13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYET S İkincikânun 1937 HASAN Yağsız Kar Kremi Çilleri ve Sivilceleri ve Lekeleri Kat'iyyen izale eder. Dünyada mevcud kremlerin en nefisleri, en sıhhileridir. Nazik cildli kadınlarm hayat arkadaşıdır. Ihtiyarlan gencleştirir ve gencleri güzelleştirir. Insana ebedî bir taravet veren Hasan acıbadem yağile yağsız gündüz ve yanm yağh gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıştırüan ve halkı aldatan kremlere vesair ıtriyata aldanmayımz. HASAN ismine ve markasına dikkat ediniz. H A S A N D E P O S U : İSTANBUL, ANKARA, ESKİŞEH1R, BEYOĞLU, BEŞİKTAŞ. HASAN ACI BADEM YAGI KREMi ve HASAN GECE KREMi İLE Cildinizi Nurlandırınız! NECiP ACI BADEM BEY Sergilerde eser teşhir Herkes dişlerine meftun eden ressamlara Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: İkincikânunun yirmi ikisinde Atinada Yunan hükumeti bütün Balkan devletlerinin iştirak ettiği bir resim sergisi açacaktır. Bu sergiye iştirak etmek istiyen ressamların jüriye arzedilmek üzere be ğendikleri esrlerinden üçer danesini en geç 12 ikincikânun sabahına kadar Güzel Sa'atlar Akademisi Müdür Muavinliğine makbuz mu kabilinde teslim etmeleri. (83) ile: Bu krem cildin besleyici gıdasını teşkil eden acı badem yağı ve pek sır olan Avrupada (Vo. G) müessesesinden büyük fedakârlıklarla temin edilen raevaddı iptidaiye ile yapümıştır. Güzellik ve beyazlık veren Necib Bey acı badem kremini mutlak tecrübe ediniz. Gece yatarken kullanınız. (Necib Bey yağsız krmlerini) de gündüz kullanmağı hiç ihmal etmeyiniz. Çünkü deru nünde (vitamin) hassasını haiz maddeler vardır. Cildinizde düşünemediğiniz güzellikleri, pembelikleri göreceksiniz. Fiatlan yağsız krem tüp 20, kavanoz 35, yağh tüp 20, acı badem kavanoz 50, tüp 25 kuruşa her yerde satılır. Deposu Eminönü Necib Bey. louuâfet (abunCân Muzadı taaffün ve deriyî takviye hassalarına malikiyeti Krem Pertevin bugünkü şöhret ve şümulünün lidir. bariz deli RADYOLİN ÇUnkU hergUn ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNDEN: 1937 senesi içinde tstanbuldan fabrikalanmıza ve mütekabilen gönderilecek muhtelif cins eşyanın nakliyesi kapalı zarfla münakasası ve isteklisine ihalesi yapılacaktır. Şartname parasız olarak İstanbul Bahçekapı Taş Handa Şeker Bürosu tarafından verilir. Teklifler en geç 18 sonkânun 1937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 16 ya kadar Bahçekapı Taş Han 44 No. ya verilmelidir. T Ü R K I Y E BELSOGUKLUGU VE FRENGİYE YAKALANMAMAK İÇİN EN İYİ İLÂÇ diş macunile iki defa dişlerini fırçahyor ve onlara ebedî hayat, güzellik veriyor. TURAN Muhammen Teminatı fiatı muvakkatesi Lira K. Lira K. 7 30 98 55 Dosya No. 785 50 KRŞ, HER ECZANEDE BULUNUR. PROTEJİN dir Daima Radyolin I Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden Kadıköy Vakıflar Direktörlügü İlânlan îstanbul Kadastro Birinci Mmtaka Müdürlüğünden: Eminönü kazasına bağlı Yalı, Kâtib ve Kemalpaşa mahallelerinin kadastrosu bitmiş olduğundan kadastro plân suretleri ve mülk sahibleri adına tahakkuk eden harç ve rüsum müfredat cetvelleri merbut bulundukları Kumkapı ve Beyazıd nahiyeleri Müdürlükleri delâletile 6/1/937 tarihinde Müdiriyet binalarına talik ettirilmiştir. Mülk sahibleri plânlarla cetvellere karşı bir itirazları varsa iki ay zarfmda Birinci Mıntaka Kadastro Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (68) Müthiş ıstırablardan sonra bu kadar derin sükun ve rahat Kullanarak kazanılabilir! GRiPiN Diş, baş, mafsal, romatizma, sinir •e adale ağrıları da dahil olmak üzere bütün ısbrabları derhal geçirmekle, harareti düşürüp nezle, grip ve bronşiti izale etmekle hakh bir şöhret kazanmıştır. S. 12 saatte 3 ta x ; ne alabilirsiniz. RiPiN Ancak Maltepede Küçükyalı mevkiinde 66 sayılı 3 dönüm tarlanın. Kadıköyünde Osmanağa mahalle 1576 12 26 0 92 sinde Mühürdar caddesinde 11 sayılı dükkânın 4/160 hissesi. Kadıköyünde Osmanağa mahalle 1559 2 33 30 99 sinde Rızapaşa çeşmesi caddesinde 2, 2/1, 2/4 iki dükkânın 23/672 hissesi. Usküdarda Icadiyede Elmaruf so40 50 540 00 kağında 27 sayılı sırf mülk evin tamamı. Kadıköyünde Hasanpaşa mahal 1500 00 112 50 lesinde Sarayarkası sokağında 1, 67, 69 sayılı sırf mülk maa dük • kân evin tamamı. Yukarıda meviklerile numaraları ve cinsleri, kıymet ve teminatlan yazılı Vakıf yerler satılmak üzere açık arttırmıya çıkanlmıştır. İsteklilerin ihale günü olan 15/1/937 cuma günü saat 15 te Kadı köy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatleri. (3867) Muhammen bedeli (36742,50) lira olan 8165 ton linyit kömürü 26/1/1937 sah günü saat 16 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasmda satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin (2755,60) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 numarah nüshasında intişar etmis olan talimatname dairesinde alımnış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 15 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler (184) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (102) I Yılbaşı piyangosunda kazanamıyanlara Müjde TüRKMAARiFCEMiYETİ E^YA PİYAHGOSU İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 26/1/937 sah günü saat 15 te lstanbulda Nafıa Müdürlüğünde 1934 lira keşif bedelli Ortaköyde Yüksek Deniz Ticaret Okulu tamiratile lâboratuar tadilâtı açık eksiltmeye konulmuştur. Mukavele. eksiltme, Bayındırhk lşleri Genel, hususî ve fennî şartnameler, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. Muvakkat teminat 146 liradır. İsteklilerin teklif mektublarını ve en az 1000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair gösterecekleri vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarile 26/1/937 sah günü saat 15 te Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. (67) KiRALIK Bebekte postane ile polis karakolu arasında, cadde üzerinde «216» numa ralı beş oda, su, elektrik, havagazi tesisatı mevcud" bol güneşli denize man zarah. Müracaat: Altmdaki tütüncü Bay Mehmede. Baylatı» Teksayt ve Teksâyt EksTrâ~sîzrw 'tehlikeden koruyor. 1, 3, 6 ve 12 lik ambalajlarda eczanelerde bulunur.. Sahfb ve Başmuharriri: Yunu» Nadi Umumi neşriyatt idare eden Yaa /jierı Müdürü: Hikmet Münif Cumhurtyet matbaast ölçü üzerine Fennî Kasık Bağlan Mide, barsak, böbrek düşkünlüğüne HEM SİZ HENBİZ SEVINECEGIZ Gripini tercih ediniz Isteyenlere ölçü terifesi gönderilir. Eminönü izmir sokağı Tel. 20219 ZAHARYA Orepulos Taklidcilerden sakımnız Fennî Korsalar ÇEKİÜŞTAftİHİ Satış yeri piyango bayilerile Yenipostane karşısında Erzurum hanındaki Cemiyetin ilân işleri bürosudur. 54OO ÜRAL|KiKPAMİYE
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle