09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 15 Birinciteşrin 1937 Hesab bakiyyelerine ve kredili mubayaa taahhüdlerine aid rakamları tafsilâtile bildiriyoruz Ankara 14 (A.A.) Klering hesablan bakiyyeleri ve kredili mubayaalara aid taahhüdler hakkında îktısad Vekâletinden aşağıdaki malumat alırimıştır: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alman hesab hulâsalarına göre 9/10/1937 tarihindeki klering hesab lan bakiyyeleri ve kredili mubayaata aid taahhüdler yekunlan: Resmî Hususî Memleketler daıreler şahıslar Yekun Almanya 22.343 990 12 380 499 34.724 489 T. L. T. L. T. L. Auvsturya 374 556 432.442 57.886 32 820 32 820 Belçika Çekoslovakya 613.730 569.725 1 183.455 Estonya 21.640 21.640 Finlandiya 181 36.659 36 840 Fransa 7.871 230.327 231198 Holanda 89.387 68 887 158.274 İngiltere 190.098 318.667 508.765 Lspanya 20.102 42.185 62 287 Isveç 1.598.720 295.742 1.894.462 isviçre 58.071 303 692 361.763 İtalya 699 316.193 316 892 Macaristan 803.459 169.553 973.012 Norveç 56.299 63.334 119.633 Lehistan 21.855 21.613 43.468 yugoslavya 3.077 41.667 44.744 Yunanistan 56.564 56.564 Yekun 3.521.435 2.963.824 6.485.259 } Klering hesabları ve kredili mubayaalar Madrid bombalar altında IBajtaraft 1 intt tahlfedei Asiler, çarşamba sabahı Endülüs yoluna hücum etmişler ve hükumet milislerinin bir gün evvel kazandıkları bazı mevzileri terketmeğe ve geri çekilmeğe mecbur etmişlerdir. Şimal cephesinde: Şark mmtakasında cumhuriyet topçusu düşman takviye kıtalarını Ribadasell'ya varmaktan menet miştir. Fakat asi piyadesi hava kuvvetlerinin himayesile San Martin de Bade'yi işgal etmiş ve Comentor'un dağlık mmtakasına girmiştir. Şark cephesinde: Düşmanın Fuentes de Ebro ve Filuero mmtakalarındaki hücumlan geri püskürtülmüştür. Japon filoları, 23 Çin GÜNÜN BULMACASI 1 1 1 • 1 1 istasyonunu harab ettiler !• \m •l 1 i ı 3 Şanghay bombalandı. Beşinci Çin ordusu kumandanı: «Kayıdsız, şartsız muharebeye devam edeceğiz» diyor Tokyo 14 (A.A.) İlkteşrinin 4 5 6 1 • 1 1 1 !• •1 !•!• 11 ıBı 11 • •I 1 6 fa U Cetvel / Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki blokajlar Miktarı Memleket • Hapisaneye atılanlar Cerbere 14 (A.A.) Barcelona'nın eski adliye bürosu direktörü Barriobero ile bütün arkadaşlan Barcelon hapisa nesine atılmışlardır. Iberya anarşist federasyonunun eski avukatı M. Barriobero, Katalonyada bir nevi askerî diktatörlük yapmıştır ve diktatörlüğe bilhassa sağ cenah teşkilâ tından birinin mensublan kurban gitmiş tir. Anarşistlerin Katalonyadaki eski fa ikiyetlerini zayi etmiş olduklan ve Is panyol hükumetinde ufak bir rol bile oynıyamıyacaklan zannedilmektedir. Millî mesai konfederasyonunu anar şistlerin idare ve kontrolundan azade tutmak meselesi tekrar ortaya atılmıştır. Avusturya Belçika Bulgaristan Çekoslovakya Estonya Finlandiya Fransa Holanda İngiltere jspanya İsveç İsviçre İtalya Lehlstan Macarlstan Norveç Romanya Yugoslavya Yunanistan Yekun '• kalanndaki blokajlar Reichsbank Berlindeki blokaj yekunu A hesabı T. L. 13.010.000 B hesabı T. L. 6.898.400 C. hesabıT. L. 3.411.100 Almanyadaki umumî blokaj yekunu. 23.319.500 Bakiyye daha uzun veya başka vadeli Kanlı muharebeler mubayaata aid taahhüdler yekununu ifaLondra 14 (Hususî) îspanyada de eder. ihtilâlciler bugün 24 tankın iştirakile A3 Almanyadan gayri diğer memragon cephesinde büyük bir taarruza başCetvel 2 leketlere aid yukandaki umumî yekunda lamışlardır. Bu cephede kanlı muharebeMuhtelif memleketlerin merkez ban dahil altı aya kadar vadeli mubayaat: ler cereyan etmektedir. Resmi daireler Hususî daireler Yekun T. L. 449.727 T. L. 1.634.779 T. L. 2.084.506 T. L 2.679.500 185.800 5.600 3.041.400 6.8C0 1.005.300 4.095.200 1.179.600 8.481.800 394.600 1.763.000 1.113.100 2.118 200 15 900 751.600 558.000 2.071.600 230.600 48.200 29.745.800 12 nci günü Japon hava filoları, Kouantoung eyaletindeki mühim şehirlerin ekserisini bombardıman etmiştir. Japon tay yareleri, iki Çin gambotunu Canten a çıklarında batırmışlardır. Canton'un 170 kilometro şimalinde kâin Skinchovv ile Canton arasındaki 23 istasyon, Japon tayyareleri tarafın dan bombardıman edilmiştir. Bu hat, Çinliler tarafından bir müddet istimal edilemiyecektir. Çünkü birçok köprüler tahrib edilmiş ve yol bir çok noktalann da hasara uğramıştır. Japonlar bir şehri aldtlar • 1 • 11 1 Siparişi mukaveleye bağlanmış olduğu halde henüz memlekete ithal edilmemiş olan mallar bedelleri yukandaki yekunlarda dahil değildir. 2 Almanyaya aid yukandaki ye kunda dahil bulunan altı aya kadar vadelı mubayaat: Resmî dalreler Hususî dalreler Yekun T. L. T. L. T. L. 2 066.229 5 963 807 8.030.036 Barselon'da ateş Londra 14 (Hususî) lhtilâlcilerin Bakiyye daha uzun veya başka vadeli tayyareleri bu sabah Barcelon'u bombarmubayaata aid taahhüdler yekununu dıman etmişlerdir. Zararlar çok büyükifade eder. tür. 4 Her memleketin kredili taah Franco karargâhı şark cephesine hüdlerimiz de dahil olmak üzere hesaben gidecek alacaklı bulunacağı meblâğ, tespit edi Burgos 14 (A.A.) tyi malumat lebilmek için 1 numaral: cetvelde o memCetvel 3 alan mehafilde Franco umumî karargâ leket için gösterilmiş olan blokaj yeku hınm pek yakında şark cephesine naklo Muhtelif memleketlerden kredili olanuna ayni memlekete aid olarak, i?bu rak yapılmış olan mubayaata aid taah 3 numaralı cetvelde münderic taahhüd lunacağı beyan edilmektedir. hüdler yekunlan. ler yekununun ilâve edilmesi icab eder. Hemen pasaportumu vize Şimalî Çin: Japon kıtaatmın kuvvei külliyesi, Pekinin cenubu garbisinde 309 kilometro mesafede kâin Yuanshih'i iş gal etmiş olup Pekin Yankovv demir yolu boyuna ileri hareketine devam et mektedir. Tsingsing'i zaptetmiş olan Ja pon müfrezesi, dün Hopei ve Shansi hududlarında kâin Niangtzekwan şehrine varmıştır. Çin kıtaatı, Chansi'ye doğru ricat etmektedir. Diğer bir Japon kolu, Kaoyi'nin cenubu şarkisinde Paisi Japonlar zehirli gaz kullamyorlar angı geçmiş bulunmaktadır. Nankin 14 (A.A.) Resmen bilAmerikan amiral gemisine diriliyor: atılan mermi Japonlar, Şanghayda zehirli gaz is Londra 14 (Hususî) Şanghay imal etmektedirler. ephesinde bugün de şiddetli muharebe Bu hususta müteaddid vak'alar kayer cereyan etmiştir. Japonlar tarafından dolunmuştur. Nankin kızılhaç hastanesi ıtılan mermilerden biri Amerikan Ami baş operatörü doktor Etünger'le Millet al gemisine isabetle bir Amerikan bahri er Cemiyeti sıhhat işleri teşekkülünün relisini yaralamıştır. Bir mucize netice Çindeki mümessili doktor Bocie tarafın sinde kurtulan Amerikan Amiralı, Japon dan imzalı rapor, zehirli gaz istimalini makamatına şiddetli bir protesto tevdi tam bir surette ispat eylemektedir. Doketmiştir. tor Ettinger ile doktor Bocie, Nankin kızılhaç hastanesinde üç gazle zehirlenme Nankin tekrar bombardıman vak'ası üzerine tetkiklerde bulunmuşlar edİldi ve bu hastalann, bombalar ve yahud Londra 14 (Hususî) Japon tay kurşunlarla atılan korrosif cinsinden gaz yareleri bu sabah Nankini tekrar hava tahribatından mustarib bulunduklarını dan bombalamışlardır. *c bildiren teşhis koymuşlardır. Pekin 14 (A.A.) Bir Japon memSoldan sağa: baından bildirildiğine göre, Japon Mo 1 Bir ınusiki âletmin birçoğu. 2 Bir ğol kıtaatı Souiyan'm merkezi olan Ko cins falcı. 3 Bir çeşid para, nota. 4 Meşhur bir bankamızın ısmı, kurtulus. 5 Komeihoateheng'i işgal etmişlerdir. şu, bir edatın kısaltılmış ve kalınlaştırıl«Kayıdsız şartsız harbedeceğiz» mı§ı. 6 Bir emir, bir defa daha tekrar eNankin 14 (A.A.) Kuang mın derseniz sizi yer. 9 Bir cins şekerieme, akası kumandanı General Payşungi ve çok defa ışte kelimesmln öniıne gelir. 8 Herkes malı boyle almak ister, suya fcan beşinci ordu kumandanı General Lint mı§ demir. 9 Gemı azıya almış olan, bir sungyen buraya gelmişler ve Nankinin hayvanın yavrusu. 10 Surunup geçmiş bir idaresi altında Japonlara karşı bilâkayd şeyden geriye kalmış olan, pısmanhk. Yukarıdan asağıya: ve şart harbedeceklerini söylemişlerdir. 1 Çanakkale clvarında bir yer. 2 Alâka, dans orkestrası. 3 Vucudümuzun Japon meclisi toplandı sıcaklardaki mahsulü, Fransada bir şehir. Tokyo 14 (A.A.) împaratorun 4 Esklden bazı esnafm başına sardı|ı, riyasetinde toplanan meclis, kabineye şair. 5 Bir mabud, bazı kapıların önünde merbut askerî bir istişare komisyonunun olur, bir soru edatı. 6 Zer'eden, bir emır ve nlhayet. 7 Nota, bir renk, mal ve esteşkilini tasvib etmiştir. ya. 8 Genişlik, eski alfabede bir harfin Japon mahsullerine boykot okunuşu. 9 Zamanın taksimatından, hera Denver 14 (A.A.) 57 nci Ame bir yemek hem firar yolu. Evvelki bulmacanın halltdilmiş şekll rikan mesai federasyonu konvansiyonu Japon mahsulâtına boykotaj yapmak için Ingiliz tredünyonlanna iltihak etmeğe itS IİVİIİŞİAİRİAİKİB tifakla karar vermiştir. A T L E T • İRİA F T 1 R I L • İDİAİVİA A R • K AİZİAİN A N MİB B • LİAİH A T İ İ , Mt AİCİE L İ E İ B İ A N A DİEİB A A V A R E Lİ1İKİBİD K A V • Z E D EİL E • NİAİF İİL E • E İ V t B ••Ö • İst. Borsası 14/10/937 PARA L AR Açıhş Sterlin 625. Dolar 123. Frank 80. Liret 105. Belçika Fr. 80. Drahmi 18. 570. tsvicre Fr. Leva 20. FlorİD 65. Kron Çek 74. Şilin Avusturya 21. Mark 28. Zloti 20. Penpo 21. Ley 12. Dinar 48. 30. Kron tsvec Altın 1062. Banknot 262. Kapanış 630. 127. 88. 110. 84. 23. 580. 23. 70. 84. 23. ı 31. 22.50 25. 14. 52. 32. 1063. 1 263. 1 Cin tayyarelerinin faaliyetleri Manevraların sonu lArkasi Sa. 8 sutun 4 te] Izmir, Aydın ve Denizliden Germenciğe gidecek hususî trenler, Germencikte halk ve askerlerimiz tarafmdan karşılanacaktır. ziyetlerimi bildiririm. Bu münasebetle yüksek vatanî gayretlerini bir daha tebcil ederim. Bu manevralarda bir de demiryolu manevrası yaptık. 36 metrelik bir köp runün yıkılmış olduğu faraziyesile o köpriinün yanında 24 saatte yeni bir köprü daha yaptık. Aydın istasyonu tahrib eAydın 14 (Sureti mahsusada giden arkadaşımızdan) Bugün Germencik dilmiş addolunarak kıtaat kendi rampateki ilk okulda Orgeneral İzzeddin Ça larile indirilmiştir. Karanlıkta indirme yalışlarla Mareşal Fevzi Çakmak manevra pılmıştır. Bu esnada Aydın ışıklan kanm tenkidini yaptılar. Bütün generallerle rartılmış, Mavi tayyareleri bu indirmeyi binbaşıya kadar olan subaylar bulundu. bulamamışlardu.» Tenkidin sonunda komutan, ma General îzeddin, büyük krokiler üze nevralara şeref veren Atatürk ile Vekilrinde iki tarafın ilk vaziyetlerini, kuvvetlerini, vazifelerini anlattıktan sonra ma iere, komutanlara ve kamutay heyetine nevranm her gününde yapılan harekâtı minnet ve bağlılıklannı bildirmiştir. Müteakıben büyük asker Mareşal birer birer izah etti. Gördüğü hatalan ve Fevzi Çakmak askerliğin ruhunu bütün noksanlan anlattı. Doğru yapılan hare teferrüatile kavramış bir âlim ve tecrü kâtı takdir etti. İki saatten fazla süren beli, bilgıli bir kumandan sıfatile mü tabiyevî ve teknik tahlilden sonra dedi him bir tenk:d yapmıştır. Manev ki: ranm eserini mükemmel ve berrak bir su« îki tarafın komutanlan daima is rette izah eden Mareşal her iki tarafın tifadeli bir surette hareketleri tanzime meseleyi nasıl halletmeleri lâzımgeleceğini muvaffak oldular. Kendilerinden çok sevkulceys ve tabiye bakımından teşrih ve memnunum. Piyadeler çok canlı, çok Mavi ile Kırmızının meseleyi hal husu mukavemetli idiler. Gayret ve enerjile sunda ideal şekle ne derece yaklaştıklarinden iftihar duydum. Hepsine teşekkür r:nı tahlil etmiş ve demiştir ki: ederim. Pivadede sevk ve idare sureti « Manevralarda demiryolu nakli umumiyede i"i idi. Kıt'âlara verilen he yatı ve demiryollarının tahribi gibi yeni deflerin hemen hepsi tam zamanında tu meseleler halledildiği için çok kıymetli rulmuş, vazife yapılmıştır. Topçu da iyi isfifadeler elde edılmiştir. Muvaffakiyeti faaliyet gösterdi. Kendisinden istenilen kıt'alarm büyüklüğü, küçüklüğü değil, vazifeleri güzel yaptı. Süvari atlı hücum komutanların iyi idare kudreti ve cevvalarda çok c;;r'etkâr davrandı. Köprü lıyeti temin eder.» malzemesini bir hafif cepane kolu gibi Motörlü kıtaatın Karapmara kadar cepheye kadar yanaştırmak lüzumu de yaptığı seri akını inceden inceye ve fevrelerin taşması üzerine sabit oldu. Muha kalâde derin bir görüşle tahlil ve tenkid bere arazinin çok kesik ve dağlık olması, eden Mareşal «bir mesele halledilirken yollarm azlızı dolayısile matlub derecede en fena ihtımal gözönüne alınmalıdır ki, çabuk irtibat yapamadı. Motörlü kıt'alar tedbirde kusur olmasın. Motörlü kıtaat çok güzel, çok faal davrandılar. Müsaid iyi kullanılmıştır. Bir günde elli altmış arazide kendilerinden beklenilen işin aza kilometro yol anzasız katedilmiştir ki bu, misini yanmîğa çalıstılar, ve muvaffak ancak en iyi orduların yapabilecekleri bir oldular. laşe, bazı kıt'alar müstesna, iyi kabiliyettir. Kırmızı tayyareler Mavi taç?lıştı. Askerin iaşesiz kalmasına asla raf kuvvetlerine karşı değil, demiryolu ile meydan verilmemelidir. En iyi kıt'a ko gelen kendi ihtiyatlarını korumak için mutanı, askerini en iyi doyuran komutan Mavi tayyarelerine karşı kullanılsaydı, c' r. Sıhhiye muntazam kurulmuş, fakat daha doğru har^ket edilmiş olurdu. Tayordunun sıhhati pek iyi olduğu için ken reler çok iyi çalışmışlardır. Süvariler de disine iş düsmemiştir. Sükranla söylerim iyi çalışmışlar, fakat tanklara kılıcla hüki 'manevrada askerin sıhhati çok iyi idi. cum etmişlerdir. Ordunun yıldırımlar düHıkemlere gelince iyi çalıstılar. Yorul şer, seller akarken vazifeye devam etmesi dular. Hepsine bilhassa bana çok yardım hakikaten hepimizi mernnun etmiş, itieden baş hakem Korgeneral Abdurrah madımızı artırmıştır. Kıt'alar hiç fırtına, man Nafize te«ekkür ederim. Hava kuv yokmuş gibi harekete devam ederek hedefvetleri çok canlı ve iyi idiler. lerine varmışlardır. Eratı, subaylan yüAtatürk Kızı Sabiha Gökçenin yük rekten tebrik ederim İki tarafı da usul sek fedakârlık v gayretle gece gün ve kaideye, harb sanatına uygun hare düz ucarak cansiperane hizmet ettiğin ketlerinden dolayı tebrik ve teşekür edesükranla arzederim. Manevrada bir tek rim. Bu güzel manevrayı tertib ve idare eden Orgenerale, gösterdiğiniz himmet ve knrban verdik. Bu tek şehidi veren f°dakârlıklardan dolavı heninize teşeksınıf'dır. M edin! Sabık Habeş sefarethanesi tercümam olduğunu söyliyen Ahmed Ratib isminde biri, geçen gece, Alemdar polis karakoluna giderek: « Ben, ttalyaya gidiyorurh!' SeTÎan pasaportumu vize edin!> demiştir. Ka rakolda bulunan komiser muavininin, bu saatte pasaport vize edilemiyece; söylemesi üzerine Ahmed Ratib, sar hoşluk neticesi. olduğu yerde sıza kalmıştır. Ahmed Ratib, dün birinci sulh ceza hâkimi Reşid huzuruna çıkanldı. Suçu sabit görülerek, üç lira para cezasma mahkum oldu. Dünkü kritik Nankin 14 (A.A.) Çin tayyareleri ilk defa olarak şımali şarkî sahil mıntakası üzerinde uçmuş ve Takou lima nmdaki Japon kamyonlarile mühimmat depolarını borbardıman etmiştir. Chichiacoung'un cenubunda Hopei'i Honan'dan ayıran hudud boyurica Çinlilerin yeni bir müdafaa hattı tesis et mekte olduklan da haber verilmektedir. Bu hattın inşasından maksad, Japonlann San nehrin şimal sahiline doğru ilerle melerine mâni olmaktır. Bilâhare tetkik mevzuu teşkil eden başka vak'alar da düşmanın attığı gazle zehirlenme hâdisesini göstermektedir. Kırlarda sabaha kadar dolaştıktan sonra... Dördüncü ceza mahkemesi, dün alâka uyandıran bir dava ile meşgul oldu. Vak'anm kahramanları Semiha admda bir genc kızla, Selim isminde bir deli • kanlıdır. Iddiaya göre, Semiha geçen salı günü annesinden habersiz, evden çıkarak sevgilisi Selimin Mahmudpaşadaki dükkânına uğramış, iş bittikten sonra Bey oğlunda bir sinemava gitmişlerdir. Vakit gecıkmiş, gene kızm teklifi üzerine Hürriyettepesine uzanılmış ve açık kırlarda sabaha kadar dolaşılmıştır. Semihanm eve dönmediğini gören annesi Mihriban, kızınm kaçırıldığı iddi asile mahkemeye müracaat etmiş ve dün dördüncü ceza mahkemesinde duruşmava başlanmıştır. Genc kız, mahkemede: « Selimin yanına kendi rızamla gittim. Beni kaçırdığı doğru değildir! Hat ta, Selim beni eve göndermek istedi Razı olmadım. Onunla birlikte sabaha kadar kırlarda dolastık!» demiştir. Selim de. Semihanm kendi arzusile. dükkâmna geldiçini. beraber dolaşmak teklifinde bulunduğunu söylemiştir. Kızm annesi. iddiasında ısrar etmiş mahkeme, kız kaçırma filini sabit göre rek Selimi altı av hapis ve (100) lira para cezasına mahkum etmiştir. Selimin sabıkası olmadığından hapis cezası tecil olunmuştur. Mevkuf bulunan Selim, para ceza sını ödediği takdirde hemen tahliye edilecektir. Şanghay bombardıman edildi Meclise verilecek kanun lâyihaları ı Ankara 14 (Telefonla) Meclisin açılması yaklaştığı cihetle alâkadar Vekâletlerde muhtelif kanun projeleri üzerinde çalışmalara devam ediliyor. Meclise geçen devrede verilmiş olup umumî heyetten geçmiyen bir takım lâyihalar da iki aylık hava bombardımanlarının önümüzdeki içtima devresinde görüşüle neticesi cektir. Bu arada bazı hurda madenlenn Nankin 14 (A.A.) Dün neşre memleket haricine çıkarılmasını meneden dilmiş bir islatistiğe nazaran ağustos ve lâviha da vardır. eylul aylarında hava bombardımanlar 9 devlet konferansı Brüksel neticesinde 40 kişi lmüş ve 312 kişi ağır yaralanmıştır. 687 kişi de hafifçe yarade toplanacak Londra 14 (Hususî) Uzakşark me hd.r. selesini tetkik edecek olan dokuz devlet Çin kıt'alarının bir muvaffakiyeti konferansı ayın 25 inde Brükselde topŞanghay 14 (A.A.) Centra lanacaktır. News Ajansına göre, Çin kıtaatı Chahar Kanadamn bir tebliği ve Chansi hududlannda kâin Laiyuan' Ottowa 14 (A.A.) Kanada Başvekil istirdad etmişler ve Japonlan Toyo il< M. Mackenzie King. Kanadamn dokuz devlet muahedesini imzalamış, devlet Oouaijen arasında Tatoung'dan Taiyu ler konferansına iştirak edeceğini res an'a giden yol üzerinde şimal istikametine tardetmişlerdir. men bildirmiştir. kürler ederim.» demiştir. Komutanlar ve subaylar bilmukabel* Mareşala teşekkür eımişlerdir. Saat beş buçukta biten tenkidden son ra «Cumhuriyet filmi için kumanda heye tinin sesli filmi çekilmiş, Aydına dönül müştür. Bu gece Parti ve Vilâyet namı na Mareşal ve kumandanlara Orduevin de bir ziyafet verilmiş, nutuklar söylen miştir. Y a m Germenciğin Seyrakkov mevkiinde beş fırkadan fazla askerin işti rakile büyük geçid resmi yapılacaktır. Şanghay 14 (A.A.) Şanghayın Çinli mahallesi olan Chapei'in bombardımanı esnasında bir Japon bombası, beynelmilel imtiyazlı mmtakada bir tramvaya düşmüştür. Telef ve mecruh olanların miktan mühimdir. imtiyazlı mıntakanın bütün sıhhî oto mobilleri vak'a mahalline gönderilmij tir. Londra NewYork Paris Milâno Briiksel Atina Cenevre Sofya Amsterd. Prag Viyana Madrid Berlin Varşova Budapeşte Biikres Belerad Yokohama Moskova Stokholm CEK LER Kapanış Acılış 626.75. 627. 0.7905 0.7901 23.4375 23.4725 15.03 15.0330 4.6957 4.6975 87.1610 ı 87.1958 3.4390 \ 3.4395 63.7958 j 63.8213 1.4314 1.4310 22.5871 22.1960 4.1930 4.1814 * 11.9664 11.9617 1.9692 1.9696 4.1818 4.1818 3.9888 3.9875 107.3793 107.3365 34.41 34.4236 2.74 2.7410 20.305 20.295 3.0933 3.0945 E S E1 A M Kapams Acıhş 11.20 i 11.25 Aslan çimento 92. Merkez Bankası 92.50 > t S T t K R A ZL A R Acıhş Kapanıs Türk bono. I vadeli n Vadeli % 5 Hazine T A HV 1 Anadolu I Pe$in 1 VadHi n Vadeli 14.075 13.775 58. L A T 13.90 13.825 58. Açıh$ Kapanış 40.40 40.40 Windsor Dükünün Almanyadaki tetkikleri 40.40 40.40 fÇaflrılar, Konleranslar, konpreler) Şehremini Halkevinde resim sergisi açılıyor Şehremmi Halkevinden: Evımızde 16 10 1937 cumartesi gunü sa> at 16 da bir resim sergisi açılacaktu Sergide Evımiz ar kolu uyesı ve Topkapı sarayı ressamı Abdullah Çizgenin saraya aid tarihî resımleri teşhir edılecektır. Sergi 22/10/1937 günu akşamına kadar hergun 10 dan 16 ya kadar açıktır Davetiye ve duhuliye yoktur. Herkes gelebı.ir ABlDtN DAVER Aydın, 14 (Hususî muhabirimizden) Büyük Erkânıharbiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak, geçid resminden sonra General Metaksas'ın istikbal merasimin de bulunmak üzere Ankaraya hareket edecek, diğer generallar Izmir yolile Ankara ve Istanbula gideceklerdir. M. Turhan Tamn (50) güzel yazısını ihtiva eden (Tarihî Musahabeler) Çıktı. Yeni Eserler Yeni Türk ") i Almanyada bulunan Wmdsor Dükü oradaki amele hayatı hakkında tetkikatta bulunmaktadır. Resmimiz Dükün Berlinde Alman amele teşkilâtı reisi Dr. Ley ile görüştüğünü göstermektedir. Eminönü Halkevinin ayda bir çıkardığı Yeni Türk mecmuasının 58 incı sayısı mtışar etmiştir. Bu sayıda: Enver Ziya Karal, M. Halid Bayn, Raşid Gokdemir, Meliha Avnl Sozen, Hikmet Turhan, Necıb Abdullah ve Naki Tezel gıbı tanınmış imzaların yazıları vardır. Genclerle münevverleri alâkadar eden yazıları toplamış bulunan bu mecmua>ı okuyucularımıza tavsiye ederiz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle