18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 Ikincikânun 1937 CUMHURİYKT ASKERLIK BAH1SLERI Cumhurıvet sutynıy Gene kitabsızhktan şikâyet ediliyor Kağızmanda Necati imzasüe aldığımız mektubda deniliyor ki: «Yeni seneye gir dık, çocuklar hâlâ çantaları kitahsız bir halde mekteblerine devam edip duruyorlar. Paralar iki ay evvel toplandı. Bir yere gonderilmis. mukabilinde kitab bekleniyormuş. Eskisi gibi pazarda kitab satılmadığı için temin edemiyoruz. Vaziyetin bu şekilde olduğunu Maarif Vekâletinin dikkat nazarlarına arzetme nizi rica ederim.> Arzunuzu maalesef yerine getiremiyeceğiz. İhtilâlciler ilerlîyor Alman gözile Kızıl Ordu : 2 n Kızıl Ordunun kuvvetli ve zayıf tarafları Ordunun hazarî mevcudu 1,350,000 dir; harbde 10 milyon talimli asker ve 17,500,000 insan çıkarabilir Eskişehirde M. A. öncü Adresinl sorduğunuz zat, elyevm Afyonkarahisarında bulunmaktadur. Fakat ne iş yaptığmı bilmiyoruz. Kadıköyünde, Kuşdilinde Ahmed Cemil Halk sütununda neşredılmek üzere bize gönderdiğiniz yazıyı alâkadar makama gonderdik. lzmirin Bulgurca köyünden Hasan ve Aliye Prenses Juliana dün evlendi Sovyet piyadesi Moskovada Kızıl meydanda nizamda geçid resmi yapıyor Alman gazetelerinin aldıkları malu mata göre, Sovyet Rusyada her yıl as kerlık çağına girenler 1,500,000 kişidir. Fakat bunların hepsi asker olmaz. Be denî kabiliyeti miisaid olmıyanlar hari cinde, ailelerinin tek erkeği olanlar da vaktile bizdeki muınsizler gibi bazı şartlarla yalnız muvazzaf hizmetten is tisna edilirler. Dinî itikadlan itibarile askerlikten muaf olanlar da vardır. Bun lar, hiç orduya alınmazlar, fakat asgarî üç sene müddetle tahkımat yapmakta ve sevkulceyşî hizmetlerde kullanılırlar. Muvazzaf hizmetten istisna edılenler yalnız bunlar değildir. İşçi olmıyanlar (yani eski, orta ve küçük burjuva sınıf lanna mensub olanlar) da ancak geri hizmetlerinde istıhdam edilirler. Bunla nn miktan gittikçe azalmakla beraber, son senelerde takriben 175,000 e kadar çıkmaktadır. Böylece muhtelif şekilde muvazzaf hizmetten muaf tutulanlar çı karıldıktan sonra, geriye 900,000 ilâ 1,000,000 delikanh kahr. Bu mevcudun bir kısmı Kader denilen muvazzaf orduya alınır ve orada iki sene hizmet ederler. Mevcudun öteki kısmı da «Milis teritoryal» denilen orduya verilir. Bu orduda hizmet, 8 ilâ 11 aydır ve beş sene içinde müteaddid devrelere ayrılarak ifa edilir. Uçüncü bir kısım da adı «milis» sınıfına geçirilir. yanaşık Düğünden sonra kocasına, Holanda Prensi unvanı verildi La Haye 7 (A.A.) Veliahd Prensese Juliana ile Prens Bernhard Zur Lippe Biesterfeld'in dinî ve medenî izdivaclan bu sabah büyük bir kala balığrn huzurunda icra edilmiştir. Düğün alayı mükellef bir tarzda donatılmış olan sokaklardan ağır ağır geçmiştir. Resmî merasim bitmiştir. Sarayda ailevî mahi yette bir resmi kabul yapılacaktır. Prensesle zevci bugün öğleden sonra balayı Kumanda heyeti seyahatine çıkacaklar ve kış sporlan ya Alman gazetelerinden biri Kızılor pılan bir şehre gideceklerdir. du kumanda heyetini ayrı bir tetkik Kiliseye giderken mevzuu yapmıştır. Bu gazete diyor ki: La Haye 7 (A.A.) Saraydan be«Memleketin müdafaasına memur olan lediye dairesine ve oradan kiliseye giden en yüksek makam «Müdafaa ve Iş Şurası» olup bütün Halk Komiserlerile bir düğün alayının başında atlı bir polis müfkaç askerî şeften mürekkebdir. Şuranın rezesi, bir topçu kıt'ası ve mızıka, bir süreisi, Başvekil olan Molotof'tur. Şurada vari bölüğü bulunuyordu. Bunların arkasından maiyet genc kızlarile şahidlerin Stalin de azadır ve bir reyi vardır. Başkumandanhk, Müdafaa Halk Ko bindıkleri arabalar geliyordu. Yeni evli miseri Mareşal Voroşilof'un elindedir. er sekiz atlı ve altın yaldızlı mükellef bir Mareşalın iki muavini vardır: Biri Ma arabaya binmişlerdi. Prenses ipekli be reşal Tukaçevski, öteki de Kızılordu Si yaz bir esvab giymişti. Başına giydığı yasî şefi Gamarnik Yoldaştır. Harb Şu tacm altından beyaz bir duvak sarkıyorrasının takriben 80 azası vardır. Büyük du. Prens ikinci mavi Hüsar alayı zabiErkânıharbiye Reisi Mareşal Yego tanınm gala üniformasını giymişti. Halk bu alayı ve Kraliçe Wilhelmina'yı şid " rof'tur.» Alman matbuatı Kızılordu kumanda detle alkışladı. Damada unvan heyetini tetkik ve mütalea ederken bil La Haye 7 (A.A.) Sarayın bir hassa iki noktaya işaret etmektedir. Kadroların gencliği ve* siyasî mahiyette kararnamesile Bernhard'a Altes Ruayal ve Holanda Prensi unvanı verilmiştir. oluşu. Mareşal Voroşilof henüz 55 yaşındadır. Mareşal Yegorof 51, Mareşal Blüher 47, Mareşal Tukaçevski 43 yaşlarınMuvazzaf ordu mevcudu artıyor dadırlar. Ordudaki miralaylar, vasatî o[Baştarafı 1 ind sahifede] Alman gazeteleri, Kızılordu mevcu larak 40 yaşındadırlar. Sovyet kuman Muharrir Akdenizanlaşmasının muhdunun mütemadi ve seri bir surette artı dan ve zabitleri, genc oldukları için, faal, telif safahatı hakkında mütalea yürüttükşını büyük ehemmiyetle kaydediyorlar. müteşebbis ve çok gayretlidirler. ten sonra şunlan yazmaktadır: Sovyetlerin hazarî ordusu 1932 de Diğer taraftan, Kızılordu kumandan «Anlaşmanın imzası îtalyayı artık 562,000 kişi iken, bugün, Başvekil Hıt ve zabitleri, eski Çarlık ordusu, kuman lerin Alman Millet meclisinde söyledıği dan ve zabitlerinin aksine olarak işçi sı Londra bahrî anlaşması ve Türkiye ile gibi, 1,350,000 kişiye baliğ olmuştur. nıflarından çıkmaktadırlar. Mareşal Vo akdolunan Boğazlar mukavelesi gibi veManevralar zamanında, ıhtıyatların sılâh roşilof bir demiryolu amelesinin oğludur. sikalardan imzasını hâlâ sakınmak için altına çağırılması üzerine, Kızılordu mev Mareşal Yeogorof, bir liman amelesinin bir sebeb kalıp kalmadığım tekrar mülâhazadan geçirmeğe sevkedebilir. Bu gibi cudu, 2,000,000 kişiyi bulmaktadır. oğludur. Mareşal Blüher, eskiden bir ufaktefek güçlüklerin ortadan kaldırıl Alman matbuatı şu ciheti de mühım fabrika amelesi idi. ması Avrupanın karşılaşmakta olduğu görmektedir: 1935 senesine kadar Sovyet Böylece, Sovyet zabitlerinin ekserisi Rusya askerî kuvvetlerinin yalnız yüzde nin işçi sınıfmdan gelmiş olmalan, onla daha tehlikeli ve bilhassa İspanya işleri26 smı Kader denilen muvazzaf ordu ra askerlerile daha sıkı temas etmek ve ne müdahale meselesi gibi daha mühim teşkil ediyordu; mütebaki yüzde 74, bu sıkı temas sayesinde de askerlere is işlerin hal ve faslına doğru atılmış bir akıymeti aşikâr surete az olan milis teri tedikleri ruhu kolayca aşılamak imkânını dım olur. İspanya meselesınde İtalyanın arazi metalibi olmadığına dair yapacağı toryaldan mürekkebdi. Şimdi bu nisbet vermektedir. değişmiş ve Kader, ordu umumî mevcu Zahitan kadrosunun zayıf tarafı açık beyanat, cereyan etmekte olan ha disatla gerginleşen âsaba sükunet ver dunun yüzde 75 ini teşkil etmekte bulunFakat, kumandanlann intihab ve ter mek, müzakerata yol açmak suretile faymuştur. fiinde, herşeyden evvel, onlann siyasî fiBüyük birlikler ve asker mevcudü kirlerine ehemmiyet verilmektedir. Bu dalı olacaktır. İspanya meselesi ancak büyük devletlerin birlikte yapacaklan Sulh zamanında piyade, 90 fırkadan, yüzden ordu kadrolarınm meslekî bilgi hareketle hal ve faslolunabilir.» süvari 23 fırkadan, hücum arabaları derecesi hayli zayıf kalmaktadır. Alman Fransa da îtalya ile bir anlaşma (tanklar, zırhlı otomobiller) 25 alaydan ların iddiasına göre, mahdud miktarda yapacak mürekkebdir. Bu fırkaların takriben üçte liyakatli kumandanlann yanmda, proleBelgrad 7 (Hususî) Paristen bilbiri, Rusyanm garb hududunda olup tarya sınıflanndan gelme umumî zabit dirildiğine göre, Fransa geçenlerde îngilmevcudlan takviye edilmiştir. Almanla kütlesinin, münevverlik bakımından kıy tere ile İtalya arasında imzalanan anlaşra göre Sovyet Rusyada millî ordunun metleri çok aşağıdır. mıya müşabih bir anlaşma imzalanmasını yanmda bir O. G. P. yani siyasî polis Stalin'in «herşeyi zabit kadroları hal İtalyaya teklif edecektir. kıt'alan vardır ki mevcudlan 150,000 ledecektir» sözünden ilham almarak za kişidir. Hudud muhafız kıt'alan da bıtan seviyesinin bu vahim düşüklüğüne Mısır hava ordusu 60,000 kişiden mürekebdir. çare bulmak için ciddî gayretler sarfedilhazırlanıyor Harb zamanında Sovyet Rusya, Al mektedir. Bu maksadla 13 tane harb a Kahire 7 (A.A.) Bütün nazırlar manların tahminine göre, kolayca, iyi kademisi ve 6 tane askerî fakülte tesis bir aylık maaşlannı kuvvetli bir hava fitalim ve terbiye görmüş 6 milyon asker edilmiş olup şimdi bu müesseselerde losu ihdasına yardım için terketmişlerdir. çıkarabilir. Alman yeni tedbirler bu mikYüksek memurlar da bu suretle hareket tann 6 milyondan 10 milyona yüksel 16,000 zabit okumaktadır. (Milletler Cemiyeti Askerî Yıllıgına edeceklerdir. Bundan başka hükumete mesini temin edebilecektir. Rusyanm seferber edebileceği 20 ilâ 39 yaşındaki nazaran, Sovyet Rusyada 15 tane piya bu hususta birçok teberrularda bulunul insanlann yekunu da 17 buçuk milyon de zabit mektebi, 4 tane süvari zabit muştur. mektebi, 4 tane topçu zabit mektebi, 2 olarak hesab edilmektedir. Sovyet Rusyanın, 1 1 ağustos 1936 da tane istihkâm zabit mektebi, 2 tane mu yani generaller içindir.) Harb akademilerine gelince, bunlar da askerlik çağınm 21 yaş yerine 19 ya habere zabit mektebi vardır. Bunlardan Moskova Harb Akademisi, Moskova şından başlamasını karar altına alması başka muhtelif smıflar için aynca 5 tane Almanyada büyük heyecanı mucib ol ihtısas mektebi vardır. Piyade ve süvari Havacılık Akademisi, Leningrad Askerî muş ve buna bir mukabele olmak üzere, mekteblerinde tahsil müddeti üç sene, di Teknik Akademisi, Leningrad Deniz Kontrol edilen Bulgar gemisi ğerlerinde ve ihtısas mekteblerinde dört Harb Akademisi olmak üzere 4 tanedir. Almanlar da hemen muvazzaflık müd Sofya 7 (A.A.) Bulgar ajansıBu askerî mekteblerden başka bazı buçuk senedir. Aynca Almanların, yu detini iki seneye çıkarmışlardır. nın öğrendiğine göre Balkan adlı Bulgar Askerlik çağının 21 yerine 19 dan kanda, Harb Akademisi dedıkleri 13 ta yüksek mekteblerin de ayrıca askerlik şugemisinin bir İspanyol asi limanına silâh beleri vardır. £•] Birinci yazı 6 ikincikânun tarihli ne zabitan tekemmül kursu da vardır ki bunlanm 3 tanesi yüksek kumanda heyeti A. D. ihrac ettiğine dair olan haberlerin aksine sayımızdadır. başlaması, Sovyet Rusyaya, önümüzdeki dört yıl içinde her sene bir sınıf yerine bir buçuk sınıfı silâh altına almak imkânını verecektir. Böylece, bugünkü ordu mevcudu yüzde 50 nisbetinde artmış o luyor. Bir Alman gazetesi, Sovyetlerin bu kararının 1941 de tamamile harbe hazır olmak hususundaki azminin bir de11 i olduğunu iddia ediyor. x Ingiltere İtalya itilâfı imza edildikten sonra *1 Sterlin 618. 621. 124.25 124 25 1 Dolar 114. 117. 20 Fransız Fr. 12a 125, 20 Llret 82. 85: 1 20 Belcika FT. 19. 23. 20 Drahml Ö65. 575. 20 İsvicre Fr. 20. 23. 20 Leva 63. 66, 1 Florln 7â. 80. 120 Cek kronu 20. 1 Avusturva SL 23. 28. 1 Mark 20. 22. 1 Zloü *0. 23. 1 Peneü 12. 14. [Baştarafı 1 ind sahtfede\ olarak bu gemi asiler tarafından iki gün 20 Lev 48. 54 20 Dinar Lejyonerler, sahayı kanş karış zaptetmek Ceuta'da tevkif edilmiş ve hamulesi konRuble 1 30. mecburiyetinde kalmışlardır. 32. 1 İsveç kuronu trol olunmuştur. 1030. 1031. 1 Türk altını Zannolunduğuna göre asilerin yüksek 243. 245. 1 Banknot Os B Madridde komünistler anarşistkumandanlığı, Escurial Madrid yolu ÇEK ; L E R lerle çarpışıyor nun bir kısmınm zaptı üzerine Escurial Satıs Alış Londra 7 (A.A.) Tenerifften meselesini halledilmiş telâkki etmekte ol618, 62 L Röyter ajansına bildirildiğine göre, C. Londra duğundan şimdi harekât için mihver olaU.795 u.7940 Nev Yok ' 17.015 16.9325 rak Manzanares nehrini intihab etmiştir. N. T. gazetesinde çıkan bir makale üze Parls 15,1035 15.025 Milâno Harekâta iştirak edecek efradın mik rine Madrid sokaklannda anarşistlerle Bruksel 4.716u 4.6920 88.35 87 9225 tarı pek çoktur. Mütemadıyen takviye ki" komünistler arasında kanlı bir çarpışma Atina 3.4590 3.4125 Cenevr* taatı gelmektedir. Düşman, şiddetli bir olmuş, on iki kişi ölmüştür. 64.725 64.4125 Sorva 1,4518 1.445 Amsterdanj Madrid tehlikede mukavemet göstermektedir. Bilhassa Las 22.705 22.5910 , Prae Londra 7 (Hususî) Madridde Rozas'a karşı bir taarruzda bulunmuştur. 4.2175 4.2270 Vivana 7.5810 7.545 Bu taarruz, püskürtülmüştür. Milislerin şiddetli muharebeler cereyan etmektedir. Madri* U75 1.9662 yapmış olduklan bir huruc hareketi de İhtilâlciler Madrid Eskoriyal yolunu Berlin 4.2075 4.1867 Varsova 4.3675 tardedilmiş ve tayyareler milisleri imha keserek Madrid civarındaki birçok sev Budarjeste 4.3475 108.4142 1X7.89 Bükres kulceyşî mühim noktalan zaptetmişleretmiştir. 34.5475 34.38 Belerad 2.7855 2.7967 Yokohama Topçulann ateşi, şimdiye kadar görül dir. 25.10 ' 24.9» Moskova Bu sabahki Madrid gazeteleri harb Stokholm memiş derecede şiddetli olmuştur. 3.1218 U383 Görülüyor ki hali hazırda hedef, Es edecek vaziyette olmıyanları şehri terke ESHAM davet etmektedirler. Hükumet kuvvetle curial değil Madriddir. Açüiş Kapanış Salamanca 7 (A.A.) Resmî teb rinin son müdafaaya hazırlandıklan ha Anadolu Şm. 23. 23. % 60 vadeli liğ: Madrid cephesinde kuvvetlerimiz, ber veriliyor. 13.40 ! 13.25 Aslan çimento Madrid askerî kumandanı tarafından ileri hareketlerine devam ederek Las Rot S T İ K RAZLA ıR zas, Elpanrio kasabalarım ve Casa de neşredilen bir beyanname payitahtın her Kapanıa t AÇ1İ19 Pinos çiftliğini işgal etmişlerdir. Düşma zamandan ziyade tehlikede olduğunu bil 1 J^,875 i Türk borcu l vadeU 22.^25 nın zayiatı büyüktür. Milislerin pek şid dirmektedir. 21.=5 > > n oesln 2L35 1 2L40 1 detli olan mukavemetleri, kıtaatımızın Amerika silâh ihracatına ambargo > > n vadeli 21.50 97.50 Ereani ^7.50 j gayretile kırılmıştır. koyda 65. 65. % 2 Hazine Diğer cephelerde ancak ufak tefek Londra 7 (Hususî) Amerika bitaVÎLÂT TAH musademeler vuku bulmuş olduğu haber raflık kanununun îspanyaya da teşmiliKapanış . Açüıs verilmektedir. ne dair hazırlanan kanunu tasdik etmiş Anadolu 38.55 ı » I vadell 38.25 Madrid kumandammn sözleri tir. Kanun dün gece Cumhurreisi M. Ro38.25 > n vadell 38.25 41,05 41 9U ozevelt tarafından da tasvib edildiğinden > mü. va. Madrid 7 (A.A.) Asi kuvvetler, bundan tam iki ay evvel Madrid kapıla derhal mevkii mer'iyete vazedilmiştir. Ancak tasdik muamelesinden evvel bir rına gelmişlerdi. Bu münasebetle, payitahtın müdafaa îspanyol gemisi 18 tayyare ve harb malzemesini hamilen Nevyork limanından sını idare etmekte olan General Miaja, ispanyaya hareket etmiştir. Bu vapurun 1 İthalât: Buğday 576, çavdar 90, armatbuat mümessilerini kabul etmiştir. hareketini tehir edecek imkânı kanunî bupa 81, tiftik 35 1/2, yapak 25, mısır 87, B. General, halihazırda Las Rozas mın lunamamıştır. peynir 4 3/4, kepek 51, un 45 1/4, fasulye takasında cereyan etmekte olan muhare* * * 7 1/2, iç ceviz 4 3/4 ton, afyon 99 kilo. belerin ehemmiyetli olduğu noktasında İhracat: Razmol 174 3/4, tiftik 49 3/4, Madridde veba mi? ısrar etmiştir. General, şu sözleri söyle yapak 7 1/2 ton. Dün şehrimize gelen Daily Mail'in miştir: 2 Satışlar: < . « Cumhuriyetçi kuvvetler, bu mın Perpignan muhabiri oraya gelen îspan Bugday yumuşak kilosu 6 kunış 16 pa takada son derecede asrî silâhlara ve teç yol muhacirlerinden öğrendiğine göre radan 6 kurus 30 paraya kadar, buğday hizata malik 10,000 Almana karşı har Madridde mübhiş bir tifo salgını başgös sert kilosu 6 kuruş 20 paradan 6 kuruş 30 betmektedirler. Milisler, Üniversite ma terdiğini yazmaktadır. Noelde başlıyan paraya kadar, kızılca kilosu 6 kuruş 10 pahallesi altında La Corogne yolu istika salgm mütlhiş bir şekilde tevessü etmekte radan, çavdar kilosu 5 kuruş 22 1/2 parametinde çekilmişlerdir. Villaverda mın dir. Valencia'daki kızıl hükumet Millet 1 dan 5 kuruş 32 1/2 paraya kadar, mısır beyaz kilosu 4 kuruş 22 1/2 paradan. mısır takasında, Madridin cenubu garbisinde, er Cemiyetine ve Parise, yardım için sarı kilosu 5 kuruştan, Yulaf kilosu 5 kumüracaat etmiştir. Hastalık herne kadar vaziyet hükumetçilere müsaiddir.» ruştan 5 kuru$ 7 1/2 paraya kadar, fındık General Miaja, netice olarak, cumhu asker arasına bulaşmamışsa da siviller a* İç kilosu 70 kuruştan, Yapak Diyarbeör riyetçilerin nihaî zafere kavuşacakları rasında günde yüzlerce musab kaydedil 58 1/2 kuruştan, peynir beyaz kilosu 41 kumektedir. Henüz teeyyüd etmiyen haber ruş 7 paradan 42 kuruş 14 paraya kadar, hakkmdaki kanaatini izhar etmiştir. lere nazaran tifo General Franco'nun 3 Telgraflar: İrlandadan giden milliyetçi Londra mısır Laplata ikincikânun tah askerleri arasında da başgöstermiştir. gönüllüler mili korteri 24 Şl. Ki. 3 Kr. 40 Sa., Londra Dublin 7 (A.A.) Franco kıt'alaketentohumu Laplata ikincikânun tahmill nna iltihak ermek üzere bu sabah şafaktonu 12 Ster. 5 Şi. Ki. 7 Kr. 45 Sa., Anvers arpa Lehistan ikincikânun şubat tahmili la beraber 800 gönüllünün İspanyaya 1 2 3 4 5 6 7 8 » l d 100 kilosu 118 B. frank. Ki. 5 Kr., Liverpol hareket etmesi dün Cork havalisinde Gebuğday mart tahmili 100 libresi 9 Şi. 9 5/8 neral O'Duffy'nin taraftarları arasında P. Ki. 6 kuruş 67 Sa., Şikago buğday Hartbüyük bir faaliyeti mucib olmuştur. Öğvinter mayıs tahmili buşeli 131 7/7 sent. leden sonra Cork'un muhtelif mahalle Ki. 6 Kr. 10 Sa., Vinipek buğday Mantioba lerinde toplanmalar olmuş ve bu toplan mayıs tahmili buşeli 126 5/8 sent. KL 5 Kr. malara iştirak edenler bilâhare kamyon 85 Sa., Hamburg iç fmdık Giresun derhal larla meçhul bir istikamete hareket et teslim tahmil 100 kilosu 156 R. mark. Ki. 78 Kr. 92 Sa., Hamburg iç fındık Levan mişlerdir. derhal tahmll 100 kilosu 155 R. mark. Ki. Portekizin mühim cevabt 78 Kr. 41 Sa. İBİ Londra 7 (A.A.) İyi haber alan 9 mehafil, Portekiz hükumeti tarafından ıo İngiliz ye Fransız notalarına verilen ce Soldan sağa: vabda İspanyaya gönüllü sevkedilmesine 1 Bir çeşid inşaat. 2 Büyükiük, bir mâni olmak için alınacak tedbirlerin, bu emir. 3 Atlann tuvaleti. merkezl Avruhususta bütün devletlerin muvafakati a pa devletlerinden birinin payitahtı. 4 Iınması şartile kabul edildiğini bildir Gaye, nota. 5 Atıf edatı, iyi kokulu bir mektedir. nebat, rusça «evet>. 6 Dünya. 7 KaCevabî notada, Portekiz hükumeti İs bile, iskambilde bir kâğıd. 8 Meydan, panya dahilî harbine hiçbir veçhile iştirak birlikte doğan iki çocuk. 9 Yakın değü, etmediğinden bu tedbirlerin kendisine hiç garbî Anadoluda eski bir san'at merkezl. bir mecburiyeti istilzam etmiyeceği tasrih 10 Sürat, içinde oturduğumuz yer. Yukarıdan aşağıya: edilmektedir. Nota, îtalya ve Almanya1 Cava adasının merkezi, akıl. 2 yı ima ederek Portekiz hükumetinin ta Çanakkale civarında bir kasaba, müstes mamile serbest olarak cevab verdiğini ilâna. 3 Cimrilik, öldürme aleti. 4 Ço ve etmektedir. cuklarm korktuğu hayalî bir şahsiyet, al Romada mütalealar kollü bir içki. 5 «Ren> in tersi, şimendiRoma 7 (A.A.) 10,000 İtalya fer katarı. 6 Bir binek hayvanı, bir sı nın Cadix'ie karaya çıkmış olduklanna fat edatı. 7 Herşey onunla satın alınır, dair olan haberler hakkmda mütalealar bir işi yapmak. 8 Bir renk, beyaz mo bilyanm boyası. 9 Bir göz rengi, hile. yürüten Tribuna gazetesi, diyor ki: 10 Kilonun kısımlanndan biri. «Bu rakamlar, hayalidir, ecnebi gö Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli nüllüleri, halihazırda General Franco* 1 3 10 nun elınde bulunan Ispanyol lejyonuna p O P U R i İİR girebilirler. Herhalde gönüllüler meseleA Z İ i R A D E si hakkında bir itilâf hasıl olmadıkça İs L U|P • !Y A|M|A Ç panyaya gönüllü gitmesini mes'ul ma A | Ç | A | N | « N A D|A|N kamların hattı hareketini gösterir bir ma A L I M K i hiyette telâkki etmemek icab eder.» Madrid civarında iki kasaba daha aldılar Istanbul Borsası kapanış fiatleri 7 1 1937 | P AR ALAR Eski hükumet merkezinde tifo salgını çıktığı rivayet ediliyor. İrlandadan General Franco'ya gönüllü geliyor Zahire Borsasmda dünkü muameleler ÜNÜ GÜNÜN BULMACASI 1" 1 • • •1 • • 1 •1 1 1 l " i •1 • la • • 1 1 !•1 • •1 HASAN • • c • TM a •• A E|Z RİE T 10 ÜIKJJ LLL • EİM E|Lİ Z A A L|A M | E | T | » Y A Z N İİE İİL AİÇİB m • •IK|» K •P A •• E Y Hasan deposu: Istanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle