12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 jfkfncikânun 1937 CUMHURİYET Bahçekapıda 9 ilâclarınızı Muhasebe İş.lerinden anlar bir Bayana ihtiyac vardır. Sirkeci: Salkımsögüd Demirkapı caddesi No. 7, Karyola fabrikasına mflracaat SALİH NECATi den alınız. Reçetelerinız buyük bir dikkat, ciddî bir istikametle hazırlanır. KESKİN KAŞELERi Grip, Nezle, baş ve diş agrların , muannid sancıları bir anda keser Kıymettar bir ilâcdır. MEZHDUNARODNAİA |Sovyet Kousnetzki Most, 18 Moscou URSS KNiGA Dr. Hafız Cemal Lokman Hekim Dahiliye mütehassısı Pazardan başka günlerde öğleder sonra saat (2% tan 6 ya) kadar îstan bulda Diyynyolunda (104) numaral hususî kabtoesinde hastalannı kabul eder. Salı, cumartesi günleri sabat c9 % I2> saatleri hakikî fıkaraya mah sustur. Muayenehane ve ev telefon 22398. Kışhk 21044. Mecmua nda çalışırlar. İEn salâhiyettar mütehassıslar tarafından yazılan makalelerle dolu, enj güzel resim ve vesikalarla musavver ve haricî şekli de gayet zarif olan REVUE DE MOSCOU ittihadının en meşhur yazıcıları, en salâhiyettar gazetecileri, en| faal fotografçıları, en namlı ressamları AKB A Ankarada her dilde gazete mecmua ve kitablan, bütün mekteb kitablan ve kırtasiyeyi ucuz olarak AKBA müesseselerinde tedarik edebilirsiniz. Telefon: 3377 |s. S. C. İ. nin şayam hayret hakajıkile alâkadar olanlar için gayet elzem bir rehberdir. I REVUE DE MOSCOU senede 6 defa intişar eder. Rusyanın hayatıl içtimaiyesinin tam bir mâkesi ve dünyanın altıncı kısmmda takib edilen Isosyalist yapıcılığınm en emin istihbarat kaynağını da takdim eder| Aboneman ücreti: 1 seneliği 1,00, 6 ayhğı 0,50, nüshası 0,25 Amerikan doları, siparişler| in: REVUE DE MOSCOU Milâs sulh hukuk mahkemesinden: 2 teşrinisani 936 tarihinde Muğla vilâyet merkez hastanesinde ölen Evkaftan emekli ve Selânikli İstnail Hakkı uın terekesine vesayet dairesi vazıyed etmiştir. Şimdiye kadar yapılan araştırma ve inceleme ile ölünün varisleri bulunmadı ve müracaat eden de olnıadı. Ölü İsmail Hakkının mirasçıları kimlerden ibaret ise şutyt 937 ayının sonuna kadar resmî vesikalarla birlikte vesayet dairesine gelmedikleri veya vekillerle müracaat etmedikleri tak dirde ölü İsmail Hakkının mirasçıları oîmadığını kabul ve kanunu medeninin 448 inci maddesine göre menkul ve gayrimenkul emvalinin hazineye inti kal ve teslim edileceği keyfiyeti ilân olunur. (29014) Ry zy formülerli G Ö k ç e T a k v İ m İ C l k t l iaie Doğru vakitleri ve ayları ancak bu takvimde bulabilirsiniz. Memleketimizin her yerine uygun vakit cetvelleri orta, lise ve yüksek okul talebelerine lüzumlu riyaziye formüleri ilâve edilmiştir. Kitabcılardan arayınız. inhisarlar Umum Müdürlüğünden I Beyoğlunda HAŞET Kitabevine mliracaat. Çankırı Sıhhat ve İçtimaî Biçki Dersleri Muavenet Müdürlüğünden: Evinde hocasız kendi kendine biçki, dikiş öğrenmek istiyenler için yazılmıştır. Kadın elbiselerine aid olan bi • rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 Iira dır. Taşraya posta parası alınmaz. Satış yeri yalnız Beşiktaş Dikiş Yurdudur. Akaretler numara 87 Telefon 43687 1 Çankırı Memleket hastanesinin 99 kalemden ibaret ve mu hammen bedeli 720 Iira bulunan ilâç ve tıbbî malzemesi 24/12/936 tarihinden itibaren yirmi bir gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Istekliler bu husustaki şartnameyi ve ilâc listesini ve markalarıtıı bedelsiz olarak görmek üzere Istanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğile Çankırı Memleket hastanesi Baştababetine müracaatleri. 3 Eksiltme 14/1/937 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te Çankırı Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır. 4 Bedeli muhammene liradır. 5 Taliblerin bedeli muhammene nazaran yüzde 7,5 ve 15 hesabile teminat ve depozito akçelerile birlikte mezkur gün ve saatte Encümende hazır bulunmaları ilân olunur. (3878) göre muvakkat teminat miktarı 54 Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı CağaJoğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı Telefon 22683 Gerede sulh hukuk hâkimliğinden: Mengenin Türkbeyli kazasmdan Türk Beyoğlu Osman vereselerinden kızı Nefise ve rüfekası vekilleri dava vekili Asım Ertuğrul ile ayni köyden Türk Beyoğlu Tahir vereseleri Seyid ve rüfekası haklarında izalei şuyu davasının Gerede sulh hukuk mahkemesinde yapılmakta olan muhakemede müddea aleyhlerden Seyide ilânen gıyab kararmın tebliğine karar verilmiş ve mu hakeme 13/1/937 ye bırakılmış oldu ğundan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (29113) RIZA UNVER •Operatör 1 1 30/XI1/936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan Afyonkarahisarında yaptırılacak 21735 Iira 57 kuruş keşif bedelli Müdürlük binasının inşaatı yeniden kapah zarfla eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme 18/1/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 1630 Iira 17 kuruştur. 4 İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar lnşaat şu besine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair resmî vesaik gösterildikten sonra ehliyet vesikası almalıdırlar. 5 Şartname ve projeler 109 kuruş mukabilinde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesinden ve Ankara Başmüdürlüğü ile Afyonkarahisar Müdürlüğünden alınabilir. 5 Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanunî vesikaları ihtiva edecek olan kapah zarflar en geç ihale günü tam saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Reisliğine verilmiş olmahdır. (3892) 1 Idaremizin Uzunköprü yaprak tütün deposunda şartnamesi mucibince yaptırılacağı 6212 Iira 21 kuruş keşif bedelli su sarnıcı, seyyar döşeme ve muhaf aza duvarlarının inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 26/1/937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 465 Iira 91 kuruştur. 4 İhale evrakı 31 kuruş mukabilinde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesinden ve Uzunköprü Müdürlüğünden alınabilir. 5 Isteklilerin ihaleden en az iki gün evvel mimar, mühendis ve yahud bir mimar veya mühendisle Noterlikçe musaddak ortaklık vesikası ve resmî dairelerde yapmış oldukları işlere aid vesikalarla birlikte İnhisarlar lnşaat Şubesine müracaat ederek alacakları ehliyet vesikası; kanunen kendilerinden aranılan vesaikle yukarıda ya • zıh vesikalar ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (26) ^ ^^^^ ÖNEN Askerî ve MOIkî Terzihanesl muamelomiz vardır. Adres: Eminönü, Izmir sokak N. 10 Uygun şeraitle ve taksitle Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM Muhtıralı, Haritalı Hayat Takvimi Çıktı Bu efiiz ve emıalsi.z, takvimin taklitUri vardır Taklitlerini almamak için dikkat etmelidir. Takvime «it her türlü malumatı. dünya tarıhlerini inkılap tarihleri. dmi tarihler. ihtiralar tarihi. dünya devletlcrinin nufuı ve kuvvetleri, vilAyet ve kazalanmız. nufusumuz tren istatyonlan. liman ve isMeler. kanunlanmız. tağlık bilgıleri. güzellik çareUri ve herkcıin ifine yarayan daha bir çok faydalı malumatı. mükemmel bir muhtırn defterini. yedi renkli bir Türkiye haritasını havi: ( HAYAT TAKVİMİ ) nin taklitleri çıkmı»tır Aldanmamak için ( Muhtıralı Haritalı. HAYAT takvimi) adına dikkat etmelidir. Fiatı 25. bez clltliıi 35 kuruştur. Markezi lttanbul MAARİF kltaphaneıidir GöğiU ve dahilî hastalıklar mütehassısı Cenevre Üniversitesinden mezun, Cenevre Tib Fakültesi ve halk sanatoryomu sabık asistant Belediye karşısmda Sinana&a daireleri. öğleden sonra ikiden itibaren hastalannı kabul eder. Telefon: 23565 Y. Ziya Kalafatoglunun Dr. Mehmed Osman Saka Torbalı Kaymakamlığından: Göçmen hayvanatı için iki yüz yedi bin kilo kunı ot ve bulunamadığı takdirde iki yüz doksan sekiz bin beş yüz altmış kilo saman eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme müddeti 30/12/936 gününden başhyarak 10/1/937 tarihi akşamma kadardır. Eksiltmiye iştirake talib olanların ve şeraitini anlamak istiyenlerin Torbalı tlçesine mü racaat eylemeleri ilân olunur. (74) O gilizce mükâleme itabı çıktı. Fiatı 50 kuruştur. T e v m a h İ ikbal kötüphanesidirı fstanbul G a y r i m i i b a d i l l e r K o m i s y o n u n d a n : Cinsi ve hissesi D. No. 12929 İ2936 Semti ve mahallesi Sokagı E: Etemagabagı Y : Vakıf Emllk No. E: 71 7350 metro tarla Arnavudköy Galata Kemankeş Hisseye göre muhammen K. 370 Açık arttırmal Leblebici ve Kahveci çıkmazı E: ve Y : 3 ve 32/2 Üç numarah dükkâ 1000 Kapah zarf| nin sırf mülk Şcrbethane ve Berber ge diklerinden yalnız sırf mülk Berber gediginden münkalib mahallin 1728 sehim itibarile 346 sehim ile bedele inkılâb eden vakıf mahallinin 30 hisseden 17 his. 51,50 metro arsa 40 Açık arttırma] 300 820 » » 2990 13041 3099 13114 İ3475 3781 4050 Sanyer Yenimahalle Topkapı Takyeci Kuzguncuk Edîrnekapı Hacımuhiddin Üsküdar Ihsaniye Feriköy Arnavudköy E:KiliseY:îbnisina Davudpaşa cad. E: 37 Y : 47 E : 30 Y : 65 E: 46 Y : 18 Hanenin 3/20 his. Ahşab hane 100 metro arsanın E: Hacıkaymak Y: Menteşbağı Sulukule cad. Harem iskelesi E: Fırın Y: Bomonti Dere ve Yağhane çıkmazı E:2Y:6 22 E: 59 Mü. 13230 40 380 » » 1/2 his. 124 metro arsa 1837 metro arsa 1000 Kapah zarfl Dere sokagında 132 300 Açık arttırma | numarah bostanın ve Yağhane çıkmazında 30 numarah hanenin 1/2 şer hisseleri 919 metro arsanın 14/120 his. 68,50 metro arsanın 7/9 his. 88 metro arsa 20 metro arsa nm 1 /2 his. 20 80 150 20 Kapah zarf| 4500 İ4512 4721 7394 Yenıköy Paşabahçe Yeniköy Istinye Dere Ayazma E:2931 Y:3739 E: 38 Y: 40 E : 87 Y : 37 • mahallen 89 E: 9 896/10 E: Ayanikola, Saidhalimpaşa cad. E: Istrati Y: Balyemez * Büyükdere Pavli mevkiinde 8302, Pendık Yayalar köyü 25722 metro tarla 2800 Ahır arsasının 1/2 his. 30,73 metro arsanın 10/16 his. E: Berberyanko Y : Sermed E : 6 Y : 8 8383 8462 / Yeniköy Mirahorhamamı Aksaray înebey E: 152, ada:63, harita: 1668 25 Açık arttırma | 200 » Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Ihaleleri 20/1/937 tarihine düşen çarsamba günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadıl bonosiledir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle