18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 8 îkincikâmın 1937 Süthane Tesisatı Eksiltme Ilânı Karacabey Harası Direktörlüğünden: Hara merkezinde yapılacak Süthane tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme günü 15 ikincikânun 937 cuma günü saat on beştir. Eksiltme yeri Hara Merkezidir. Teminatı muvakkate olarak 1350 lira alınacaktır. Fennî ve malî şartnamesini istiyenler Hara Müdürlüğü, Ankara, Bursa, Istanbul Baytar Müdürliiklerinde görebilecekleri gibi mahallinde tetkikat yapmak istiyenlere de Haraya müracaatlerinde kendilerine izahat verilir. İsteklilerin eksiltme günü kanunî vesaik ve teminatlarile birlikte Harada bulunma ları ilân olunur. (3841) İktısad Vekâleti İş Dairesi Üçüncü Bölge Âmirliginden: 3008 numaralı iş kanununun hazırlık faaliyetine başlamak üzere 14/12/936 tarihinde Dördüncü Vakıf hanında muvakkaten yerleşen ve merkezi lstanbul olan İktısad Vekâleti İş Dairesi Üçüncü Bölge Âmirliği bugünden itibaren Galatada Voyvoda caddesinde Bozkurt hanındaki dairei mahsusasında faaliyete geçmiştir. (106) İktısad Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde iş yapmağa izinli iken sonradan Türkiyedeki muamelesini tasfiyeye karar veren ecnebi bankalardan (Hrisoveloni Bankası Rumen Anonim Şirketi Banque Chrissoveloni Societe Anonyme Roumaine) Şirketi bu kere müracaatle tasfiye işlerine memur D. Vosniakos'un bu vazifeden istifa ettiğini ve bundan sonra tasfiye işlerinin (Kostantin Fengaris) tarafından yapılacağını bildirmiştir. Keyfiyet kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olunur. İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Taşra teşkilâtımızda açık ve açılacak olan muhakemat şubeleri âmir ve memurlukları için imtihanla memur alınacağından aşağıdaki şeraiti haiz olanların üç kıt'a fotoğrafı, vesaikile birlikte 19/ 1/937 tarihine kadar idaremiz memurin şubesine müracaat etmeleri iktiza eder. İmtihana girme şartları: 1 Hukuk mezunu olmak veya hâkimlik ve avukatlıkta bir müddet vazife yaparak tatbikat görmüş olmak. 2 Hukuk mezunu bulunmadığı takdirde Adliye Meslek mekteblerinden mezun olmak şartile icra memurluğu, müstantiklik ve zabıt kâtibliğinde tatbikat görmüş bulunmak. 3 Adliye Meslek mezunu olmadığı halde Adliyenin muhtelif işlerinde müddeiumumilik kalemlerinde zabıt kâtibliğinde, ic • ra işlerinde tatbikat görmüş olmak. Yukarıki şeraiti haiz olmadığı halde Iîse mezunu bulunmak. 4 Hukuku siyasisine sahib ve hüsnü ahlâk ashabından olmak, haysiyeti muhil bir cürüm ve alelıtlak ağır hapis veya o de* rece cezayi müstelzîm bir fiille mahkum bulunmamak, sarî hastalıklara mübtelâ olmamak, işini muntazaman ifaya mâni olabilecek sıhhî bir hali bulunmamak. 5 25 yaşından aşağı olmamak. İmtihan 20/10/937 çarşamba günü yapılacak ve kazananlar tahsil ve meslek bilgileri derecesine göre 6 0 1 2 5 lira ücretli muhakemat âmir veya mmurluklarına tayin edileceklerdir. (99) Kırpıntı kâğıd arttırması Devlet Basımevi Dîrektörlüğünden: Devlet Basımevinin bir yıl içinde birikecek 100 ton kadar beş san' timden aşağı endeki kırpıntı kâğıdlarının 6/1/937 çarşamba günü saat 15 te yapılan açık arttırmasmda isteklilerin vermiş olduklan ' fiat lâyık hadde görülmediğinden bu açık arttırmanın 18/1/937 pazartesi günü saat 15 e talik edildiği ilân olunur. (100) Ankara Valiliğinden: Çubuk Baraj yolunun mebdeinden altıncı kilometroya kadar parke taşla kaplaması 4/1/937 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuş, vakti muayyeninde gelen isteklilerin teklifatla1 n lâyık had görülmediğinden mezkur işin arttırma ve eksiltme ka nununun 40 ıncı maddesinin ilk fıkrasına tevfikan 25/1/937 günü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere yeniden kapalı zarf usulile eksilt meye konulmuştur. Keşif bedeli 27150 liradan ibaret bulunan bu iş için isteklilerin 2036 lira 25 kuruş teminat mektubu, Ticaret Odası vesikası ve Nafıa Vekâletinden alınmış 937 senesine aid müteahhidIik vesikasile birlikte 25/1/937 günü saat 14 e kadar Eksiltme Komisyon Reisliğine vermeleri. Eksiltme şartnamesi ve teferruatınm Nafıa Müdürlüğünden 125 kuruş mukabilinde verileceği ilân olu «2281» (96)' On sene ve daha fazla müddettenberi sahibleri tarafından aranılmadığından dolayı 2999 sayılı kanun mucibince muhtelif banka ve müesseseler tarafından Maliye Vekâleti hesabına muhafaza edilmek üzere bankamıza devredilen dövizlerin cins ve miktarları aşağıda gösterilmiştir. İşbu dövizler, bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki sene içinde sahibleri veya varisleri tarafından evrakı müsbite ibrazı suretile İdare Merkezimiz veya şubelerimize müracaat edilerek, alınma dıkları takdirde 2794 sayılı kanunla teşkil olunan amortisman sandığına intikal edecektir. (88) Bu müddetin hitamından sonra vaki olacak müracaatlerin hükümsüz addolunacağı ilân olunur. Meblâğ Mevduat sahiblerinin isimleri Adresleri Mevduatı devreDevir tarihi Mevduatın yaden banka tırıldığı şube Belga 2.000. lstanbul 14/2/934 Selânik Bankası E. Ruso ve mahdumları Meçhul 3» 10.85 5/3/935 Banco Di Roma A. Orfanidis 1.880.10 Drs. 3». 5/3/935 3» : A. Köseoğlu 466.15 3» Ankara 12/5/935 Bagdjoğlu mahdumları Osmanlı Bankası 363.75 3» 3» » Aglac Reggio 3» 78.80 3» 3» » 3» Savasty ve Carouzakis > 1.708.17 3» 3» 3» Mirzan Blanche 359.72 » 3» 3» » ) Anagnastopoulos K. 50. 3» 24/8/936 İstanbul > Selânik Bankası Arnopulo 7.94 24/8/936 İstanbul FS. Selânik Bankası Emil Polako Meçhul 1.235. 3» 13/3/936 İstanbul Deutsche Bank Şeyh Saley Boşayan 500. 30/3/936 İstanbul RM Deutsche Bank » Behar Namer | A. Ş. 24/8/936 İstanbul Selânik Bankasî Meçhul A. Grönman 297.90 LİRET İstanbul şubesi 5/3/935 Banco Di Roma Meçhul Vareto Rosalio 253.20 3 3 3» ' » > Caterina Ravanello 1.010. : 3» > R. Bazardini 368.19 3» » 1 A. Konstandinides 2.972. 3» > 3» > S. Kartarone 300. 1 » 3» > K. Viarcoğ 341.28 3 > 3» > Ziya Nuri 700. 3 3» 3» Karlo Rizzi 36. 3 3 29/7/936 3» Maurizzio Darr 39.50 31 3 24/8/936 Selânik Bankasî > Eliya Koen 41 3 3 » 3» 3 S. Levi ve şürekâsı 74. 3 3 3» » J Marya Salmana 55. 3» 3 3» 3» : Konrad Vogel 634. İstanbul şubesi M. K. Osmanlı Bankası 5/3/935 Meçhul Hacı Karabet Arslanyan 955.3 3 3» » J. Berç 1.914.8 3» 3» > » Kirkor Derkaprielian 32.1 3 3» » » J. Berç 903. 3 3» 3» » Zeyneb B. Hasan 955.3 3 3» » 3» A. Gezerikyan 261.7 3 İzmir şubesi » j 12/5/935 Beyzade Halil Hilmi 697.6 » » 1 Mussoğlu zade Hacı Mehmed 436.5 3 3» 3» j » Der Azarian Hacî Setrag 3.028.7 » 3» : Aghatangelos Archita Mg. 477.5 3 » Buffel Eugene ~ ^ 1.777.5 3 3» 3» 3 Menemen Rum mektebi 1.390.2 31 3 3» 3» 3 Mehmed Lutfi 316.6 3 3 » 3» 3 Minassian Kirkor veresesi 223.3 3 3 » 3» 3 İsparta Fıkaraperver Cemiyeti 640.3 3 ] 3» » 3 Yusuf Nuri 259.2 3 3 3» » J Mirzan Blanche 1.033.3 3 3 27/4/936 AIex Arahteni 200. İstanbul şubesi F. F. 30/4/936 Selânik Bankası Marko Rosenthal Meçhul 50. 3 3» » 3» 3» Nubar R. Tavityan 10. 3 » » Şark D. YolMüdürü » P. Paskal 1.264.28 3 3» 3> 19/6/934 R. Kamhi ve mahdumları Meçhul 100. 1 3» 24/6/935 3» Y. Kmacıyan 100. 3» » 24/6/935 J. Marchall > 50. 3 İzmir şubesi 19/7/935 3» Josef Abajoli > 34.15 3 İstanbul şubesi » 21/11/935 P. Horonoğlu 3 292.10 3 3» 24/1/936 C J. Dimitriyo Doyçe Oryent : Â İ TÜRKİYE CU HURİYET ERKEZ BANKASINDAN: İst. Defterdarlığı Üsküdar Tahsil Müdürlüğünden: Adalar emvaline 542 lira 31 kuruş veraset vergisinden borclu ölü Mikâil Nalbandyan veresesinden karısı Anderiyanın üçte bir hissesine mutasarrıf olduğu Kadıköy Caferağa mahallesinin Moda caddesinde eski 47 yeni 49, 51, 53 ve 55 sayılı gayrimenkul emvali Kadıköy kazası idare heyeti kararile müzayedeye vazedilmiştir. Talib olanlarm % 7,5 pey akçelerile birlikte yevmi ihale olan 18/1/937 günü ne musadif pazartesi günü Kadıköy kazası İdare Heyetine müracaatleri. ( 8 7 ) Türkiye Ziraat Bankasından: Bankamız için altı tip üzerine cem'an yedi yüz elli aded kalamoza kabı satm alınacaktır. Nümuneyi görmek ve şeraiti anlamak üzere ikincikânunun on birinci pazartesi akşamma kadar hergün öğleden sonra İstanbulda Yenipostane arkasmda Türkiye hanınm alt katında Ziraat Bankası Levazım Dairesine müracaatleri. (43) 4 Eczacı aranıyor Ankarada biiyük bir eczanede ça hşmak üzsre bir diplomah ve bir de pratik kalfa isteniyor. İyi pratik gör I Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra raöş olanlann (Öziş Ecza) deposuna Cumartesi fakirlere parasız müracaat ederek malumat almalan. I T e l . : 439241 • Dr. Suphi Şenses I Idrar yollan hastalıklan mütehassısı Bank Hanri Sparado Selânik Bankası 1 Franschesco Franchini » Ecole Üniverselle » S. Boton » S. Levi ve şürekâsı 3» > Ramadan bin Mohamed Ramadan » A. Ch. Jase et Cie. » Masa Elnekave ve Behar » 3» Ata Refik Sultanhamam No. 46 » Bohor Boresi Karabaş Ayaksokak 66 » İ. Taranto Banco Di Roma Meçhul Mey Oskar Doyçe Bank • Meçhul R. Kamhi ve mahdumları » Banco Di Roma Klod Rigodiyas Rue Belloni 2 Paris » Evelyne Vedova Osmanlı Bankası Meçhul Constantinides C. J. 3» Balladur Gos. B. 3» Carouzakis P. » > Mirzan Blanche 3» Fran Babette Hasenmuth Selânik Bankası Daniel Cohen > » Elie R. Nahmias > Banco Di Roma Hedwig L. Mizzi Doyçe Oryent Bank Societe de Navigazione Genera3» Selânik Bankası le İtaliana İzidor Boton 31 3» P. Şilt 3> Marko Salti » 3» Offen Baher Ledervaren fabrik » 3» Aktiebalaget Swenska Finan» 3» sînstitude Trümmer S. Co. » Antonio R. Filkyan 3» P. Paskal » Trabzonlu H. Z. Mehmed Ziya Emilie Levante J> 18/7/936 13/8/936 29/7/936 24/8/936 » 3» İzmir şubesi İstanbul şubesi > 3 > > » 3 » 1 1 30/7/936 12/3/935 5/3/935 3» İstanbul şubesi 3> 3» L. 3» » 3» 3» 3» 3» » 3» 12/5/935 » 3» » » îzmir şubesi 3 30/7/935 » 3» » 3» 3» 7/1/936 19/3/936 29/7/936 24/8/936 3» 3» 3» 3» 3» İstanbul şubesi 3» 67.65 400. 55. 44 168. 6.758. 7. 29. 30. 216. 1.966. 106.08.06 6.10.02 6.09.06 90.07.05 17.19.05 21.15.04 0.14.06 25.06.06 1.. 12.. 4.17. 7.09.06 0.11.02 0.05. 0.10.08 0.01.04 0.02. 6.15.05 1.18.08 0.05. 0.15.06 17.15. 1.16.09 İzmir şubesi İstanbul şubesi > » » 3» 3» 3» » 3» 3» 3» > > 3» 3» 3» 3» 29/12/936 Mersin şubesi 31>
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle