16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 CUMHURIYET 15 Birîncitesrin 1937 I Buruşmuş ye ihtiyarlamış bir cilde şayanı hayret keşfi: DOKTORUN L Emniyet Sandığı ilânları Caddebostanının en güzel yerinde iskelenin yanıbaşında ı Taksitle Satılık Iki Arsa GENCUGİNİ iade ediyor Viyanada bir tıb mecmuası, fennin en son zaferıni ilân ediyor: Buruşuklukların yalnız sebebi zuhuru değil, ayni zamanda onların izale çaresıni de bul muşlardır. Artık anneler ve hatta büyük anneler genclık senelerindeki ter 1 Arsanm yeri ve ölçüsü vukarıdaki krokide gösterilmiştir. (1) Nolı ve taze tenlerını ve 50 60 yaşlarındak; arsanm muhammen kıymeti (3250), (2) No.h arsanm muhammen kıymeti kadmlar, genclıklerindeki buruşuksuz (3000) liradır. ve yumuşak cıldlerini temin edebilirler 2 Arsa üzerinde mevcud olan ahşab binalar ve t^sisat arsayı çeviren Buruşuklukların sebebi duvarlar haric olmak üzere ankaz halinde ayrıca satıhğa çıkarılmıştır. Anİhtiyarladığımızda yüzümüz buruşukkaz 15/10/937 tarihinden itibaren üç ay zarfmda müştecisi tarafından kal luklarla dolar. Cıld, besleyici ve can dırılacaktır. Arsanm mevcud duvarlarma ilişilmiyecektir. 3 Arttırma 27/10/937 tarihine düşen çarşamba günü saat 15 te ya landırıcı unsurunu kaybeder. Bu un pılacak ve arsalar muhammen kıymetten aşağı olmamak iizere en çok bedel suru, şimdı kemali itina ile seçilmiş genc hayvanlardan istihsale muvaffakı verenlerin üzerlerinde bırakılacaktır. 4 Arttırmıya girmek için muhammen kıymetlerinm % 10 u nisbeyet hasıl olmuştur. Cild bununla bes tinde pey akçesi yatırmak lâzımdır. lendıkte yeniden gencleşir ve tazeleşir. 5 Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı s»kiz senede seViyana Üniversıtesi profesörü doktor kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tâbidir. Stejskal'in bu şayani hayret keşfmin is6 Taksitler ödeninciye kadar arsalar Sandığa birinci derecede ipotektimal hakkı münhasıran Tokalon müli kalır. essesesi tarafından büyük malî fedakârlıklarla temin edilmiştir. Profesör tarafından hayvanlardan istihsal edilen ve Biocel tabir edilen bu cevher, yalnız (pembe rengindeki) Tokalon kreminde mevcuddur. Hastane lerde 60 yaşlarındaki kadmlar üzerinde yapılan tecrübelerde, altı hafta zarfında buruşuklukların zail olduğu görül müştür. Her akşam. yatmazdan evvel cild unsuru olan pembe rengindeki Tokalon kremini kullanımz. Siz uyurken, cüdinizi besler, buruşukluklan serian izale eder. Birkaç hafta zarfında birçok seneler daha genc görünmüş olacaksı nız. Gundüz için de (yağsız) beyaz rengLndeki Tokalon kremini kullanımz. Siyah noktaları eritir, en sert ve çirkin bir cildi yumuşatıp güzelleştirir. Allahın yarattığı tabiî ve saf çocuk gıdaları Vitamin Gıda Kalori Sıhhat Kuvvet Kudret Neş'e • Zekâ Pîrînc Yulaf Mercimek Buğday İrmik Patates Mısır Arpa Bezelya Çavdar Türlü Badem HASAN ozlü unlarile Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. Bu özlü Unlarla yavrularınız çabuk büyürler, çabuk diş çıkarırlar, tambul, canlı kemikleri kuvvetli, adaleleri sağlam olur, ishal olmazlar H A S A N Ö Z L Ü U N L A R İ L E yapüan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. H A S A N Ö Z L Ü U N L A R I nefasetini on sene muhafaza eder. Daima tazedlr. Hiç kurtlanmaz. Taklıdlerinden sakınınız. Başka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. HASAN MARKASINA DİKKAI. Bütün eczaneler ve bakkallarda bulunur. Hastanelerde tecriibeler İHerkesin üzerinde ittif ak ettîği bir hakikat: Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa kullanmak şartile AJmanca Turkçe Yedıkulede Mirahut îlyasbey mahalle ve caddesinde 69 numaralı mülga Uşşakî tekkesi ve mescid mahalli müstağnaanh olarak İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Tapuya raptı taleb olunmuş bu yerin Tapuda kaydi olduğundan senedsiz tasarruf muamelesi yapılacağuıdan bu yer hakkında şayed ta Almanca Türkçe tercüme işlerile sarruf iddiasında bulunan varsa tarihi ilândan itıbarçn on beş gün zarfmda meşgul olanlar ve teknik kitab okuyan vesaiki tasarrufıyesıle beraber Fatıh Tapu Sicil Muhafızlyjına muracaatleri ilân lar için faydalı bir eserdir. Tevzi yer olunur. (7033) leri: Istanbul İkbal Kitabevi, Beyoğlu Haşet ve Erich Kalis KitabevlerL TEKNiK LÛGAT Adnan Halet Taşpınar Fatih Tapu Sicil Muhafızlığından: RADYOLİN Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz ve sapsağlam yapar. Ona yirminci asır kimyasmın harika larından biridir, denile bilir. Kokusu güzel, lez zeti hoş, mikroblara karşı tesiri yüzde yüzdür. Bir ahçı iş arıyor Alaturka, alafranga yemeklerden anIar bir ahçı konak, mekteb ve lokantalarda ahçılık yapmak istiyor. Beyazıd Ahçılar kahvesi Halid Hü seyne müracaat. Bu son kesidede dahi 24411 TUNCAY GiŞESi 2 00 0 0 0 LİRA No.ya isabet eden Kocamustafapaşada Toprak sokağmda 116 No da Bayan HİKMET'e çıktı. idraryoiları tıastalıkları mütehassısı Beyojlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. IVuayeoe 4 ten sonra cumartesl fakirlere >arasız Tel. 43924 Dr. Suphi Şenses TUNCAY 4 5 . 0 0 0 lirayı G İ ŞE S İ keşidesinde Bu tertibin üçüncü ^kbıvıkta, Hamam sokağında 23 ^o da Bav Alive. BLACK SEA STATE STEAMSHİP Line Perakende fiatı 70 kuruştur. Dördüncü keşidesinde MarpuççuURSS «ÎNTOURİST» seyahat acentası larda 53 No da Bav Nasihe. Zayı Polıs dördüncü şubeden al İstanbul Pire ve Hayfa 5 inci keşidesinde 4 üncü Vakıf hadığım ıkamet vesikamı kaybettım. Yearasında muntazam posta nında Bahçe Mımarı Mevlud Baysala nisini alacağımdan hukmü yoktur. «FRANZ MERİNG» vapuru 16 teşverdi. Hans Heinvi*. Rübsamen rinievvel cumartesi günü saat 20 de Gaİstanbul Beyoğlu Yeniyol 29 lata rıhtımından kalkacaktır. Yolcu ücretleri: Hususî mevki rüsumu ile 13 38 lira, Üçüncü mevki: Yemek ve rüsumu ile Hicbir keşide yoktur ki büyük ikrami8,73 lira, yelerden birisini vermis olmasın. Üçüncü mevki: Yemeksiz ve rüsumla Borçluları halas eden ve fakirlen zenginliğe kavuşturan T U N C A Y 6.90 hra Zevcinizden evvel ihtiyarlıyacaksmız. G İ Ş E S İ, perakende ve toptan satış yapar. Sıpariş kabul eder ve müş Tafsilât için Galatada Hovagimyan tenlerine kolayhk gostererek memnun eder. hanmda Georges Schenbri vapur aBıletlerinizi TUNCAY GİŞESİNDEN temin ediniz. centahŞına. Tel: 42653 ve Galatasarayda ADRESE DİKKAT: Bahçekapı, Hamidiye caddesi 4 üncü Vakıf han Natta Seyahat acentalığına müracaat. karşısmda No. 61. T ^ o n : 44914. M ^ H ^ B ^ ^ S r ai M HM İ ^ e b y: . A D Krem Pertev kullanarak Merkezi: istanbul Marpuççular, Kohen han No. 7. Tel: 23501 Şubesi: Beyoğlu İstiklâl cad. 326. Her nevi hediyelik eşya, sofra takımlan, kristal vesaire. Tecrübe edilmiş ücuz Pompasız ve tehlikesiz *Porsemay ve Dario» benzin ocaklarımızı tavsiye ederiz. Yeni çıkan taklidlerinden sakınınız. Porselen Emay RADYOLİN Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa dişlerinzi fırçalayınız. Beyoğlu Birinci Sulh H. Hâkimliğinden: 937/577 İnhisarlar vekili avukat Münirin Beyoğlu Talimhanede Yakut apartı mam dördüncü dairesinde mukim Kemal ve diğer bir mahalde mukim Nafiz aleyhlerine açtığı alacak davasmm yapılan muhakemesi sonunda yalnız yirmi liranın Nafizle Kemalden diğer yirmi beş lira yetmiş sekiz kuruşun gene Kemalden ahnarak davacıya verilmesine ve 5/5/937 gününden itibaren yüzde beş faiz ve yüzde beş ücreti vekâletle masarifi muhakemenin müddaaleyhlere aidivetine kabili temyiz olmak üzere 7/7/937 günlemecinde karar verilmiş olduğundan müddeaaleyhlerden Kemalin ikametgâhmm meçhuliyetine mebni işbu hulâsai hüküm gazete ile ilân olunur. (7036) TUNCAY G İ ŞE S İ DİKKAT EDİNİZ Bu hataya düşmeyiniz yalnız cildinizin Size yapacağı bu fenalığı önleyiniz. Size tecrübeli kimselerin nasihati : 1938 RADiO (Fiatı 160 L.) 8 lâmbalı Pilot PİLOT' tan Şaşmayınız! KREM PERTEV ile cildinizin ediniz. bahar hayatmı idame Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün agrılarımzı derhal keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir Voyvoda cad. 55 Ga*ata PIİQİT Sahtb ve Başmuharriri: Yuntu Nadi ümuml neşrtyatı idare eden Yazt lfiert Müdürüi Hlkmet Münif Cumhuriyet matVaası Isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle