13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET 8 tkincikânun 1937 Küçük hikâye Peri ayaklı kadın Jean Rameau'dan Bibliyoğrafya Yuksek Mühendis mek tebi 1936 neşriyatı Kış sporları tamim edilecek RADVO Bu aksamki program J Miqueou kestane çuvalını sırtlıyarak Anadan kolsuz mu doğmuş? pazara gitti. Vaktile büyük babsı ona İSTANBUL: Öyle diyorlar. Fakat bana kalırsa Bizde meslekî neşriyat, belki ihtiya 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havaşu nasihatte bulunmuştu: «Şehre hiçbir sirkte orijinal bir numara olabilmesi içi ca tekabül edecek derecede olmasa bile dis 13,05 plâkla hafif muzik 13,25 muhzaman boşuboşuna gitmemeli, orada ka kollarını küçükken kestiler. Fakat bak oldukça inkişaf etmiştir. Fakat yazık k telif plâk neşriyatı 17 Inkılâb dersleri: zanılacak para, yapılacak masraftan da sana, değmez mi?.. Üniversiteden naklen, Receb Peker tara bundan umumiyetle alâkadarlar bile fından 18,50 plâkla dans musikisi 19,30 im fazla olmalı.» Miqueou dedesinin sö* * * pek haberdar değillerdir. Çünkü yapı spor musahabeleri: Esref Şefik tarafm zünü dini bir saygı ile tutardı. Miqueou bunlan duyduktan sonr lan neşriyatı muhiti çevresinden dışar dan 20 Vedia Rıza ve arkadasîarı tara fmdan Turk musikisi ve halk şarkıları Zavallı köylü zengin değildi, az za derinden derine tefekküre daldı. Köyü da tanıtacak vasıtalarımız pek azdır. 20,30 Cemal Kâmil ve arkadaşları tarafmBugün yazımıza mevzu teşkil eden man evvel bir kız çocuğu doğmuştu. Fa ne yalnız döndü. Sarhoş gibi kendi ken dan Türk musikisi ve halk şarkılan 21 kat genc baba ona baktıkça kendini mil dine konuşuyordu. Küçük kızını düşünü altı kitab buna güzel bir misaldir. Emin Saat ayarı: Orkestra 22 ajans ve borsa olmakla beraber zannederiz diyelim haberleri ve ertesi günün programı 22.30 yoner sanırdı. Yavrucuk, iki gözleril yordu. Zavallı Louisette! Çok güzel biı bu kitabları, alâkadarları arasında, bu plâkla sololar 23 son. sanki onun yüzüne altın serperdi. çocuktu, fakat kollan vardı!.. Bu cic: lup okumak istiyeceklerin adedi hiç te VİYANA: Miqueou küçük kızı nekadar seviyor kollarla ne kazanabilirdi ki? Anası ba az olmasa gerektir. 18,10 çocuklara elisleri 18,35 konser du bilseniz! Ona iyi bakacak, güzel biı bası gibi bir lokma ekmek parasından Mühendis Mektebi Basımevinde ba19,15 spor 19,25 seyahat 19,40 konfe tahsil verecek, bir efendi adamla evlene başka. Altın ayakkabı giymek degil, al sılan bütün bu kitabların hiçbirinde fi rans 20,05 saat, haberler, hava, program haberleri 20,20 eğlenceli konser 21,20 bilmesi için onu tam bir kadın yapacaktı. tın diş bile takamıyacaktı. Halbuki kol at ta yazılı değildir. Fakat her halde orkestra konseri 22,35 kansık yayın Satacağı kestane çuvah ile yavrusuna suz doğmuş ve yahud anası babasında satılıyor ki birinin üzerinde «Her cild Ankarada patenle kayma talimi yapan genclerden bir grup 23,35 eğlenceli yayın 24,35 haberler. ayrı satılabilir> kaydi var. şimdilik bir çift patik alabilecekti. cesaret olsa da... Ankara 6 (Hususî) Kış sporlarına havaî bir hat kurulacaktır. Bu hattın BERLIN: Şimdi sayılarını takiben eserlere ge bilhassa ehemmiyet verilmekte oldu Yükünü sırtına vurarak şehir yolunu 18,05 gramofon 18,35 konuşma, hukukî Miqueou boyuna elini başma götürii 300 bin liraya kadar çıkacağı tahmin elelim: ğundan, tamim ve teşviki hususunda nasihatler 19,05 musiki 20,05 gelecek tutmuştu. Çuvalı taşıyacak ne bir ö'küzü yor, sanki kafasını kurcalıyan düşünce 26 «înşaatın Umumî Usulleri> adlı mühim tedbirler almacaktır. Memleke diliyor. Esasen Elmadağmda, şimdi de haftanın programı 20,20 gramofon ne de bir merkebi vardı. Şehir, iki fersah leri armak istiyordu. Fakat gider mi on bu kitabm müellifi Yüksek Mühendis in bu sporlara müsaid mıntakalarında, kayak sporları yapılmaktadır. Ankara 20,50 günün akisleri, haberler 21,15 ask uzakta idi. Zavallı köylü arada sırada lar, hiç, ne gezer. Mektebi şimendifer inşaatının umumî icab eden tesisatm yapılması hususun nın muhtelif yerlerinde de bu sene mev şarkıları 21.35 konser 23.05 hava, ha berler, spor 23,35 gece musikisi. yolun kenarında dinlenir ve şehre doğru tBir babanın vazifesi nedir? diyor usulleri ve inşaat malzemeai dersleri da tetkiklerde bülunuluyor. Bir tasav sim sporları, her zamankinden fazla PEŞTE: koşan arabalara, kamyonlara, otomobil du. Çocuğunun saadetini temin etmek, o veren Bordeaux limanı işletme Başmü vura göre Ankaradan Elmadağına da rağbettedir. 18,05 konuşma 18.35 Harpa konseri hendisi M. Fischer'dir. Müderris Mü lere acı acı bakardı. Fakat onu hiç gören na güzel bir mevki hazırlamak değil mi? 19 spor 19.10 musiki 19.55 konuşma hendis Suphi Kâmil Tanığ tarafmdan olmuyordu sanki. Ona bir yer gösteren 20 35 opera binasmdan nakil, istirahat esBunun için ne yapmalı, yavruyu mekteb da salâhiyetle türkçeye tercüme edil bulunmuyordu. Pazara giden zenginler nasmda siyasi haberler 24,05 ingilizce vermeli, üniversiteye göndermeli. Bı miştir. haberler 24,10 gramofon 1,10 haberler. kalblerini evde unutmuş olsalar gerek. herkesin harcı mı? Haydi bütün bunlan 27 «İktısad Prensipleri> adlı bu kiBÜKREŞ: Tam bu sırada Miqueou'nun yanında yaptık diyelim; çocuğun hayatta mu tabı yazan Yüksek Mühendis Mektebi 18.05 orkestra konseri 19.05 saat, hava. büyük bir otomobil durdu. havadis 19,15 eğlenceli konser 20,05 vaffak olacağından gene emin olamayız İktısad müderrisi Tevfik Hamdi Birenkonferans 20,40 opera binasından nakil, Nereye gidiyorsun, hemşerim? Pa ki. Halbuki... dir. îkinci cildin bu birinci kısmmı ele istirahat esnasında haberler. spor 23.50 alır almaz eserin ne büyük bir itina ile zara mı? Haydi atla bakalım içeri, ben fransızca ve almanca haberler 24 son haHiç birşey içmemiş olduğu halde, eviyazıldığı kolaylıkla anlaşılmaktadır. de oraya gidiyorum, arabada yer çok. berler. ne geldiği vakit sallanıyordu. Hemen 28 tDemir İnşaatta Kaynak» adlı LONDRA: Bunlan söyliyen sanşın bir kadınd yavrusuna koştu. Lousette, elleri yorga bu kitabın müellüinin Profesör Fikri 21.05 saat, haberler. hava 21,35 İskoçya önünde esmer bir şoför oturuyordu. Ka nin dışarısında, uyuyordu. Zavallı baba Santur olduğunu kaydetmek bile kıyistasyonu 22.05 Siberyada hayat 22.20 dının kulaklarında altın küpe, kolunda dans orkestrası 23.05 viyolonsel ve piyabu elleri içini çekerek öptü. Onlan ek meti hakkında umumî bir fikir verebialtın bilezik, ağzında altın diş vardı. no konseri 23.45 şiirler 24.05 saat, ha lir. mek bıçağile kesmek işten bile değildi. berler, hava, spor. konuşma 24.30 dans yakkabıları bile altındandı sanki! 29 «Mukavemet Tatbikatı> adh bu Bıçak ta tam masanm üstünde duruyor orkestrası 1.35 haberler ve saire 1,45 kitabı yazan muallim mühendis Feri Çuvalını ver, dedi, ben sana yar gramofon. du. Davet eder bir hali vardı sanki.. dun Arısoydur. Mevzuunun hususiyeti dım ederim. PARİSMiqueou haşyetle geri çekildi: değerini gösterir. 18,05 siirler 18,20 gramofon 18,35 çoKadın çuvalı aldı, fakat ellerile de Uşak (Hususî) Aybey manallesinde çıkan yangın Belediye Itfaiyesince cuk korosu 19.05 orkestra 19,35 konuş İmkânı yok yapamam, deli olu 30 Bu sayıdaki kitabı göremedik. ğil: Ayaklarile. Ne eli, hatta ne de kolu 31 «Elektriki Mesaha> adlı bu ki kendisine katılan şeker fabrikasının itfaiye levazımatile söndürülmüş ve bu ma 20,05 konser 20.35 havadis 21,35 vardı. Lâkin herkes elile ne iş görebilirse yorum galiba! abın müellifi kıymetli telgraf ve tele suretle ehemmiyetli bir felâketin önüne geçilmiştir. Gönderdiğim resim U hava 21.43 konser 22 05 musiki konuşSokağa fırladı. Fakat gene kendi fr ması 22,35 eğlenceli yayın 24,35 habero da ayağile ayni şeyleri yapıyordu. on mühendisimiz profesör Emin Kal şakın îtfaiye hizmetinde çalışanları bir arada göstermektedir. ler, hava. Miqueou afalladı kaldı. O zaman ka iirleri aklını kurcalıyordu. muktur. Ilk sahifesindeki <Bir hâdıse ROMA: Ne demek, diyordu, kendi kendi" ancak ölçülebildiği ve adedle ifade odın güldü ve sordu:* ÖLÜM 20,25 yabancı dillerde haberler 21.10 saat, haberler, hava 21,35 faşizm haber Beni tanımıyor musunuz? Fakat ne, onu seviyor muyum, yoksa sevmiyor unduğu zaman malumdur> cümlesi, Merhum Istanbul Kâtibiadli Muzafleri 21.45 operet yayını. istirahat esnasınher pazara giderim. Bana peri ayaklı muyum? Herşeyden evvel yavrumun is kitabın bahsettiği mevzuu «malum> bir er Gıyaseddin eşi, Elektrik şirketi müda konuşma ve turizm propagandası, en hale getirdiğini sarahaten anlatmak derler. Bugün gel de numaralarımı gör. kbalini düşünmeğe mecbur değil misonra dans musikisi, istirahat esnasında endislerinden Muzaffer Boran ve diş adır. haberler 24.35 dans musikisi. yim? O da bir gün peri ayaklı bir kız oSöylerım, senden para almazlar. 32 <Gaz Kimyası> adlı bu koca ki abibi Tarık Boranın anneleri ve Em *** unca bana dua etmez mi? Benim bu fe abı yazan Profesör Nureddin Münşi âk Bankası müfettişlerinden Nizameddakârhğımı düşünerek: «Zavallı babacı Algandır. «Zehirli gazler ve kimyevî in Tezcanın kayınvalidesi Bayan E Miqueou kestanelerini sattıktan En iyi eins kâğıd zerine basılmış olan ğım, dıyecektir, beni nekadar seviyor avaş> mevzuunun mütehassısı sonra sirka gitti. mine Firdevs, Hakkm rahmetine ka Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlar > 68 büyük sahifede yüze yakm kanüellif eserinde bu gazlerin tarihini ICadin çıplak ayaklarile insana hayret muş ki bu ıstıraba katlandı. Onu deli /uşmuş1 ve bütün sevdiklerinin elleri dır: rikatür, resim,,, renkJi tablolarla zmış, bugünkü inkişâfını nakîetmiş, 'Istanbul cihetlndekiler: ... . veriyordu: Örgü örüyor, dikiş dikiyor, andılar, halbuki biçare adamcağız ne 936 nın 937 senesine hediye ettiği lk gaz taarruzunu anlatmış, bu gazle stünde Heybeliadadaki aile kabrista Aksarayda (Şeref), Alemdarda (All' Rı ^ yazı yazıyor, resim yapıyor, yıkanıyor, cadar hakim ve uzak görürmüş.» in nevilerini ve ehemmiyetlerini mey ına defnedilmiştir. Allah gariki tah yegâBrWH&&efis karikatür albüzat, Bakırköyde fMerkez), Beyazıdda (A Miqueou kızının bu sözlerini istikbaî dana çıkarmış ve bu hususta lâzım olan met eylesin. taranıyordu. Elma soyuyor ve ağzına gömüdür. Tanınmış muharrir ve mi» sador Vahraml. Eminönünde (A. Minas tütüyordu. Ayaklarile piyano ve flüt de duyar gibi oldu. Haykırdı, şimdi ar ütün teknik malumatı vermiş, velha yan), Fenerde fHüsameddin). Karagüm zahçıların yazılarını da havi olan •• rükte (KemaD, Küçukpazarda (Necati), çalıyor, kadınların şapkalarının şeridle ık ona cesaret gelmişti. Haydi çabuk! ıl bugünün bu en mühim mevzuuna bu albüm az miktarda basıldığın Samatya Kocamustafapaşada (Rıdvan>, rine fiyango yapıyor, erkeklerin cebin Bıçak neredesin!... dair en etraflı eseri vücude getirmiştir. dan müvezzi ve bayilerinizden Şehremininde (A. Hamdi), Şehzadebaşmda deki paraları sayıyordu. Kapının önünde bir dilenci kadın ona (Üniversite). şimdiden isteyiniz. Teşekkür Beyoğlu cihetindekiler: Miqueou'nun ağzı hayretten bir karış el uzatıyordu. Bu zavallının da elleri Aile reisimiz levazım yarbay Remzi Galatada (Yeniyol), (Mustafa Nail), açıldı. ardı. Bunlar onun nesinc yaramıştı. Hasköyde (Barbut). Kasımpaşada (Vasıf), in vefatını müteakıb müteveffanın bü Seyircilerden biri: Yavrusunu masaya yerleştirdi. KollaMerkez nahiyede (Galatasaray), (Matko ün aile efradı başta mensub bulunduviç), Şişlide (Asıml, Taksimde (Kürkçl Zavallı kadın! diye içini çekti! rını güzelce sıvadı. Bıçağı havaya kal ;u Korun Kor Komutanı Korgeneral yan), (Zafiropulos), (Ertuğrul). Elsiz olmak ne fena! dırdı. Bıçağın altında altından dağlar ılustafa Muğlalı oldukları halde bütün Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: Diğer birisi cevab verdi: örmeğe baslamıştı. orun subay arkadaşlarından insanlı Aşk, ihtiras, dehşet filmi Büyükadada (Şinasi). Heybelide (Ta ;ın ifade edemiyeceği büyüklükle muBir ses haykırdı: Acıma birader, acıma. O kadın senaş), Kadıköy Muvakkithanede (Saadet), venet gördük. Kadıköy Şöğüdlüçeşmede (Hulusi Osman), ni beni bin kere cebinden çıkarır. Altında Sefil! Ne yapıyorsun? Üsküdar İmrahorda (Imrahor). Bütün Korun başta Korgeneral ol otomobili var, şehirde koca bir şatosu. Onu kolundan tutan, çeşmeden dö lukları halde âlicenablıklarile mütenaElsiz olmuş ta ne kaybetmiş? Milyonlar nen karısı idi. ( Fransızca ) ib yardımlarını ve gene muavenet, tekazanıyor, güzel bir kocası var, çocuklassüre iştirak lutuflarını esirgemiyen Büyük artistin en müthiş filmi. Bir kadın ona marı Pariste liseye gidiyor. Gülhane müsamereleri Miqueou şimdi bir tımarhanede ka Tsparta Tümeni Komutanı Tümgeneral lik olmak için katil oluyor. Diğer bir kadın ondan S'1'937 cuma günü saat 17.30 da GülhaKolsuz kadını bu kadar iyi tanıyan )ah. Belkı de buradan hiç çıkmıyacak Hüsnü Ünsal başta bilumum tümen arkurtulmak için ölü yor. nenin 4 üncü tıbbî müsameresi icra edilekadaşları ve oğlum Dr. yüzbaşı Vefiğin adama Miqueou şunu sormağa cesaret :ır. Arkadaşlanna hep bir aile babasının Kadın ve erkek, para, şöhret mücadelesi kan sedceğinden meslektaşların bu toplantıya şemensub bulunduğu Ezine alayınm başazifelerinden bahseder ve garib garib ref vermeleri rica olunur. lerini aşarak gelen bir aşk sevgilinin istihfafı önünde etti: ta alay komutanı albay Naim oldukları eyler söyler. Louisette büyüdü. Terzizelil oluyor. Bu kadar heyecanlı film görülmemiştir. Fakat nasıl öğrenebildi? halde alay arkadaşlarını bütün aile efBursaHa SA^AK tiyatrosunda k ediyor. Fakat ayaklarile dikiş dikme radı teşekkürün ifade edemiyeceği bir Ilâveten : EUIer dünya haberleri Neyi? diği için kendisine şato alacak kadar pa tehassüsle saygılar. H A L K HALK OPERETı Bu marifetleri. ra kazanamıyor. Küçük ve büyükler herkes Ölü yarbay Remzi ailesi OPERETİ Küçükten alışmış, insanın eli olmaÇeviren: Mediha Remzi Bu akşam yınca ayak ta iş görür. F. VARAL saat 21 de ÖLÜM 2 büyük filimden ibaret yeni proğramım gormeğe koşacaktır. P i P i Ç A tstanbul Fatih Camii şerifi dersiâmlarından Erzurumlu merhum Salih NaPazartesi Kadızımm zevcesi ve Beyoğlu birinci sulh köy Siireyyada hukuk mahkemesi zabıt kâtibi Necmi Ken Maynard Joan Crawford salı Azakta Âmirin validesi Bayan Haticenin müpve atı TARZAN'ın Clark Gable E N A Y i L ER telâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak 5 ikincikânun 1937 tarihinde, Ankaratarafmdan emsalsiz bir dram en son zateri • BERLIN ve DRESDEN ™ da diğer oğulları Saim ve Mustafanm yanlarmda misafireten bulunmakta iOperası büyük mugannıyesi ken vefat etmiş ve cenazesi Cebecideki makberei mahsusasına defnedilmiştir. Uşakta büyük bir yangının önüne geçildi Togo Karikatür Albümü NÖBETCİ ECZANELER Usküdar Hâle sineması ÖLÜM PERİSİ TÜRK SİNEMASINDA BU AKŞAM YILMIYAN ADAM (Çağrılar, konferanslar, kongreiej^ ASRÎ SiNEMA'nın Maraşta pansiyonlu köy mektebleri yapılıyor ALTIN ZiNCiR ÖLÜM UCURUMU ( YENİ ESERLER Yeni Adam ~) MARİA CEBORATi Pek yakında geliyor. Köylüler, yapılan mektebin malzemesini kendi vasıtalarile taşıyorlar Maraş (Hususî) Köy çocuklan görüşme yaparak mekteb yapılması lü nın içtimaî göreneklerini de artırmak su zumundan bahsetmiştir. retile okutmak için köylerimizde pansi Köylüler bu konuşmanm hemen ertesi yonlu mektebler yapılmasma karar ve günü iş başma geçerek mektebe lâzım o rilmiş bulunulmaktadır. lan taşı yapı yerine taşımağa başlamış Ilk olarak Eloğlu köyünün vaziyeti lardır. nazarı itibara alınarak işe buradan baş Çocuğunu okutup cahil bırakmamak lanmıştır. Eloğlu, Fevzipaşa Malatya demiryolu üzerinde Maraşm birinci sınıf azmi bu taraflarda umumidir. Bu sebebistasyonu mesabesindedir. Valimiz biz den kurulmasına karar verilen mekteblezat bu köye giderek halk mümessillerini rin pek kısa zamanlarda faaliyete geçe ve muhtarları toplamış ve kendilerile bir bileceğinden şüphe edilmemektedir. Yeni Adam 157 nci sayısile 4 yaşına girmiştir. Yeni Adam eski Darülfünun mü derrislerinden Ismail Hakkı Baltacıoğlu tarafmdan tesls edilmiş ve 1934 tenberi her hafta muntazaman çıkmıştır. Bilhassa kültür ve terbiye işlerile ugraşan ve en yeni cereyanlardan haber veren bu fikir gazetesini bu münasebeüe dahi karilerimize tavsiye ederiz. Dumlupınar duyguları Şair Nureddin Rüştü Büngül «Dumlupı nar Duygularij, namüe güzel şiirleri ihtiva eden bir eser neşretmiştir. Kaphca Bilgileri Sinir hastahğı ve fizik tedavi mütehas SLSI doktor Rıza Remanm Kaphca Bilgileri adh küçük fakat çok faydah bir kitabı in tişar etti. Kaphcalara tedavi için gidenler ekseri yetle doktordan bircok öğüdler almak mecburiyetindedirler. Kaphca Bilgileri bu ö ğüdlerin hepsini umumî bir şekilde sayıp dökerek hastaya daima arkadaşhk etmektedir. Alâkadar karilerimize tavsiye ederiz. E Ş I Z L E R Sinemasına Cünyanın en gülünçlü ve kahkahah şaheserler şaheseri İ PE K sinemasında Bu Gece ÇOCUK H1RSIZLAR T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü LOREL HARDi başlıyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle