20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 8 îkincikânun 1937 Antakya TARIHI Yazan : Ahmed Faik Türkmen { Şehir ve Memleket Haberleri Satın alındıktan sonra Havuzlar Idaresine Dahiliye Vekaleti Vilâbağlanacak yete bir tamim gönderdi Siyasî icmal Almanyanın eski müstemlekeleri lî ngiltere, Italya ile anlaştıktan sonra II Almanya ile de anlaşmak temayülünü göstermektedir. Filvaki, şimdilık Almanya ile İngiltere arasında, İtalya ile İngilterenin arasını fena halde açmış olan ve ancak son anlaşma ile bertaraf edilen Akdeniz hakimiyeti gibi çok ağır bir mesele yoktur. M. Hitler Umumi Harbin en büyük amillerinden biri sayılan İngiliz Alman deniz hakimiyeti reka betinin bir daha İngiltere ile Almanya nın arasını açmamasını millî sosyalıst partisini kurduğu ilk andan itibaren ka rarlaştırmış ve bu kararını, Versailles muahedesini hiçe sayıp silâhlanmak husu sunda serbestisini ele aldığı zaman, In giltere ile bir deniz kuvvetleri mukave esi akdederek filen de tatbik etmişti. Bununla beraber, Almanyanın eski müstemlekelerinin İngiltere ile Fransa arasında taksim edilmiş bulunması Almanya için hem millî şeref işi hem de iktısadî cihettea hayatî bir mesele olduğundan bu meselenin halli, Alman ingiliz hakikî anlaşması ve dostluğu için, İngiliz Italyan itilâfı için Habeşistan meselesinin halli kadar, ehemmiyeti haiz buîu " nuyor. ingiliz mehafili bu vaziyeti iyi takdir ettığinden Almanyanın ham madde ve müstemleke ihtiyacı meseleleri üzerinde çok durmakta ve bunun halli için alâka dar tarafların cümlesini memnun edecek şekiller aramaktadır. Ilk pratik iş olarak Almanya ile ingiliz müstemlekeleri ve dominyonlan arasında ticaret münase betlerini genişletmek maksadile «takas simsarlan limited» şirketi namı altında gayet büyük bir ingiliz müessesesi vücude getirilmiştir. Bu şirket nefsi îngiltere dahil olduğu halde bütün İngiliz împaratorluğunu bir kül saymakta ve binaenaleyh Almanya iie gerek In~iltere, gerekse müstemlekeleri ve dominyonlan arasmdaki ticareti ge nışletmek için, azim krediler açmak istemektedir. Almanyanın îngiltereye itha lâtı bu memleketten Almanyaya yapılan ithalâttan çok fazladır. İngiliz dominyonarının ve müstemlekelerinin Almanya ile olan ticarî münasebetlerinde ise vaziyet bunun aksinedir. Bu sebebden Almanya, en zengin ham madde membalarını ih :iva eden bu memleketlerden ihtiyacı o • an mevaddı kâfi derecede getiremiyor. Yukarıda ismi gecen İngiliz şirketi ise, Almanyanın îngiltereye olan ihracatının azlalığını müstemleke ve dominyonlara olan ihracatının noksanile karşılaştırarak bu memlekete sanayiinin ihtiyacına ve halkının iaşesine kifayet edecek ham madde ve yiyecek temin etmek isriyor. Bu teşebbüs Almanyanın en büyük bir ihtiyacını tatmin için hududsuz kredi açmak ve malî muavenette bulunmak de mek olduğundan Almanyada ehemmi yetle karşılanmıştır. Bununla beraber bu tedbir meseleyi esasından ve devamlı surette halledemiyecektir. Bundan dolayı îngiliz mehafilinde Almanyanın müs temlekelere sahib olması üzerinde münakaşalar devam ediyor. Eski Alman müstemlekelerinin iadesi meselesindeki zor luklar bunlann yeni sahiblerinin çok olmasından ileri geliyor. Bu müstemlekelerin çoğu îngiliz ve Fransızlar arasında taksim edilmiştir. Lâkin ingiliz Imparatorluğunu teşkil eden dominyonlar ayn ve müstakil birer devlet olduklanndan bunlar ellerindeki eski Alman müstem lekelerini îngilterenin teklifi ve zorile bırakacak gibi görünmüyorlar. Bundan başka bazı Alman müstemlekeleri, Afrikadaki îngiliz müstemleke Imparatorluğunun tamamıyeti için el ~ zemdir. îngilterenin Akdenizden Ümid bumuna kadar uzanan nüfuz ve müs temleke împaratorluğunun ortasındaki halkayı Almanyanın eski Tanganika müstemlekesi teşkil ediyor. Bunun bıra kılmasına ne îngiltere, ne de îngiliz Imparatorluğu razı olmağa asla taraftar görünmüyorlar. Meşhur İngiliz politikacılarından Lord Elibank şimdilik Togo ve Kameron müstemlekelerinin iadesile işe başlanması tek* lifini ileri sürdü. Lord, Afrikanın gar binde bulunan bu müstemlekelerden her ikisinin de yansı ingilterenin yarısı Fransanın elindedir, bunlar iade edildikten sonra Avustralya ile Yeni Zelând do miyonlarının Büyük Okyanustaki eskî Alman müstemlekelerini iadede çok ayak diremiyeceklerini zannediyor. Hulâsa Almanyanın ham maddeye ihtiyacı ve İngilterenin Almanya ile anlaşmak için duyduğu lüzum, şiddetini artırdıkça bu devletin yeniden müstemlekelere sahib olması meselesinin hallini İngilizler daha yakından düşünüyorlar. Yeni bir köy te*kilâtı yapılacak Dok Şirketi İş kanununun tatbikına hazırlık Başmüfettiş, yapılacak işleri izah ediyor îstinve Dok şirketinin satın alınacağr Iş dairesi îstanbul mıntakası başmüfetDahiliye Vekaleti Vilâyete şu tamimi nı ve îktısad Vekaleti başmüşaviri M. tişi Haluk iş kanununun tatbikatı ve yagöndermiştir: on Derporten ile İktısad Vekaleti me«Karakterleri coğrafî vaziyet ve iktr murlarından Fahreddinin bu şirketin he pılacak işler hakkında bir muharririmize sadî münasebetleri birbirine uygun ve en ab işlerini tetkike başladıklarını yaz şu malumah vermiştir: « Iş kanununun tatbikatı için evvelâ çok beş kilometro mesafe dahılinde bu •nıştık. kanunun şümulü dairesine giren iş yerlunan köylerin bir idare altında birleşti Dok şirketinin hesab işleri tetkik edil 17 rilmesi ve köy birlikleri teşkili suretile dikten sonra fabrikasındaki alât ve ede lerini tesbit edeceğiz. Bunun için de iş verenler tarafından doldurulacak beyanHatay Türkleri 636 da yeni bir isti Türkler hemen yetişerek şehri muhasa hizmetlerinin nizam altına alınması düile Dokun kıymeti tesbit edilecektir. nameler, bordrolar, vilâyet teşkılâtı ve lâcı millet karşısında kaldılar. Bunlar ra eden Bizans kuvvetlerini muhasara et şünülmekte ve bunun için bir kanun lâ Bu işin halli için mütehassıslardan mü kaymakamhklar vasıtasile tevzi edilecekyihası hazırlanmaktadır. ekkeb bir takdiri kıymet komisyonu teşcenubdan şimale doğru gelen Arab or miş oldular. Muharebe üç gün devam ettir. Merkez olarak seçilecek köyün münr ki] olunacaktır. dulan idi ve müslümanlığı getiriyordu. ti. Bu sırada Bizans ordulan yetişip va kün oldukça birlik sahasının ortasına düşBeyannameler, beş kişiden fazla iş Istinyedeki sabih Dok ve fabrika İktr çisi olan bütün müesseselere şamildir. Fakat bu devrin bundan önceki devirle ziyete hâkim oldular. Bu suretle Antak mesine, köylünün ve köyün medenî, sıhiad Vekâletine geçtikten sonra Havuzya yeniden ellerine geçmiş oldu. yalnız ayn iş kanunlarına tâbi tutulacak bariz farklan vardır. Yüksek dağların hî ve kültürel ihtiyaclannı karşılıyabile ar Idaresine bağlanacaktır. 1085 senesine kadar süren 117 olan deniz, hava ve ziraî iş yerlerile sırf cek ve ziraî, iktısadî her türlü inkişaf ve tepesinde köylerde yaşıyan ve Türk anIstinyedeki Dok şirketi Akdenizdeki aile efradına inhisar eden iş bölümleri senelik Bizans hakimiyetinde Antak " imara müsaid durumda bulunması ve atianesini titiz ihtımamla muhafaza eden yanın eski Bizans devirlerinde ol yen evlerin de bir araya getirilmesi sure Dokların en büyüklerinden birisidir. Bu bu kanunun şümulü dairesi haricindedir. Hataylılar bundan evvelki devirde müs duğu gıbı Rumlara maledılemedi tile yapılacak maddî birlik halinde köylü itibarla birçok ecnebi vapurları, bilhassa Devlet bütçesinden, idarei hususiye Romanya ve Bulgar vapurları havuzlantevliler tarafından siyasî hayata iştirak ğini görüyoruz. Demek ki Arab is ailelerinin saha dahilindeki arazilere olan ma tamirlerıni Istmyede yaptırmaktadır * lerden tahsisat alan, yardım gören müesettirilmemişlerdi. Bu devirde ise burada tilâsındanberi geçen üç asırlık devir es seselerin işçileri dahi iş kanununun şü irtibatlarını kolayca ve tekerlekli vesaitle ki Türkler müslümanlığı kabul ettikten nasında islâmiyeti kabul eden ve koruyan de temine imkân bulabilecekleri vaziyette ar. mulü dahilindedir. Atelye, imalâthane, sonra yavaş yavaş siyasî hayata istirak Türklerin Hatay illerinde çok kuvvet olmasına bilhassa itina edilecektir. ŞEHİR ÎŞLERl fabrika, ticarethane, lokanta, otel, her türlü işçi çalıştırılan dükkânlar ve sair ettiler ve umurnî hayat içerisinde ehem peyda ettikleri ve Abbasiler tarafından Birlesmede mesafe esas merkez yapıBazı hatlara fazla ikinci yerler de bu kanuna tâbidir. miyetli mevkiler aldılar. Bundan önceki celbedilen Türkmenlerle takviye edil labilecek köyün en çok beş kilometro Beyannamelerin on gün zarfında dolmevki tramvay arabası devrin sonlarında mütalea ettiğimiz veç dikleri kuvvetle anlasıhyor. Bu sebebden çerçevesine giren sahalardaki meskun durularak iadesi lâzımdır. Yanlış ma konulamıyor hile Antakya gibi istilâcılara mahsus şe dolayıdır ki Bizanslıların Antakyayı son yerlerdir. istilâlarında 1 1 7 senelik bir müddet zar Teşkilât projesinin önemle ve bizzat Cumhuriyet Halk Partisi vilâyet kon lumat verenler veya hiç vermiyenler kahirler tahrib edilmiş olduğundan bundan gresinde, Fatih Harbiye, Kurtuluş nunun koyduğu cezalarla tecziye edile evvelki devirde kaydettiğimiz veçhile fında şehri tahkim etmek ve burada tutu* tetkik edilerek ihzarı, birlik sınırlarını Beyazıd, Maçka Beyazıd hatlarında ceklerdir. nabilmek için yapmıs oldukları bütün sahasındaki köyleri ve merkezini gösterir Antakyadaki gayri Türk aristokratları Iş kanunu tatbik edilirken mühim iş gayretlere rağmen 1085 te artık bir da birer teşkilât haritasının tanzim edilmesi fazla ikinci mevki tramvay arabası iş Antakyayı zapteden îranlılar katletmiş etilmesi hususu da temenni edilmişti. merkezlerinde teşkilât yapılacaktır. ha verilmemek üzere Antakya Türkler lâzımdır. Mümkün olan yerlerde teşki Yapılan tetkikat neticesinde Sirkeci veya esir olarak şarka götürmüştü. BinaBeyannamelerle iş verenlere 15 muhlâta aid ihsaî malumat grafiklerle göstarafından alınmıstı. Edirnekapı, Sirkeci Yedikule, Sirke telif sual sorulmaktadır. Beyannamesini enaleyh Hatay Türkleri hıristiyan aristerilecektir. Bizanslılar bu 1 1 7 sene içinde Antakji Topkapı hatlarında münhasıran itokratlar yerine her tarafa yerleştiler, daCetvelde gösterilecek köylerin hâlen kinci mevki araba işletilmesinden do herhangi bir sebeble alamıyan müesseseyada bir prenslik yaptılar; kumandanına idarî teşkilâtta müstakil köy olarak muh ayı fazla ikinci mevki araba kalmadığı, Ierin kaymakamlıklara müracaati lâzımha sonraları Arab ordularında mühim dır.» (Dük) unvanını veriyorlardı. Ve bura tarlıkla idare olunan cüzü idareler ol mevkiler aldılar. Islâmlığın müdafii kebu yüzden Beyazıd ve Fatih hatlarına ida külliyetli asker bulunduruyorlardı. ması, nüfus miktannın 933 sayım tahri kinci mevki araba ilâvesinin mümkün sildiler. Anadoluyu geçerek Bizans surMÜTEFERRİK rine aid kayidlerden alınması, yollar ılmadığı anlaşılmıştır. larını kuşatan Arablann şimal fütuhatın Maksadlan burasını cenub fütuhatına bir hakkındaki malumatın etraflıca tetkikten Felsefe konferansları da, Hatay Türklerinin çok büyük roller üssülhareke yapmaktı. Hatta Antakya sonra yazılmas! lâzımdır. Birlik bölgele Evkafın yaptığı yardımlar Edebiyat Fakültesi profesörlerinden Yeni Evkaf kanununun tayin ettiği da bir de ortodoks patrikliği bulunuyoroynamıs olması kuvvetle muhtemeldir rinin mahallinde kullanan mevki veya hükümler dairesinde sarfedilmek üzere Mustafa Şekib Tunc dün saat 17 de EAbbasiler zamanında da bu rolün daha du. Bu hareketleı ileride tahaddüs ede köy isımlerile adlanmasını, mümkün ola~ Evkaf Umum müdürlüğü bütçesi mu minönü Halkevi konferans salonunda çok kuvvetlendiğini tahmin edebiliriz. cek Kudüsü fethetmek arzularına ve eh mıyan veya lüzum görülen yerler için aveneti içtimaiye faslına her sene bir kalabalık bir dinleyici önünde «memleSekizinci asrın ortasında Abbasilere ha lisalib seferlerine bir mukaddeme olabi coğrafî ve tarihî durumlarla mevcud mü miktar para konulmaktadır. Geçen se ketimizde felsefî hayatm inkişafı için nasebetlerine göre bir isim teklif edilmesi neki bütçe ile bu paradan Türk Maa hazırlıklar> mevzulu bir konferans verlifeliği kazandıran Ebu Müslim isimli bir lir. ve bu malumatın ikincikânun sonuna ka rif Cemiyetine, Şehidlikleri îmar ce miştir. Türk olduğu jribi bunu müteakıb halifeFakat bütün bu siyasî teşebbüsler hep miyetine ve Darüşşafakaya olmak üzedar gönderilmesi lâzımdır.» Heykeltıraşlık şubesi lerin muvaffakiyetlerini temin eden gene muvaffakiyetsizlikle neticelendi. Çünkü Vekâletin bu tamiminde istenen ce re 19 bin liralık bir yardım yapılmıştır. profesörü geldi bir Türk olan (Halid ibni Bermek) bilhassa Arab istilâsından sonra ve AbÇocukları Kurtarma Yurdu müdür vabların hazırlanması için vilâyette bir Güzel San'atlar Akademisi heykel ^üğü de kadrosunu genişletmek veda(Parmak) ailesi olduğu malumdur. Da" bas halifelerini idare eden Türk kuman komisyon toplanacaktır. ha fazla çocuk kurtarmak işine medar tıraş şubesi profesörlüğüne tayin edilen ha sonralan bütün Abbas Halifelerinin danlar tarafından bu mmtaka Türk as sene bir M. Belling şehrimize gelmiş ve AkadeDEMÎRYOLLARDA olmak üzere bu fasıldan her için mü mideki çahşmalarma başlamıştır. Türk kumandanlarile idare edilmesi üze kerlerile doldurulduktan sonra bu top miktar yardımda bulunulması rine bu kumandanların şahsıyetine mutı or rakların en eski sahibi olan Hatay Türk Haydarpaşadaki kaza tahki diriyetıi umumiyeye başvurmuştu. Bu îstanbul limanında yapılacak müracaat te nazari dikkate alınarak bu dular teskil edilmis ve bu orduların disip leri cok kuvvet kazanmışlardı. ıslahat katı bitti hayır müessesesine de yardım edile linli efradı muhtelif Türk illerinden getiBu devir içinde Türklerin Abbasî Liman Umum müdürlüğü, îstanbul Haydarpaşada Ahmed admda bir ma cektir. rilmişti. Abbasî hilâfetinin askerî noktai devleti topraklannda tekâsüf etmelerinin kasçının lokomotif altında çiğnenerek Diğer taraftan Adliye Vekaleti de ço limanınm ıslah ve inkişafı için yapılacak işlere hep birden başlamıştır. Ya nazardan ehemmıyetli olan muhtelif >ebeblerinden birisi de şu olmuştur: Ab öldüğünü yazmıştık. Üsküdar Müddei cukları kurtarma yurduna yardım et pılacak muhtelif işlerin plân ve projeumumî muavinlerinden Kâzım facia mevkilerine ve eyaletlerine bu askerler basî hükumetini ellerine alan büyük kü" nın tahkikatım ikmal etmiştir. Tahki meği vadetmiştir. Bu yardımlarla mü lerini hazırlamak üzere müteaddid miessese kadrosunu bir misli daha geniş toplu bir halde yerleştirilerek haricî ve mar ve mühendisler çalışmağa başla çük Türk ricalinin her biri şahsına mah kata nazaran makasçı Ahmed lokomo letecektir. dahilî düşmanlara karşı emniyet hasıl emışlardır. Liman idaresi bu sene yapı tife asılmış, manevra yapılacak yola sus ve kendine sadık asker besliyordu ve dilmişti. Hatay mıntakasının coğrafî Bursada fırıncılara verilen lacak inşaat programma bu binaları koy doğru giderken raylar üzerine düşerek bu askerlerin miktarı nekadar çok olursa muştur: Gülhanede büyük antrepolar ezilmiştir. noktai nazardan hususî bir ehemmiyeti ceza hükumet nezdinde mevkiini o nisbette inşası, Galatada asrî bir yolcu salonu Lokomotifin makinisti Nuri ile ateşçi haiz olması, orta Anadoludan gelip te Bursa (Hususî) Belediyemiz, şe yükseltiyordu. Bu askerler tabiatile Türk Halilin faciada bir kabahati olmadık hirdeki bütün fırmları yeniden bir tef yapılması, Galatada işçi yerleri inşası, Suriyeye ve Iraka giden geçid yollarının memleketlerinden celbedilen genclerden ları anlaşıldığından serbest bırakılmış tişten geçirmiştir. Belediye kimyageri, Halicde atelyeler kurulması. Rıhtımlabaşında bulunması hiç şüphesiz Abbasî rın uzatılması ve şimdıki Gümrük bilar dır. doktoru ve zabıta müdirile komiserler nasınm antrepo haline getirilmesi de halifelerinin gözünden kacmamış ve bu ibaretti. Çünkü bu Türk ricali Türk olADLİYEDE ve zabıta memurlanndan mürekkeb bir etüd edilmektedir. ralara da Türk askerleri külliyetli mik mıyanlara bittabi itimad edemezlerdi. heyetin yaptığı bu teftiş sabahtan gece tarda yerleştirilmişti. Buraları islâm ve Fakat bu askerleri basit bir hizmetkâr ve Bir sigorta kumpanyasını do yarısma kadar devam etmiştir. Maale335 mezunu doktorlarm ya köle şeklinde anlamamalıdır. Bunlar landırmaktan maznun olan sef bu kadar sıkı kontrol ve takibata ortodoks mücadelelerine en mühim bir toplantısı rağmen gene fırmcılardan bir çoğunun sahne olmuştu. İşte bu Bizans ve islâm mensub oldukları şefin maiyetinde liya ların muhakemesi Tıb Fakültesinden 335 senesinde meekmekleri hamur olarak çıkardıkları mücadelelerinin neticesinde 968 de An kat gösterdıkçe bazı mertebeler katede Yaşıyan kimseleri ölmüş olarak gös görülmüş ve 900 ekmek musadere edil zun olan doktorlarımızdan İstanbulda takyanın yeniden Bizanslılar eline girdi dek bazan şeflerini istihlâf bile ediyorlar termek suretile Ünyon Sigorta şirketin miş, birçok fırıncıya ceza verilmiş, ay bulunanları dün akşam Park otelinde ğini görüyoruz. Bu hâdise şu suretle vuku dı. Abbasî hükumetinin en tehlikeli hu den para dolandırmaktan suçlu îzmari rıca bozuk un ve ekmek nümuneleri a toplanarak eski hatıralan canlandır mışlar ve güzel bir gece geçirmişlerdir dudlarına maiyetlerile birlikte yerleştiri Armanak, Karabet, Onnik, Dr. Asaf lınmıştır. bulmuştur: Şemseddin ve karısı Didarın muhake len bu Türk beyleri kendi inisiyativlerile melerine dün devam edilmiştir. O zamanlar Bizans Imparatoru bulu düşman akınlanna mukavemet ediyorlar Dünkü ceLsede Şemseddin ve Didar nan (Nikiforas Fokas) Abbasilerin da ve icabında kendileri de akın ediyorlardı. isticvab edilmişlerdir. Şemseddin, mazhilî isyanlarından istifade ederek AntakIşte Hatay ili Bizans İmparatorluğu nunlardan Onniğin kendisine müracaat ederek <sen sigortah imişsin, seni öldü yayı muhasara eyledi. Kış gelmesi dola hududunda tehlikeli bir mmtaka oldu diye göstererek sigortadan paranı alayısile orada jenerallerini bırakarak ken ğundan buraya birçok Türkler ortodoks lım, yarısını sana verelim» dediğini ve disi hükumet merkezine döndü. Maksadı lara karşı akm yapmak maksadile yerleş bu hesaba göre kendisine 180 lira veriyazın tekrar muhasara mevkiine gel tirilmişlerdi. Hasılı bu dördüncü devir leceğini söylemiştir. Gelmiyen şahidlerin dinlenmesi için mekti. Bizans generallerinden (Mihal de Hatayın hakimiyeti sureta Arab ida muhakeme 28 kânunusaniye talik edilVurcio) bir fırsat bulup bir gece şehre resinde, fakat hakikatte Türklerin elin miştir. hücum ederek bütün kaleleri aldı. Fakat de bulunmuştu. Hapisanede de hırsızlık etmiş Arab ve Bizans devrinden sonra Türkler , (1085 636) Kadıköy Halkevinde güzel işler Bir cürüm vak'ası yüzünden evvelce mahkum olarak halen hapisanede bu lunan Süleyman adında bir sabıkal: burada da rahat duramamış ve Ali a dında bir arkadaşmın üç fanilâsım çal mıştır. Süleyman fanilâları Mehmed a dında diğer bir mahkuma satarken Al görmüş ve Sülejmanı şikâyet etmiştir Kadıköy Halkevinde bir koro dersi Şahidlerile beraber j'edi sekiz kişilik bir kafile tutan mahkumlar dün Adli Kadıköy Halkevi, ciddî çalışması saye için ayrıca fizik, kimya, riyaziye, edebiyeye getirilmişler ve sorguya çekilmiş sinde hakikî bir varlık gösterecek seviye yat, fen bilgisi ve biyoloji gibi dersler velerdir. ye yükselmiştir. Halkevinin bir buçuk rilmiştir. Halkevi kimsesiz, fakir ve hastalann senelik mesai bilânçosuna bakıhrsa bunu da imdadma koşmuş, dispanserlere te Üç çocuğun kurduğu hırsız açıkça görmek mümkündür. davi edilmek üzere 4200 hasta gönde şebekesi Halkevi bir buçuk sene zarfmda 29 rilmiş ve bunlardan 1 100 ünün ilâclar İzmir (Hususî) 11, 12 ve 16 yaşın konser, 28 temsil, 38 konferans ve 23 yaptırılmıştır. Yüz fakire 8400 kilo ek Muharrem Feyzi TOGAY da üç çocuktan müteşekkil bir hırsız te konserli temsil vermiş ve üç resim mek, 5000 kilo kömür, 500 kilo et, 1200 şebekesinin gündüzleri, mahalle arala sergisi açılmıştır. Tesis edilen fran kilo fasulye, bulgur ve pirinç tevzi edilnnda hırsızlık yaptıkları anlaşılmış ve sızca, ingilizce, almanca, rusça ve miştir. Hırsızlığm cezası bu çocuklar yakalanmıştır. Şebeke Ad italyanca kurlarında 1678 ders verilmiş Eski Konservatuar muallimlerinden ve Saadet adında bir kadınm 55 lirasını Beyoğlundaki Ağa camisinın, Evkaf idaresi tarafmdan esaslı surette tamir et liyeye verilmiştir. Müteaddid vak'ala ve bu derslere 23,803 talebe muntaza Davudpaşa ortamektebi musiki muallim çalan Nuri admda biri dün birinci sulh tirilmekte olduğunu yazmıştık. Tamiratm en mühim kısmı ikmal edilmiştir. rın faili oldukları anlaşılmıştır. Suçla man devam etmiştir. İkmale kalan tale Hulusinin mesaisi sayesinde 400 kişilik ceza mahkemesinde iki ay on beş gün hapse mahkum olmuştur. belerin ikmal imtihanlanna yetiştirilmesi bir koro heyeti vücude getirilmiştir. Cami, yakmda açılacaktır. Yukarıki resim caminin yeni şeklini göstermektedir. rını da gizlememektedirler. Ağa camisi zarif bir şekil aldı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle