19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURIYET 15 Biıinciteşrin 1937 Dr. Hafız Cemal Lohman Hekim Dahiliye mütehasmı Pazardan başka günlerde ögleder sonra saat (2% tan 6 ya) kadar Istan bulda Divanyolunda (104) numaral hususl kabinestnde hastalannı kabul e der. Salı, cumartesl günleri sabah «9 Vı • 12» saatleıi hakikî fakarava mah sustur. Muayenehane ve ev telefonu 22398, 38 • 48. Paris akademisinden me2UD Yeni modeller geldi. Fasonlar 1012 liradır. Beyoğlu Parmakkapı Rumeli Han No. 1 ERGUN lş aranıyor Kadın terzi Neden r Aspirin r Arvupada tahsil görmüş, yollar, de miryollar, köprüler ve umumî inşaat mütehassısı Nafıa Bakanlığından ruhsatnameli, diplomalı bir doktor mühendis iş aramaktadır. Mühendis rumuzile Galata Ada Han No. 19 mektubla müracaat. Çünkü ASPİRİN senelerdenberi her türlü soğukaU gınlıklarına ve ağrılara karşt, tesiri şaşmaz bir ilâç olduğunuı isbaf efmiştir. A S P İ R İ N in fesirinden emin olmak îçin lütfen sına dikkat ediniz(BAVEP) ymarkay H4RAVIN ^m^m Dr. Mehmed Ali İDRAR YOLLARI Operatör Urolog I Hastalıklan mQtehaum Köprübasi I ^ ^ E m i n S n O hao TeL: 21915 ^ m îstanbul 3 üncü icra memurluğundan: îpotek cihetinden paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına beş bin dört yüz lira kıymet takdir olunan Tophanede Karabaş mahallesinde Boğaz kesen caddesinde eski 60 ve 62 yeni 58 ve 60 numaralarla murakkam ve bir tarafı Konstanten arsası. diğer tarafı Sami apartımanı, bir tarafı Hilmi vereseleri bahçesi, tarafı rabii tarikiâmla mahdud ve altında dükkânı müştemil bir bab apartımanm sekiz hisse itibarile bir hissesi açık arttırmıya konmuş olup 17/11/937 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırması icra ve arttırma bedeli mukadder kıymetine nazaran satılığa çdcarılan hisseye musib kıymetin yüzde yetmis. beşini bulduğu surette alıcısı uhdesine ihalesi yapılacağı, aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid olunarak 2/12/937 tarihine tesadüf eden perşembe günü gene ayni saatte dairemizde yapılacak olan ikinei açık arttırmasmda mezkur gayrimenkul hissesi en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Arttırmıya girmek istiyenler takdir edilen kıymetten satışı mukar rer hisseye isabet edecek kıymetin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi veya ulusal bir bankanm teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Evsafı: Zemin katı kısmen 58 numa ralı ve astor kepenkli dükkânı ahzet mekte, 60 numaralı mahal ise apartı man methali olduğu ve demir kamrlan girilince malta döşeli methal ve bura dan birkaç ahşab basamak merdivenle çıkılır. Burada malta ve çimento dö şeli bir taşlık üzerinde biri mukadde ma methal olarak kullanılan iki odun luk ve merdiven altı vardır. Birinci kat bir aralık üzerinde musluk, iki oda. alaturka bir halâ mevcuddur. tkincı katta, bir aralık üzerinde ve arkadaki oda ikiye bölünerek halen biri mutfak ola rak kullanılan üç oda, bir alaturka halâ bir musluk, üçüncü kat birincinin aynidir. Dördüncü kat, her nekadar birinci katın ayni ise de yalnız daire bölmesi merdiven başından bölünmüştür. Binanm beden duvarlan kârgir ve içi tamamen ahşabdır. Evin cepheden birinci kattan itibaren çıkması mevcud ve dördüncü katta bu çıkmanın üstü balkon dur. Arka cephede 3 ve 4 üncü katlar da çıkma vardır. Dahil aksamı kısmen yağlı boyah ve terkos ve elektrik mevcuddur. Umum mesahası 60 buçuk metro murabbaı olup bundan 53 metrosu bina zemini ve kalanı etrafı altmda duvar ve üstünde galvanizle çevrilmiş olan ay dınlıktır. Haklan tapu sicillerile sabit olan ipo tekli alacaklılarla diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiblerinin bu hakların ve faiz ve masarife dair iddialarını ilân tarihinden itibaren yirmi gün zarfmda evrakı müsbitelerile dairemize bildir meleri muktazidir. Aksi takdirde hak ları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ka lırlar. Mezkur gayrimenkulün nefsin den doğan bilcümle vergi mükellefiyeti, bina, vakıf icaresi, tanzifiye ve tenviri ye ve tellâliye satış bedelinden istifa olunur. Yirmi senelik vakıf taviz bedel ve tapu harcları alıcıya aiddir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 19/10/ 937 tarihinden itibaren dairemizde açık ve asılı bulundurulacak arttırma şart namesine ve 936/2707 numaralı dosya sma müracaatle icab eden izahatı alma ları ilân olunur. (833). Gebze Muhasebei Hususiye Tahsilât Komisyonundan: İ KUPONLU.VADEL' AEVDUAT Iştanbul ŞubesfJ Bahçe KapıiTaş Han • Zayi Mutasarrıfı olduğum Tahta kale caddesinde (97) No. lı dükkânm kuntrat müddeti gelmeden tarafımdan tayin edilen ve 15/10/937 tarihile ve muhteviyatile pulları tarafımdan iptal edilen kuntratın kiracıya verilmeden ve parası almmadan 14/10/937 tarihinde zayi ettiğimi ilân ederim. Ömer Kebeci Vergi borcundan dolayı 1 eylul 937 tarihinde satışı yapılmak üzere açık arttırmıya çıkarılan Tuzlada Petoti tuğla fabrikasmm metruk alât ve edevatı sabitesine konulan haciz baki kalmak şartile satışm 8/10/937 tarihinden iti baren bir buçuk ay müddetle 22/11/937 tarihine kadar Gebze Asliye Hukuk mahkemesinin kararile ikinei defa olarak tehirine karar verildiği ilân olunur. (7037) Üsküdar Tahsil Müdürlüğünden: Kulekapı Maliye Şubesine eski yıllar kazanc vergisinden 638,73 lira borclu tütün tacirlerinden Dursunzade Mehmed Alinin ışbu borcundan dolayı uhdesinde bulunan Erenköy Sahrayıcedid mahallesinin Yalıboyu sokağında kâin 25. 23 ve 25/1 bir bab dükkânla bahçe ve hanesi ve deposu 5250 lira bedelüzerinden satılığa çıkarılmıştır. İhalei kat'iyesi 25/10/937 tarihine musadif pa zartesi günü saat 14 te Kadıköy Kaymakamlığında icra kıluıacağından talib olanların fc 7,5 pey akçelerile birlikte mezkur Kaymakamhk İdare Heyetine müracaatleri. . (7031) Londrada meşhur Raynes Park müessesesinin ekstra ekstra marka 32 librelik hakikî Raygras çim tohumu Türkiyede yalnız müessesem namına gelmiştir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu çim tohumunu bahçe sahiblerinin, Belediye ve müesseselerin tecrübesine amade bulun • duruyorum. 4 üncü Vakıf kan, 4 üncü kat 18 No. da Bahçe Mhnan Mevlud Baysal Tel: 23426 Çim tohumu Üsküdar Tahsil Müdürlüğünden: İstanbul meb'usu Ali Rıza eşi Melihanm hulul eden Millî Emlâk satış taksitlerinin ademi tesviyesinden dolayı Kadıköy kazası tdare Heyetince satılığa çıkarılan Kadıköy Şifa sokak 13 sayılı binanın birinci ve ikinei müza yedeleri sonunda 5000 liraya kadar talib zuhur etmiş ise de mesai müddeti hitam bulmasından dolayı muameleye devam edilmemiş ve kat'î ihalesinin celsei atiye olan 21/10/937 tarihine musadif perşembe günü saat 14 te yapılacak içtimaa kadar talikma karar verilmiştir. Başka talib olduğu takdirde % 7,5 pey akçelerile birlikte Kadıköy Kazası Kaymakamlığma müracaatleri. (7030) Kumbarât birl ÇlZİR REKTA PAT Basur memelerinin ANTİVİRUS ile tedavisi Iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş Hstüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şirayı temin eder. Şark Ispençîyari Lâboratuvan, istanbul Karacabey Merinos Yetistirme Çiftliği Müdürlüğünden: Karacabey Merinos Yetistirme Çiftliği Havvanatı ihtiyacı için satm alınacak dön maddede zikredilen Hayvan yemleri aşağıda yazılı olduğu veçhile eksiltmive konmuştur. 1 «529.500» kilo yulafın eksiltmesi kapalı zarf usuliledir. A Yulafın beher kilosu tahminî fiatı beş kuruş yirmi beş santimdir. B Muvakkat teminat olarak 2085 lira ahnacaktır. C thale günü 19 teşrinievvel 937 tarihine musadjf salı günü saat on bir olarak tesbit edilmiştir. 2 264.100 kilo arpanın eksiltmesi kapalı zarf usuliledir. A Arpanm beher kilosu tahminî fiatı beş kuruş yirmi beş santimdir. B Muvakkat teminat olarak 1040 lira almacaktır. C İhale günü 19 teşrinievvel 937 tarihine musadif salı günü saat on beş olarak tesbit edilmiştir. 3 31.000 kilo mısır ve 32.000 kilo bakla ve 4680 kilo tuz açık eksiltme usulile rnünakasaya konmuştur. A Mısırın beher kilosu muhammen fiatı beş kuruş yirmi beş santim, baklanır. beş kuruş yirmi beş santim, tuzun da beher kilosu beş kuruş yirmi beş santimdir. B Muvakkat teminat olarak 267 lira ahnacaktır. C İhale günü 20 teşrinievvel 937 gününe musadif çarşamba günü saat on birdedir. 4 64.000 kilo susam küspesi açık eksiltme usulile münakasaya konmuştur. A Susam küspesinin kilosunun tahminî fiatı altı kuruştur. B Muvakkat teminat olarak 288 lira ahnacaktır. C İhale günü 20 T. Evvel 937 tarihine musadif çarşamba günü saat on birdir. 5 Ihale yeri Karacabey harasında müteşekkil Merinos Yetistirme Çiftliği Müdürlüğü binasmdadır. 6 İsteklilerin yukarıda gösterildiği gün ve saatlerde ve 2490 sayıh ka nun tarifatı dahilinde Komisyona müracaatleri ilân olunur. 7 îşbu istenilen hayvan yemleri evsafı yazılı olduğu şartnamelerin is tekliler Istanbul, Bursa, Bahkesir, Eskişehir Baytar Müdürlüklerinde görebilirler, (6444) ElfiAflfTBANKASI CUMHURIYETİ TURKiyE
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle