09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 tkincikânun 1937 CUMHURİYET Türkîye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Şubesinden: Mevduatı koruma kanunu mucibince muhtelif müesseler tarafından Bankamıza tevdi edilmiş olan ve kanunî müddetleri hitam bulan aşağıda aded, cins ve muhammen kıymetleri yazıh mücevherat açık arttırma ile 8/1/937 cuma günü saat 13,30 da İstanbul Belediye Müzayede Salon;ında satışa çıkanlacaktır. Muhammen kıymeti Cinsi Aded KANZUK Saç eksiri {Jenvirat ceçotesi No. 6 Elektrik ampulu alırken aydın» hk kabiliyetinin ve sarfiyatının Vat ile gösterilmi§olmasınadikkat ediniz. Bu suretle tenviratm size ne derece ucuza maloldnğunu anlarsınız. Osram (0] lambalannm uç tarafında ve ambalajinın üzerinde bol ziyanın teminatı gösterilmektedir: DLm TL. Bütün kremlerin içinde birind olan ve daima birind kalan Krem Pertev oldu. Bu Krem Pertevin her zaman pek büyük bir itina ile ihzarından başka bir şey değildir. Krem Pertevin tertibine (gayrisaf) hiçbir madde giremez. 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 ,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gümüş kaşık ) Gümüş fincan tabağı ) Kahve fincanı kulblan gümüf ) Gümüş avna ) Gümüş tabla ) Uçlan altm kıldan yılan ) Elmas yüzük ) Çift altm küpe ) Gümüş saat Altm kolye Roza iğne Roza madalyon Roza yüzük Altm hakik yüzük Roza yüzük Roza iğne Roza tektaş yüzük Roza gravat iğnesi Roza yüzük Roza yüzük Minesi bozuk roza yüzük Çift pırlanta küpe Pırlanta yüzük (bir taşi noksan) Roza bilezik ortası tek inci Altm köstek Roza iğne Yakut yüzük Pırlanta yürek yüzük Altm köstek Roza tektaş yüzük Roza tektaş yüzük Roza yıldız iğne Gümüş tabaka Gümüş kupa Felemenk yüzük Roza yüzük Çift roza gül küpe Roza tektaş yüzük Roza gül yüzük Roza tektaş yüzük Roza tektaş yüzük Roza iğne Altm kolye Altm madalyon üstü kemik Altm saat Altm şadlen )' Altın iğne ) Roza tektaş yüzük Altm kaplama bilezik ) Altm yüzük taşları sırça ) tncili nazarlık Roza yüzük Çift roza kol düğmesi Roza yüzük 3. 8. 7. 2. 30. 30 45. 7. 2. 14. 25. 15. 2. 10. 4. 7. 24. 25. 8. 14. 16 2. 38. 50. 8. 60. 12. 3. 1.50 250. COMOGENE Saçlarm köklerini kuvvetlendi • rir. Dökülmesine mâni olur. Ke • pekleri izale eder. Neşvünümasını kolaylaştırarak hayat kabiliyeti • ni arttırır. Lâtif rayihalı bir saç eksiridir. tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU tSTANBUL Dekalumen W Vat sarfiyatu ampullannın OSRAM Vat sarfiyatı asgarî Dekalumenli derecededir. Dr. Hafız Cemal Lokman Hekim Dahiliye mâtehassısı Pazardan başka gunlerde öğleder sonra saat (2% tan 6 ya) kadar îstan bulda Divanyolunda (104) numaral hususî kabinesinde hastalannı kabul eder. Salı, cumartesi günleri sabab <9 % 12» saatleri hakikî fıkaraya mahsustur. Muayenehane ve ev telefon 22398. Kışlık 21044. Karacabey Harasından: Hara hayvanatı ihtiyacı için iki yüz elli bin kilo yulaf, yüz otuz bin kilo arpa, ve elli bin kilo bakla kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhale 11/1/937 pazartesi günü saat on beşte Hara Merkez binasmda yapılacaktır. Muvakkat teminat 2060 lira olup yulafm beher kilosuna altı kuruş elli santim, arpanm beher kilosuna altı kuruş yirmi beş santim ve baklanın beher kilosuna altı kuruş kıymet takdir edilmistir. tsteklilerin mezJcur gün ve saatte teminat ve vesikalarile birlikte Harada bulunmala» lâzımdır. (3638) Kilis Belediyesinden: Kiliste Buz fabrikası tesisatı için müddeti zarfında talib çıkmaidığından tadilen ve yeniden eksiltmiye konulmuştur. Tesis edilecek buz fabrikası binası ve makinelerinin plân ve keşiflerinin tanzimi eksiltmiye konulmuştur. İstiyenlere şartname gön derilir. Taliblerin 15/1/937 cuma günü saat 15 e kadar Belediyeye müracaatleri ilân olunur. (6) İKTİSAD VEKALETt İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde Türkiyede iş yapmaya izinli bulunan ecnebi şirketlerinden (Societa Tecnico İndustriale Per I'Oriente) nin Türkiye umum vekili 1/12/1936 tarihil istida ile, şirketin 21 teşrinisani 1936 tarihli meclisi idare kararile Türkiyedeki faaliyetine nihal w yet verildigini bildirmlştir. ""^ ' Bu şirketle alâkası olanlarm fstanbulda Galatada, Voyvoda caddesinde Şark hanında Domeniko Ciunki'ye, icabında İktısad Vekâletine müracaat etmeleri ilân olunur. 15. 20. 5 15. 25. 8. 35. 15 1. 10 3. Beyoğlu Dördüncü Noterliğine KadıkÖyünde, Bahariye caddesinde 57 numarada mukim Hatice Hadiye imzasile ve dairenizin 15452/462 numarası ile 22 birincikânun 1936 tarihinde şirketimize tebliğ kılınan ihbarnameye eevaben İkbal Cenab tarafından şirketimiz nezdinde aktedilmiş olan 18528 ve 18365 numaralı ve 25 mart ve 20 nisan 1933 tarihli sigorta poliçalarmın iptali hakkında gerek İkbal Cenab ve gerek mümelikünlehleri Emine Aziz ve Mehr med Osman aleyhlerinde İstanbul As liye Mahkemesi Birinci Ticaret Dairesi huzurunda tarafımızdan dava ikame e» dilmiş ve İkbal Cenab ve mümelikün • lehleri tarafından ikame edilen tahsil davaları ile 14/933 numara altında tevhid edilen bu davalar henüz bir neti ceye iktiran etmemiş olduğundan ne İkbal Cenabm ve ne de mümelikünlehi olan Emine Azizin şirketimiz nezdinde mütehakkak ve lâzimüttediye hiçbir alacakları olmadığı cihetle mevzuubahs temlikin muteber olamıyacağmın ve binaenaleyh hukukî ve filî bir esasa müsenid bulunmıyan ihbarname mutevi • yatınm reddedildiğinin beyanı zımnmda üç nüshadan ibaret olarak tanzim kılınan bu cevabnamenin bir nüshasının Hatice Hadiyeye tebliğini ve ashnın dairenizde hıfzı ile üçüncü nüsha • ıının tasdikli olarak tarafımıza iadesini dileriz. Kompanyi Dassürans Jeneral Müdiriyeti hususiyesi Muhatab Bayan Hatice Hadiyenin kendisi tarafından irae olunan Kadıköünde Bahariye caddesinde 57 numaralı vi olmayıp bu numaramn boş bir arsa Iduğu anlaşılmış olduğundan muha " abın adres ve ikametgâhmın meçhu iyetine binaen berayı ilân Cumhuriyet gazetesine irsal kılındı. Beyoğlu Dördüncü Noteri BOL SiHHAT B OL NEŞE Nihat A. KUTMAN Şarabevi İstanbul beşinci icra memurluğun dan: Yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamma 3700 üç bin yedi yüz lira kıymet takdir edilen İstanbulda Mollafe nari mahallesinde Nuruosmaniye sokağmda 498 kütük, 293 ada, 11 parsel eski 17 mükerrer, 17 mükerrer ve yeni 29, 31, 31/1, 33 kapı numaralı, 194,50 metro murabbaı, Mahmudusani vak fmdsn üç dükkânı olan maamüştemilât hanenin yüz yirmide on iki hissesi açık arttınmya vazedilmiş olduğundan 10/ 2/937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birind arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenesinin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi halde en son arttıranm taahhüdü baki kal • mak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 1/3/937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde ikinci açık arttırması yapılarak en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Satış peşindir. Arttırmıya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâ mil bulunmalan lâzımdır. Haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadara * nın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ilân tarihinden itibaren nihayet yirmi gün zarfında dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. Mütçrakim vergi ve tenviriye ve tanzifiyeden mütevellid Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müza yededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyen ler 20/1/937 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bu lundurulacak arttırma şartnamesile 936/360 numaralı dosyaya müracaatle mezkur dosyada mevcud vesaiki görebilecekleri ilân olunur. (29157) Muhtıralı, Haritalı Hayat Takvimi Çıktı Bu e|«iz ye emtnlsiz takvimin taklitleri vnrdır Taklitlerini almamak için dikkat etmelidir. Takvime ait her türlü malumatı. dünya tarihlerini. inkılap lurılılcri. dmi tarihler, ihtiralar tarihi, dünya devletlerinincnufu» ve kuvvetleri, vilâyet ve kazalarımız. nufutumuz tren iıtatyonlan. liman ve Ukeleler. kanunlanmız. tağlık bilgileri, guzellik çarelrri ve.herkesin ifine yarayan daha bir çok faydalı malumatı. mükemmel bir nıuhtıra defterini. yedi reııkli bir Turklye haritatını havi: ( HAYAT TAKVİMİ ) nin taklitleri çıkmıştır Aldanmamak için ( Muhtıralı Haritalı. HAYAT takvimi) adına dikkat etmelidir. Fiatı 25. bez ciltliıi 35 kunıçtur. Markezl lstanbul MAARİF kitaphanesidir. TÜRK HAVA KURUMU BÜYÜK PİYANGOSU 3 Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin etmiştir üncü keşide 11 ikincikânun 937 dedir Büyük ikramiye 4 5 . 0 0 0 Kradır Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükâfat vardır... D1KKAT: Bilet alan herkes 7 ikincikânun 937 günü aksamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur... KU M BAR A TARLAD1R Adana Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlüğünden: Muhammen keşif bedeli Lira Kuruş 1 Amele evleri 2379 64 2 5611 94 Kütlü amban Su deposu 3 1546 59 4 Tohum amban 7030 14 Çırçır fabrikası 10043 91 6 Amele hamam ve halâları 3914 36 Yekun 30526 58 A Müe8sesemiz tarafından Hacıali köyünde inşa edilecek cinsi, nevileri ve karşılarında muhammen keşif tutarları yazıh inşaat kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuş ve bu işlere aid şartname ye evrak aşağıda gösterilmiştir. B Eksiltme şartnamesi C Mukavele projesi Ç Bayındırlık işleri genel şartnamesile fennî ve hususî şart nameler. D Şartnamesi ve projesi «15» lira bedel mukabilinde Adanada Demirköprü civarında Pamuk Uretme Çiftliğinden verilir. E tsteklilerin arttırma, eksiltme ve ihalât kanununun emrettiği bütün evsafı olmalıdır. F Muvakkat teminat 2646 liradır. G Eksiltme 22/1/937 cuma günü saat 15 te Vilâyet Ziraat Müdürlüğünde müteşekkil Mubayaa Komisyonu huzurundb yapı lacaktır. Eksiltmiye gireceklerin teklif mektublarını tayin olunan gündc eksiltmeden en az bir saat evvel Komisyona vermeleri lâ Zimdır. (45) No. Ifl Sıra Yapılacak işin cinsi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle