sartname ve evrakı Izmir Ankara îstanbul Nafıa Mü dürlüklerinde görüp inceliyebilirler. Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati: 25 birinciteşrin 937 pazartesi günü sat 11 de îzmir Vilâyeti Daimî Encümeninde. Eksiltmiye girebilmek için gereken belgeler: Baf'indırlık Bakanlığın dan alınmış müteahhidlik ve Ticaret Odası belgeleri. Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacağmdan istekliler 5 nci maddede yazılı saatten bir saat evveli teklifnamelerini İzmir tli Daimî Encümeni Reisliğine vererek makbuz almaları. Muvakkat teminat: 5622 lira. (6917) Buldan Belediye Reisliğinden: Projesine g5re yapılacak olan 24963 lira 15 kuruş bedell keşifli içme su yolunun boru ferşi vesair inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konularak 29 eylul 937 çarşamba günü ihale edjlecektir. Müşteri çıkmadığmdan pazarhkla yaptırüması kararlaşmıştır. Talib • lerîn 1 teşrinisani 937 pazartesi günü saat on beşe kadar Buldan Belediye sine ve Denizli Vilâyeti Nafıa Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (6860) K A N Z UK MEYVA TUZU I Türk Hava Kurumu BÜYÜ K Büyük I k r a m i y e : PİYÂNGOSU 3 0 . 0 0 0 Kradır... 24. üncü YENI tertib başlamıştır... Birinci keşide 11 İKİNCİTEŞRtN 937 dedir. Bundan baska: 15.000, 12 000, 10 000 liralık büvük ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükâfat vardır... Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştir&k ediniz. Süleymaniye Kitabsarayı Direktörlüğünden: EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERÎNDEN İSTİHSAL EDİLMİŞ TABİÎ BİR MEYVA TOZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilebilmesi mümkün değildir. Ha;zımsızlığı, mide yanmalannı, ekşiliklerini ve muannid inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumî hayatın intizamsızlıklarını en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık bahşeder. İNGİLİZ KANZUK ECZANESt BEYOĞLU İSTANBUL Kitabsarayımız İlbaylıktan verilen müsaade üzerine 14/10/937 saba hmdan itibaren bir hafta süre ile' kapalı bulunacaktır. (7046) Devlet Demiryolları 9 uncu İşletme Direktörlügünden: Kütahya Belediyesinden: Evvelce kapalı zarfla eksiltmiye konulup talib çıkmıyan stad inşası üu defa keşif ve şaıtnamesi tadil edilerek ve kalıplar haric betonarme igleri metro mikâbı 45 lira 6 kuruşa çıkanlan 94590 liralık işten şimdilik 30000 lira keşif bedelli inşaat tekrar kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Eksiltme 27/10/ 937 çarşamba günü saat 15 te Belediye Encümeninde yapılacaktır. Eksiltmiye girebilmek için 2250 lira muvakkat teminat vermesi ve şartnamesinde yazıh vesaika ibraz etmesi lâzımdır. Proje, idarî ve fennî şartnameler 150 kuruş mukabilmde Eelediyeden alınır. (6663)' Muhammen bedeli kilometre 27 de vagon üzerinde teslimi şartile beher metre mikâbı 155 kuruş olan 8,000 metre mikâbı balast kapalı zarf usulile 26/ 10/937 salı günü saat 15,30 da Sirkecide 9. İşletme Arttırma ve Eksiltme Ko misyonunda satın almacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin % 7.5 nisbetinde muvakkat teminatla kanunun tayin ettıği vesikaları, Nafıa işlerine aid eksiltmelere girmek istiyenlerden aranacak müteahhidlik vesikası hakkındaki talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine ver meleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde ve Sirkecide İşletme Komisvonunda verilmektedir. (6908) BE Y KOZ DERİ TEDAVÜLDEN ÇEKiLEN PABANIZ UiÇBÎfc CIME.TLE 5iZi İLE&LETMEZ . ve K U N D U R A İ İ Ipek Dokumacısı Aranıyor Pazardan maada hergün 9 dan 12 ye kadar Kasımpaşa Kaptanpaşaçıplağı sokak 16 No.lı fabrikaya müraacat. ONU BANKAYA YATIRINIZ HER TüRLÜ IZAHATI ©IŞELEBIMIZDEN ALINlZ FABRİKASINDAN: Fabrikamızda bir sene zarfında çıkacak anntı ve kazıntılar 15/10/937 tarihinde saat 14 te açık arttırma ile satılacaktır. Muvakkat teminat 1000 liradır. Şartname hergün Fabrika Ticaret Servisinde görülebilir. İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: Idare ihtiyacı için nümunesi veçhile 4000 kilo ince sicimin alımı açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 18/10/937 pazartesi günü saat 15 te Büyükpostane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünde müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Beher kilosunun muhammen bedeli 90 kurus,, muvakkat teminatı 270 liradır. İsteklilerin şartname ve nümunesini görmek ve muvakkat teminatlannı yatırmak üzere çalışma günlerinde Müdürlük İdarî kalemine, eksiltme gün ve saatinde de Komisyona müracaatleri. (6690) I^ARAKOy.PALAS O ALALEHCI HAN NV Bayramic Jandarma Alay 2 Satınalma Komisyonundan: Tahminî bedel L. K. 658 00 Muvakkat İhale günü saat Nasü olacağı Erzakın cinsi teminat Kilo L. K 439000 4938 75 20/10/937 çarşamba Kapalı zarf Ekmeklik Un 15 1 Eksiltmiye konulan iş: Bayramicte bulunan J. alay 1, 2, 3 üncü taburlarının birinciteşrin 937 den itibaren nisan 938 sonuna kadarki ekmeklik un ihtiyacı olan €439000» kilo undur. 2 Tahmin bedeli ve muvakkat teminat ve ihale gün ve saatleri yukanda yazılıdır. 3 îstekliler kanunî belgelerle teklif mektublan ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyona vereceklerdir. 4 Komisvon Bayramic J. Alay gazinosunda toplanacak i h a ^ salâ • hiyettar makamm tasvibile yapılacaktır. 5 Şartnameler Komisyonda istiyenlere gösterilebilir. 6 İsteklilerin belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri ilân olunur. (6760) Miktarı Türk Kadınları Zonguldak C. H. P. İlyönkurul Başkanlığından: Türk Ocağmdan Cumhuriyet Halk Partisine müdevver Zonguldakta Kılburnur.da Askerlik Şubesinin oturduğu bina ve altındaki gazino ve beton bahçe, berber, tütüncü ve terzi dükkânları 11/11/1937 perşembe günü saat 15 te Parti kursğında ihale edilmek üzere 51 gün müddetle, açık arttırma ile ve bedeli peşin ahnmak şartile satılığa çıkarılmıştır. Bedeli muhammeni 25 bin liradır. İsteklilerin şartnameyi Parti bürosundan parasız alabilecekleri ve ilk arttırmıya gireceklerin 1875 liralık teminatlarüe ihale günü Parti îlyönkuruluna müracaat etmeleri ilân olunur. (6578). Beşiktaş Biçki, Dikiş Yurdu Türkiyenin en eski ve en yüksek tahsilli biçki, dikiş mektebi olup mem lekete şimdiye kadar bir çok san'atkâr yetiştirmiştir. Mezunlanna verilen diplomalar Kültür Bakanlığından tasdikli olduğu için her yerde muteberdir. Yeni sene İçin talebe kaydi devam etmektedir. Dikiş bilenler için ayrıca kısa devreli üçer aylık kurslar açılmıştır. Talimat ve program gönderilir. Adres: Beşiktaş Akaretler, No. 87
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle